АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Номер: № 9(11) 2012

У статті розкрито зміст понять інтеграції і інклюзії в освіті як сучасних форм навчання дітей з особливими потребами в масових школах. 
докладніше...
Номер сторінки: 10

У статті визначено роль вищої професійної освіти в ринкових умовах економіки. Обґрунтовано систему професійної підготовки фахівців з еко­номіки. Доведено, що науково-методичні та навчальні інновації в еконо­мічній освіті розглядаються як новий напрям менеджменту знань.

докладніше...
Номер сторінки: 18

Статтю присвячено теоретичним і практичним основам розв'я­зання проблеми соціальної реабілітації та інтеграції інвалідів у сус­пільне і освітнє середовище.

докладніше...

У статті розглянуто питання активізації навчального процесу у студентів-дизайнерів при участі їх в інтегрованих групах із розроб­лення міжнародних архітектурно-дизайнерських конкурсів та виста­вок різного класу. Подано висновки відносно поліпшення засвоєння студентами курсу дизайнерського проектування при органічному спільному виконанні курсових, дипломних, магістерських робіт із кон­курсними та виставковими.

докладніше...
Номер сторінки: 48

У статті висвітлюються проблеми інклюзивного навчання студентів із вадами зору в умовах університету та пропонуються шляхи їх вирішення. Інклюзивне навчання розглядається як умова повної реалі­зації принципів демократії, дотримання рівних прав молоді з обмеже­ними можливостями на здобуття вищої освіти, створення безбар'єрного освітнього простору, адаптованого до можливостей і потреб означеної категорії молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 60

У статті уточнено поняття «толерантне освітнє середовище»; схарактеризовано ознаки толерантного освітнього середовища; обґрунтовано організаційно-педагогічні умови створення толерантно­го освітнього середовища в інклюзивній школі.

докладніше...
Номер сторінки: 66

У статті аналізуються фактори, що впливають на ефективність адаптації студента-інваліда до умов навчання у ВНЗ. Описуються ті чинники, які сприяють формуванню та закріпленню дезадаптаційних тенденцій в поведінці особистості з обмеженими можливостями, а також умови гармонізації особистості інваліда, підвищення його адаптаційних можливостей.

докладніше...
Номер сторінки: 75

У статті описується процес навчання іноземної мови у ВНЗ в кон­тексті підготовки до виховної роботи майбутніх соціальних педагогів.

докладніше...
Номер сторінки: 84

У статті розкрито особливості соціалізації студентів з обмеже­ними можливостями як актуальної проблеми соціально-педагогічної діяльності ВНЗ.

докладніше...
Номер сторінки: 95

Розроблені й охарактеризовані процесуальний і особистісний кри­терії ефективності соціально-педагогічної роботи зі студентами з особливими потребами в умовах ВНЗ інклюзивної орієнтації. Вико­ристані критеріальні показники, що дали можливість оцінити ефективність соціально-педагогічної роботи та встановити норму (еталон) соціалізованості студентів з особливими потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 103

У статті викладено ідеї В. О. Сухомлинського про вплив казки на виховання та навчання молодших школярів з особливими потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 114

У статті розглядається проблема формування інклюзивного освіт­нього середовища в загальноосвітніх навчальних закладах. Наводяться аргументи на користь перебування всіх учнів в інклюзивному освітньо­му середовищі.

докладніше...
Номер сторінки: 120

У статті здійснено теоретичний аналіз концепцій різних методо­логічних напрямів щодо можливостей усвідомлення індивідом свого життєвого шляху. Представлено модель усвідомлення життєвого сценарію особистістю.

докладніше...
Номер сторінки: 126

Тематика статті присвячена вивченню практики роботи шкіл-інтернатів, спрямованої на формування загальнотрудових умінь у мо­лодших школярів зі складними порушеннями психофізичного розвитку. Визначено рівні сформованості загальнотрудових умінь та висвітлено особливості їх сформованості у молодших школярів зі складними пору­шеннями психофізичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 137

Розглядаються показники соціально-комунікативної активності у розумово відсталих дітей, обґрунтовується добір діагностичних ме­тодик, викладається мета програми з формування соціально-комуні­кативної активності у розумово відсталих дітей, визначаються її етапи, блоки, аналізуються їх зміст та результати впровадженої програми.

докладніше...
Номер сторінки: 144

У статті висвітлюється проблема розвитку саморегуляції в дітей зі зниженим інтелектом під час навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 153

Статтю присвячено вивченню просторової антиципації у дітей із церебральним паралічем. Визначаються специфічні особливості роз­витку хворих дітей, що впливають на прогностичні здібності, обґрун­товується застосування психокорекційних методів.

докладніше...
Номер сторінки: 161

У статті досліджується проблема соціально-психологічної адапта­ції матерів, які виховують дитину-інваліда. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що шкали методики Роджерса — Даймонд позитивно корелюють між собою за деяким винятком. Прагнення домінувати позитивно корелює тільки з самоприйняттям.

докладніше...
Номер сторінки: 171

У статті розглядаються основні тенденції організації дозвіллєвої діяльності дітей з обмеженими можливостями здоров'я в умовах са­наторно-курортного комплексу. Аналізуються рекомендації з органі­зації дозвіллєвої діяльності в умовах курортно-санаторного режиму.

докладніше...
Номер сторінки: 181

У статті розглянуто особливості формування і структура психоло­гічної готовності студентської молоді до публічної політичної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 192

Розглядаються особливості соціально-психологічної роботи в на­вчальних закладах зі школярами, схильними до агресивної поведінки.

докладніше...
Номер сторінки: 201

У статті розглядаються основні підходи до вивчення феномену саморозвитку особистості. Визначаються чинники саморозвитку особистості, аналізуються шляхи забезпечення формування компе­тентності саморозвитку особистості в контексті фахової освіти.

докладніше...

У статті аналізуються фактори, що сприяють формуванню про­явів гандикапізму. Зокрема розглядається вплив професійної діяльно­сті, нозології інвалідності, рівня освіченості, статевої належності на розвиток комплексу гандикапу та проявів гандикапності.

докладніше...
Номер сторінки: 215

У статті розкривається сутність поняття «афект», аналізуєть­ся проблема емоційних розладів, висвітлюються основні причини та наслідки виникнення афективних станів особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 225