АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Номер: № 5(7) 2008

У статті розглянута інклюзивна вища освіта як втілення нової парадигми в системі освіти України. Визначені вимоги до інклюзивного університетського середовища. Показана необхідність впровадження принципу неперервності інклюзії людей з інвалідністю, як одного із основних чинників їхньої інтеграції у суспільство.

В статье рассмотрено инклюзивное высшее образование как новая парадигма в системе образования Украины. Определены требования к инклюзивной университетской среде. Показана необходимость внедрения принципа непрерывности инклюзии людей с инвалидностью, как одного из основных условий их интеграции в общество.

Inclusive higher education as new paradigm in the system of higher education of Ukraine is considered. Requirements for inclusive university environment are defined. The necessity of long life inclusion principle implementation for people with disability as one of main conditions of their social integration is shown.

докладніше...

У статті викладено підходи до побудови нової антропологічної науки - корекційної андрагогіки, принципи створення корекційно-реабілітаційного простору професійної освіти студентів з інвалідністю, концепцію чотиривимірної структури особистості і методику поетапного створення корекційно-реабілітаційної програми в просторі професійної освіти.

В статье изложены подходы к построению новой антропологической науки – коррекционной андрагогики, принципы создания коррекционно-реабилитационного пространства профессионального образования студентов с инвалидностью, концепцию четырехмерной структуры личности и методику поэтапного создания коррекционно-реабилитационной программы в пространстве профессионального образования.

Creation of modern anthropological science and methodology principles of structure of correction-rehabilitation space in the frame of vocational education for disabled students, four-dimensional psychological structure of person and method of stepwise creation rehabilitation program are considered in the article.

докладніше...
Номер сторінки: 15

У статті розглянуті питання розробки учбової літератури з дисципліни «Педагогіка». Визначені особливості методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» студентами гуманітарних спеціальностей. Виділені цілі і завдання, принципи розробки підручника з педагогіки для студентів гуманітаріїв.

В статье рассмотрены вопросы разработки учебной литературы по дисциплине «Педагогика». Определены особенности методического обеспечения изучения учебной дисциплины «Педагогика» студентами гуманитарных специальностей. Выделены цели и задания, принципы разработки учебника по педагогики для студентов гуманитариев.

In the article the questions of development of educational literature are considered on discipline «Pedagogics». The features of the methodical providing of study of educational discipline were determined «Pedagogics» for the students of humanitarian specialities. Aims and tasks, principles of textbook development on pedagogics for the students of humanitarian specialities were described.

докладніше...
Номер сторінки: 25

Дана стаття розглядає питання соціально-психологічної адаптації людей з особливими потребами у суспільстві. Питання вивчення та розвитку здібностей студентів з обмеженими фізичними можливостями щодо самостійної навчальної діяльності у ВНЗ.

Данная статья рассматривает вопрос социально-психологической адаптации людей с особенными потребностями в обществе. Вопрос изучения и развития способностей студентов с ограниченными физическими возможностями относительно самостоятельной учебной деятельности у ВУЗ.

The article researches the questions of social-psychological adoption of the people with special needs in society and the approaches to development of students with special needs capabilities which touch upon the individual studding in highest educational establishment.

докладніше...
Номер сторінки: 32

У статті розглянуто проблематику ефективності впровадження кредитно-модульної системи організації навчання у контексті входження України в європейський освітній простір. Визначено поняття «ефективність впровадження кредитно-модульної системи», критерії ефективності впровадження кредитно-модульної системи організації навчання у вищих навчальних закладах. Охарактеризовано методи контролю, оцінювання ефективності впровадження кредитно-модульної системи.

В статье рассмотрена проблематика эффективности внедрения кредитно-модульной системы организации обучения в контексте вхождения Украины в европейское образовательное пространство. Определено понятие «эффективность внедрения кредитно-модульной системы организации», критерии эффективности внедрения кредитно-модульной системы организации обучения в высших учебных заведениях. Охарактеризированы методы контроля и оценивания эффективности внедрения кредитно-модульной системы.

As Ukraine has joined the European educational area the problems of organizing and implementation of the credit-module teaching system are considered in the article. Such conceptions as «efficiency of implementation of the credit-module system, criterid of efficiency of the credit-module system implementation in the higher educational institutions have been determined». The methods of control and evaluation of the credit-module system implementation have been described.

 

докладніше...
Номер сторінки: 41

У статті визначаються особливості формування знань, умінь і навичок професійної діяльності у процесі викладання навчальної дисципліни „Соціальна робота (теорія і практика)”. Автор характеризує етапи процесу навчання: задачі, методологічну основу, зміст роботи. Розроблена методика є частиною навчально-методичного комплексу – навчального посібника „Соціальна робота (теорія і практика)” і методичного посібника „Соціальна робота (теорія і практика)”. Модульна програма”, які були опубліковані у співавторстві з Тюптею Л.Т.

В статье определяются особенности формирования знаний, умений и навыков профессиональной деятельности в процессе преподавания учебной дисциплины «Социальная работа (теория и практика)». Автор характеризует этапы процесса обучения: задачи, методологическую основу, содержание работы. Разработанная методика является частью учебно-методического комплекса – учебного пособия «Социальная работа (теория и практика)» и методического пособия «Социальная работа (теория и практика)». Модульная программа», опубликованных в соавторстве с Тюптей Л.Т.

The article determined singularity deneration of knowledge and skills professional activity at the process teaching academic subject «Social work (theory and practise)». Author described stagers of processe education, particulary – chief task, methodological foundation, job content. Create a technology this is component part of studi kit - tutorial «Social work (theory and practice)» and user’s guide «Social work (theory and practise)». Modular-sized program», published into co-authorship with Tupty L.T.

докладніше...
Номер сторінки: 50

У статті розглядається нормативно - правове забезпечення соціального захисту людей з обмеженими можливостями, проблеми, які зустрічаються з їх працевлаштуванням на ринку праці, а також методи та шляхи їх вдосконалення.

В статье рассматривается нормативно – правовое обеспечение социальной защиты людей с ограниченными возможностями, проблемы, которые встречаются с их трудоустройством на рынке труда, а также методы и пути их совершенствования.

Normative and legal security of social security of people with limited potentialities, problems with their employment and methods of its improvement are discussed in this article.

докладніше...

Стаття грунтується на результатах анонімного онлайн-опитування студентів із вадами здоров'я, проведеного в одному з університетів США. Мета опитування – встановити відповідність умов, створених у навчальному закладі до потреб студентів.

Статья основана на результатах анонимного онлайн-опроса студентов с проблемами здоровья, проведенного в одном из университетов США. Цель опроса - установить соответствие условий, созданных в учебном заведении, потребностям студентов.

докладніше...
Номер сторінки: 76

Автор презентує нову концепцію вищої освіти, поєднаної з інтенсивною реабілітацією, базуючись на аналізі становища молоді з особливими потребами у Польщі та Нижній Сілезії. Проект включає діяльність у двох напрямах: (1) підготовчий період, який включає ідентифікацію потенційних студентів, перевірку їх здібностей, руйнування моральних бар'єрів і поповнення їх знань; (2) період навчання, який забезпечує медичною та психологічною допомогою, фізичною реабілітацією (власні та курортні ресурси), відповідним прилаштуваннями для навчального процесу, безбар'єрним середовищем, інтегрованими студентськими гуртожитками тощо. Також наводяться очікувані терміни реалізації проекту.

