АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Номер: № 8(10) 2011

У статті висвітлено результати узагальнення й аналізу наукових передумов розробки моделей навчання людей з особливими потребами у сфері вищої освіти (Л. Виготсъкий, К Роджерс і Д. Фрейберг, В. Лубовський, Н. Малофєєв і Н. Шматко, А. Колупаєва), визначаються на їх підставі моделі інтеграції студентів з особливими потребами у ви­щих навчальних закладах.

докладніше...
Номер сторінки: 6

У статті розглядається актуальність проблеми проведення навчальних тренінгів для студентів економічного профілю у вищих економічних навчальних закладах. При цьому важ­лива роль належить вивченню організаційно-педагогічних умов проведення цієї підготовки. Аналіз змісту організаційно-педагогічних умов доводить, що навчальний тренінг є ефективною системою практичної підготовки студентів, дає можливість формувати у них необхідні професійні і соціаль­но-психологічні уміння та навички, дозволяючи майбутнім спеціалістам адаптуватися до реальних умов діяльності на підприємстві.

докладніше...
Номер сторінки: 12

У статті розглядаються проблеми вивчення маркетингу особами з обмеженими фізичними можливостями. Як засіб підвищення рівня набуття знань та формування професійних компетенцій пропонуєть­ся організація поточного контролю знань з використанням засобів дистанційного навчання.

докладніше...
Номер сторінки: 22

У статті розглянуто педагогічні особливості професійного стано­влення особистості студента з вадами зору в умовах інклюзивної осві­ти. Запропоновано низку заходів, що сприятимуть більш якісному навчанню означеної категорії студентів. Описано елементи педагогіч­ної складової професійної підготовки слабозорих студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 30

У статті, в контексті компетентнісного підходу до освіти, роз­глядається таке явище, як життєва компетентність. Аналізуються наукові визначення поняття «життєва компетентність». Автор розглядає структуру життєвої компетентності особистості, нау­ково обґрунтовує її функції.

докладніше...
Номер сторінки: 38

Розглядаються психологічні та педагогічні особливості проведення виховної роботи зі студентами з обмеженими фізичними можливо­стями в умовах вищого навчального закладу з метою формування в них духовно-моральних цінностей.

докладніше...
Номер сторінки: 46

У статті розглянуто питання про можливість інтегрованого нав­чання дітей із порушеннями зору як найефективніший засіб їхнього розвитку, про створення умов для одержання знань, умінь і навичок, відповідних їхнім можливостям, висвітлюються проблеми сучасної спеціальної психології та педагогіки.

докладніше...
Номер сторінки: 52

Участь осіб з обмеженими можливостями (ОМ) у процесі професійної реабілітації сьогодні сприймається значно ширше, ніж набуття тієї чи іншої спеціальності, і обгрунтована розвитком замісних здібностей. Професія стає контекстом життя інваліда в процесі соціалізації. Аналіз показав, що в практиці професійної реабілітації осіб з ОМ існує п 'ять моделей: професійні інклюзії, професійна конкурентоспроможність, професійна сегрегація, професійне навчання, проект професійної кар'єри. Узагальнюючи результати дослідження, можна стверджувати, що вибір тієї чи іншої моделі не є критерієм успішної професійної підготовки і професійної адаптації людей з ОМ.

докладніше...
Номер сторінки: 61

У статті охарактеризовано методики навчання альтернативної комунікації дітей, які з різних причин не можуть опанувати словесну мову. Зроблено висновок про доцільність використання даних методик в умовах центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів та визначено шляхи організації альтернативного комунікативного середовища.

докладніше...
Номер сторінки: 73

У статті представлено результати дослідження мотиваційно-поведінкових реакцій та емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку з ДЦП порівняно з учнями ЗОЛІ такого ж віку. Виявлено середні показники мотиваційної складової, позитивне ставлення дітей даної групи до відвідування школи, що може передбачати достовірно високу навчальну ефективність. Емоційна складова визначила наявність тривоги, страху, проблем у стосунках з однолітками, які негативно позначаються на розвитку пізнавальних процесів.

докладніше...
Номер сторінки: 81

У статті відмічено, що проведення дослідження розвитку школяра як творчої індивідуальності є актуальною проблемою сьогодення. Від­повідно до результатів проведеного дослідження визначено фактори й умови, які позитивно впливають на розвиток дитини шкільного віку як творчої індивідуальності. Запропоновано застосування спеціалізо­ваних курсів з метою розвитку креативності вчителів та майбутніх педагогічних працівників.

докладніше...
Номер сторінки: 91

Проведено аналіз асинхронного навчання слухачів з особливими потребами, яке реалізується електронними підручниками, відеоуроками, презентаціями та навчальними форумами.

