АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Висоцька Алла Михайлівна

У статті обгрунтовується необхідність підвищення результативності корекційно-виховного процесу спеціального закладу освіти для розумово відсталих дітей; розкриваються деякі причини недостатньої його ефективності; висвітлюються основні напрями діяльності вихователя.

докладніше...
Номер сторінки: 246

Статтю присвячено проблемі удосконалення змісту виховання школярів із обмеженими розумовими можливостями. Представлені деякі результати експериментального дослідження. Запропоновано комплекс особистісних якостей, які необхідно формувати в учнів у процесі громадянського виховання.

Статья посвящена проблеме усовершенствования содержания воспитания школьников с ограниченными умственными возможностями. Представлены некоторые результаты экспериментального исследования. Предложен комплекс личностных качеств, которые необходимо формировать у учащихся в процессе гражданского воспитания.

This article about a problem of improving of contents of education of mentaly retorted pupils. Some experimantal rezults are presented here. This complex of the personal qualites that are necessary to be formed is proposed.

докладніше...
Номер сторінки: 203