Based on the situation of disabled youth in Poland and the Lower Silesia region of author's activities, a new concept of higher education linked with an intensive rehabilitation has been presented. The projects includes activities in two areas: (1) prestudyperiod to deal with: identification of potential stu dents, testing of their abilities, braking mental barriers to study and complet ing their education; (2) duringstudyperiod to assure: medical and psycho logical care, physical rehabilitation in own and spa facilities, adequate learn ing tools, mobility on the campus, integrative student dormitory and others. Expected timing of realization of the project has been also given.

докладніше...
Номер сторінки: 81

Розглянуто види позааудиторної діяльності та їх вплив на формування особистості молодих фахівців. Проаналізовано досвід такої роботи у закордонних та вітчизняних університетах. Показано, що навички, здобуті у процесі професійно-спрямованої позааудиторної роботи, дають перевагу при працевлаштуванні.

Рассмотрены виды внеаудиторной деятельности и их влияние на формирование личности молодых специалистов. Проанализирован опыт такой работы в зарубежных и отечественных университетах. Показано, что навыки, приобретенные в процессе профессионально-направленной внеаудиторной работы, дают преимущество при трудоустройстве.

The article reviews types of extracurricular activities and their influence on formation of young specialists’ personality. Foreign and national universities’ experience in this field is analysed. The article shows that skills gained in the process of professionally oriented extracurricular activities provide a significant advantage in the interview process.

докладніше...
Номер сторінки: 86

Аналізується діяльність різних типів шкіл, навчальних інвалідів; виділяються основні напрямки роботи з підлітками з обмеженими можливостями в школі; описується американська система навчання учнів з особливими потребами в умовах загальноосвітньої школи.

Анализируется деятельность различных типов школ, обучающих инвалидов; выделяются основные направления работы с подростками с ограниченными возможностями в школе; описывается американская система обучения учащихся с особыми потребностями в условиях общеобразовательной школы.

Activity of different types of schools which trained the disabled analyzed; the main directions of the work with disabled teenagers at school are considered; U.S. system of training of students with special needs under condition of secondary school is described.

докладніше...
Номер сторінки: 93

У цій статті розглядаються питання умов доступу до вищої освіти осіб з фізичними вадами у Бразилії та деяких інших країнах Латинської Америки.

Проведений аналіз свідчить про те, що на сьогодні ситуація з освітою для осіб з фізичними вадами у цих країнах є все ще дискримінаційною проте, в останні роки урядами латиноамериканських країн приділяється все більше уваги питанням соціальної нерівності і дискримінації інвалідів у сфері вищої освіти. На найвищому рівні розглядаються питання покращення умов доступу інвалідів, видаються нормативні документи стосовно соціальної реабілітації осіб з фізичними вадами, які захищають їх права.

Усі країни регіону об’єднують свої зусилля для спільного вирішення питань покращення умов доступу осіб з фізичними вадами до сфери вищої освіти і освіти в цілому.

В данной статье рассмотрены вопросы условия доступа к высшему образованию лиц с физическими недостатками в Бразилии и других странах Латинской Америки.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в настоящее время ситуация в образовании для лиц с физическими недостатками в этих странах являетс всё ещё дискриминационной однако, за последние годы правительствами латиноамериканських стран уделяется всё большее внимание вопросам социального неравенства и дискриминации инвалидов у сфере высшего образования. На самом высоком уровне рассматриваются вопросы улучшение условий доступа инвалидов, издаются нормативные документы касающиеся социальной реабилитации лиц с физическими недостатками и защищающими их права.

Все страны региона объединяют свои усилия для совместного решения вопросов улучшения условий доступа лиц с физическими недостатками к сфере высшего образования и образования, в целом.

This article deals with the problems of persons with corporal defects access conditions into the sphere of higher education in Brazil and other countries of Latin America.

The conducted analysis shows that at present the situation of persons with corporal defects in these countries is still discriminative but during the last years the governments of Latin America countries pay more and more attention to problems of social inequality and discrimination of invalids in the sphere of higher education. On the highest levels are viewed the problems of access conditions improvement of invalids, issue normative documents dealing with social rehabilitation of persons with corporal defects and protecting their rights.

All countries of the region combine their efforts to solve the problem of access conditions improvement into the sphere of higher education and education in general for persons with corporal defects.

докладніше...
Номер сторінки: 98

Social environment is one of the most important factors for the societal acceptance and education of mentally disabled adults. The concept of social environment is rather multi-meaningful and in the aspect of work ability it is described as the interaction of institution, family of the disabled and community. Work abilities and possibilities of mentally disabled adults in the situation of market economics is still quite problematic link in the industrial and educational reality. 689 participants took part in research, aim of which was to set particularities of social attitudes on the work abilities of mentally disabled. To reveal the aim of the research the questionnaire was prepared and occasionally selected adults from 20 to 80 took part in this activity. We found out that in general societal attitude to the work possibilities of mentally disabled is rather positive, in opposite to the possibility for high – level work. People who participated in the research agree, that mentally disabled can be useful for society Women are more confident in this position and it might have several reasons: probably, they has more contacts with mentally disabled during their life, and having more experience they could better assess work possibilities of disabled. Other reason that a woman has more experience in everyday routine work, that doesn’t need high skills, that’s why they can find ordinary works that are suitable for mentally disabled. We can do premise, that society is welcoming attempts of mentally disabled to participate in the labor marked relationships, and in this situation became important type of the work, but not considerations about possibility to work. So, labor marked must be more flexible for the job needs of mentally disabled, because society is open to meet them.

докладніше...
Номер сторінки: 108

У статті обґрунтована актуальність дефектологической підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів; розглянуті мета, завдання та зміст курсу «Основи корекційної педагогіки» в інженерно-педагогічному ВНЗ; сформульовані вимоги до знань і вмінь педагогів, необхідним для роботи з учнями з порушеннями психічного та фізичного розвитку.

В статье обоснована актуальность дефектологической подготовки будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений; рассмотрены цель, задачи и содержание курса «Основы коррекционной педагогики» в инженерно-педагогическом ВУЗе; сформулированы требования к знаниям и умениям педагогов, необходимым для работы с учащимися с нарушениями психического и физического развития.

In this paper, actuality of defectological preparation necessary to future teachers of vocational schools has been grounded; considered are the purpose, tasks and content of the course “Fundamentals of correctional pedagogics” in engineering-pedagogical higher schools. Formulated are the requirements to knowledge and abilities of educators, which are needed to work with pupils possessing aberrations in mental and physical growth.

докладніше...
Номер сторінки: 116

У статті розглядаються питання підготовки перекладачів-фахівців у вищій школі з урахуванням умов сучасного ринку послуг на основі компетентнісного і міждисциплінарного підходів щодо формування ключових професійних компетенцій.

В статье рассматриваются вопросы подготовки переводчиков-специалистов в высшей школе применительно к условиям современного рынка услуг на основе компетентностного и междисциплинарного подходов по формированию ключевых профессиональных компетенций.

The article deals with the main approaches to the building of skills demanded in free market relationships in order to educate competitive translators and interpreters in higher education system. According to this article cross-disciplinary methods are considered to solve the problems of training professional competences.

докладніше...
Номер сторінки: 124

У статті розглядаються питання комплексного, системного підходу до адаптації студентів-інвалідів в інтегровану середу навчання шляхом розробки дизайнерських пропозицій щодо пристосування житлових і громадських будівель для вільного використання споживачами - інвалідами в реальних курсових і дипломних проектах на прикладі пропозицій по інтер'єрах будівлі спортивного комплексу.