докладніше...
Номер сторінки: 98

У статті проаналізовано результати дослідно-експериментальної роботи формування громадської активності молодших підлітків у ди­тячих спортивних об'єднань за місцем проживання.

докладніше...
Номер сторінки: 106

У статті розглянуто критерії, показники та рівні сформованості слухової уваги учнів молодших класів під час слухання музики, співу, гри на елементарних музичних інструментах. Визначені критерії, показ­ники та рівні сформованості слухової уваги надають змогу проводити діагностику молодших школярів в музичній діяльності з даної пробле­ми, оцінювати наявність кожної з компонент і за отриманими оцін­ками робити висновок щодо сформованості музично-слухової уваги молодших школярів, а також спостерігати зміну їх у часі для діагно­стики характеру формування властивостей слухової уваги.

докладніше...
Номер сторінки: 116

У статті розглядаються передумови системних досліджень у пси­хології, зокрема при дослідженні психології мотивації учіння, основні теоретичні концепції, положення і закономірності.

докладніше...
Номер сторінки: 123

Розглянуто концепцію створення професійного освітнього середо­вища для соціальних працівників, його функції, особливості та процес становлення. Описано основний механізм функціонування професійно­го середовища — рефлексію (групова й індивідуальна) та засоби її розвитку. Представлено проект технології створення професійного освітньо-рефлексивного середовища.

докладніше...

Розглядаються можливості підвищення продуктивності навчання через створення психофізіологічної основи стану студента.

докладніше...
Номер сторінки: 144

Статтю присвячено питанням психологічного супроводу студентів на етапі адаптації до ВНЗ. Дано визначення поняття психолого-педагогічного супроводу студентів. Запропонована програма соціально-психологічного тренінгу ефективної адаптації для студентів-першокурсників.

докладніше...
Номер сторінки: 158

Психологічна стійкість являє собою модель взаємовпливу здібнос­тей, навичок, умінь людини утримувати емоційні, когнітивні процеси, а також: процеси діяльності у рівноважних станах. У підлітковому віці психологічна стійкість проходить стадію формування; її компо­ненти не мають чіткого співвідношення один з одним, а їх інтенсив­ність має тенденцією до різких, стрибкоподібних змін.

докладніше...
Номер сторінки: 167

Статтю присвячено дослідженню структурі психологічної готовності  оволодіння учнями старших класів іноземними мовами. Виділено компоненти психологічної готовності вивченння іноземних мов, які впливають на ефективність вивчення іноземних мов у загальноосвітніх закладах.

Зроблено висновки щодо компонентів психологічної готовності, які впливають на готовність учнів вивчати іноземні мови.

докладніше...
Номер сторінки: 174

Статтю присвячено проблемам творчого розвитку обдарованості юного кікбоксера на етапі попередньої базової підготовки. Запропоновано систему комплексної підготовки як інструмент розвитку спор­тивної обдарованості юного кікбоксера в групах попередньої базової підготовки дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

докладніше...

У статті розглянуто специфіку смислової сфери професійної свідо­мості пов'язаної з мотивацією утримання від професійного вчинку, розкрито смисли, які керують студентами-менеджерами в ситуації утримання від вчинку, порівняно з представниками гуманітарної про­фесії. Виявлено якісно, методом семантичного диференціала, відмін­ність між професійними сферами свідомості двох експериментальних груп менеджерів і філологів.

докладніше...
Номер сторінки: 189

 

У статті розглянуто особливості комплексного підходу в психоло­гічній діагностиці вступників Університету «Україна», що мають особливі потреби. Зазначено роль дезадаптованності абітурієнтів у пристосуванні до умов інклюзивної освіти. Проаналізовано переваги використання задіяних психодіагностичних методик як засобів ви­явлення дезадаптованності. Описано діагностичні можливості розро­бленого Комплексного психологічного тесту, в тому числі його комп'ю­терного варіанта.

докладніше...
Номер сторінки: 199

Піддано аналізу проблему емоційних розладів та психологічних кон­фліктів, висвітлено основні причини та наслідки виникнення афек­тивних проявів особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 206

Статтю присвячено вивченню операціонального складу прогно­стичної діяльності у дітей із церебральним паралічем. Розглядаються особливості психічного розвитку хворих дітей, що впливають на фор­мування антиципації. Результати дослідження визначають необхід­ність застосування відповідних психокорекційних впливів.

докладніше...
Номер сторінки: 214

У статті дано визначення поняття «функціональна асиметрія» кори головного мозку, розглянуто історичний аспект цієї проблемати­ки, показано її особливості у хворих із моторною афазією.

докладніше...
Номер сторінки: 224