АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Номер: № 1(3) 2004

Інтеграція молоді з особливими потребами в освітнє середовище, а втім, і у суспільство, допомагає їм набути фахових знань, отримати професію, самореалізуватись, досягти успіху в житті і подальшій кар'єрі, відчути себе повносправними членами суспільства. Для цього в межах ВНЗ необхідно забезпечити вільний архітектурно-освітньо-комунікаційний простір, в якому студенти з інвалідністю можуть безпечно пересуватись, навчатись і спілкуватись.

докладніше...

Розглядаються концептуальні риси проектування системи інтегрованого навчання людей з особливими потребами з використанням особистісно орієнтованих педагогічних технологій. Ці технології відповідають новій гуманістичній філософській освітній парадигмі XXI ст., яка повинна бути покладена в основу побудови навчально-виховного процесу учнів та студентів з інвалідністю.

Рассматриваются концептуальные черты проектирования системы интегрированного обучения людей с особенными потребностями с использованием личностно ориентированных педагогических технологий. Эти технологии отвечают новой гуманистической философской образовательной парадигме XXI ст., которая должна быть положена в основу построения учебно-воспитательного процесса учеников и студентов с инвалидностью.

The conceptual features of designing of system  of the integrated training of the people  with special needs  with use personality-centered pedagogical technologies are considered. There technologies correspond to new humanistic philosophical educational paradigm  of XXI  century,  which  should be taken as a basis of construction education process for the disabled people.

докладніше...
Номер сторінки: 35

Висвітлено результати соціологічного дослідження, проведеного на кафедрі соціальної роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», визначені наукові підходи до створення рівних можливостей. Уточнена термінологія, запропоновані рекомендації щодо поліпшення процесу освіти студентів з інвалідністю.

Освещены результаты социологического исследования, проведенного на кафедре социальной работы Открытого международного университета развития человека «Украина», определены научные подходы к созданию равных возможностей. Уточнена терминология, предложены рекомендации по улучшению процесса образования студентов с инвалидностью.

 In the article "The equalization of opportunities at the educational sphere for students  with special needs" is elucidating results of sociological research, that the department of social work at the Open International University of development  human "Ukraine"  conducted,  scientific point of view about  the  equalization  of opportunities  are  determinating, terminology  is obtaining more specific, recommendations of improving of students with disability education process are proposing.      

докладніше...
Номер сторінки: 40

У статті розглянуті питання мотивації навчання студентів з особливими потребами і подана класифікація мотивів їх навчання для самореалізації і самоактуалізації особистості.

В статье рассмотрены вопросы мотивации обучения студентов с особыми потребностями и дана классификация мотивов их обучения для самореализации и самоактуализации личности.

The article observes the question of motivation of study of students with special needs. There you can find classification of motives of their study, which are self-realization and self actualization.

докладніше...
Номер сторінки: 49

Розглядаються питання навчання і перекваліфікації людей з особливими потребами, зокрема діяльності Фонду України щодо соціального захисту інвалідів та Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів. Окреслено завдання, що вимагають невідкладного рішення, і можливі шляхи їх реалізації.

Рассматриваются вопросы обучения и переквалификации людей с особыми потребностями, в частности деятельности Фонда Украины по социальной защите инвалидив и Всеукраинского центра професиональной реабилитации инвалидов. Очерчены задачи, требующие безотлагательного решения, и всевозможные пути их реализации.

There are observed some questions of studying and retraining of people with special needs, in particularl activity of the Ukrainian  fund of social help to  invalids and Ukrainian  center  of professional rehabilitation of disabled. There are some tasks which need to be solved immediately, and different ways of their realization.   

докладніше...
Номер сторінки: 54

Ця стаття «Поліпшення послуг для дітей-інвалідів» стосується створення програм підтримки студентів з вадами в Україні та США. Тут окреслені головна мета і спрямованість діяльності Університету "Україна", що знаходиться в Києві. Названий університет, що був створений П. Таланчуком, займається саме наданням освіти студентам із вадами різних форм і ступенів складності і є єдиним та провідним університетом такої спеціалізації в Україні. У статті описані також закони, що стосуються людей з вадами в США, які були прийняті в 1975 і 1990 рр. Перший базується на шести принципах, які відзначені з невеликим поясненням у статті. А висновок із усього сказаного такий: американські закони, а також принципи, на яких вони базуються, можуть бути дуже корисними для українських служб підтримки людей з вадами.

Данная статья «Улучшение услуг для детей-инвалидов» касается создания программ поддержки студентов с недостатками в Украине и США. Здесь очерчены главная цель и направленность деятельности Университета "Украина", что находится в Киеве. Названный университет, что был создан П. Таланчуком, занимается именно предоставлением образования студентам с недостатками разных форм и степеней сложности и является единственным и лидирующим университетом такой специализации в Украине. В статье описаны также законы, что касаются людей с недостатками в США, которые были приняты в 1975 и 1990 гг. Первый базируется на шести принципах, которые отмечены с небольшим объяснением в статье. А вывод из всего сказанного такой: американские законы, а также принципы, на которых они базируются, могут быть очень полезными для украинских служб  поддержки людей с недостатками.

The experience and law of the United States might provide a foundation for developing an organized system of support for students with disabilities in Ukraine. If these six principles were included in Ukrainian schools, all children with disabilities from the ages of three to twenty-one would have the opportunity to receive an appropriate individualized education within an integrated environment. They would be more likely to succeed, not only at the university,  but also by becoming productive members  of society.

University "Ukraine" has become a leader in the support and education of students with disabilities in an integrated environment. With the addition of integrated education from the ages of three through twenty-one, University "Ukraine " would be in a position to assist students in achieving greater success.

докладніше...
Номер сторінки: 58

У статті зроблена спроба розкрити основні проблеми теорії методики спеціального виховання осіб з особливостями психофізичного розвитку. Стаття містить у собі вимоги до особистості педагога-дефектолога, який здійснює процес виховання. Особлива увага звертається на здійснення комплексного підходу до спеціального виховання осіб з особливостями псіхофізичного розвитку.

В статье предпринята попытка раскрыть основные проблемы теории методики специального воспитания лиц с особенностями психофизического развития. Статья содержит в себе требования к личности педагога-дефектолога, осуществляющего процесс воспитания. Особое внимание обращается на осуществление комплексного подхода к специальному воспитанию лиц с особенностями психофи­ зического развития.

In the article there have been made efforts  to reveal the basic problems of theory and methods  of special  education  of people with  peculiarities (retardation)  of psychophysical development. The  article  contains  the  requirements  to  a teacher specialized on mental defects and physical handicaps,  who conducts the process of education. Particular attention is paid to implementation of a complex approach to special education  of people with peculiarities (retardation) of psychophysical  development.    

докладніше...
Номер сторінки: 62

Ефективність організації системи спеціальної професійної освіти (ССПО) інвалідів у рамках університетського комплексу визначається в кінцевому рахунку якістю випущених фахівців. Головна відмінна риса ССПО від звичайного ВНЗ полягає в необхідності реалізації різних компонентів реабілітації (освітньої, медико-корекційної, психолого-корекційної, професійної, трудової, загальнокультурної та ін.) і в їх тісному взаємозв'язку, в організації реабілітаційно-виховного процесу (РОП) у взаємодії зі структурами різних відомств, із громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційними центрами і т. п.

докладніше...

На основі аналізу нинішнього соціального-демографічного стану суспільства України, зокрема тенденції до посилення процесів старіння її населення, визначається місце в суспільстві такої соціальної групи, як люди з особливими потребами.

Висловлюється думка, що отримання вищої освіти і професійних навичок цією групою населення слід розглядати як соціально-демографічну та соціально-економічну необхідність.

На основе анализа нынешнего социального-демографического состояния общества Украины, в частности тенденции к усилению процессов старения ее населения, определяется место в обществе такой социальной группы, как люди с особыми потребностями.

Высказывается мнение, что приобретение высшего образования и профессиональных навыков этой группой населения следует рассматривать как социально-демографическую и социально-экономическую необходимость.

As the basis of analysis of the present-day social-demographic condition of the Ukrainian society, in particular the tendency towards the strengthening of the people's growing-old processes,  the place of such social group as people with special needs is defined.

The  opinion  is  expressed that  getting  higher education  and practical skilIs for this social group should be regarded as social,  demographic and economic need. 

докладніше...
Номер сторінки: 76

У статті розкривається важливість і необхідність неперервної ступеневої освіти при підготовці інженерів-механіків автомобільного транспорту, а також створення електронних варіантів підручників фахових інженерних дисциплін.

The article covers the importance and necessity of continuous staged education in training engineer-mechanics for automobile transport, and also creation of textbooks electronic versions for professional engineering disciplines.

докладніше...

Формування особистості залежить від впливу різних чинників. Одним із них є виховання, складовою частиною якого в широкому його значенні стає освіта. Становище і розвиток України як незалежної держави, орієнтація її на передові країни світу вимагають вирішення низки проблем освіти, в тому числі введення різних просвітницьких послуг для здобуття вищої освіти. Про це, зокрема, і йдеться в цій статті. Особливо актуальна ця проблема для окремої категорії населення нашої країни - людей з особливими потребами.

Формирование личности зависит от влияния различных факторов. Одним из них является воспитание, составной частью которого в широком его значении становится образование. Положение и развитие Украины как независимого государства, ориентация ее на передовые страны мира требуют решения ряда проблем просвещения, в том числе введения различных просветительских услуг для получения высшего образования. Об этом, в частности, и идет речь в этой статье. Особенно актуальна эта проблема для отдельной категории населения нашей страны — людей с особенными потребностями.

The forming of individual depends on different factors.  Upbringing is one of them; education in wide context becomes a part of it. Position and development of Ukraine as an independent state, its orientation on the developed countries requires solving some educational problems,  including introduction of different elucidative  services for gaining higher  education. This is  the topic covered in the given article. This problem is especially important for such category of our country inhabitants as people with disabilities.

докладніше...
Номер сторінки: 83

Розглядається толерантність як одна з абсолютних духовних цінностей особистості. Зосереджується увага на конкретних методико-теоретичних засадах виховання толерантності, якими можуть скористатися вчителі, аспіранти, студенти та всі ті, хто цікавиться сучасними проблемами виховання, і, зокрема, для інтеграції в соціум студентів з інвалідністю. Акцентується на важливості поширення ідей Декларації принципів толерантності та їх реалізації в повсякденному житті.

Рассматривается толерантность как одна из абсолютных духовных ценностей личности. Сосредотачивается внимание на конкретных методико-теоретических началах воспитания толерантности, которыми могут воспользоваться учителя, аспиранты, студенты и все те, кто интересуется современными проблемами воспитания, и, в частности, для интеграции в социум студентов с инвалидностью. Акцентируется на важности распространения идей Декларации принципов толерантности и их реализации в повседневной жизни.

 Tolerance as one of absolute spiritual values of a person is considered in the article. The concrete methodical and theoretical origins of tolerance education are paid attention, it can he used by instructors, post-graduates, students as well as everyone who is interested in modern problems of education and in particular for integration of disabled students in social environment. The importance of delivering the Tolerance Principle Declaration ideas and their realization in everyday life is underlined.  