В статье рассматриваются вопросы комплексного, системного подхода к адаптации студентов-инвалидов в интегрированную среду обучения путем разработки дизайнерских предложений по приспособлению жилых и общественных зданий для свободного использования потребителями – инвалидами в реальных курсовых и дипломных проектах на примере предложений по интерьерам здания спортивного комплекса.

Gorbik A.R. Methodical approaches for training students with special motivations to design object for invalids.

Problem about complex, systematical methodical approaches for the training students with the special motivations to design some objects for the using by the invalids are considered in the article. The themes of adaptations students-invalids to integrated sosiaty are studed on the base of the real designing project of the sporting hall as the diploma work.

докладніше...
Номер сторінки: 134

У статті розглядається значення декоративно-прикладного мистецтва, яке є сполучною ланкою між утилітарною діяльністю і художнім осмисленням місця людини в навколишньому світі. Акцентується важлива роль декоративно-прикладного мистецтва в формування творчої особистості дизайнера.

В статье рассматривается значение декоративно-прикладного искусства, которое является связующим звеном между утилитарной деятельностью и художественным осмыслением места человека в окружающем мире. Акцентируется важная роль декоративно-прикладного искусства в формирования творческой личности дизайнера.

The value of the decoratively-applied art which is a connective link between utilitarian activity and artistic comprehension of place of man in outward things is examined in the article. The important role of the decoratively-applied art is accented in forming of creative personality of designer.

докладніше...
Автори: Гусєва Л.Г.
Номер сторінки: 142

У статті розглядаються питання організації безбар’єрного середовища маломобільних груп населення. Даються рекомендації щодо забезпечення доступності інвалідів до житлових і громадських будинків.

В статье рассматриваются вопросы организации безбарьерной среды маломобильных групп населения.  Даются рекомендации по обеспечению доступности инвалидов к жилым и общественным зданиям.

The questions of organization of barrier free environment for the disabled people are considered in the article. Recommendations of the providing the accessibility for disabled people to residential and public building are given.

докладніше...
Номер сторінки: 148

Стаття стосується проблем, пов'язаних необхідністю впровадження інформаційних технологій в освітню сферу. Істотні зміни в європейському співробітництві створюють основу для інтеграції в галузі освіти з урахуванням національної специфіки, інтересів розвивається України та її проблем в різних сферах.

Статья касается проблем, связанных необходимостью внедрения информационных технологий в образовательную сферу. Существенные изменения в европейском сотрудничестве создают основание для интеграции в области образования с учетом национальной специфики, интересов развивающейся Украины и ее проблем в разных сферах.

The article touches upon the future tendences within the educational system. It concerns with the necessity of broad usage of new information technologies in educational sphere. Changes in European society create the basis for improving integration in educational system taking into account national specific features laid on the interests of the developing Ukraine and its problems of different kinds.

докладніше...
Номер сторінки: 156

Стаття присвячена методиці викладання мови Visual BASIC for Application (VBA) для студентів з особливими потребами.

Наводяться приклади програм на мові VBA полегшують роботу з комп'ютером.

Статья посвящена методике преподавания языка Visual BASIC for Application (VBA) для студентов с особыми потребностями.

Приводятся примеры програм на языке VBA облегчающие работу с компьютером.

In this paper method of learning about the Visual BASIC for Application language (VBA) for the students with the special necessities is presented. Examples of program in the VBA language facilitating work with PC are made.

докладніше...
Номер сторінки: 161

У даній статті розглядається функціонування термінів у сучасному комп'ютерному дискурсі, який, будучи багатожанрову функціональну різновид монологічного та діалогічного мовлення, характеризується цілим рядом специфічних комунікативних засобів. Встановлено, що в комп'ютерному дискурсі домінують англомовні лексичні основи (варваризми та семантичні кальки). Основною тенденцією у формуванні комп'ютерних термінів є максимальне скорочення способів передачі інформації. Особлива увага приділяється розгляду найбільш продуктивних способів утворення англійських комп'ютерних термінів і способів їх перекладу на українську мову.

В данной статье рассматривается функционирование терминов в современном компьютерном дискурсе, который, представляя собой многожанровую функциональную разновидность монологической и диалогической речи, характеризуется целым рядом специфических коммуникативных средств. Установлено, что в компьютерном дискурсе доминируют англоязычные лексические основы (варваризмы и семантические кальки). Основной тенденцией в формировании компьютерных терминов является максимальное сокращение способов передачи информации. Особое внимание уделяется рассмотрению наиболее продуктивных способов образования английских компьютерных терминов и способов их перевода на украинский язык.

The article deals with the study of terms in present –day computer discourse. With the emergence of modern information and communication technology, in particular the Internet and mobile telephony, there are so many abbreviations, which are already used in various languages before they are entered into dictionaries. Special attention is given to the analysis of English computer terms and their penetrating and functioning in the Ukrainian language. The boundary between formal and slang jargon, as in general English, is quite fluid, with terms sliding in and out recognition. This is especially true in the rapidly developing world of computers and networking.

докладніше...
Номер сторінки: 168

У статті розглядаються питання адаптації студентів з обмеже ними можливостями до навчальної роботи у ВНЗ. Для успішної адап тації пропонуються застосування в роботі зі студентами технологій педагогічної підтримки та соціального самовизначення.

В статье рассматриваются вопросы адаптации студентов с ограниченными возможностями к учебной работе в вузе. Для успешной адаптации автор предлагает использование в работе со студентами технологий педагогической поддержки и социального самоопределения.

The article is devoted to the consideration of questions of disabled students’ adaptation to the study activity at higher educational institution. The author suggests one should implement technologies of pedagogical support and social self-realization which will contribute to successful adaptation of the given category of students.

докладніше...
Номер сторінки: 178

Перетворення радянської тоталітарної командно-адміністративної системи в сучасних умовах становлення демократичної України не можливо без формування гуманістичних ідеалів у людей. Такі ідеали базуються на уявленні про людину як носія моральних цінностей. Гідність людської особи і честь її, свобода і відповідальність, справедливість і солідарність, толерантність і щастя є основні загальнолюдські цінності.

Преобразование советской тоталитарной командно-административной системы в современных условиях становления демократической Украины не возможно без формирования гуманистических идеалов у людей. Такие идеалы базируются на представлении о человеке как носителе нравственных ценностей. Достоинство человеческой личности и честь ее, свобода и ответственность,  справедливость и солидарность,  толерантность и счастье представляют собой основные общечеловеческие ценности.

Transformation of the Soviet totalitarian command-management system to modern conditions of becoming of democratic Ukraine not probably without formation of humanistic ideals at people. Such ideals are based on representation about the person as the carrier of moral values. Advantage of the human person and honour of it, freedom and the responsibility, validity and solidarity, tolerance and happiness represent the basic universal values.

докладніше...
Номер сторінки: 182

Необхідність реформування системи освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості є найважливішою проблемою, яка значною мірою обумовлюється проблемами глобалізації. У статті розглянуті питання реформування освіти з урахуванням національної філософської традиції.

Необходимость реформирования системы образования Украины, ее усовершенствование и повышение уровня качества является важнейшей проблемой, которая в значительной степени обусловливается проблемами глобализации. В статье рассмотрены вопросы реформирования образования с учетом национальной философской традиции.

Necessity of reforming of an education system of Ukraine, its improvement and increase of a degree of quality is the major problem which is substantially caused by problems of globalization. In article questions of reforming of education are considered in view of national philosophical tradition.

