АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Номер: № 6(8) 2009

У статті описано технологію інклюзії абітурієнтів з інвалідністю до інтегрованого освітнього середовища на етапі вступу до ВНЗ, яка пройшла апробацію в Університеті «Україна» і може бути запропонована для впровадження в навчальних закладах інтегрованого типу.

докладніше...

У статті обґрунтовується доцільність використання інклюзивної освіти як одного із шляхів подолання проблеми дискримінації та соціальної ізоляції дітей з особливими потребами. Автор, аналізуючи позитивні та  негативні  сторони  впровадження  цієї форми освіти в Україні, доходить висновку про необхідність супроводу навчання і ви& ховання, а також визначає основні завдання центрів супроводу, виходячи з досвіду найвідоміших європейських і американських організацій.

докладніше...
Номер сторінки: 15

У статті розглянуто специфіку входження до студентського середовища студентів, що мають обмеження фізичного здоров’я. Розкриваються психологічні аспекти процесу адаптації до умов навчання у ВНЗ; висвітлено труднощі адаптації студентів з особливими потребами під час інтегрованого навчання.

докладніше...
Автори: Іванюк І. Я.
Номер сторінки: 24

У статті розглядається історія створення й особливості навчально-виховної діяльності Острозької академії у ХVІ–ХVIІ ст. в Україні. На підставі історичних праць і джерел аналізується рівень викладання та якості системи навчання слухачів в Острозькій академії з метою визначення шляхів реалізації її досвіду в процесі навчання та виховання людей в сучасному інтегрованому середовищі ХХІ ст.

докладніше...

Стаття окреслює шляхи підготовки управлінців вищих навчальних закладів на підставі сучасного розуміння феномену людини та її структурної організації, що становить основу акмеолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу щодо підтримки та відновлення здоров’я у молоді з інвалідністю як цілісного явища.

докладніше...
Номер сторінки: 38

У статті проаналізовано вплив комунікативних тенденцій на професіоналізм педагога й охарактеризовано особливості поведінки вчителя під час навчального процесу.

докладніше...

У статті висвітлюються практичні підходи до організації і проведення самостійної роботи студентів в умовах інформаційного навчального середовища під час підготовки фахівців соціальної сфери. Самостійна робота студентів розглядається як одна з форм активної навчально-пізнавальної діяльності. Визначаються умови ефективної реалізації інформаційної підтримки процесу навчання студентів для проведення самостійної роботи, типи самостійної роботи студентів, особливості проведення самостійної роботи серед студентів з особливими потребами. 

докладніше...

У статті розглядаються поняття інвалідності, моделі інвалідності, класифікація інвалідності. Проаналізовано соціальні послуги, що надаються людям з обмеженими можливостями та спрямовуються на вирішення їхніх складних життєвих ситуацій. Досліджено вимоги, які висувають ці люди до соціальних послуг. Виявлення вимог сприятиме усвідомленню та структуризації потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Громадські організації зможуть відкоригувати та спроектувати свою діяльність щодо надання соціальних послуг.

докладніше...

У статті розкрито особливості практичної роботи соціального педагога із сім’ями, що виховують дітей з особливими потребами, зокрема, розглянуто основні етапи соціально-педагогічної роботи з цією категорією сімей

докладніше...

Стаття присвячена результатам порівняльного дослідження етичних принципів на основі Міжнародної декларації етичних принципів соціальної служби й Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи. Особливістю даного дослідження є застосування методу структурного представлення положень нормативних актів. На основі результатів дослідження автором зроблені висновки щодо специфіки етичних орієнтирів соціальної роботи та подальших напрямів їх дослідження.

докладніше...
Номер сторінки: 82

У статті автор порівнює законодавчу та установчу безпеку чеської та фінської спеціальної освіти. Вона базована на легкодоступних документах та наукових працях, що зосереджені на інтеграції та приєднанні.

докладніше...
Автори: Їдка Вітова
Номер сторінки: 91

Народження дитини з тяжкими або численними вадами не тільки перешкоджають життю та розвитку дитини, але й впливають на стан здоров’я та спосіб життя її батьків та найближчих родичів.

Базований на останніх даних про важливість впливу родини на розвиток дитини, спеціальний освітній догляд сьогодні орієнтований на надання допомоги, освіти, створення мотивації та способів ранньо& го втручання в родини з неповносправними дітьми. Умови, до яких потрапляють родини та батьки неповносправних дітей, вельми суттєво впливають на їхні емоції та якість їхнього життя впродовж адаптації до складної ситуації.

