АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Сєдова Наталія Анатоліївна

У цій статті висвітлено проблему професійної та валеологічної підготовки сучасних фахівців. Принцип стимулювання валеологічної діяльності студентів розуміється автором як створення таких морально-психологічних і мотиваційних умов, що сприяють зростанню інтересу до предмета «Валеологія» і заохочують до практичного використання валеологічних знань.

Автор аналізує процес накопичення та систематизації професійно значущих валеологічних знань, що спрямований на вибір власного творчого підходу до реалізації завдань побудови індивідуальної програми та програми здорового способу життя.

Будь-яка цілеспрямованість має бути реалізована через активність особистості, через її діяльність. Задля цього автор використовує можливість для залучення студентів до активної діяльності починаючи від планування і втілення у практику повсякденного життя власної програми здорового способу життя і закінчуючи різноманітними формами допомоги розвитку особистості. При цьому особлива увага приділяється своєчасній корекції індивідуальної програми здорового способу життя і допомоги кожному студентові при її реалізації.

Валеологічна підготовка фахівців — це комплекс організаційних і педагогічних заходів, що забезпечує формування у студентів знань, умінь і навичок з валеології, засвоєння яких впливає на ефективність професійної діяльності, сприяє компетентності, формує готовність до виконання професійних обов’язків.

На основі теоретичних засад дослідження автором побудовано експериментальну модель професійно-валеологічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, до змісту якої увійшли структурні компоненти професійно-валеологічної підготовки студентів-фізреабілітологів, умови організації навчально-виховного процесу, що забезпечують професійно-валеологічну підготовку, і як кінцевий результат — педагогічну експериментальну практику.

докладніше...
Номер сторінки: 169

У статті висвітлені питання дослідження та узагальнення проблем, пов’язаних з умовами розвитку та формування пластичності нервової системи дітей дошкільного віку. Проведено аналіз ролі культурного, естетичного та духовного виховання дитини, впливу міжособистісних стосунків у сім’ї та статусу, який дитина посідає в дошкільному закладі.

докладніше...
Номер сторінки: 196

Розглянуто питання психічного здоров'я студентської молоді в сучасних умовах підвищеної стресогенності та їх вплив на психологічну культуру студентів.

Рассмотрены вопросы психического здоровья студенческой молодежи в современных условиях повышенной стрессогенности и их влияние на психологическую культуру студентов.

The article is devoted to the questions of psychic health of the student's youth in modern coincidences of the risen stresses and their impact on the psychological culture of students.

докладніше...
Номер сторінки: 310