докладніше...
Автори: Свідло Т.М.
Номер сторінки: 188

Морально-ціннісні орієнтації людей з особливими потребами найбільш істотні і важливі в момент їх життєдіяльності. Формування цих орієнтацій має виховати ставлення до цінностей гідності, свободи, відповідальності, справедливості, солідарності, толерантності, як основоположним, смисложиттєвим значимість. Саме ці цінності дозволяють в будь-якій життєвій ситуації, в будь-яких особистісних і суспільних відносинах знайти себе, самоствердитися, розвинути і реалізувати свої сутнісні сили.

Морально-ценностные ориентации людей с особенными потребностями наиболее существенны и важны в момент их жизнедеятельности. Формирование этих ориентаций должно воспитать отношение к ценностям достоинства, свободы, ответственности, справедливости, солидарности, толерантности, как основополагающим, смысложизненным значимостям. Именно эти ценности позволяют в любой жизненной ситуации, в любых личностных и общественных отношениях найти себя, самоутвердится, развить и реализовать свои сущностные силы.

Moral-valuable orientations of people with especial needs(requirements) are most essential and important at the moment of their ability to live. Formation of these orientations should bring up the attitude(relation) to values of advantage, freedom, the responsibility, validity, solidarity, tolerance, as basic. These values allow in any vital situation, in any personal and public attitudes(relations) to find itself, to develop and realize the intrinsic forces.

докладніше...
Номер сторінки: 193

У статті розкривається значення поетичного слова в процесі виховання студентів з особливими потребами, характеризуються погляди українського письменника кінця ХІХ - початку ХХ століття М.С. Кононенка на проблеми української мови і культури українського народу початку ХХ століття. Досліджується ставлення письменника до подій після 1917 року, аналізується сприйняття М.С. Кононенком взаємостосунків України і Росії тих часів.

В статье раскрывается значение поэтического слова в процессе воспитания студентов с особенными потребностями, характеризуются взгляды украинского писателя конца ХІХ – начала ХХ века М.С. Кононенко на проблемы украинского языка и культуры украинского народа начала ХХ века. Исследуется отношение писателя к событиям после 1917 года, анализируется восприятие М.С. Кононенко взаимоотношений Украины и России тех времен.

The value of poetic word in the process of education of students with the special necessities opens up in the article, the looks of the Ukrainian writer of end are characterized ХІХ – began ХХ ages М.С. Кононенко on the problems of Ukrainian and culture of the Ukrainian people of beginning of ХХ age. Attitude of writer toward events after 1917 year is explored, perception of M.S. Kononenko toward of Ukraine and Russia of those times is analysed.

 

докладніше...
Номер сторінки: 199

Катастрофічний стан навколишнього середовища, що нині вже істотно впливає на здоров'я людей, тривалість їх життя і можливість стабільного існування, спонукає до роздумів про екологію довкілля. У вирішенні цих завдань першорядну роль повинна відігравати екологічна освіта та екологічне виховання. Головні мета цих складових – формування екологічної культури людини.

Катастрофическое состояние окружающей среды, что сейчас уже существенно влияет на здоровье людей, длительность их жизни и возможность стабильного существования, заставляет задуматься о проблемах экологии. При решении этих заданий первостепенным должно быть экологическое образование и экологическое воспитание. Главная цель этих составляющих – формирование экологической культуры человека.

The catastrophic condition of an environment, that already essentially influences health of people, duration of their life and an opportunity of stable existence, forces to reflect on problems of ecology. At the decision of these tasks ecological formation and ecological education should be paramount. An overall objective of these making – formation of ecological culture of the person.

докладніше...
Номер сторінки: 206

Розкривається вплив філософії освіти на формування свідомості українського фахівця-аграрія початку ХХI ст. як дію відповідних ідей на процеси виховання, самовиховання і перевиховання, які зв'язуються, перш за все, з відродженням духовного компонента української національної аграрної культури.

Раскрывается воздействие философии образования на формирование сознания украинского специалиста – агрария начала ХХI ст. как действие соответствующих идей на процессы воспитания, самовоспитания и перевоспитания, которые связываются, прежде всего, с возрождением духовного компонента украинской национальной аграрной культуры.

The influence of the philosophy of education on forming of the consciousness of the Ukrainian specialist in the sphere of agriculture in the beginning of the XXI century as the influence of the according ideas on the process of the education, self-education and re-education, that are associated with the regeneration of the spiritual component of the Ukrainian national agrarian culture is considered in the article.

докладніше...
Номер сторінки: 212

У статті розглянута державна політика зайнятості з точки зору надання профорієнтаційних та профконсультаційних послуг, а також соціального захисту молоді за допомогою Державної служби зайнятості України.

В статье рассмотрена государственная политика занятости с точки зрения предоставления профориентационных и профконсультационных услуг, а также социальной защиты молодежи с помощью Государственной службы занятости Украины.

In the article is examined the state policy of employment from the point of view of the assignment of the career-guidance services, and also the social protection of young people with the aid of state service of the employment of the Ukraine.

 

докладніше...
Номер сторінки: 218

У статті здійснено аналіз та узагальнення досвіду зарубіжних моделей бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з вадами зору.

В статье проведён анализ и обобщён опыт зарубежных моделей библиотечно-информационного обслуживания пользователей с дефектами зрения.

Analysis and generalizing of experience of the foreign models of library and informational usage of readers with sight defects.

докладніше...
Номер сторінки: 226

У статті йдеться про сучасний стан та перспективи розвитку системи освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку, основні здобутки і завдання спеціальної педагогіки на найближчий час та перспективу.

В статье характеризуется существующее состояние и перспектива развития системы образования лиц с психофизическими нарушениями, рассматриваются имеющееся успехи и основные задачи специальной педагогики на ближайшее время и перспективу.

In this article are described the most important questions in field on special pedagogic in Ukraine and perspectives of its development. Reviewered the directs of quality of special pedagogic, described the new approaches of inclusive education, described the questions of prepearing specialists for working in new system of special education.

докладніше...

У статті характеризувати особливості сучасного етапу вдосконалення системи спеціальної освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку в Україні починаючи з 90 років ХХ століття.

В статье характеризированы особенности современного этапа усовершенствования системы специального образования детей с нарушениями психофизического развития в Украине начиная с 90 годов ХХ столетия.

The article characterize feature of modern stage improvement of system of the special education in Ukraine since 90 of ХХ century.

докладніше...
Номер сторінки: 240

Стаття присвячена питанням виховання культури людських взаємин на уроках читання у дітей з інтелектуальними порушеннями.

Статья посвящена вопросам воспитания культуры человеческих отношений на уроках чтения у детей с интеллектуальными нарушениями.

The article is devoted to the problems of disabled children education according to their cultural background.

докладніше...
Номер сторінки: 246

 У статті йдеться про організацію інтегрованого навчання дітей з порушеннями слуху в нашій країні і за кордоном. Перераховано складності і недозволені проблеми спільного навчання дітей з порушеннями слуху і нормальним слухом, намічені шляхи їх вирішення.

В статье идет речь об организации интегрированного обучения детей с нарушениями слуха в нашей стране и за рубежом. Перечислены сложности и неразрешенные проблемы совместного обучения детей с нарушениями слуха и нормальным слухом, намечены пути их решения.

In clause(article) there is a speech about the organization of the integrated training of children with hearing disorder in our country and abroad. Complexities and the non-authorized problems of co-education of children with hearing disorder and normal hearing are listed, ways of their decision are planned.