докладніше...
Номер сторінки: 86

Розглянуто питання, пов'язані з роботою керівництва, вихователів із різними типами неблагополучних сімей, досліджені різні форми роботи педагогів з такими сім'ями, подано аналіз їх ефективності.

ассмотрены Вопросы, связанные с работой руководства, воспитателей с различными типами неблагополучных семей, исследованы различные формы работы педагогов с такими семьями, дан анализ их эффективности.

The questions are viewed which are connected with the educator's work with different types of unfortunate families; different ways of pedagogical work with such families are examined and the analysis of their efficacious­ ness is given.

докладніше...

Розглянуто психолого-педагогічні аспекти роботи зі студентами з особливими потребами. Мета дослідження - створити умови для фізичної, психологічної та професійної реабілітації студентів-інвалідів.

Рассмотрены психолого-педагогические аспекты работы со студентами с особенными потребностями. Цель исследования — создать условия для физической, психологической и профессиональной реабилитации студентов-инвалидов.

Psychology-pedagogical aspects of work with students who have special problems are viewed.  The goal of such investigation- to create all conditions for physical, psychological and professional rehabilitation of students-invalids.     

докладніше...
Номер сторінки: 101

Стаття включає питання організації навчального процесу студентів з обмеженими можливостями та є актуальною, оскільки має на меті обґрунтування форм і методів активізації їх навчально-пізнавальної діяльності. Автором окреслено шляхи реалізації освітньої діяльності цієї поки що не захищеної категорії населення, подані практичні рекомендації, форми і методи гносеологічної діяльності студентів, базою для чого став багаторічний досвід викладання діловодства, ділової української мови, професійно-практичної підготовки діловодів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та форм навчання.

Стаття орієнтована на педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес громадян України з обмеженими можливостями, викладачів діловодства, української ділової мови, майстрів виробничого навчання, викладачів-інструкторів та інших фахівців, службовими обов'язками яких визначено підвищення кваліфікації співробітників із документування управлінської діяльності.

Статья включает вопросы организации учебного процесса студентов с ограниченными возможностями и является актуальной, поскольку имеет цель обоснования форм и методов активизации их учебно-познавальной деятельности. Автором очерчены пути реализации образовательной деятельности этой пока еще не защищенной категории  населения, поданы практические рекомендации, формы и методы гносеологической  деятельности студентов, базой для чего стал многолетний опыт  преподавания  деловодства, делового украинского языка, профессионально-практической  подготовки делопроизводителей   разных образовательно-квалификационных уровней и  форм обучения.     

Статья ориентирована на педагогических  работников, которые обеспечивают учебный процесс граждан Украины с ограниченными возможностями, преподавателей деловодства, украинского делового языка, мастеров производственного обучения, преподавателей-инструкторов и других специалистов, служебными обязанностями которых определено повышение квалификации сотрудников по документированию  управленческой  деятельности.  

This article was written on the theme:"Organization of the teaching process  for invalid students by applying new methods  and forms of teaching". Speaking of the actuality of this theme it is necessary to underline that the wide experience of the teaching process with such students shows that much needs to be done to make studying more easily and interesting for them. The author shows how to realize this goal. He gives practical recomendations and advices On the basis of long, durable experience of teaching  of business  correspondence  and Ukrainian  language.

This article intended for educational specialists,  teachers who are  working with such students.

докладніше...
Номер сторінки: 107

Рушійною силою розвитку будь-якої системи і, зокрема, професійної освіти інвалідів є протиріччя. Виявлення та науково обгрунтоване розв'язання суперечностей, властивих системі, забезпечують її динамічний розвиток і ефективність.

Перш за все необхідно враховувати низку найбільш загальних суперечностей, спільних для всієї системи освіти в Росії і в той же час вельми актуальних саме для розвитку освіти інвалідів.

докладніше...
Номер сторінки: 114

У статті обґрунтовано необхідність викладання блоку медичних дисциплін при підготовці фахівців-дефектологів. Подана характеристика основних етапів становлення та змін, які відбулися з викладанням медико-біологічних дисциплін протягом всього періоду розвитку дефектології. Виведено основні завдання сучасного етапу викладання медичних дисциплін.

В статье обоснована необходимость преподавания блока медицинских дисциплин при подготовке специалистов дефектологов. Дана характеристика основных этапов становления и изменений, которые произошли с преподаванием медико-биологических дисциплин в течение всего периода развития дефектологии. Выведены основные задачи современного этапа преподавания медицинских дисциплин.

Необходимость преподавания блока медицинских дисциплин из-за недостатка в подготовке defectologysts экспертов является оправданным (обоснованным) в статье. Характеристика основных этапов становления и изменений дается, которые произошли с преподавания медико-биологических дисциплин в течение всего периода развития дефектологии. Основными задачами на современном этапе обучения медицинских дисциплин выход.  

докладніше...
Номер сторінки: 117

У статті розкриваються концептуальні питання підготовки фахівців соціальної роботи. Акцентується увага на меті, завданні, змісті, процесі, формах і методах полготовки соціальних працівників. Розглядаються також питання забезпечення підготовки фахівців кадрами, правовими нормами, перспективи розвитку спеціальності "Соціальна робота".

В статье раскрываются концептуальные вопросы подготовки специалистов социальной работы. Акцентируется внимание на цели, задачах, содержании, процессе, формах и методах полготовки социальных работников. Рассматриваются также вопросы обеспечения подготовки специалистов кадрами, правовыми нормами, перспективы развития специальности "Социальная работа".

In  this  article  some  conceptual questions  about the preparation of experts in social work are opened. The attention is paid on the aim, objections, content, process, forms and methods  of social  workers preparation. Also questions about providing the preparation of specialists with  legal norms, and perspectives in subject  (social work) development are  opened.  

докладніше...
Номер сторінки: 122

Викладено наукові основи корекційно-превентивного навчання дітей з особливими потребами, його завдання, зміст і основні етапи. Доводиться, що формування у цієї категорії дітей інтелектуальних навичок може бути ефективно за умови планомірного здійснення корекційно-превентивного навчання, спрямованого на діагностику і прогнозування "поля можливих труднощів у навчанні" (найближчих і віддалених) із подальшим поетапним їх попередженням шляхом еволюції органічного обсягу інваріантних дій і операцій, загальних для різних видів навчальної діяльності, і формування спеціальних навчальних здібностей.

Изложены научные основы коррекционно-превентивного обучения детей с особенными потребностями, его задачи, содержание и основные этапы. Доказывается, что формирования у этой категории детей интеллектуальных навыков может быть эффективно при условии  планомерного осуществления  коррекционно-превентивного обучения, направленного на диагностику и  прогнозирование "поля  возможных  трудностей  в  обучении" (ближайших  и  отдаленных)  с  дальнейшим  поэтапным  их предупреждением  путем развития базисного объема инвариантных действий  и операций, общих для разных  видов  учебной  деятельности, и формирования  специальных учебных способностей.      

In the article are present scientific bases correction-preventive educating a  children with especial need, its problems, contents and maid stages. Proved thet shaping beside  this categories a children of savvy skills  can be effectively at the condition of plan realization correction-preventive educating,  direct  to  the  diagnostics and forecasting  "field of possible difficulties  in  educating"  (nearest and remote) with further phased there warning  by  developments  of  base volume of invariant actions and operations, genera/ for different  types of scholastic  activity and shaping the  special scholastic abilities.      

докладніше...
Номер сторінки: 130

На основі аналізу літератури, присвяченої проведеним теоретичним дослідженням, розкривається поняття "нейротичні ускладнення розвитку дитини" й обґрунтовується актуальність проблеми виховання дітей молодшого шкільного віку з нейротичними ускладненнями розвитку.

На основе анализа литературы, посвященной проведенным теоретическим исследованиям, раскрывается понятие нейротического осложнения развития ребенка и обосновывается актуальность проблемы воспитания детей младшего школьного возраста с нейротическими осложнениями развития.

On the basis of the analysis of the literature dedicated to the theoretical investigations we can come to the statement of neurotically complicated child's devolvement and is opened the actuality of the problem of develop­ ment of children 

докладніше...
Номер сторінки: 136

Висвітлено проблеми державної підтримки дітей з особливими потребами в Україні. Підняті питання, які потребують негайного вирішення. Це скорочення мережі спеціальних шкіл, погіршення матеріально-технічного оснащення спеціальних установ, недостатність навчально-методичної літератури, незабезпеченість фахівцями та ін. Разом із цим відзначено, що розв'язання порушених проблем можливо лише спільними зусиллями з боку чиновників, науково-педагогічних працівників, практиків та батьків дітей із особливостями психологічного розвитку.

Освещены проблемы государственной поддержки детей с особыми нуждами в Украине. Подняты вопросы, требующие немедленного решения. Это сокращение сети специальных школ, ухудшение материально-технического оснащения специальных учреждений, недостаточность учебно-методической литературы, необеспе­ ченность специалистами и пр. Вместе с этим отмечено, что решение поднятых проблем возможно лишь общими усилиями со стороны чиновников, научно-педагогических работников, практиков и родителей детей с особенностями психологического развития.

The article is devoted to the problem of government support of children with special needs in Ukraine. The problems that are requiring of urgent decisions are emphasized in it. Among them is the reduction of network of special education institutions, the  worsening of financial and technical funding of special institutions, lack of educational-methodical literature and deficit of specialists as well.   

 At the same time is underlining that solution of these problems will be possible under condition  of united efforts from  government authorities,  scientists, researchers,  teachers and parents of children  with special needs.

докладніше...
Номер сторінки: 144

Стаття містить результати теоретичного та експериментального дослідження ефективності системи психолого-педагогічних корекційних заходів, спрямованих на підготовку підлітків із синдромом Дауна до психосоціальної інтеграції в суспільство. Система має свою теоретичну і методологічну основи, мету, методи, засоби та прийоми. Складовими системи є розвиток психічних функцій (відчуття, сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, конструктивної діяльності); розвиток розумової і фізичної працездатності; етико-естетичне виховання; соціальне формування особистості, консультативна робота з сім'єю. Ефективність її застосування визначалася на основі результатів порівняльного аналізу констатуючого та формуючого експериментів.

Статья содержит результаты теоретического и экспери­ ментального исследования эффективности системы психолого-педагогических коррекционных мер, направленных на подготовку подростков с синдромом Дауна к психосоциальной интеграции в общество. Система имеет свою теоретическую и методологическую основы, цель, методы, средства и приемы. Составляющими системы являются развитие психических функций (ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления, конструктивной деятельности); развитие умственной и физической работоспособности; этико-эстетическое воспитание; социальное формирование личности, консультативная работа с семьей. Эффективность ее применения определялась на основе результатов сравнительного анализа констатирующего   и   формирующего експериментов.

The article is dedicated to the problem of adaptation of the children with the syndrome of Down  to  the psychosocial integration  in  society. There were discovered such  integral indicators  as:  mental,  physical and social; criterions of quality and quantity of their formation  were  developed. They are regarding as integral indicator that determines the integral level of readiness to the possibility of independent living in society. The research of their formation allowed to make a conclusion about low level of their formation.

