АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Автор: Єжова Тетяна Євгенівна

У статті уточнено поняття «толерантне освітнє середовище»; схарактеризовано ознаки толерантного освітнього середовища; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови створення толерантно­го освітнього середовища в інклюзивній школі.

докладніше...
Номер сторінки: 66

У статті охарактеризовано методики навчання альтернативної комунікації дітей, які з різних причин не можуть опанувати словесну мову. Зроблено висновок про доцільність використання даних методик в умовах центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів та визначено шляхи організації альтернативного комунікативного середовища.

докладніше...
Номер сторінки: 73

У статті на підставі системного аналізу результатів досліджень вітчизняних та російських науковців щодо можливостей і особливостей формування комп'ютерної грамотності дітей зі зниженим інтелектом обґрунтовано доцільність введення розділу «Елементи комп'ютерної грамоти» до курсу трудового навчання у старших класах шкіл для розумово відсталих дітей.

докладніше...
Номер сторінки: 218

У статті узагальнено й проаналізовано вітчизняний досвід інтегрованого навчання осіб із порушеннями слуху в професійно-технічних і вищих навчальних закладах; розглянуто особливості правової основи такого навчання; обґрунтовано організаційно&педагогічні умови подальшого вдосконалення інтегративної форми професійної підготовки інвалідів за слухом.

докладніше...
Номер сторінки: 165

У статті обґрунтована актуальність дефектологической підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів; розглянуті мета, завдання та зміст курсу «Основи корекційної педагогіки» в інженерно-педагогічному ВНЗ; сформульовані вимоги до знань і вмінь педагогів, необхідним для роботи з учнями з порушеннями психічного та фізичного розвитку.

В статье обоснована актуальность дефектологической подготовки будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений; рассмотрены цель, задачи и содержание курса «Основы коррекционной педагогики» в инженерно-педагогическом ВУЗе; сформулированы требования к знаниям и умениям педагогов, необходимым для работы с учащимися с нарушениями психического и физического развития.

In this paper, actuality of defectological preparation necessary to future teachers of vocational schools has been grounded; considered are the purpose, tasks and content of the course “Fundamentals of correctional pedagogics” in engineering-pedagogical higher schools. Formulated are the requirements to knowledge and abilities of educators, which are needed to work with pupils possessing aberrations in mental and physical growth.

докладніше...
Номер сторінки: 116

У статті представлена розроблена автором система подачі навчальної інформації студентам з вадами слуху. Запропонована методика враховує специфічні труднощі, що виникають у даної категорії студентів при сприйнятті і відтворенні сло навесні інформації, і, таким чином, забезпечує реалізацію та розвиваючої, і корекційної функцій навчання.

В статье представлена разработанная автором система подачи учебной информации студентам с нарушениями слуха. Предложенная методика учитывает специфические затруднения, возникающие у данной категории студентов при восприятии и воспроизведении сло весной информации, и, таким образом, обеспечивает реализацию и развивающей, и коррекционной функций обучения.

In this paper, summarized is the developed by the author system for delivering the educational information to students with audition deficiencies. The offered method takes into account the specific difficulties arising before this student category when receiving and reproducing the word information, and thus, provides realization of both developing and correctional functions of education.

докладніше...
Номер сторінки: 39