докладніше...
Номер сторінки: 255

Статтю присвячено проблемі диференційованого навчання дітей з порушеннями слуху (глухі і слабочуючі), критеріями якого виступають особливості розвитку їх словесної мови і мовного спілкування.

Статья посвящена проблеме дифференцированного обучения детей с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие), критериями которого выступают особенности развития их словесной речи и речевого общения.

This article is devoted to the problem of differentiated training of children with hearing disorders (deaf and hard of hearing). Criteria of the problem of differentiated training are features of their speech evolution and speech communication.

докладніше...
Номер сторінки: 264

Стаття присвячена історико-педагогічному аналізу розвитку системи спеціального навчання дітей зі зниженим слухом в Україні. Аналіз архівних, наукових, літературних джерел дозволив виявити основні тенденції та особливості розвитку системи спеціального навчання дітей зі зниженим слухом. У статті розглядається формування науково-дидактичних основ навчання, розробка науково-методичного забезпечення процесу виховання і навчання дітей цієї категорії.

Статья посвящена историко-педагогическому анализу развития системы специального обучения детей со сниженным слухом в Украине. Анализ архивных, научных, литературных источников позволил выявить основные тенденции и особенности развития системы специального обучения детей со сниженным слухом. В статье рассматривается формирование научно-дидактических основ обучения, разработка научно-методического обеспечения процесса воспитания и обучения детей этой категории.

In the article it is spoken about research of process of becoming and development of system of special training of children with the lowered hearing in Ukraine. In the article sources of occurrence of idea concerning allocation of special group of children with the lowered hearing, development of sights at this category of children and tendencies of searches of special approaches to their training and education are shined; the structure and the maintenance of educational, correctional work during development of deaf theory and experts is characterized; the basic laws and tendencies of development of the theory and practice of training of these to children at the present stage are opened.

докладніше...
Номер сторінки: 266

Стаття присвячується питань науково-методичного забезпечення навчання математики в початкових класах шкіл для дітей з порушеннями слуху. Особлива увага приділяється використанню індивідуального підходу і варіативності вимогам до знань, умінь і навичок різних дітей в залежності від можливостей конкретної дитини: його стану слухової функції, пізнавальних можливостей, специфіки особистого розвитку.

Статья посвящается вопросам научно-методического обеспечения обучения математики в начальных классах школ для детей с нарушениями слуха. Особенное внимание уделяется использованию индивидуального подхода и вариативности требованиям к знаниям, умениям и навыкам разных детей в зависимости от возможностей конкретного ребенка: его состояния слуховой функции, познавательных возможностей, специфики личного развития.

In the article it is spoken about questions of scientifically-methodical maintenance of training of mathematics in initial classes of schools for children with hearing disorder. The especial attention is given use of an individual approach and variability to requirements to knowledge, skills of different children depending on opportunities of the concrete child: its conditions of acoustical function, cognitive opportunities, specificities of personal development.

докладніше...
Номер сторінки: 275

Стаття присвячується актуальній проблемі використання різних способів комунікації (словесної мови, жестової мови, дактілірованіі, невербальних способів) на уроках математики в початкових допоміжних класах шкіл для дітей з порушеннями слуху. Особлива увага приділяється використанню індивідуального підходу і варіативності вимогам до знань, умінь і навичок різних дітей в залежності від можливостей конкретної дитини: його інтелектуального потенціалу, пізнавальних можливостей, специфіки особистого розвитку.

Статья посвящается актуальной проблеме использования разных способов коммуникации (словесной речи, жестовой речи, дактилирования, невербальных способов) на уроках математики в начальных вспомогательных классах школ для детей с нарушениями слуха. Особенное внимание уделяется использованию индивидуального подхода и вариативности требованиям к знаниям, умениям и навыкам разных детей в зависимости от возможностей конкретного ребенка: его интеллектуального потенциала, познавательных возможностей, специфики личного развития.

In the article it is spoken about an actual problem of use of different means of the communications at lessons of mathematics in initial classes of schools for children with hearing disorder. The special attention is given use of an individual approach and variability of requirements to knowledge, skills of different children depending on opportunities of the concrete child.

докладніше...
Номер сторінки: 283

У статті зроблено огляд двох сучасних концепцій навчання і виховання осіб з порушеннями слуху на матеріалі зарубіжних досліджень. Описано особливості методологічних підходів, постановка цілей та завдань кожної педагогічної системи. Виділена роль жестової мови як рідної для глухих і ставлення до нього представників різних систем.

В статье сделан обзор двух современных концепций обучения и воспитания лиц с нарушениями слуха на материале зарубежных исследований. Описаны особенности методологических подходов, постановка целей и задач каждой педагогической системы. Выделена роль жестового языка как родного для глухих и отношение к нему представителей разных систем.

In the article the review of two modern conceptions of teaching and education of persons is done with violations of ear on material of foreign researches. Described features of methodological approaches, goals and tasks of every pedagogical system setting. The role of sign language is selected as native for deaf and attitude toward him of representatives of the different systems.

докладніше...
Номер сторінки: 289

Стаття присвячена актуальній проблемі невербальних засобів комунікації. У ній розглядаються теоретичні аспекти використання різних видів жестів в умовах зорової депривації. Також розкривається важливість використання невербальних засобів для повноцінного спілкування людини з порушеним зором.

Статья посвящена актуальной проблеме невербальных средств коммуникации. В ней рассматриваются теоретические аспекты использования различных видов жестов в условиях зрительной депривации. Также раскрывается важность использования невербальных средств для полноценного общения человека с нарушенным зрением.

The article is devoted the issue of the day of unverbal facilities of communication. In her the theoretical aspects of the use of different types of gestures are examined in the conditions of visual deprivation. Also importance of the use of unverbal facilities opens up for the valuable socializing of man with the broken sight.

докладніше...
Номер сторінки: 295

У статті показано як Т.В. Розанової проводилося дослідження в з'ясуванні можливостей глухих здійснювати, смислові угруповання слів і як глухі діти запам'ятовують жести, аналогічні словами па значенню. З цією метою було проведено дві серії досвіду. В одній серії пропонувалася запам'ятовувати жести, які відображаються по одному, один за одним; в іншій серії - слова, надруковані па одному на картці і пропоновані послідовно. Факт співвіднесення дітьми жестових позначень зі словами дозволяв визначити, як глухі діти кваліфікують показуються їм жести словесно, і краще зрозуміти відносини між жестовими і словесними системами.

В статье показано как Т.В. Розановой проводилось исследования в выяснении возможностей глухих совершать, смысловые группировки слов и как глухие дети запоминают жесты, аналогичные словам па значению. С этой целью было проведено две серии опыта. В одной серии предлагалась запоминать жесты, показываемые по одному, друг за другом; в другой серии - слова, напечатанные па одному на карточке и предъявляемые последовательно. Факт соотнесения детьми жестовых обозначений со словами позволял определить, как глухие дети квалифицируют показываемые им жесты словесно, и лучше понять отношения между жестовыми и словесными системами.

In the article it is rotined as T.V.Rozanova was conducted research in finding out of possibilities deaf to accomplish, semantic groupments of words and as deaf children memorize gestures similar to the words of step to the value.Two series of experience were conducted to that end. In one series was offered to memorize the gestures shown one by one, friend for other; in other series - word, printed steps to one on a card and produced consistently. Fact of correlation by the children of sign language of denotations with words allowed to define how deaf children characterize the gestures shown him verbally, and it is better to understand the relations between sign language and verbal systems.