There  was created a system of psychological and pedagogical training that include: the development of psychological functions, mental and common ability  of hard  working  activity, esthetical education, social formation  of personality, consultative  work with family  with the aim of formation of the definite integral level. The reliability  of this  system  is  considered by  the results of comparing analysis of formational and approval experiments. Main Words: teenagers  with the syndrome of Down, integral indicators, integral level, system of psychological and pedagogical training,  psychosocial integration in society of teenagers with the syndrome of Down.

докладніше...
Номер сторінки: 147

У статті описані особливості статеворольової поведінки розумово відсталих дівчаток-підлітків. Визначено психологічний зміст установок щодо статі і сексуальності.

В статье описаны особенности полоролевого поведения умственно отсталых  девочек-подростков. Определено психологическое  содержание установок относительно пола и сексуальности.   

Предложено в перспективе разработку специальной системы индивидуальной коррекционно-развивающей и реабилитационной работы, направленной на формирование социально адекватного полоролевого поведения у умственно отсталых девочек-подростков.

In the article  is  described a peculiarities  of sex behavior  of backward girls. It is determinated the psychological contents  about installations  with regard to sex and sex appeal.         In store it is suggested the  groundwork of special system  of individual correction and rehabilitation,  which are lined to form  a socioadequate  sex behavior of backward girls.

докладніше...
Номер сторінки: 155

Розглянуто специфіку мовного розвитку дітей з порушеннями слуху. Представлені напрямки роботи та запропоновано систему вправ, що сприяють удосконаленню мови цих дітей, що навчаються у звичайних школах разом із однолітками, що чують.

Рассмотрена специфика речевого развития детей с нарушениями слуха. Представлены направления работы и предложена система упражнений, способствующих усовершенствованию речи этих детей, обучающихся в обычных школах вместе со слышащими сверстниками.

The Specified particularity speech, connected with reduction of the rumour in wound age. They are offered receiving the warning and corrections defect in understanding speech, speaking and letter. The Offered exercises can be used on the individual occupation child with teacher, speech therapist and parent.

докладніше...
Номер сторінки: 161

Подано загальну характеристику вдосконаленого змісту трудового навчання розумово відсталих молодших школярів.

Представлена общая характеристика усовершенствованного содержания трудового обучения умственно отсталых младших школьников.

General characteristics of an improved content of mentaliy retarded young schoolchildren labour training is presented.

докладніше...

Розглянуто деякі питання розвитку мислення у глухих дітей дошкільного та шкільного віку в процесі їх навчання. На основі узагальнення результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів в області сурдопсихології вказано на особливості розвитку мислення у дітей, а також виділено низку умов для його розвитку. Наведено деякі рекомендації сурдопедагогам дошкільних установ і шкіл щодо способів досягнення результатів у розвитку предметно-дієвого, наочно-образного і понятійного мислення у дітей.

Рассмотрены некоторые вопросы развития мышления у глухих детей дошкольного и школьного возраста в процессе их обучения. На основе обобщения результатов исследований отечественных и зарубежных авторов в области сурдопсихологии указано на особенности развития мышления у детей, а также выделен ряд условий для его развития. Даны некоторые рекомендации сурдопедагогам дошкольных учреждений и школ касательно способов достижения результатов в развитии предметно-действенного, предметно-образного и понятийного мышления у детей.

There are observed some  questions  about development of thinking  of deaf children during preschool and school ages in the process of their studying. On the basis of generalization of researches results, made by native and foreign authors in the field of sign psychology, it is pointed on features of development of children's thinking. There are given some recommendations for teaches  of preschool establishments and schools according to the ways of achieving results  in  the  development of subject-effective, objecteffective and notion thought of children.     

докладніше...
Номер сторінки: 171

Розглядаються питання удосконалення змісту предмета "Природа і людина" в школі для дітей із особливостями розумового розвитку, що передбачає розкриття мети, завдань, змістових ліній, принципів реалізації предмета, використання спеціальних методів і прийомів навчання.

Рассматриваются вопросы усовершенствования содержания предмета  "Природа и человек" в школе для детей с особенностями умственного развития, что предполагает раскрытие цели, задач, содержательных линий, принципов реализации предмета, использование специальных методов  и  приемов  обучения.

The questions of improvement of the contents of a subject a "Mature and man" at school for children with features of intellectual development are considered, that assumes disclosing the purpose, tasks, substan-tia lines, principles of realization of a subject, use of special methods and receptions of training.

докладніше...
Номер сторінки: 176

Статтю присвячено проблемі просторового орієнтування розумово відсталих дітей. Аналіз досліджень, зроблений у статті, свідчить про те, що у даної категорії дітей дошкільного та молодшого шкільного віку ступінь оволодіння просторовими поняттями і вміннями недостатній, а оскільки розвиток просторової орієнтації сприяє успішному засвоєнню шкільних знань, має зв'язок із повсякденним життям і діяльністю дитини, дана проблема є актуальною для забезпечення навчання дітей у допоміжній школі.

Статья посвящена проблеме пространственного ориентирования умственно отсталых детей. Анализ исследований, сделанный в статье, свидетельствует о том, что у данной категории детей дошкольного и младшего школьного возраста степень овладения пространственными понятиями и умениями недостаточна, а поскольку развитие пространственной ориентации способствует успешному усвоению школьных знаний, имеет связь с ежедневной жизнью и деятельностью ребенка, данная проблема является актуальной для обеспечения обучения детей во вспомогательной школе.

This is devoted to study of children's spatial orientation problem with /ask of mental development. Analysis of research made in this article is evidence that children with lack of mental development preschool and primary school age  have  not enough  degree  of forming  acquirement of spatial concepts and habits. It is actual problem now because developing of spatial orientation gives help for successful learning school knowledge and has connection with children's daily life and activity.  

докладніше...
Номер сторінки: 181

Одним із компонентів процесу навчання є зміст освіти — система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розумовий і фізичний розвиток особистості. Зміст освіти у школах визначається навчальними програмами, які реалізуються у підручниках з предметів, що вивчаються.

докладніше...
Номер сторінки: 186

У зв'язку з необхідністю стандартизації спеціального навчання виникає потреба вдосконалення змісту навчання природознавства, а саме навчальної програми. Її вдосконалення повинне відбуватися з урахуванням освітньої та корекційно-розвиваючої цілей, відповідних завдань, змістових ліній побудови навчального матеріалу, підбору матеріалу по принципам доступності і необхідності.

В связи с необходимостью стандартизации специального обучения возникает потребность совершенствования содержания обучения природоведению, а именно учебной программы. Ее усовершенствование должно происходить с учетом образовательной и коррекционно-развивающей целей, соответствующих заданий, содержательных линий построения учебного материала, подбора материала по принципам доступности и  необходимости.    

In  connection  with necessity the standard of special training there is  a need of perfection  of the contents  of training nature, namely educational program. Her improvement should occur in  view of educational and correction-developing of the purposes  appropriate  tasks, substantial lines  of construction of an educational material,  selection of a material by principles of availability and necessity.        

докладніше...
Номер сторінки: 192

Освіта сьогодні — важливий чинник управління змінами в суспільстві. її розглядають не як механізм захисту населення, а як інвестиції в майбутнє. У сучасну епоху соціально-політичного розвитку України змінюється ставлення і до спеціальної освіти, до її місця і ролі в суспільстві, що сприяє подоланню стереотипів у розумінні проблем навчання і виховання дітей з особливими потребами. Зміни, які відбуваються в суспільстві, потребують суттєвого оновлення системи спеціальної освіти, її форми і змісту, запровадження нових педагогічних підходів та інноваційних технологій, про що підкреслюється в Концепції державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 195

Стаття висвітлює історичні передумови створення підручників для допоміжних шкіл в Україні в період 1917 - 1938 pp. Розглядаються передумови створення спеціальних підручників для навчання розумово відсталих дітей.

Статья освещает исторические предпосылки создания учебников для вспомогательных школ в Украине в период 1917 — 1938 pp. Рассматриваются предпосылки создания специальных учебников для обучения умственно отсталых детей.

This article describes the premises of creating of the textbooks for special school in  Ukraine.  The growing and development of contents of education in Ukraine in period from  1917 to 1938 is analyzed. In particular,  the reasons of creating of special textbooks for education of defectively-mental children are examined.

докладніше...
Номер сторінки: 198

Статтю присвячено проблемі удосконалення змісту виховання школярів із обмеженими розумовими можливостями. Представлені деякі результати експериментального дослідження. Запропоновано комплекс особистісних якостей, які необхідно формувати в учнів у процесі громадянського виховання.

Статья посвящена проблеме усовершенствования содержания воспитания школьников с ограниченными умственными возможностями. Представлены некоторые результаты экспериментального исследования. Предложен комплекс личностных качеств, которые необходимо формировать у учащихся в процессе гражданского воспитания.

This article about a problem of improving of contents of education of mentaly retorted pupils. Some experimantal rezults are presented here. This complex of the personal qualites that are necessary to be formed is proposed.

докладніше...
Номер сторінки: 203

В історичному аспекті розглянуто питання навчання дітей з особливостями інтелектуального розвитку в умовах допоміжної школи.

В историческом аспекте рассмотрены вопросы обучения детей с особенностями интеллектуального развития в условиях вспомо­гательной школы.

In historical aspect the questions in educating children  with peculiarities of mental development in the conditions of the assisting school are viewed.

докладніше...
Номер сторінки: 207

Саморозвиток особистості - процес постійний, але вектор його спрямованості, зміст та інтенсивність обумовлюються різними факторами. Серед них провідна роль належить "Я-концепції" особистості, специфіці віку, рівню інтелектуального розвитку, багатства життєвого досвіду й особливостей соціалізації. Кожна з названих детермінант змістовно враховується і системно коректується в умовах освітньої діяльності людини.

Саморазвитие личности — процесс постоянный, но вектор его направленности, содержание и интенсивность обуславливаются различными факторами. Среди них ведущая роль принадлежит "Я-концепции"личности, специфике возраста, уровню интеллектуального развития, богатству жизненного опыта и особенностям социализации. Каждая из названных детерминант содержательно учитывается и системно корректируется в условиях образовательной деятельности человека.

The process of self-development of any person is complex and continuous but the vector of its direction, its matter and intensity are conditioned by  different factors.  Among  them  "The - concepton"  of one person,  the specificity of age, standard of the  intellectual development,  wealth  of the experience  of life and the peculiarities of socialization have the leading role. Each of the aforenamed determinants are taken into account and systematically corrected according to  the  conditions of man's educational activity.

докладніше...
Номер сторінки: 211

Статтю присвячено проблемі спілкування нечуючих. Акцент зроблений на ширшому використанні жестової мови і двомовних методів у навчально-виховному процесі, що позитивно позначиться на підготовці глухих юнаків і дівчат до самостійного життя і їх соціально-трудовій адаптації.