 Мета цієї роботи — дослідити потреби батьків в особливій ситу& ації, в якій вони доглядають неповносправне немовля, зробити наголос на важливості співпраці між батьками та спеціальними радниками шляхом підтримки соціалізації та інтеграції дитини. Результатив& ною метою було довести вплив ефективного взаємозв’язку радників державних і громадських установ, а також родин на полегшення батькам адаптуватися до складної ситуації.

Ми хотіли б вказати як підтримка підготовлених умов через всебічну допомогу професіоналів та співпрацю між батьками-родина& ми, практикуючими лікарями та групою батьків, що самовдоскона& люються, може підвищити рівень соціальної інтеграції дитини.

докладніше...
Номер сторінки: 100

Метод оцінювання «Складні питання» спонукає студентів ставити анонімні питання щодо найбільш складних моментів занять. Метою викладача є використання цієї інформації для поліпшення процесу викладання матеріалу. Анонімність спонукає студентів до більш чесних відгуків. Вони дають можливість переконатися, що заняття такі є корисними. Особливо це стосується студентів, які мають вади здоров’я.

докладніше...
Номер сторінки: 106

У статті розглядаються освітні та наукові парадигми щодо професійної підготовки майбутніх фахівців у зарубіжних країнах, переосмислення функціонального впливу фізичної культури на формування особистості з особливими потребами, її світогляду, розвиток адаптивних здібностей.

докладніше...
Номер сторінки: 110

У даній статті автором проаналізовано законодавчу базу європейських держав у сфері доступності вищої освіти інвалідів; виділено напрямки надання освітніх послуг студентам з обмеженими можливостями згідно з нормативними документами.

докладніше...
Номер сторінки: 118

У статті розглянуто особливості організації професійної підготовки людей з обмеженими можливостями в Бельгії.

докладніше...
Номер сторінки: 125

Стаття присвячена проблемі використання дистанційних технологій та засобів навчання в процесі самостійного оволодіння студентами франкомовним діловим писемним спілкуванням.

докладніше...

У статті викладено психологічні особливості студентів з інвалідністю. Розглянуто основні структурні компоненти готовності до професійної діяльності та специфіка готовності у студентів з інвалідністю. Також зроблено аналіз феномену готовності як стійкого психологічного стану.

докладніше...
Номер сторінки: 139

У статті подано обґрунтування необхідності об’єднання зусиль автотранспортної еліти: інженерно&технічних працівників виробничих підприємств, освітян і науковців, спрямувавши їх на вирішення першочергових проблем у відповідній сфері діяльності для досягнення спільного прогресу в автотранспортній галузі України.

докладніше...
Номер сторінки: 145

Розглядаються питання досвіду, отриманого під час здійснення перетворень у країнах Східної Європи, що характеризує статус осіб  з інвалідністю в суспільстві. Йдеться про загальні та головні проблеми, а також про власний досвід автора з Чехії. Визначаються ключові сфери, що торкаються проблем у стосунках більшості невражених та меншості вражених громадян.

докладніше...
Автори: Михалик Ян
Номер сторінки: 158

У статті узагальнено й проаналізовано вітчизняний досвід інтегрованого навчання осіб із порушеннями слуху в професійно-технічних і вищих навчальних закладах; розглянуто особливості правової основи такого навчання; обґрунтовано організаційно&педагогічні умови подальшого вдосконалення інтегративної форми професійної підготовки інвалідів за слухом.

докладніше...
Номер сторінки: 165

У статті розглянуто основні напрями викладання курсу «Психопатологія» при підготовці психологів (спеціальних). Виділено проблемні питання стосовно викладання лекційних, практичних і лабораторних занять. Вказано на основні знання і вміння, які повинні сформуватись у психологів після вивчення курсу і які мають бути застосовані ними у практичній професійній діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 173

У статті доведено, що розвиток мовлення розумово відсталих учнів впливає на формування у них читацької діяльності

докладніше...
Номер сторінки: 184

У статті розкрито роль і значення інклюзивної форми освіти аутичних дітей у загальноосвітній школі. Визначено, що включення (інклюзія) таких дітей у колектив нормально розвинених однолітків    є важливим засобом психологічної корекції в умовах класу.

докладніше...
Номер сторінки: 194

У статті розглянуто проблему розвитку просторового орієнтування в розумово відсталих першокласників. Аналіз досліджень, здійснений у статті, свідчить про те, що в означеної категорії дітей ступінь оволодіння просторовими поняттями і вміннями недостатній, а оскільки розвиток просторового орієнтування сприяє успішному засвоєнню  шкільних  знань  і  має  зв’язок  із  повсякденним  життям і діяльністю дитини, названа проблема є актуальною для забезпечення навчання у допоміжній школі.