докладніше...
Номер сторінки: 301

 У статті розкриваються проблеми і сучасні підходи до індивідуального навчання дітей з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату. Охарактеризовано основні умови навчально-реабілітаційного процесу учнів з ДЦП.

В статье раскрываются проблемы и современные подходы индивидуального обучения детей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях семьи. Охарактеризованы основные условия учебно-реабилитационного процесса, которые предусматривают изучение психофизического развития ученика, адаптацию учебных программ к возможностям ребенка, защиту ученика от физической перегрузки, включение интегрированных моментов и использование компьютерных технологий, осуществление психологической подготовки к уроку, организацию урока за указанной структурой, эмоциональное насыщение занятий и привлечение родителей к решению общих проблем, проведение общих мероприятий «родители-дети-школа».

 The problems and modern approaches of the individual teaching of children with cerebral palsy in the home conditions are exposed in the article.

The basic terms of educational-rehabilitation process, which foresee the study of mental and physical development of student, adaptation of on-line tutorials to possibilities of child, protecting of student from a physical overload, including of the integrated moments and use of computer technologies, realization of psychological preparation to the lesson, organization of lesson after the indicated structure, emotional satiation of employments and bringing in of parents to the decision of general issues, conducting of general measures parents–children–school, are described in the article.

докладніше...
Номер сторінки: 306

У статті розглядаються цілі, завдання та основні напрями роботи освітньо-реабілітаційного закладу для дітей з спектром аутичних порушень. Cтверджується доцільність та необхідність комплексного медико-психолого-педагогічного підходу до організації центрів системи соціальної реабілітації з врахуванням корекційної спрямованості педагогічного процесу.

В статье рассматриваются цели, задачи, основные направления работы образовательно-реабилитационного учреждения для детей со спектром аутистических нарушений. Утверждается целесообразность и необходимость комплексного медико-психолого-педагогического подхода к организации центров системы социальной реабилитации с учетом коррекционной направленности педагогического процесса.

This article deals with aims, tasks and main tendencies of work of educational rehabilitational institutions for children with autistic spectrum disorders. Confirms necessity and advisabiksts of complex medical,pedagogical psychological approach to organization of institutions with social rehabilitation system taking into consideration mental pedagogical process.

докладніше...
Номер сторінки: 311

У статті розглядається питання створення освітніх та соціально-реабілітаційних умов навчання дітей, які страждають на аутизм. Представлено досвід роботи школи з аутичними дітьми, організаційні форми, методи, корекційно-педагогічні технології та прийоми їх навчання та виховання.

В статье рассматривается вопрос создания образовательных и социально-реабилитационных условий обучения детей, которые страдают аутизмом. Представлено опыт работы школы с аутичными детьми, организационные формы, методы корекционно-педагогические технологии и приемы их обучения и воспитания.

The article covers the problem of creation of educational, social and rehabilitation conditions for autistic thinking children. The article presents the operational experience of the school where autistic children study, its organization form, methods of compensational and educational techniques as well as practices of their education and upbringing.

докладніше...
Номер сторінки: 319

Статтю присвячено проблемі психолого-педагогічної корекції аутизму. У ній дається визначення реабілітаційного туризму як спеціальної корекційної технології, розкривається її сутність і детально описується одна з головних організаційних форм реабілітаційного туризму - інтеграційний літній табір. Такий табір уже двічі організовувався і проводився Громадської асоціацією підтримки осіб з аутизмом «СОНЯЧНЕ КОЛО», якою керує автор статті.

Статья посвящена проблеме психолого-педагогической коррекции аутизма. В ней дается определение реабилитационного туризма как специальной коррекционной технологии, раскрывается ее сущность и детально описывается одна из главных организационных форм реабилитационного туризма – интеграционный летний лагерь. Такой лагерь уже дважды организовывался и проводился Общественной ассоциацией поддержки лиц с аутизмом «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ», которой руководит автор статьи.

This article is devoted to the problem of psychological and pedagogical correction of autism. It content the definition of rehabilitation tourism as the special correction technology and discribe one of the main organize form – integrational summer camp, which twice was condact by SUNNY CIRCLE Public Association of Autistic People Support.

докладніше...
Номер сторінки: 328

Статтю присвячено проблемі організації уроків з малювання в школах для дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку (глухих і слабочуючих з розумовою відсталістю) в 1 - 4 класах.

Статья посвящена проблеме организации уроков по рисованию в школах для детей со сложными нарушениями психофизического развития (глухих и слабослышащих с умственной отсталостью) в 1 – 4 классах.

This article is devouted the process of organization lessons of art for children with mental and phisical dissabilities.

докладніше...
Номер сторінки: 335

У статті розглянута методика викладання аплікації на уроках образотворчого мистецтва в школах для сліпих дітей. Описана організація роботи учнів на уроках. Розкрито послідовність навчання прийомам і видам аплікації незрячих дітей. Особливий акцент зроблений на розвитку творчого потенціалу.

В статье рассмотрена методика преподавания аппликации на уроках изобразительного искусства в школах для слепых детей. Описана организация работы учеников на уроках. Раскрыта последовательность обучения приемам и видам аппликации незрячих детей. Особый акцент сделан на развитии творческого потенциала.

The methods of teaching of appliqué on the lessons of fine art in schools for blind children are considered in the article. Organization of work of pupils on the lessons is described. The sequence of teaching receptions and types of appliqué of blind children is exposed. The special accent is done on development of creative potential.

докладніше...
Номер сторінки: 342

Розвиток пізнавальної діяльності сліпих та слабозорих дітей у процесі трудового навчання - складне й відповідальне завдання спеціальної школи.

Успішне його вирішення забезпечить якісну підготовку до самостійної життєдіяльності учнів. Дидактичні можливості трудового навчання можуть створювати особливо сприятливі умови для розвитку в школярів з ушкодженим зором психічних процесів, виховання позитивних якостей особистості, розумових, сенсомоторних і перцептивних дій, корекції недоліків пізнавальної діяльності, конкретизації уявлень про навколишнє середовище, предмети й матеріали.

Развитие познавательной деятельности слепых и слабовидящих детей в процессе трудового обучения - сложная и ответственная задача специальной школы.

Успешное ее решение обеспечит качественную подготовку к самостоятельной жизнедеятельности учащихся. Дидактические возможности трудового обучения могут создавать особо благоприятные условия для развития у школьников с поврежденным зрением психических процессов, воспитание положительных качеств личности, умственных, сенсомоторных и перцептивных действий, коррекции недостатков познавательной деятельности, конкретизации представлений об окружающей среде, предметы и материалы.

Development of cognitive blind activity and breaking a vision children in the process of labor educating - complex and responsible task of special school. Successful its decision will ensure qualitative preparation to independent vital activity of pupils. Didactic possibilities of labor educating are to create particularly happy circumstanceses for the development beside the schoolboy of psychic processes, unbringing the positive qualities of personality, mental, touchmotoring and perceptional actions, correcting the defects of cognitive activity, concretelyty beliefs about the surround ambience, subjects and material.

докладніше...
Номер сторінки: 349

У статті розглядаються особливості методу арт - терапії, зокрема лялькотерапії, як психолого-педагогічного спрямування корекційної роботи з дітьми з особливими потребами.

В статье рассматриваются особенности метода арт - терапии, в частности куклотерапии, как психолого-педагогического направления коррекционной работы с детьми с особыми потребностями.