Статья посвящена проблеме общения неслышащих. Акцент сделан на более широком использовании жестовой речи и билингвистического метода в учебно-воспитательном процессе, что положительно скажется на подготовке глухих юношей и девушек к самостоятельной жизни и их социально-трудовой адаптации.

Article is denote problem of contact nonhear. Accent is done on broader use an gesture speech and bilinguistical method in educational process,  that will positively tell on preparation by the deaf youth and girls to independent lifes and their is social-labor adaptation. 

докладніше...
Номер сторінки: 218

Розглянуто концептуальні засади створення навчального середовища для студентів із порушеннями слуху, охарактеризовано особливості їх соціалізації. В якості ефективного методу навчання іноземної мови запропоновано, зокрема, використання лінгафонного кабінету.

Рассмотрены концептуальные основы создания обучающей среды для студентов с нарушениями слуха, охарактеризованы особенности их социализации. В качестве эффективного метода обучения иностранному языку предложено, в частности, использование лингафонного кабинета.

The conceptual principles of creation of educational environment for stu-dents with hearing disabilities are to be discussed; the peculiarities of their socialization are to be characterized. The usage of language laboratories was proposed as an effective method of teaching foreign languages.

докладніше...
Номер сторінки: 223

Статтю присвячено проблемі наступності в освіті глухих і слабочуючих, яка відіграє суттєву роль у реалізації системи безперервної освіти. Важливим завданням є встановлення безпосередніх зв'язків спеціальних шкіл із навчальними закладами наступних ланок, що має сприяти збільшенню кількості осіб із порушеннями слуху, які отримують можливість продовження освіти, минаючи труднощі організаційного і соціального характеру.

Статья посвящена проблеме преемственности в образовании глухих и слабослышащих, которая играет существенную роль в реализации системы непрерывного образования. Важной задачей является установление непосредственных связей специальных школ с учебными заведениями последующих звеньев, что должно способствовать увеличению количества лиц с нарушениями слуха, которые получают возможность продолжения образования, минуя трудности организационного и социального характера.

Clause is devoted to a problem of continuity in education deaf and hard of hearing, which plays an essential role in realization of system of continuous education. The important task is the establishment of direct communications of special schools with educational institutions of the subsequent parts, that should promote increase of quantity of the persons with infringements of hearing, which receive an opportunity of continuation of education, passing  difficulties of organizational and social character. 

докладніше...
Номер сторінки: 227

Показано, що в світлі реформування освіти в нашій країні однією з важливих задач виступає підвищення загальноосвітнього рівня осіб із вадами слуху. Розглянуто основні передумови для вирішення цього завдання. Для забезпечення безперервної освіти глухих і слабочуючих неодмінними умовами є вдосконалення процесу навчання різних вікових категорій і забезпечення належної наступності між усіма ланками безперервної освіти.

Показано, что в свете реформирования образования в нашей стране одной из важных задач выступает повышение общеобразовательного уровня лиц с недостатками слуха. Рассмотрены основные предпосылки для решения этой задачи. Для обеспечения непрерывного образования глухих и слабослышащих непременными условиями являются совершенствование процесса обучения различных возрастных категорий и обеспечение надлежащей преемственности между всеми звеньями непрерывного образования.

In the article is shown that in the light of reshaping a formation in our country by the important problem emerges increasing of a  general educational level with defects  of rumour. Consider main premiseses  for deciding this problem.  For the reason ensuring an  unceasing formation of deaf and hard of hearing by the important conditions emerge improvements of process of educating the different age categories and provision proper sequence between  all sections of unceasing formation. 

докладніше...
Номер сторінки: 233

У статті розглядаються питання організаційно-методологічних аспектів навчання студентів іншомовного спілкування людей із вадами слуху. Даються науково-методичні рекомендації організації процесу навчання студентів із порушеннями психофізіологічних можливостей слухового апарату.

В статье рассматриваются вопросы организационно-методо-логических аспектов обучения иноязычному общению слабослышащих студентов. Даются научно-методические рекомендации организации процесса обучения студентов с нарушениями психофизиологических возможностей слухового аппарата.

It is shown the ways of organization and methodology of teaching for-eign languages the students with different problems of hearing; the ways of motivation and individual reproach to the training of disabled students, the role of teacher during the process of education.

докладніше...
Номер сторінки: 239

Розглянуто особливості навчання латинської мови учнів із порушеннями слуху. Подано загальнометодичні поради, спрямовані на подолання труднощів з її вивчення.

Рассмотрены особенности обучения латинскому языку учащихся с нарушениями слуха. Даны общеметодические советы, направленные на преодоление трудностей по его изучению.

The peculiarities of teaching Latin for students with infringed hearing are viewed. The common methodical advices, directed on the overcoming ail the difficulties in learning of this language, are given.

докладніше...

Особливу увагу приділено проблемі навчання англійської мови студентів з особливими потребами. Подана характеристика основних етапів комунікативного навчання граматики англійської мови. Розкрито деякі особливості комунікативного навчання англійської мови. Зроблено акцент на обліку індивідуальних: можливостей студентів під час організації комунікативної діяльності.

Особое внимание уделено проблеме обучения английскому языку студентов с особенными потребностями. Дана характеристика основных этапов коммуникативного обучения грамматике английского языка. Раскрыты некоторые особенности коммуникативного обучения английскому языку. Сделан акцент на учёте индивидуальных: возможностей студентов во время организации коммуникативной деятельности.

Special attention is attented to the problem of teaching English disabled students. The characteristics of the main stages of /earning English gram-mar communicatively have been done. Some peculiarities of teaching Eng-lish communicatively have been highlighted here. The author accented to take into account the individual abilities in the process of organization of communicative activity.

докладніше...
Номер сторінки: 246

У систематизованому вигляді розглянуто історичний аспект проблеми білінгвізму в навчанні глухих. Показані різні підходи до оцінки ролі і тесту жестової мови, починаючи зі Стародавнього світу і до наших днів. Проаналізовано погляди представників сурдопедагогічної теорії і практики на різних етапах її становлення і розвитку.

В систематизованом виде рассмотрен исторический аспект проблемы билингвизма в обучении глухих. Показаны различные подходы к оценке роли и теста жестовой речи, начиная с Древнего мира и до наших дней. Проанализированы взгляды представителей сурдо­ педагогической теории и практики на разных этапах ее становления и развития.

In the article is consider in the systematize type history aspect of problem bilinguistic in educating deaf. Shown defferent approaches to evaluations  dug and place  an gesture speech,  as  from  the  ancient world and milked a present-day  day. Analyze  glances  of representatives an theory and practices pedagogics for a deaf person on defferent stages its becoming  and developments.    

докладніше...
Номер сторінки: 252

У статті розглядаються питання ефективної організації навчальної діяльності студентів із проблемами мовно-слухового апарату на практичних заняттях з механіки. Логічною основою програмування навчальної діяльності студентів є уявлення знань розділу "Механіка" на основі теоретико-множинного підходу у вигляді пленарних та просторових орієнтованих граф і створення на їх основі структурованих алгоритмів для вирішення задач. Зазначені способи практичного застосування структурованих алгоритмів призначені для навчання студентів з особливими потребами.

В статье рассматриваются вопросы эффективной организации учебной деятельности студентов с проблемами языково-слухового аппарата на практических занятиях из механики. Логической основой программирования учебной деятельности студентов является представление знаний раздела "Механика" на основе теоретико-множественного подхода в виде пленарных и пространственных ориентированных граф и создания на их основе структурированных алгоритмов для решения задач. Указанные способы практического применения структурированных алгоритмов предназначены для обучения студентов с особенными потребностями.

The article covers questions of effective organization of educational activity of students with hearing and speaking impairments during practical mechanics studies. Logical basis of programming students educational activity is presentation of Mechanics materials on the basis of the theoretical pluralistic approach in the form of plenary and spatially oriented columns and creation of structured algorithms for sums solving on their basis. Indicated methods of practical appliance of structured algorithms are intended for educating students with special needs.

докладніше...
Номер сторінки: 258

У роботі подана методика викладення низки розділів загального курсу фізики, яка дає можливість більш ефективно і глибше засвоювати програмний матеріал студентам з обмеженими можливостями. При цьому час викладу матеріалу скорочується на 30%.

В работе представлена методика изложения ряда разделов общего курса физики, которая дает возможность более эффективно и глубже усваивать программный материал студентам с ограниченными возможностями. При этом время изложения материала сокращается на 30%.

The paper presents a methodology for the presentation of a number of general physics course sections, which makes possible for students with disabilities to absorb more effectively and deeper program material. At the same time, the presentation of the material is reduced by 30%.

докладніше...
Номер сторінки: 268

Подано соціально-філософський аналіз онтологічних підстав природної мови в рамках лінгвістичного повороту як визначального парадигму сучасного філософствування. Використовуючи дослідження мовних актів Дж. Остіна, автор трактує їх як інтенціональні дії мовця (локутів, іллокутів, перлокутів), розглядає інтерсуб'єктивності комунікації як поле примирення (Ю. Габермас) смислів, значень і домагань учасників комунікації. Оскільки комунікація втілюється в дискурсі, а інтерпретація останнього обмежена реалізованими через соціальні інститути ліберальними цінностями, аналіз мови безпосередньо пов'язаний із методологією практичної філософії, що з'єднує в собі гносеологічні та аксіологічні аспекти. Розглядаючи мовну діяльність як прагматику, яка акцентує увагу на способах вживання мови, автор показує її роль у навчанні студентів з особливими потребами, у структуруванні мовою їх світогляду, в формуванні повсякденної замісної лексики, в якій мінімізовані негативні конотації "інваліда".

Дан социально-философский анализ онтологических оснований естественного языка в рамках лингвистического поворота как определяющего парадигму современного философствования. Используя исследования речевых актов Дж. Остина, трактующего их как интенциональные действия говорящего (локутив, иллокутив, перлокутив), автор рассматривает интерсубъективную коммуникацию как поле примирения (Ю. Габермас) смыслов, значений и притязаний участников коммуникации. Поскольку коммуникация воплощается в дискурсе, а интерпретация последнего ограничена реализуемыми через социальные институты либеральными ценностями, анализ языка напрямую связан с методологией практической философии, соединяющей в себе гносеологические и аксиологические аспекты. Рассматривая речевую деятельность как прагматику, которая акцентирует внимание на способах употребления языка, автор показывает её роль в обучении студентов с особыми потребностями, в структурировании языком их мировоззрения, в формировании повседневной заместительной лексики, в которой минимизированы негативные коннотации "инвалида".

This article clarifies ontological basis  of natural language within  the linguistic turn framework (the latter is regarded as a paradigmatic determinant of the contemporary philosophy). Taking into account J. Austin's theory that  considers  speech  acts  as speaker's intentional actions, і regard intersubjective communication as a field of reconciliation of participants' meanings and claims. Since, on the one hand, communication is materialized in discourse, and,  on the other hand,  the latter's interpretation is confined within  the frameworks of socially objectified liberal values, language analysis  can not escape methodology of practical philosophy. Portraying  speech activity as pragmatics that focuses on the ways of language usage,  explicate its role in teaching students who have special needs, in the language-based development of their worldviews, in their everyday word usage formation wherein negative connotation of the "handicapped people" are minimized.