докладніше...
Номер сторінки: 204

У статті розглядається залежність засвоєння навчального матеріалу розумово відсталими учнями від стану їхньої працездатності.

докладніше...
Номер сторінки: 211

Наявність у дітей нерізко вираженого загального недорозвитку мовлення (НЗНМ) призводить до різноманітних порушень  оволодіння писемним мовленням. Серед них одним з поширених є дизорфографія, яка проявляється специфічними і стійкими порушеннями у засвоєнні морфологічного принципу правопису. У рамках цієї статті автором пропонується огляд літературних даних з питань формування орфографічної навички, а також, оволодіння письмом дітьми із загальним недорозвитком мовлення. Показано, що виникнення порушень у формуванні писемного мовлення зумовлено багатьма факторами. Виявлення психологічних механізмів орфографічних помилок у дітей досліджуваної категорії сприятиме уточненню уявлень про недостатність засвоєння орфографічної навички учнями загальноосвітніх шкіл, а також дозволить розробити ефективні методики попередження та корекції  дизорфографії.

докладніше...
Номер сторінки: 217

Оздоровча робота — один із головних засобів соціальної адаптації дітей-інвалідів, який може виступити базовим компонентом формування взаємодії особистості з навколишнім середовищем. Досліджуються актуальність і необхідність використання оздоровчих технологій соціальним працівником у спеціалізованому дошкільному закладі. Вказуються шляхи здійснення процесу адаптації використанням оздоровчих засобів у дошкільній установі та визначаються нові цілі дослідження в означеному напрямі.

докладніше...
Номер сторінки: 224

Важливу роль у розвитку людини відіграє євгеніка — наука про закони успадкування обдарованості й обмеження передання спадкових хвороб майбутнім поколінням. Реалізація ідей євгеніки та генетики, втілених у кібернетичній моделі «чорної скриньки», сприяє поліпшенню пропорції населення з успадкованими корисними і шкідливими якостями.

докладніше...
Номер сторінки: 232

У статті розглянуто психологічні особливості впливу мотиваційного чинника на пізнавальну діяльність студентів. Показано, що розвиток пізнавальних здібностей відбувається на основі поступового переходу від домінування неусвідомлюваних (інтуїтивних, емоційноафективних) процесів до домінування усвідомлюваних (смислових, раціонально-логічних)  мотивів  навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 238

У статті стверджується, що спроба представити автентичність особистості через ідеальну культурну модель виявляється непродуктивною. Натомість представлено модель, в якій автентичність особистості виникає як наслідок вільного оперування різними модусами, що забезпечує найбільш високу продуктивність особистісного становлення шляхом реалізації її множинної сутності

докладніше...
Номер сторінки: 246

Статтю присвячено проблемі впливу функціональних обмежень, соматичних хвороб на особистісний розвиток. Розкрито особливості формування ставлення до самого себе, міжособистісних стосунків студентів із функціональними обмеженнями.

докладніше...
Номер сторінки: 255

У статті викладені результати досліджень, спрямованих на визначення професійних схильностей юнаків, рівня їх інформованості про різні професії, визначення особливостей їх професійних намірів, їх професійної спрямованості, чинників вибору ними професії, можливих помилок при цьому

докладніше...
Номер сторінки: 263

Статтю присвячено вивченню проблеми формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності. Уточнені поняття «психологічна готовність», «психологічна готовність до професійної діяльності». Здійснено інтегроване вивчення психологічної готовності майбутніх спеціалістів до професійної діяльності, розкрито її зміст та структуру, визначено критерії та рівні сформованості, психологічні чинники її формування. Виділено профілі та простежено динаміку розвитку компонентів психологічної готовності до професійної діяльності студентів впродовж навчання у ВНЗ.

докладніше...
Номер сторінки: 269

У статті аналізується стратегія навчання школярів з різними індивідуально-типологічними особливостями і вплив їх на мотивацію навчання.

докладніше...
Номер сторінки: 278

Стаття містить розгляд теоретичних підходів до розуміння когнітивного й операційно-процесуального компонентів психологічної готовності студентів з інвалідністю до самостійної роботи, результати експериментального  дослідження  особливостей  когнітивної  й операційно-процесуальної готовності студентів з інвалідністю до самостійної роботи у процесі навчання. 

докладніше...
Номер сторінки: 287

У статті проаналізовано психологічні фактори, що впливають на вибір професії. Показано роль мотивації при виборі професії та умови її правильного вибору.