The article covers the peculiarities of art- therapy, and, as a part of it, puppet therapy as psycho – pedagogicai trend of correctional work with invalid children.

докладніше...
Номер сторінки: 353

В статье рассматриваются психологические подходы к изучению проблемы здоровья, некоторые аспекты ценностного отношения к здоровью, задачи и механизм развития ценностного отношения к здоровью.

У статті розглядаються психологічні підходи до вивчення проблеми здоров’я, деякі аспекти ціннісного ставлення до здоров’я, задачі і механізми розвитку ціннісного ставлення до здоров’я.

The article reviews psychological approaches to studying a problem of health, some aspects of the valuable attitude to health, problems and the mechanism of development of the valuable attitude to health are considered.

докладніше...
Номер сторінки: 362

У статті викладена авторська концепція психологічної підготовки майбутніх фахівців-правознавців, яка гармонізує внутрішній психічний розвиток особистості і зовнішні умови соціально-професійному житті, сприяє проектування сценаріїв професійного становлення, адекватної самооцінки та психологічної стабільності майбутніх фахівців юридичної діяльності.

В статье изложена авторская концепция психологической подготовки будущих специалистов-правоведов, которая гармонизирует внутреннее психическое развитие личности и внешние условия социально-профессиональной жизни, содействует проектированию сценариев профессионального становления, адекватной самооценке и психологической стабильности будущих специалистов юридической деятельности.

Author conception of psychological education of future specialists-legists, which harmonizes internal psychical development of personality and external factors of socially-professional life, assists to planning of scenarios of the professional becoming, adequate self-appraisal and psychological stability of future specialists of legal activity, is expounded in the article.

докладніше...
Номер сторінки: 369

У статті обґрунтовуються теоретичні засади ролі тілесного початку в формуванні психіки людини. Згідно з літературними даними та результатами власних досліджень показані основні аспекти взаємозв'язку психічного і соматичного в цілісному розвитку індивіда.

Вказується на необхідність поряд з психічним і соматичним розвитком в нормі, використовувати поняття "психосоматичний розвиток".

В статье обосновываются теоретические принципы роли телесного начала в формировании психики человека. Согласно литературным данным и результатам собственных исследований показаны основные аспекты взаимосвязи психического и соматического в целостном развития индивида.

Указывается на необходимость наряду с психическим и соматическим развитием в норме, использовать понятие „психосоматическое развитие”.

Theoretical principles of the role of corporal origin in the formation of humans psychology are substantiated in the article.

The main aspects of interconnection of somatic and person’s psychological development are shown according to the facts from literature and the results of own researches. It is pointed to the necessity to use the concept of „psychosomatic” development on a level with psychological and somatic ones.

докладніше...
Номер сторінки: 378

У статті розглядається сутність і принципи особистісно орієнтованого виховання студентів з особливими потребами. Ключовим напрямком виховання є гуманізм, який базується на розвитку особистості, її право вибору участі у виховних заходах з урахуванням інтересів і можливостей.

В статье рассматриваеться сущность и принципи личносно ориентированого воспитания студентов з особенными потребностями. Ключевым направлением воспитания является гуманизм, который базируется на развитии личности, ее праве выбора участия в воспитательных мероприятиях с учетом интересов и возможностей.

The article shows the essence and principles of personal oriented training of the students with special needs. The main direction of training is humanism. Three groups of personal oriented training are emphasized: creation value, experience value and value of relationship.

докладніше...

Стаття присвячена дослідженню процесу навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних закладах, представлена специфіка процесу навчання студентів з вадами слуху, загальна характеристика супроводу цього процесу. На основі аналізу досвіду навчання студентів з вадами слуху виявлено дві моделі реалізації психолого-педагогічного супроводу зазначеного процесу.

Статья посвящена исследованию процесса обучения лиц с нарушениями слуха в высших учебных заведениях, представлена специфика процесса обучения студентов с нарушениями слуха, общая характеристика сопровождения этого процесса. На основе анализа опыта обучения студентов с нарушениями слуха выявлено две модели реализации психолого-педагогического сопровождения указанного процесса.

In article it is spoken about research of process of training of persons with hearing disorder in higher educational institutions, specificity of process of training of students with hearing disorder, a general characteristic of support of this process is presented. On the basis of the analysis of experience of training of students with hearing disorder it is revealed two models of realization of pedagogical support of the specified process.

докладніше...
Номер сторінки: 400

Стаття присвячена аналізу основних підходів до розуміння феномену соціального інтелекту особистості, що склалися у вітчизняній та зарубіжній соціально-психологічній науці. Розглядаються питання структури, етапів та чинників розвитку соціального інтелекту.

Статья посвящается анализу основных подходов к пониманию феномена социального интеллекта личности, сложившихся в отечественной и зарубежной социально-психологической науке. Рассматриваются вопросы структуры, этапов и факторов развития социального интеллекта.

Theoretical-methodological approached to the social intelligence phenomena research The article is devoted to the research of the social intelligence basic approaches, which appeared in the home and foreign social psychology. The questions of structure, stages and factors of social intelligence development are analyzed.

докладніше...
Номер сторінки: 410

У статті ми охарактеризували зміст понять «взаємодія», «соціально-педагогічна взаємодія» і визначили етапи, прийоми і технологію консультативної бесіди.

В статье мы охарактеризовали содержание понятий «взаимодействие», «социально-педагогическое взаимодействие» и определили этапы, приемы и технологию консультативной беседы.

This article characterizes the content of the notions “ interaction”, “ social and pedagogic cooperation” and defines the phase, methods and techniques of consultative/

докладніше...
Номер сторінки: 418

Стаття присвячена вивченню комунікативної толерантності у викладачів вищої школи. Виявлено існування статистично значущих зв'язків між рівнем комунікативної толерантністю і емоційно-вольовими, комунікативними, інтелектуальними характеристиками особистості.

Cтатья посвящена изучению коммуникативной толерантности у преподавателей высшей школы. Выявлено существование статистически значимых связей между уровнем коммуникативной толерантностью и эмоционально-волевыми, коммуникативными, интеллектуальными характеристиками личности.

The article is devoted to the university teachers communicative tolerance. The statistical significant correlations between communicative tolerance level and emotional, communicative and intellectual personal characteristics are analyzed.

докладніше...
Номер сторінки: 426

В статті розкривається коротка історія психологічної допомоги по телефону, моделі діяльності Телефонів Довіри, дається визначення поняття «Телефон довіри». Аналізуються методологічний підхід в телефонному консультуванні, який ґрунтується на принципах кризової інтервенції та короткострокової позитивної терапії. Для проведення психокорекційної роботи по телефону використовуються прийоми короткострокової психотерапії.

В статье подана краткая история развития служб психологической помощи по телефону, а также модели деятельности службы «Телефон доверия». Приведено определение понятия «Телефон дове рия». Дан анализ методологического подхода к телефонному консультированию, который основан на принципах кризисной интервенции и краткострочной позитивной терапии.

The article exposes brief history of psychological aid on the telefone, Trust Telefone work models and defines “Trust Telefone” concept. Methodological approach in consulting on the telefone based on principles of crisis intervention and brief positive therapy is analized. Brief positive therapy methods are used for psychological correctinal work.