докладніше...
Номер сторінки: 275

У статті висвітлюються основні тенденції в розвитку сурдопедагогічної теорії і практики в Україні у другій половині XX століття. Описуються теоретичні та методологічні підходи українських вчених-сурдопедагогів щодо навчання дітей з порушеннями слуху та застосування їх на практиці. Характеризуються наукові дослідження окремих науковців і науково-дослідних колективів.

В статье освещаются основные тенденции в развитии сурдопедагогической теории и практики в Украине во второй половине XX столетия. Описываются теоретические и методологические подходы украинских ученых-сурдопедагогов относительно обучения детей с нарушениями слуха и применения их на практике. Характеризуются научные исследования отдельных ученых и научно-исследовательских коллективов.

This article explains new trends of developing special pedagogical theory and its practice in Ukraine during the second part of XX century. It describes theoretical and methodological approaches Ukrainian scientists-special pedagogues  with reference to  education  children  with infringement of hearing and adaptation them in practice. It characterizing scientific exploration separated scientists and scientific-exploratory collectivity.

докладніше...
Номер сторінки: 283

Представлені результати теоретичного дослідження проблеми. З'ясовано сутність корекційної роботи у спеціальних навчальних закладах.

Представлены результаты теоретического исследования проблемы. Выяснена сущность коррекционной работы в специальных учебных заведениях.

This article describes the results of theoretical study on the problem. Cjntens of correctional work in special educational institutions has been defined.

докладніше...
Номер сторінки: 291

"Я-концепція" формується у людини в процесі соціальної взаємодії як неминучий і завжди унікальний результат психічного розвитку, як відносно стійке і в той же час підвладне внутрішнім змінам і коливанням психічне надбання, яке залишає незгладимий слід у всіх життєвих проявах людини - від самого дитинства до глибокої старості. Проблема розвитку, формування і зміни "Я-концепції" особистості розглядається автором у рамках таких концептуальних підходів, як символічний інтеракціонізм, феноменалістичної психології та ін. Оскільки усвідомлення цінності кожної особистості, а особливо особистості з особливими потребами безпосередньо залежить від розуміння її "Я- концепції ", то, на думку автора, матеріал, викладений у статті, буде корисний у пошуку ресурсів для повноцінної інтеграції особистості в соціумі.

"Я-концепция" формируется у человека в процессе социального взаимодействия как неизбежный и всегда уникальный результат психического развития, как относительно стойкое и в то же время подвластное внутренним изменениям и колебаниям психическое приобретение, которое оставляет неизгладимый след во всех жизненных проявлениях человека — с самого детства до глубокой старости. Проблема развития, формирования и изменения "Я-концепции" личности рассматривается автором в рамках таких концептуальных подходов, как символический интеракционизм, феноменалистической психологии и др. Поскольку осознание ценности каждой личности, а особенно личности с особенными потребностями, напрямую зависит от понимания ее "Я-концепции", то, по мнению автора, материал изложенный  в  статье,  будет  полезен  в поиске ресурсов для полноценной интеграции личности в социуме.    

"Self—conception" is forming in a person during the process of social cooperation  as  an inevitable and unique result of psychological development, as relatively stable and at the same time influenced by internal changes and oscillation psychical property, which Іeaves indelible track in all vital displays of the man  —since childhood till the old age. The author in the context of such conceptual approaches, as symbolic interactions approach, approach of phenomenon  psychology  and others opens the  problem of development, forming and changing "Self-conception" of the personality. Cognition of every personality's value, especially of person with special needs, depends on understanding of his/her "Self-conception". That is why, according to author's point of view, materials covered in the article, will be useful while seeking recourses for the full integration of personality into the social environment.

докладніше...
Номер сторінки: 295

Порушені питання ставлення особистості до себе і до оточуючих - "Я, Значний, Інші" для діагностики самоставлення, емоційно-ціннісного ставлення до інших людей з інвалідністю.

Затронуты вопросы отношения личности к себе и к окружающим - "Я, Значимый, Другие"для диагностики самоотношения, эмоционально-ценностного отношения к другим людям с инвалидностью.

The questions of the personality's attitude to himself and to people around, such as: "Me, Important, Others", are touched for the diagnosis self-attitude, an emotional-estimating attitude to another invalids.

докладніше...
Номер сторінки: 302

Визначено психологічні засади формування фахівців під час проходження практики. Основний акцент зроблено на необхідності максимальної інтеграції особистісного і професійного у структурі підготовки фахівця.

Определены психологические  основы формирования специалистов во время прохождения практики. Основной акцент сделан на необходимости максимальной  интеграции личностного и  професионального в структуре подготовки специалиста.

There are psychological basis of forming of experts during passing practice. The main accent is made on necessity of maximal integration of persona/ and professional in the structure of specialists' preparation.

докладніше...
Номер сторінки: 307

У статті автор викладає новий підхід до особистісного та професійного становлення студентів з особливими потребами. Цей підхід полягає в обґрунтуванні і пошуку можливостей формування онтологічних уявлень особистості як основи здійснення психолого-педагогічного супроводу в ході професійного й особистісного становлення студентів.

В статье автор излагает новый подход к личностному и профессиональному становлению студентов с особыми потребностями. Этот подход заключается в обосновании и поиске возможностей формирования онтологических представлений личности как основы осуществления психолого-педагогического сопровождения в ходе профессионального и личностного становления студентов.

in the article the author proposes the new approach to the personal and professional formation of the disabled students. This approach consists of validation and search of opportunities of personality's ontological notions forming which plays a role of basis for psychological and pedagogical accompaniment during the personal and professional formation of students.

докладніше...
Номер сторінки: 312

У статті представлено теоретичне дослідження проблем міжособистісної комунікації в сім'ї, які можуть стати причиною відхилень у поведінці і психіці дітей. Пропонуються психологічні рекомендації щодо подолання і профілактики викривлень у взаємодії дітей з особливими потребами та їхніх батьків.

В статье представлено теоретическое исследование проблем межличностной коммуникации в семье, которые могут стать причиной отклонений в поведении и психике детей. Предлагаются психологические рекомендации по преодолению и профилактике искажений во взаимодействии детей с особыми потребностями и их родителей.

In the article the theoretical research of problems of the interpersonal communications in family is submitted. These problems can become the reason of deviations in behaviour and mentality of children. The psyhologicai recommendations for overcoming and preventive maintenance of distortions in interaction of children with the special needs and their parents are offered.

докладніше...
Номер сторінки: 318

Стаття присвячена проблемам навчання дітей із затримкою психічного розвитку, зокрема, в умовах загальноосвітньої школи. Автором наводяться варіанти такого навчання, в загальних рисах характеризується методика, при цьому особливий наголос робиться на збереженні корекційного блоку.

Статья посвящена проблемам обучения детей с задержкой психического развития и, в частности, в условиях общеобразовательной школы. Автором приводятся варианты такого обучения, в общих чертах характеризуется методика, при этом особый упор делается на сохранение коррекционного блока.

Article  is  devoted to problems  of training of children  with  a  delay of mental development and in particular in conditions of a comprehensive school. The  author results variants  of such training, the  technique  is  in  general characterized,  thus the  special emphasis  is done on preservation of the correctional block.       

докладніше...
Номер сторінки: 324

Розвиток здібностей студентів із обмеженими фізичними можливостями до самостійної роботи є важливим соціальним завданням. У статті розглядаються підходи до тлумачення поняття самостійної роботи студентів, її місця і значення у процесі навчання. Простежується залежність успішної самостійної навчальної діяльності від сформованих знань, умінь і навичок, які обумовлені здібностями студентів. Намічаються шляхи розвитку здібностей студентів до самостійної навчальної діяльності.

Развитие способностей студентов с ограниченными физическими возможностями к самостоятельной работе является важным социальным заданием. В статье рассматриваются подходы к толкованию понятия самостоятельной работы студентов, её места и значения в процессе обучения. Прослеживается зависимость успешной самостоятельной учебной деятельности от сформированных знаний, умений и навыков, которые обусловлены способностями студентов. Намечаются пути развития способностей студентов к самостоятельной учебной деятельности.

The development of disaded students' abilities as future specialists to independent work is an important social task. The different approaches to understanding of the notion of students' independent and its place and meaning during the teaching process have been looked through in this article. The dependence of successful independent educational activities upon the presence of formed knowledge, practice and skills, which are determined students' abilities were also underlined in this article. The ways of the development of students' abilities to independent educational activities have been also outlined.

докладніше...
Номер сторінки: 330

Викладено теоретичний аналіз проблем, пов'язаних із адаптацією дітей з особливими потребами до навчання у школі, заснований на численних дослідженнях вчених-психологів і власних дослідженнях автора.

Изложен теоретический анализ проблем, связанных с адаптацией детей с особыми потребностями к обучению в школе, основанный на многочисленных исследованиях ученых-психологов и собственных исследованиях  автора. 

The theoretical analysis of problems is expounded,  which are connected with the adaptation of children with special needs to studying at school. The analysis is based on numerous explorations  of scientists-psychologists  and on the author's persona/ explorations. The aim of the exploration — to improve the psychological assisting process of personalities adaptation to studying in the University.

 

докладніше...
Номер сторінки: 339
У період трансформації соціально-економічних відносин, незважаючи на сформовані важкі наслідки цих змін,  в Росії розвивається 
система соціально-педагогічної підтримки осіб з обмеженими можливостями здоров'я.

В период трансформации социально-экономических отношений, несмотря на сложившиеся тяжелые последствия этих изменений, в России развивается система социально-педагогической поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

докладніше...

Розглянуто проблеми, пов'язані з особистісним розвитком студентів-юнаків в умовах університету. Кваліфікований психолог може надати ефективну допомогу у вирішенні подібного роду проблем. Використовуючи метод бесіди, тестування, аналізу навчальних успіхів та індивідуального життєвого досвіду студента, психолог формулює стратегії вирішення особистісних проблем юнака, організовує спеціальні умови з тим, щоб допомогти йому у виборі життєвих цілей і шляхів особистісного зростання.

Рассмотрены проблемы, связанные с личностным развитием студентов-юношей в условиях университета. Квалифицированный психолог может оказать эффективную помощь в решении подобного рода проблем. Используя метод беседы, тестирования, анализа учебных успехов и индивидуального жизненного опыта студента, психолог формулирует стратегии решения личностных проблем юноши, организует специальные условия с тем, чтобы помочь ему в выборе жизненных целей и путей личностного роста.

The analyses of problems concerned with the growth and development of the personality of the university students is presented in the article. But in fact only qualified psychologists can help them in the solving of such a kind of problems in the effective way. Using the methodologies of the interview, test assessment, student's study successes and his individual life experience psychologist creates the strategies of solving of the client's personality problems, arrange the special conditions to help him to choose the life goals and ways of the personality growth.

докладніше...
Номер сторінки: 349

Розглянуті питання застосування теорії інформаційного метаболізму психіки в дослідженнях та розробці методології творчого розвитку людей з особливими потребами.

