АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Берко Василь Григорович

Дослідженню піддані питання, пов'язані з історією виникнення, становлення і розвитку поняття «реабілітація». Дана характеристика її етапів. Особливу увагу приділено фізичній реабілітації.

Исследованию подвергнуты вопросы, связанные с историей возник новения, становления и развития понятия «реабилитация». Дана ха рактеристика её этапов. Особое внимание уделено физической реаби литации.

The article reviews the questions of origin and development of the term «rehabilitation», provides characteristics of its stages and types. Special attention is paid to physical rehabilitation.

докладніше...
Номер сторінки: 242