АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Гусак Наталія Костянтинівна

У статті розглядаються проблеми формування національної еліти як однієї з умов вирішення глобальних проблем людства в Україні. Сучасний світ, який досягнув научно-технічних і інформаційно-технологічних висот, перебуває в духовно!моральній кризі. Намагання філософсько!етичного осмислення епохи можливі за допомоги соціальнокомунікативної етики, принципи якої зможуть гармонізувати всі чинники життя сучасної людини. Ці принципи втілюють і відповідають за їх реалізацію вибрані люди всіх класів і верств населення, зокрема й люди з особливими потребами. Це функціональна і духовна еліта, яка створює гуманістичні принципи організації суспільства, спрямовує життя на вище благо, бережно ставиться до навколишнього світу, до природи, до свого минулого і може передбачати й реалізовувати майбутнє.

докладніше...
Номер сторінки: 540

У статті розкривається проблема вдосконалення демократичних основ держави з метою захисту від загроз, з якими людство увійшло у третє тисячоліття,  а також роль людей з особливими потребами в гуманізації масового суспільства в сучасних умовах глобалізації життя.

докладніше...

Морально-ціннісні орієнтації людей з особливими потребами найбільш істотні і важливі в момент їх життєдіяльності. Формування цих орієнтацій має виховати ставлення до цінностей гідності, свободи, відповідальності, справедливості, солідарності, толерантності, як основоположним, смисложиттєвим значимість. Саме ці цінності дозволяють в будь-якій життєвій ситуації, в будь-яких особистісних і суспільних відносинах знайти себе, самоствердитися, розвинути і реалізувати свої сутнісні сили.

Морально-ценностные ориентации людей с особенными потребностями наиболее существенны и важны в момент их жизнедеятельности. Формирование этих ориентаций должно воспитать отношение к ценностям достоинства, свободы, ответственности, справедливости, солидарности, толерантности, как основополагающим, смысложизненным значимостям. Именно эти ценности позволяют в любой жизненной ситуации, в любых личностных и общественных отношениях найти себя, самоутвердится, развить и реализовать свои сущностные силы.

Moral-valuable orientations of people with especial needs(requirements) are most essential and important at the moment of their ability to live. Formation of these orientations should bring up the attitude(relation) to values of advantage, freedom, the responsibility, validity, solidarity, tolerance, as basic. These values allow in any vital situation, in any personal and public attitudes(relations) to find itself, to develop and realize the intrinsic forces.

докладніше...
Номер сторінки: 193