Рассмотренные вопросы применения теории информационного метаболизма психики в исследованиях и разработке методологии творческого развития людей с особыми потребностями.

The  questions are  viewed in  using the  theory of informational mentality in the exploration and elaborating the methodology of the creative development of people with special needs.

докладніше...

Розглянуто особливості самооцінки і тенденції в поведінці студентів з особливими потребами з метою подальшої серйозної психологічної корещіі і зміни акцентів у виховній роботі з ними.

Рассмотрены особенности самооценки и тенденции в поведении студентов с особыми потребностями с целью дальнейшей серьезной психологической корещии и изменения акцентов в воспитательной работе с ними.

The peculiarities of self-estimation and the tendency in the conduction of students with special needs are viewed for further serious psychological correction and for changing accents in the pedagogical work with such students.

докладніше...

Йдеться про необхідність і можливість ідейного, світоглядного виховання учнівської молоді відповідно до сучасних завдань утвердження національної ідеї, ідей демократизму та гуманізму шляхом спонукання і розвитку в навчальному процесі емоційної сфери виховання.

Речь идет о необходимости и возможности идейного, мировоззренческого воспитания учащейся молодежи в соответствии с современными задачами утверждения национальной идеи, идей демократизма и гуманизма путем побуждения и развития в учебном процессе эмоциональной сферы воспитания.

The article deals with the need and possibility of ideological, visionary education of students in accordance with modern tasks of consolidation of the national idea, ideas of democratize and humanism through inducing and developing the emotional sphere of students in the educational process.

докладніше...
Номер сторінки: 364

На підставі матеріалів ЄС комісії з інформатизації суспільства (DGINFSO) та офіційних виступів її керівників розглянуті основні напрямки досліджень і розробок сучасних навчальних технологій для підготовки громадян до життя і праці в умовах майбутнього "розумного" суспільства (суспільства знань).

На основании материалов ЕС комиссии по информатизации общества (DGINFSO) и официальных выступлений ее руководителей рассмотрены основные направления исследований и разработок современных обучающих технологий для подготовки граждан к жизни и труду в условиях грядущего „умного " общества (общества знаний).

On the basis of materials of ES commission on informatization of society (DG INFSO)  and official speaking of leaders, main directions  of researches and development of high studying technologies for preparing citizens for life and work in conditions of forthcoming "clever" society (society of know/edge) were considered.

докладніше...
Номер сторінки: 371

Акцентовано увагу на актуальності використання новітніх технологій і активних методів навчання іноземної мови. Розглянуто методи комунікації, білінгвізму, безперервного відстеження мови та ін. Відзначено особливу роль мультимедійних навчальних курсів у розвитку самостійного мислення людей із проблемами слуху.

Акцентировано внимание на актуальности использования новейших технологий и активных методов обучения иностранному языку. Рассмотрены методы коммуникации, билингвизма, непрерывного отслеживания речи и др. Отмечена особая роль мультимедийных учебных курсов в развитии самостоятельного мышления людей с проблемами слуха.

The  article  stresses  the  actuality  of using  the  latest technologies  and active methods of teaching foreign languages.  The article describes the method of communication, bilingualism,  continuous  discourse  tracking and others. The article notes the role of multimedia learning courses in the development of critical thinking of hearing-impaired students.  

докладніше...
Номер сторінки: 379

У статті розглядається історико-психолого-педагогічний аспект реабілітації осіб із обмеженими фізичними можливостями. Здійснюється спроба аналізу освітньої діяльності як фактора своєрідної духовної реабілітації осіб із обмеженими фізичними можливостями як творчої особистості. Також робиться акцент на реалізації зв'язку проблеми розвитку творчості студентів із педагогічними технологіями.

В статье рассматривается историко-психолого-педагогический аспект реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями. Осуществляется попытка анализа образовательной деятельности как фактора своеобразной духовной реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями как творческой личности. Также делается акцент на реализации связи проблемы развития творчества студентов с педагогическими  технологиями.

In  article historical psychological pedagogical aspect  of rehabilitation of persons with the limited physical opportunities is considered. Attempt of the analysis of educational activity as factor of original spiritual rehabilitation of youth is carried out. Process of formation and becoming of persons with the limited physical opportunities as creative person is described. Also accent is made on realization  of connection  of a problem of development of creativity of students  with pedagogical technologies. 

докладніше...
Номер сторінки: 389

Подано аналіз досвіду використання комп'ютера при навчанні дітей із вадами слуху в молодших класах. Наведено як позитивні аспекти використання комп'ютерів у процесі навчання в молодших класах спеціальної школи, так і існуючі на сьогоднішній день труднощі.

Дан анализ опыта использования компьютера при обучении детей с недостатками слуха в младших классах. Приведены как положительные аспекты использования компьютеров в процессе обучения в младших классах специальной школы, так и существующие на сегодняшний день трудности.

The materials of this article are devoted to the analysis of experience for usage of the computer at training children with lacks of hearing in primary school. Developed as positive aspects of input of the computer in training in the primary school of special school, and difficulties, which existing for today.

докладніше...

Подано визначення тих мовних сигналів, які надходять до дитини з порушеннями слуху через різні сенсорні канали, забезпечуючи полісенсорне сприйняття мови. З'єднуючись, накладаючись один на інший, ці сигнали утворюють більш об'ємний образ фонеми, сукупності фонем-морфем, слів. Але при цьому необхідна спеціальна і специфічна підготовка дитини (дорослого) до інтелектуальної інтерпретації цих мовних сигналів, розпізнавання смислонесучих елементів мови, їх синтез, що дозволяє досягти розуміння мовного потоку на рівні словосполучення, фрази, повідомлення.

Дано определение тех речевых сигналов, которые поступают к ребенку с нарушениями слуха через разные сенсорные каналы, обеспечивая полисенсорное восприятие речи. Соединяясь, накладываясь один на другой, эти сигналы образуют более объемный образ фонемы, совокупности фонем-морфем, слов. Но при этом необходима специальная и специфическая подготовка ребенка (взрослого) к интеллектуальной интерпретации этих речевых сигналов, распознавание смыслонесущих элементов речи, их синтез, что позволяет достичь понимания речевого потока на уровне словосочетания, фразы, сообщения.

Качественное формирование умений и навыков полисенсорного восприятия, анализа речи, ее понимания обеспечивают современные отечественные сурдотехнические приборы — "Полифонатор", "Слухо-речевой тренажер", "Видеофонатор".

The definition of the speech signals, which the child with impaired sense of hearing receives through various sensory channels and thanks to which good and undistorted perception of the speech is provided, is given in the article. Incorporating and overlapping with one another those signals form a volumetric image of phoneme, a combination of ohonemes-morphemes, words. The child or adult must go through special training that will enable them to intellectually interpret those speech signals, recognize the elements of the speech, their syntheses. This will allow to obtain good comprehension of the speech flow on the word-combination, phrase, communication level.

Modern, domestically manufactured devices: "Polyfonator", "Speech-hearing simulator", "Videophonator",  provide  formation of the  high-quality skills  in the  area of polytouch perception,  speech,  as well as perception  of the cpeech.  

докладніше...
Номер сторінки: 400

Мета цієї роботи - поставити завдання реабілітації інвалідів у вигляді системи взаємопов'язаних проектів навколо корпоративної бази даних.

Цель настоящей работы — поставить задачу реабилитации инвалидов в виде системы взаимосвязанных проектов вокруг корпоративной базы данных.

The purpose of this work is to put the task of rehabilitation of the disabled in the form of a system of interconnected projects around the corporate database.

докладніше...

У даній статті пропонується модель інтерактивного підручника, який складається з чотирьох основних блоків: навчального, допоміжного, практичного та контролюючого. Підручник розробляється для дисципліни "Маркетинг", призначається для широкого кола студентів, незалежний від мережі Інтернет і може допомогти в оволодінні знаннями людям із обмеженими фізичними момливосmями.

В данной статье предлагается модель интерактивного учебника, который состоит из четырех основных блоков: учебного, вспомогательного, практического и контролирующего. Учебник разрабатывается для дисциплины "Маркетинг", предназначается для широкого круга студентов, независим от сети Интернет и может помочь в овладении знаниями людям с ограниченными физическими возможносmями.

In  the article  given the model of interactive textbook  which consists  of four basic blocks is offered: educational,  auxiliary, practical and supervisory. A textbook is developed for discipline "Marketing", targets at wide society of students, independent of network  the Internet and capable  to help  in  the capture by know/edges to the people with the limited physical possibilities.

докладніше...
Номер сторінки: 411

Гіпертекстові і мережеві технології надають нові можливості в навчанні і вихованні студентів, сприяючи впровадженню методів, заснованих на спільному створенні текстів. Ці методи сприяють розвитку дистанційного навчання і їх можна використовувати під час навчання учнів з особливими потребами, насамперед із обмеженнями в пересуванні, а також тих, у кого є певні труднощі при встановленні звичайних і соціальних контактів. Пілотажне дослідження підтвердило наявність педагогічного потенціалу таких методів, дозволило виявити деякі вимоги до організації такого навчання.

Гипертекстовые и сетевые технологии предоставляют новые возможности в обучении и воспитании студентов, способствуя внедрению методов, основанных на совместном создании текстов. Эти методы способствуют развитию дистанционного обучения и их можно использовать при обучении учащихся с особыми потребностями, прежде всего с ограничениями в передвижении, а также тех, у кого имеются определенные трудности при установлений обыкновенных и социальных контактов. Пилотажное исследование подтвердило наличие педагогического потенциала таких методов, позволило виявить некоторые требования к организации такого обучения.

Hypertext and network technologies provide new possibilities in education by promoting techniques based on cooperative text composition. These methods can be used in the context of distant learning and education of students with special needs, primarily with motion limitation and those experiencing problems in communication and establishing social contacts. The pilot study elicited the tutorial potential of such methods  and clarified requirements  to  management of these  types  of instruction.

докладніше...
Номер сторінки: 416

Розглянуто специфічні питання, пов'язані з використанням комп'ютера в навчанні інвалідів. Показано вплив оптимальної організації людино-машинного взаємодії в контексті навчання на ефективність навчання. Намічено шляхи розробки інтерфейсу, оптимального для кожного конкретного виду інвалідності.

Рассмотрены специфические вопросы, связанные с использованием компьютера в обучении инвалидов. Показано влияние оптимальной организации человеко-машинного взаимодействия в контексте обучения на эффективность обучения и учения. Намечены пути разработки интерфейса, оптимального для каждого конкретного вида инвалидности.

The article deals with specific issues related to the use of computers in education of people with special needs. Elicited is the influence of man-machine dialogue proper design on efficiency and efficacy of teaching and learning. Prospective forms of interaction relevant to each type of disability suggested.

докладніше...
Номер сторінки: 423

Матеріали даної статті присвячені проблемі використання комп'ютерно орієнтованих засобів навчання (КОСО) у спеціальній школі для дітей із порушеннями слуху. Основний акцент зроблений на розкритті таких питань впливу КОСО: мотиваційний аспект навчальної діяльності, способи управління навчальною діяльністю, контроль якості знань, індивідуальний підхід до навчання, пізнавальний аспект навчання.

