АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Номер: № 10(12) 2013

У статті описані концептуальні підходи Університету «Україна» до формування інклюзивного освітнього середовища вищої школи, що реалізуються в процесі розбудови першого в Україні університету інклюзивного типу. Серед ключових умов забезпечення рівних прав студентів на якісну вищу освіту першочерговими визначені: архітектурна, інформаційна та соціальна доступність освітнього середовища, створення матеріально-технічної бази, адаптованої до потреб студентів, наявність кваліфікованих науково-педагогічних кадрів, підготовлених до роботи в інклюзивному середовищі. Визначено коло питань, пов’язаних з нормативно-правовим, навчально-методичним та організаційно-кадровим забезпеченням вищої школи, які необхідно розв’язати для реалізації інклюзивної освіти. Впровадження розробленої концепції інклюзивної вищої освіти має позитивно вплинути на систему вищої освіти України.

докладніше...

У статті розглянуто вплив науки на формування педагогічних цілей і завдань у вищій школі. Визначено, що навчання у вищій школі має сформувати у фахівців документно-інформаційних комунікацій основи сучасного наукового знання, зорієнтованого на потреби життя й виробництва, яке забезпечило б можливість активної і творчої участі молодої людини в громадській і виробничій діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 22

У статті розглядаються питання освіти та реабілітації студентів з особливими освітніми потребами, показана роль центру інтелектуального розвитку та професійної реабілітації як спеціального підрозділу вищого навчального закладу, розкриті напрями його діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 31

У статті проаналізовано правові аспекти освітньої політики держави для нечуючих як лінгвістичної меншини на сучасному етапі.

докладніше...
Номер сторінки: 39

Використання комп’ютерних технологій у процесі навчання є нагальною потребою сучасної освіти. Залучення студентів до навчання із застосуванням інформаційних технологій, засвідчило підвищення якості засвоєння ними навчального матеріалу, настрою і бажання надалі із задоволенням вивчати предмет та виконувати різноманітні завдання. Інформатизація навчального процесу істотно вплинула на процес придбання знань.

докладніше...
Номер сторінки: 53

У статті розглянуто питання, пов’язані із забезпеченням ефективності управлінської діяльності менеджера творчого колективу шляхом формування необхідних професійних вимог. Розглянуто структуру професійних вимог, що базуються на відповідних навичках і здібностях.

докладніше...
Номер сторінки: 65

У статті викладено результати опитування студентів щодо їх уявлень про критерії внутрішньої та зовнішньої корпоративної соціальної відповідальності; про переваги, які отримує суспільство при дотриманні бізнесом принципів корпоративної соціальної відповідальності; з’ясовано джерела, з яких студенти отримують інформацію про соціальну активність компаній.

докладніше...

У статті автор зосереджує увагу на двох основних підходах до визначення сутності довільної діяльності, представляє аналіз літератури щодо трьох основних ланцюгів у схемі слухового контролю, а також оцінки стану самоконтролю мовленнєвої діяльності у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку для діагностики та корекції мовленнєвих порушень.

докладніше...
Номер сторінки: 86

У статті досліджуються перспективи організації освіти людей третього віку в Україні у контексті міжкультурного діалогу, артикульованого Радою Європи. Міжкультурний діалог виступає домінантною складовою у вирішенні завдання жити у новій соціально-культурній моделі світу на засадах поваги прав та основних свобод людини.

докладніше...
Номер сторінки: 100

Представлена стаття розкриває різні підходи до визначень понять «громадянин», «громадськість», «активність», «громадянська активність», на основі узагальнення та систематизації робиться визначення «громадської активності особистості» та «громадської активності підлітка» та розкривається структура цих понять.

докладніше...
Номер сторінки: 107

У статті розглядаються нові технології створення електронних навчальних ресурсів для систем дистанційного навчання, основані на використанні хмарних Інтернет-сервісів.

докладніше...
Номер сторінки: 119

У статті представлено короткий аналіз проблеми залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти; наведено актуальні моделі та приклади практичної реалізації задач.

докладніше...
Номер сторінки: 130

В статті розкриваються питання оптимізації навчальної діяльності дітей з вадами розвитку, важливим компонентом якої слугують формування пізнавального інтересу, виховання емоційно позитивного та усвідомленого відношення до навчання. Окрім цього оптимізація процесу навчання пов’язана з розвитком творчої діяльності вчителя, що вимагає часу, напруги та зусиль.