докладніше...
Номер сторінки: 433

Cтаттю присвячено вивченню внутрішньої детермінації потреби до самоактуалізації, визначенню місця і ролі творчого компоненту в процесі проходження вікової кризи під час самовизначення у юнацтві як умови подальшої самореалізації особистості. Поняття "самореалізація" і "самоактуалізація" розкриваються через концептуальні положення гуманістичної та психодинамічної теорій. Значна увага приділяється символічній функції як основі розвитку первинної ідентифікації та автентичних переживань у процесі творчого перетворення Картини Світу під час адаптації до невизначених умов життя.

Cтатья посвящена изучению внутренней детерминации потребности самоактуализации, определению места и роли творческого компонента в процессе прохождения возрастного кризиса во время самоопределения в юношестве как условия последующей самореализации личности. Понятие "самореализация" и "самоактуализация" раскрываются через концептуальные положения гуманистической и психодинамической теорий. Значительное внимание уделяется символической функции как основе развития первичной идентификации и аутентичных переживаний в процессе

Творческого преобразования Картины Мира в процессе адаптации к неопределенным условиям жизни.

Тезисы посвящены изучению внутренних условий развития потребности самоактуализации, расположение и роль творческой составляющей в процессе прохождения возрастной кризис во время молодежного самоопределения как условия последующей личности самореализации. Понятие «самоопределение» и «самореализация» раскрываются в контексте гуманистических и психодинамических подходов. Значительное внимание сосредоточено на символической функции в качестве основы для первичной подлинности и подлинного, испытывающего развития, когда процессы творческого преобразования картины мира и адаптации к неопределенным условиям жизни имеют место.

докладніше...
Номер сторінки: 446

Наше дослідження стосувалось вивчення різновидів інтелекту за Г.Гарднером і виявлення того факту, що кожна людина має здібності до того чи іншого типу інтелектуальної діяльності. Розкривається своєрідність 8 видів інтелекту: музичний, тілесно-кінесичний, логіко-математичний, лінгвістичний, просторовий, міжособистісний, внутрішньо особистісний, натуралістичний інтелект та екзистенційний.

Наше исследование касается изучения разновидностей интеллекта за Г. Гарднером. И выявления того факта, что каждый человек способен к какомулибо типу интеллектуальной деятельности. Раскрываются осо бенности восьми видов интеллекта: музыкального, телеснокинетичес кого, внутреннеличностного, натуралистического и экзистенцифльного.

Gorbashchenko T.M. Psychological peculiarities of intellect plurality in disable students (on the students of University «Ukraina») — article. Our investigation concerns the research of the intellect variety according to G.Gardner and identifying the fact that the human has the powers to the different types of the intellect activity. This opens the peculiarity of 8 intel lect's types: musical, physicalkinetic, logicmathematical, linguistic, solid, interindividual, internally personal, naturalistic, and existential

докладніше...
Номер сторінки: 454

У статті розглядається феномен агресії на робочому місці (АРМ).

Аналізуються різні форми цього явища, зокрема насильницьких злочинів на робочому місці, третирування (моббинг), сексуальні домагання. Наводяться результати відповідних досліджень зарубіжних дослідників.

В статье рассматривается феномен агрессии на рабочем месте (АРМ).

Анализируются различные формы данного явления, в частности насильственные преступления на рабочем месте, третирование (моббинг), сексуальные домогательства. Приводятся результаты соответствующих исследований зарубежных исследователей.

The article is devoted to the problem of workplace aggression. Different forms of this phenomena (occupational violent crimes, mobbing, sexual harrasment) are analyzed. There are results of foreign scientists researches by this problem.

докладніше...
Номер сторінки: 462

У статті розглядається проблема впливу сім'ї на політичну соціалізацію дітей і молоді. На основі узагальнення результатів зарубіжних і вітчизняних досліджень визначається роль сім'ї в політичній соціалізації дитини, описуються підходи до вивчення особливостей впливу сім'ї, моделі і механізми цього впливу. Аналізуються окремі сімейні чинники політичної соціалізації дітей та молоді.

В статье рассматривается проблема влияния семьи на политическую социализацию детей и молодежи. На основе обобщения результатов зарубежных и отечественных исследований определяется роль семьи в политической социализации ребенка, описываются подходы к изучению особенностей влияния семьи, модели и механизмы этого влияния. Анализируются отдельные внутрисемейные факторы политической социализации детей и молодежи.

The article is devoted to the problem of family influence to the children and youth political socialization. The family role in political socialization, approaches to the research of family influence peculiarities, the models and the mechanisms of this influence are described on the basis of generalization of foreign and home research results. Some family factors of political socialization are analyzed.

докладніше...
Номер сторінки: 472

Стаття знайомить широкий круг співробітників центрів професійної реабілітації інвалідів з основними методичними, інформаційними і організаційними розробками фахівців Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, які були підготовлені на основі досвіду проведеної роботи.

докладніше...

У даній статті розглядаються проблеми соціально - реабілітаційної роботи з дітьми - інвалідами. Розкриваються особливості роботи фахівця з даною категорією дітей.

В данной статье рассматриваются проблемы социально-реабилитационной работы с детьми-инвалидами. Раскрываются особенности  работы специалиста с данной категорией детей.

This article deals witn tne problems of social and reabilitation work with children with special needs. Tney concentrate on tne work of he specialists thal work witn tnis catagory of children.

докладніше...
Номер сторінки: 487

В статті розглядається проблема низької мотивації студентів вищих навчальних закладів України до занять фізичною культурою та шляхи її підвищення. Зокрема висвітлюється вплив на рівень мотивації сімейного середовища, викладацького впливу та рівня свідомості у навчанні.

В статье рассматривается проблема низкой мотивации студентов висших учебных заведений Украины к занятиям физической культурой и пути её повышения. В частности освещаэтся влияние на уровень мотивации семейной среды, преподавательского влияния и уровня сознательности в обучении.

In the article the problem of low motivation of students of higher educational establishments of Ukraine is examined to employments by a physical culture and ways of its increase. In particular is lighted influence on the level of motivation of domestic environment, teaching influencing and level of consciousness in studies.

докладніше...
Автори: Миценко Є.В.
Номер сторінки: 491

У статті описані основні аспекти організації лікувальної фізкультури в умовах центру професійної реабілітації інвалідів. Основною метою лікувальної фізкультури інвалідів є збереження і відновлення втрачених фізичних можливостей, безпосередньо пов'язаних із характером інвалідизуючого захворювання.

В статье описаны основные аспекты организации лечебной физкультуры в условиях центра профессиональной реабилитации инвалидов . Основной целью лечебной физкультуры инвалидов является сохранение и восстановление утраченных физических возможностей, непосредственно связанных с характером инвалидизирующего заболевания.

докладніше...

В статті робиться спроба розкрити універсальність оздоровчої системи Су Джок і її значення для підготовки сучасних фахівців із адаптивного фізичного виховання.

В статье делается попытка раскрыть универсальность оздоровительной системы Су Джок для подготовки современных специалистов с адаптивного физического воспитания.

In the article is given it a shot to expose universality of the health system of Su Jock for preparation of modern specialists from adaptive physical education.

докладніше...

Статтю присвячено проблемі оптимізації методичного забезпечення навчання дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку ( з вадами слуху з розумовою відсталістю ) в 1 - 4 класах.

Статья посвящена проблеме оптимизации методического обеспечения обучения детей со сложными нарушениями психофизического развития (слабослышащих с умственной отсталостью) в 1 – 4 классах.

In this clause the problem of optimization of methodical maintenance of training of children with complex infringements of psychophysical development (hard of hearing with intellectual backwardness) in 1 - 4 classes is considered.

докладніше...
Номер сторінки: 505