Материалы данной статьи посвящены проблеме использования компьютерно ориентированных средств обучения (КОСО) в специальной школе для детей с нарушениями слуха. Основной акцент сделан на раскрытии следующих вопросов влияния КОСО: мотивационныи аспект учебной деятельности, способы управления учебной деятельностью, контроль качества знаний, индивидуальный подход к обучению, познавательный аспект обучения.

The materials of this article are devoted to informational oriented means of education usage focused on training  (IOME) special school for children with hearing disabilities. The basic accent is done on describing of the following questions  of IOME influence:  aspect  of motivation of educational  activity, ways of management of educational activity,  quality monitoring of knowledge, individual approach to education,  connective's of aspect of training.

докладніше...
Номер сторінки: 431

Мета нашого дослідження — описати зарубіжний досвід створення репозитаріїв навчальних об'єктів, а також перспективи створення бази даних НО з англійської мови в Україні для укладання навчальних матеріалів з різним рівнем складності і в тому числі дистанційних курсів (ДК) для людей з особливими потребами.

Цель нашего исследования - описать зарубежный опыт создания репозиториев учебных объектов, а также перспективы создания базы данных НО по английскому языку в Украине для создания учебных материалов с разным уровнем сложности и в том числе дистанционных курсов (ДК) для людей с особыми потребностями.

The aim of our research is to describe the foreign experience of repositories of learning objects and the prospects of creating a database of English BUT in Ukraine for the conclusion of training materials with different levels of difficulty and including distance learning courses (DC) for people with disabilities.

докладніше...
Номер сторінки: 435

У статті обґрунтовується необхідність введення дистанційної освіти як умови повноцінної соціальної та особистісної реабілітації людей з обмеженими можливостями, визначаються основні принципи її організації.

В статье обосновывается необходимость введения дистанционного образования как условия полноценной социальной и личностной реабилитации людей с ограниченными возможностями, определяются основные принципы его организации.

The article deals with the necessity to introduce distance education as a condition of comprehensive social and personal rehabilitation of students with special needs; also main principles of organizing distance teaching and /earning are outlined.

докладніше...
Номер сторінки: 443

Стаття присвячена дистанційному навчанню як найбільш ефективній формі організації навчального процесу для людей з обмеженими можливостями. Розглянуто особливості різних форм навчання і контролю знань у дистанційному навчанні.

Статья посвящена дистанционному обучению как наиболее эффективной форме организации учебного процесса для людей с ограниченными возможностями. Рассмотрены особенности различных форм обучения и контроля знаний в дистанционном обучении.

This article is dealing with the distant education as the most effective form of studying for people with disabilities. Also the peculiarities of the different forms of studying and checking the badges in the distant studying are examined.

докладніше...

Розглядається дистанційне навчання як спосіб здобуття вищої освіти людьми з особливими потребами, інвалідами.

Рассматривается дистанционное обучение как способ получения высшего образования людьми с особыми потребностями, инвалидами.

The article considers distance learning as the way of getting higher edu-cation by people with the special needs, the invalids.

докладніше...
Номер сторінки: 449

Розглядаються переваги дистанційного навчання як напряму в педагогіці, яке інтенсивно розвивається і поширюється. Висловлюється думка, що творчість - головний принцип дистанційного навчання - як в індивідуальній роботі студентів, так і в діалозі з викладачем, тьютором, іншими учнями.

Рассматриваются преимущества дистанционного обучения как направления в педагогике, которое интенсивно развивается и распространяется. Высказывается мнение, что творчество — главный принцип дистанционного обучения — как в индивидуальной работе студентов, так и в диалоге с преподавателем, тьютором, другими учащимися.

This article is about the advantages of the distant education as a direction in pedagogic,  which is being intensively developed and spreaded. Opinion is expressed in the following form: the creation is the main principle of the distant education in the individual work of the students and in the dialogue with teacher, tutor and other students as well.

докладніше...
Автори: Четов В.В.
Номер сторінки: 453

Розглянуто організаційні аспекти формування мережі регіональних центрів професійної реабілітації осіб з особливими потребами, зокрема, головної організації - Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів.

Рассмотрены организационные аспекты формирования сети региональных центров профессиональной реабилитации лиц с особыми потребностями, в частности, главной его организации — Всеукраинского центра профессиональной реабилитации инвалидов.

There were discussed organizational aspects of formation regional center's network of professional rehabilitation for persons with special needs, and it's main organization — National Center of professional rehabilitation for people with disabilities.

докладніше...
Номер сторінки: 457

У статті розглядається історико-психолого-педагогічний аспект реабілітації осіб із обмеженими фізичними можливостями. Здійснюється спроба аналізу освітньої діяльності як фактора своєрідної духовної реабілітації молоді. Описується процес формування і становлення осіб із обмеженими фізичними можливостями як творчих особистостей. Також робиться акцент на реалізації зв'язку проблеми розвитку творчості студентів із педагогічними технологіями.

В статье рассматривается историко-психолого-педагогический аспект реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями. Осуществляется попытка анализа образовательной деятельности как фактора своеобразной духовной реабилитации молодежи. Описывается процесс формирования и становления лиц с ограниченными физическими возможностями как творческой личности. Также делается акцент на реализации связи проблемы развития творчества студентов с педагогическими технологиями.

In article historical psychological pedagogical aspect of rehabilitation of persons with the limited physical opportunities is considered. Attempt of the analysis of educational activity as factor of original spiritual rehabilitation of youth is carried out. Process of formation and becoming of persons with the limited physical opportunities as creative person is described. Also accent is made on realization of connection of a problem of development of creativity of students with pedagogical technologies.

докладніше...
Номер сторінки: 461

Розглянуто проблему соціальної реабілітації людей з особливими потребами. Основну увагу звернено на причини виникнення та способи подолання соціально-психологічних проблем інвалідів. Розглянуто основні міжнародні та державні правові акти, які регламентують права і соціальний захист інвалідів. Головною тенденцією сучасних процесів соціалізації інвалідів визначається пристосування суспільства до потреб інвалідів, а не навпаки, як було раніше. Тілький такий підхід є єдино можливим засобом подолання соціальної ізоляції інвалідів. Мета процесу соціалізації людей з особливими потребами — подолання ставлення до них як до "виключних", не таких, як усі.

Рассмотрена проблема социальной реабилитации людей с особыми потребностями. Основное внимание обращено на причины возникновения и способы преодоления социально-психологических проблем инвалидов. Рассмотрены основные международные и государственные правовые акты, регламентирующие права и социальную защиту инвалидов. Главной тенденцией современных процессов социализации инвалидов определяется приспособления общества к нуждам инвалидов, а не наоборот, как было раньше. Только такой подход является единственно возможным средством преодоления социальной изоляции инвалидов. Цель процесса социализации людей с особыми потребностями - преодоление отношение к ним как к "исключительным", не таким, как все.

This article is about the problems of social reabilitation of people with special needs. The main attention is paid to the investigation of problems of appearance and the ways of decision of social-pcycologic problems of people with special needs. The main international and state legislative acts are shown in this article which show the rights and the social protection of people with special needs.

The main tendention of modern processes of socialization of people  with special needs  designates as adaptation  of society to  the needs  of people with special needs, but not on the contrary, as it was earlier. This is the only way whech how to decide the problem of social isolation of people with special needs is to make the attitude to them as to the healthy people.

докладніше...
Номер сторінки: 467

Наведено мультидисциплінарний аналіз сучасної соціальної ситуації «нездібних» розумово відсталих дітей в Україні. Показано, що відсутність загальнодоступного спеціального навчання для дітей із помірною, важкою і глибокою розумовою відсталістю є порушенням їхніх прав. Розроблені за кордоном нові методи реабілітації таких розумово відсталих дозволяють істотно поліпшити їх соціальну адаптацію. В Україні ці методи, зокрема раннє втручання і спеціальне навчання, активно освоюються на громадських засадах. Щоб такі методи стали доступні всім, хто їх потребує, необхідно їх широке впровадження на державному рівні.

Приведен мультидисциплинарный анализ современной социальной ситуации «необучаемых» умственно отсталых детей в Украине. Показано, что отсутствие общедоступного специального обучения для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью является нарушением их прав. Разработанные за рубежом новые методы реабилитации таких умственно отсталых позволяют существенно улучшить их социальную адаптацию. В Украине эти методы, в частности раннее вмешательство и специальное обучение, активно осваиваются на общественных началах. Чтобы такие методы стали доступны всем нуждающимся, необходимо их широкое внедрение на государственном уровне.

Multidisciplinar analyses of the modern social situation for «noneducable»mentally retarded children in Ukraine is presented. There is shown that the absance of the special education system for the mentioned children is the failure of their rights. The modern rehabilitational methods created for the severely mentally retarded ones abroad help to raise their social adaptation in a very big degree. In Ukraine such a methods especially early intervention and special education are provide on the nongovermental base. But to spread such a methods for the every child who needs in it is possibly on the govermental base only.

докладніше...

У ракурсі історичного генезису розглядаються концептуальні погляди на предмет "здоров'я" і проблеми його оптимального визначення. Інтерпретація оздоровчої кваліметрії стосується професійного розвитку студентів, включаючи також ту групу, яка має особливі потреби, пов'язані зі здоров'ям і адаптацією до умов життя.

В ракурсе исторического генезиса рассматриваются концептуальные взгляды на предмет "здоровье" и проблемы его оптимального определения. Интерпретация оздоровительной квалиметрии касается профессионального развития студентов, включая также ту групу, которая имеет особые потребности, связанные со здоровьем и адаптацией к условиям  жизни.

In an aspect angle of historical genesis the conceptual views on a subject "health" and problems of its optimum definition are under the focus. On the basis of methodological principles the author's position on difinition and characteristic of separate  components  of  healsth is constructed pursuant to concepts, available  in  a  scientific  revolution. The interpretation healthy Qualimetria concerns professional development of a student  with Special Needs.    

докладніше...
Номер сторінки: 481

Проаналізовано досвід роботи спеціалізованих бібліотек для людей із порушенням зору. Підкреслено соціальну роль, яку виконують спеціалізовані бібліотеки в наданні їм допомоги.

Проанализирован опыт работы специализированных библиотек для людей с нарушением зрения. Подчеркнута социальная роль, которую выполняют специализированные библиотеки в оказании им помощи.

The paper sums up the experiense of specialized libraries for the blind. The role of the special libraries in the support of the disabled users is emphasized.

докладніше...
Номер сторінки: 487

У статті розглядається проблема дизонтогенетического підходу в реабілітації дітей групи ризику раннього та дошкільного віку, Етап корекції аномального розвитку дітей від народження (сензитивний період корекційного впливу) через низку причин "випав" із поля зору вчених і практиків-дефектологів. Було висунуто поняття "якості життя" таких дітей у зв'язку з необхідністю розробки змісту, методів і прийомів корекційної роботи. Сензитивний період корекційного впливу розглядається як засіб попередження виникнення вторинних порушень і як найважливіший етап реабілітаційного відновлення особистості дитини.

