АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Гур Віктор Іларіонович

Становлення демократичної України неможливе без формування гуманістичних ідеалів в людей з особливими потребами. Інвалід — користувач комп’ютера, долучившись за його допомогою до ціннісно-зорієнтованої культури, підсилює свою соціальну значущість через відповідний рівень затребуваного суспільством професійного знання. Соціальна реабілітація комп’ютерних користувачів із фізичними вадами набуває гуманістичних характеристик лише за умови, коли в якості її методологічної основи виступає цінність людської гідності особистості як такої.

докладніше...
Номер сторінки: 518

У статті розкривається проблема вдосконалення демократичних основ держави з метою захисту від загроз, з якими людство увійшло у третє тисячоліття,  а також роль людей з особливими потребами в гуманізації масового суспільства в сучасних умовах глобалізації життя.

докладніше...

Перетворення радянської тоталітарної командно-адміністративної системи в сучасних умовах становлення демократичної України не можливо без формування гуманістичних ідеалів у людей. Такі ідеали базуються на уявленні про людину як носія моральних цінностей. Гідність людської особи і честь її, свобода і відповідальність, справедливість і солідарність, толерантність і щастя є основні загальнолюдські цінності.

Преобразование советской тоталитарной командно-административной системы в современных условиях становления демократической Украины не возможно без формирования гуманистических идеалов у людей. Такие идеалы базируются на представлении о человеке как носителе нравственных ценностей. Достоинство человеческой личности и честь ее, свобода и ответственность,  справедливость и солидарность,  толерантность и счастье представляют собой основные общечеловеческие ценности.

Transformation of the Soviet totalitarian command-management system to modern conditions of becoming of democratic Ukraine not probably without formation of humanistic ideals at people. Such ideals are based on representation about the person as the carrier of moral values. Advantage of the human person and honour of it, freedom and the responsibility, validity and solidarity, tolerance and happiness represent the basic universal values.

докладніше...
Номер сторінки: 182

Розглядаються етичні принципи морального виховання студентів з особливими потребами як сутнісна складова їх соціальної реабілітації.

Рассматриваются этические принципы морального воспитания студентов с особыми потребностями как сущностной составляющей их социальной реабилитации.

Ethical principles of moral education of students with special needs as an essential part of their social rehabilitation are discussed.

докладніше...