докладніше...
Номер сторінки: 140

Наукова стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню умов організації інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 148

Стаття розкриває питання практичного впровадження інклюзивної освіти в Україні, містить аналіз діючого законодавства та навчальних програм, визначає сучасний стан, проблеми та перспективи освіти дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивною формою навчання. Доводиться недоцільність використання універсального навчального дизайну при навчанні математиці дітей з відхиленнями пізнавальних можливостей.

докладніше...
Номер сторінки: 161

Емпіричним шляхом підтверджується структура комунікативної діяльності, розроблена методика перевірена на надійність, валідність із застосуванням програми SPSS 20.0, визначені шкали відбивають зміст тверджень методики, визначені рівні розвитку комунікативної діяльності, що можуть бути визначені з допомогою цієї методики, здійснений кореляційний аналіз із аналогічними показниками інших методик.

докладніше...
Номер сторінки: 170

У статті обґрунтовано методологію еколого-середовищних та суб’єктних концепцій щодо дослідження хронотопу комунікативної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 184

У статті висвітлені питання дослідження та узагальнення проблем, пов’язаних з умовами розвитку та формування пластичності нервової системи дітей дошкільного віку. Проведено аналіз ролі культурного, естетичного та духовного виховання дитини, впливу міжособистісних стосунків у сім’ї та статусу, який дитина посідає в дошкільному закладі.

докладніше...
Номер сторінки: 196

У статті запропонована комплексна програма психологічного забезпечення оптимізації мотивації учіння та самореалізації студентів ВНЗ, що ґрунтується на ідеї розбудови ціннісно-смислового простору особистості, сприятливого для інтеріоризації цінностей саморозвитку та самореалізації.

докладніше...

У статті розглядається проблема психологічних особливостей професійного становлення майбутніх фахівців у студентському інтегрованому середовищі. Сконцентрована увага на описі стадій професійного становлення особистості, протиріч, які виникають в даному процесі, способів їх подолання. Проаналізовано напрями розвитку особистості студента як майбутнього фахівця. Описано окремі дані експериментального дослідження.

докладніше...
Номер сторінки: 223

У статті розкрито біологічний, психологічний та соціально-педагогічний аспекти в загальній психолого-педагогічної характеристики студентів з особливими освітніми потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 238

У статті подається стислий аналітичний огляд наукового доробку фізіологів вітчизняних університетів другої половини ХІХ ст. у галузі біології психічного.

докладніше...
Номер сторінки: 250

У статті розглядається вибір професії та професійне самовизначення у контексті цілісного життя особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 263

У статті аналізується професійне становлення молоді з порушеннями зору у вітчизняній та зарубіжній науці. Важливою умовою підвищення ефективності професійної діяльності незрячих та слабкозорих осіб є психологічний супровід. Підкреслюється необхідність створення позитивного образу незрячої особистості в соціумі для успішного працевлаштування, за допомогою соціальної реклами та інших заходів.

докладніше...
Номер сторінки: 273

В статті розглядаються дослідження, які спрямовані на підвищення продуктивності рухових дій людини. Пропонується розгляд механізмів моторних установок як специфічних факторів створення стану готовності людини в умовах рухової активності.

докладніше...
Номер сторінки: 284

У статті розглядається функціонування кардіореспіраторної системи у дітей з дитячим церебральним паралічем та шляхи її оптимізації. Показано взаємозалежність серцево-судинної і дихальної систем та їх роль у житті при даній неврологічній патології, визначено вплив та ефективність застосування запропонованої програми.

докладніше...

У статті йдеться про розвиток зарубіжної та вітчизняної реабілітології, а також проблеми й перспективи навчання і працевлаштування майбутніх фахівців-реабілітологів.

докладніше...
Номер сторінки: 304

Статтю присвячено дослідженню можливостей застосування засобів фізичної реабілітації при порушеному функціональному стані людини. Дана характеристика засобів фізичної реабілітації та виявлені можливості фізичної реабілітації при порушеному функціональному стані людини.

докладніше...

Статтю присвячено дослідженню можливості застосування води як засобу фізичної реабілітації для спортсменів.

докладніше...

Проведено дослідження ефективності методу діагональної гімнастики в комплексі фізичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП. Комплекс вправ за методом діагональної лікувальної гімнастики припускає активний і пасивний вплив на рецептори опорно-рухового апарату, активність яких забезпечує підтримку правильної пози, локомоцію, комунікацію. У результаті занять підвищується врівноваженість і рухливість процесів гальмування й збудження, відновлюються втрачені й розвиваються нові рухові функції, нормалізуються моторновісцеральні рефлекторні реакції.

докладніше...