В статье рассматривается проблема дизонтогенетического подхода в реабилитации детей группы риска раннего и дошкольного возраста, Этап коррекции аномального развития детей от рождения (сензитивний период коррекционного воздействия) по ряду причин "выпал" из поля зрения учёных и практиков-дефектологов. Выдвигается понятие "качества жизни"таких детей в связи с необходимостью разработки содержания, методов и приёмов коррекционной работы. Сензитивний период коррекционного воздействия рассматривается как средство предупреждения возникновения вторичных нарушений и как важнейший етап реабилитационного восстановления личности ребёнка.

The problem of the disontogenesic approach in reabilitation of children of early and preschool age from group of risk was considered.  This stage  of correction of abnormal development of children from birth (senditiv period of correction) for some reasons «has dropped out»  from a field of sight of the scientists and defectologysts.  The concept "quality of life" of such children is put forward in connection with necessity of development of a content of methods and receptions of correction - work. The senditiv period of correction is considered as the tool of warning of occurrence of secondary violations and as the important stage of rehabilitations restoring of the children's person.

докладніше...
Номер сторінки: 494

Розглядаються етичні принципи морального виховання студентів з особливими потребами як сутнісна складова їх соціальної реабілітації.

Рассматриваются этические принципы морального воспитания студентов с особыми потребностями как сущностной составляющей их социальной реабилитации.

Ethical principles of moral education of students with special needs as an essential part of their social rehabilitation are discussed.

докладніше...

Статтю присвячено проблемі соціалізації розумово відсталих дітей-сиріт. Проаналізовано стан проблемми, описані особливості соціально-адаптивних реакцій вихованців спеціальних (корекційних) дитячих будинків. Запропоновано підходи і принципи адаптації дітей даної категорії, намічені шляхи подальшого дослідження.

Статья посвящена проблеме социализации умственно отсталых детей-сирот. Проанализировано состояние проблеммы, описаны особенности социально-адаптивных реакций воспитанников специальных (коррекционных) детских домов. Предложены подходы и принципы адаптации детей данной категории, намечены пути дальнейшего исследования.

The article is dedicated to the problem about socialized backward orphan. It is  analyzed the  condition of problem, it is  described the peculiarity  of socioadapt reactions of pupils in boarding-schools.  It is suggested principles of adaptation for children of this category.

докладніше...
Номер сторінки: 504

Визначено критерії ефективної психологічної та соціальної реабілітації інвалідів із діагнозом онкологічного захворювання. Розглянуто труднощі методологічного порядку, акцентовано увагу на важливості її основних етапів - мотивації й адаптації. Показана роль духовності як одного з найважливіших соціальних регуляторів, активної позиції самих хворих, спрямованих на одужання.

Определены критерии эффективной психологической и социальной реабилитации инвалидов с диагнозом онкологического заболевания. Рассмотрены трудности методологического порядка, акцентировано внимание на важности её основных этапов — мотивации и адаптации. Показана роль духовности как одного из важнейших социальных регуляторов, активной позиции самых больных, направленных на выздоровление.

There are some criteria of effective psychological and social rehabilitation of people with disabilities caused by cancer. There are opened difficulties of methodological order; attention is paid on importance of its main stages — motivation and adaptation. Here is opened the role of spirituality as one of the main social regulators of active position of sick people directed on the healing.

докладніше...
Номер сторінки: 509

Наводяться методика і результати дослідження особливостей психічного стану учнів 15-17 років із наслідками дитячого церебрального паралічу, які навчаються в санаторній школі. Отримані дані лягли в основу розробки програми корекції психологічного стану і рухової функції цієї категорії хворих.

Приводятся методика и результаты исследования особенностей психического состояния учащихся 15-17 лет с последствиями детского церебрального паралича, которые обучаются в санаторной школе. Полученные данные легли в основу разработки программы коррекции психологического состояния и двигательной функции этой категории больных.

Given methods and results of research of 15-17 yeared students' with consequences of cerebral spastic infantile paralysis psychological condition, who have been studied at the sanatorium school. The findings formed the basis for psychological condition and motion [motor, locomotor] activity disorders correction program.

докладніше...

Проаналізовано схожість і відмінність реабілітаційних програм при алкогольній та наркотичній залежності. Показано, що існує відмінність у тенденціях лікування і реабілітації хворих із цією патологією. Викладено біологічні та психологічні принципи побудови реабілітаційних програм.

Проанализировано сходство и отличие реабилитационных программ при алкогольной и наркотической зависимости. Показано, что существует отличие в тенденциях лечения и реабилитации больных с этой патологией. Изложены биологические и психологические принципы построения реабилитационных программ.

The analysis of similarities / differences and efficiency of rehabilitation programs for alcohol and drugs usage was made. It was shown that there is a difference in tendencies of treatment and rehabilitation. The biological and psychological principle of building the rehabilitation programs  was given.

докладніше...
Номер сторінки: 520

Розглядаються питання пошуку методів терапії і навчання аутистичних дітей. Досліджуються методики і результати застосування терапії, пов'язаної з виявленням етіології виникаючих розладів розвитку і подальшим призначенням програми лікування та попередження небажаної поведінки дитини.

Рассматриваются вопросы поиска методов терапии и обучения аутистических детей. Исследуются методики и результаты применения терапии, связанной с выявлением этиологии возникающих расстройств развития и дальнейшим назначением программы лечения и предупреждения нежелательного поведения ребенка.

Reviewed the aspects of autistic children therapy and education. Investigated the methods and results of using therapy, connected with development disorder's etymology, and futher prescription of child's objectionable behavior prevention and treatment.

докладніше...
Номер сторінки: 524

Розглянуто особливості розвитку хлопчиків із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Подано практичні рекомендації, спрямовані на їхню корекцію.

Рассмотрены особенности развития мальчиков с задержкой психического развития (ЗПР). Даны практические рекомендации, направленные на их коррекцию.

Considered peculiarities of physical development and working ability (capacity) of boys with mental retardation. Given practical recommendations on it's [i.e. mental retardation] correction.

докладніше...

Метод POWER-ергометрії заснований на кількісному визначенні працездатності спортсменів і осіб із особливими фізичними можливостями за допомогою показника PWC170 і портативного силового ергометра "СЕ-2" авторської конструкції. Наведено методику проведення механічної роботи особою, яка обстежується, для оцінки функціонального стану і рівня силової підготовки спортсменів, а також рівень адаптації інвалідів до фізичних навантажень.

Метод POWER-эргометрии основан на количественном определении трудоспособности спортсменов и лиц с особенными физическими возможностями с помощью показателя PWC170 и портативного силового эргометра "СЕ-2" авторской конструкции. Приведена методика проведения механической работы лицом, которое обследуется, для оценки функционального состояния и уровня силовой подготовки спортсменов, а также уровень адаптации инвалидов к физическим нагрузкам.

The Power-ergonometric method, which is based on quantities determination of  physical  capability of sportsmen and disabled people  with the help  of PWC170 index and portable ergo meter "CE-2" constructed by the author. There is methodology of real mechanical work fulfilled by patient for estimation of functional state and the level of power preparation of sportsmen,  and also the degree of adaptation of people  with disabilities to physical loadings.

докладніше...
Номер сторінки: 534

Розглянуто питання виховання емоційно розвиненої особистості, її переживань, почуттів, які починаються з перших років життя як найбільш важлива проблема батьків, педагогів. У результаті досліджень по цій програмі, які проводилися в Інституті психології АПН України, розроблена програма "Абетка Еволюції", яка, з точки зору авторів, має стати необхідним елементом у комплексній виховній роботі, а також основою реабілітаційних підходів до дітей та підлітків, які потребують психологічної підтримки і допомога.

Рассмотрены вопросы воспитания эмоционально развитой личности, ее переживаний, чувств, которые начинаются с первых лет жизни, как наиболее важная проблема родителей, педагогов. В результате иссследований по этой программа, которые проводились в Институте психологии АПН Украины, разработана программа "Букварь Эволюции", которая, с точки зрения авторов, должна стать необходимым элементом в комплексной воспитательной работе, а также основой реабилитационных подходов к детям и подросткам, которым необходима психологическая поддержка и помощь.

Considered aspects of emotionally developed person education from very first years of it's life as the most important task for parents and teachers. On the grounds of this idea at Institute of Psychology of Academy of Sciences of Ukraine the «Абетка Еволюцій» [варианты перевода — транслит: Abetka Evolyutsiy; перевод: Evolution ABC] program has been elaborated. This program, in author's opinion, is to become the essentia/ element in the complex of education work as well as rehabilitation approach to those children who do need psychological help and support.

докладніше...
Номер сторінки: 537

Розглянуто можливості емаготерапіі як оптимального методу психокорекції особистісного розвитку студентів із особливими потребами, проаналізовані результати дослідження цієї проблеми, проведеного на кафедрі психології Вінницької філії Університету "Україна".

Рассмотрены возможности эмаготерапии как оптимального метода психокоррекции личностного развития студентов с особенными потребностями, проанализированы результаты исследования этой проблемы, проведенного на кафедре психологии Винницкого филиала Университета "Украина".

The possibilities of emagoterapy as the optimal method of psychological correction of personality development of students with special needs have been cinsidered, the results of the study of this problem conducted by the Department of Psychology of the Vinnitsa branch of the University "Ukraine" have been analyzed.

докладніше...
Номер сторінки: 542

Пропонується введення додаткового третього ігрового уроку з фізичної культури для молодших школярів із затримкою психічного розвитку, який позитивно сприймається учнями і є ефективним засобом фізичної корекції вказаного контингенту дітей.

Предлагается введение дополнительного третьего игрового урока по физической культуре для младших школьников с задержкой психического развития, который положительно воспринимается учениками и является эфективным средством физической коррекции указаного контингента детей.  

Proposed adding  one more  lesson of physical training for infant-school pupils who have mental retardation as is an effective  way to correct mental retardation.    

докладніше...

Стаття розкриває особливості виховання морально-вольових якостей у майбутніх офіцерів-прикордонників. Може бути корисною для широкого кола осіб, які цікавляться цим питанням, зокрема, осіб із особливими потребами.

Статья раскрывает особенности воспитания морально-волевых качеств у будущих офицеров-пограничников. Может быть полезной для широкого круга лиц, интересующихся этим вопросом, в частности, лиц с особыми потребностями.

The article  covers particularities  of developing morally volitional traits in future frontiersmen officers. It can provide basis for people who are interestedin this question,  and particularly for people  with special needs.

докладніше...
Номер сторінки: 548

У статті аналізуються публікації журналу "Вища освіта України", що представляють науковий пошук в області філософії освіти, педагогіки, вищої освіти, зокрема - надання освітніх послуг людям з інвалідністю.

В статье анализируются публикации журнала "Вища освіта України", представляющие научный поиск в области философии образования, педагогики, высшего образования, в частности — предоставление образовательных услуг людям с инвалидностью.

The article analyzes the publication of the magazine "Vishcha Osvita of Ukraine", representing the scientific research in the field of philosophy of education, pedagogy, higher education, in particular - to provide educational services to people with disabilities.

докладніше...