докладніше...
Номер сторінки: 296

У статті розглянуто стан вищих психічних функцій дітей із дитячим церебральним паралічем. Експериментально отримані дані нейродинаміки та їхнього впливу на розумову працездатність, що має важливе значення при формуванні здатності до засвоєння системи навчальних знань і соціалізації цієї категорії дітей

докладніше...
Номер сторінки: 303

У статті розглядаються основні підходи до тлумачення термінів фізично-реабілітаційної освіти. Визначено сутність понять «реабілітація» і «фізична реабілітація»

докладніше...
Номер сторінки: 311

У статті здійснено аналіз соціально-педагогічних умов реабілітації студентів з особливими потребами. Увага зосереджена на особливостях їх інтеграції в освітнє середовище та системі супроводу цих студентів у Луцькому інституті розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

докладніше...

У статті розглянуті передумови і основні аспекти підготовки майбутніх спеціалістів  з  адаптивного  фізичного  виховання до роботи в центрах інваспорту як педагогічної проблеми, а також проаналізовано стан і сплановано перспективу вивчення існуючих проблем в адаптивному фізичному вихованні на сучасному етапі розвитку суспільства.

докладніше...
Автори: Томащук О.
Номер сторінки: 326

Автор статті аналізує вплив тренувальних навантажень різного напрямку на формування агресивності юних спортсменів 13–16 років за даними лонгітюдинальних досліджень.

докладніше...
Номер сторінки: 343

На підставі результатів автоексперименту, запропонована програма використання різноманітних видів і прийомів масажу з метою прискорення відновлювальних процесів після тотального тромбозу судин нижньої кінцівки.

докладніше...

Робота присвячена вивченню функції апарату зовнішнього дихання в осіб чоловічої і жіночої статі віком 17–19 років та дослідженню особливостей реакції артеріальних судин на фізичні навантаження аеробного і анаеробного спрямування осіб постпубертатного віку з різним режимом рухової активності. Аналіз особливостей функції зовнішнього дихання осіб постпубертатного віку, який характеризується стабілізацією гормональної активності та поліпшенням механізмів регуляції фізіологічних функцій, є нині досить актуальним питанням. Також встановлено переваги пристосування артеріальних судин до фізичних навантажень аеробного спрямування в жінок порівняно з чоловіками. Реакція артеріальних судин на фізичні навантаження анаеробного спрямування виявилась кращою у чоловіків. Виявлено залежність реакції артеріальних судин від режиму рухової діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 360

Автор на підставі аналізу законодавства розглядає сучасні проблеми створення рівних можливостей реалізації права на освіту і на працю для осіб з фізичними обмеженнями та залучення їх до суспільного життя в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 374

У статті аналізуються проблеми щодо працевлаштування інвалідів Україні, шляхи їх вирішення та роль Державної служби зайнятості в цьому процесі.

докладніше...
Номер сторінки: 380

Міністерство праці та соціальної політики України налаштовано найближчим часом запровадити в обов’язковому порядку процедуру ліцензування суб’єктів соціальних послуг. З цією метою доцільно звернутися до позитивного досвіду розвинутих європейських країн.

У статті здійснено порівняльну характеристику механізму ліцензування та реєстрації суб’єктів надання соціальних послуг в європейських країнах для визначення найоптимальнішої системи процесу ліцензування для України.

докладніше...

У статті розглянуті питання державної політики зайнятості щодо надання послуг з працевлаштування, а також соціального захисту осіб з обмеженими можливостями за допомогою Державної служби зайнятості України.

докладніше...
Номер сторінки: 395

Протекціонізм на сучасному етапі слід розглядати як державну економічну стратегію у вигляді комплексу взаємопов’язаних, обґрунтованих і реалістичних заходів, що сформовані на якісно нових принципах. Стратегію економічного протекціонізму доцільно розуміти як комплекс заходів для забезпечення засобами держави рівноправної конкуренції на внутрішньому ринку України. В основі вирішення поточних і перспективних проблем протекціоністської політики стоять питання виправлення нераціональних внутрішніх зовнішньоекономічних потоків товарів за рахунок поліпшення умов розвитку національного виробника й оптимізації політики регулювання експортно-імпортних операцій.

докладніше...

У статті автор розкриває поняття: спадкування, спадковий договір, сторони договору, дає загальну характеристику спадкового договору за чинним законодавством України, аналізує різні точки зору науковців з цього питання.

докладніше...
Номер сторінки: 410

Стаття присвячена вивченню головних принципів та стратегії зайнятості інвалідів у двох міжнародних документах: Плану дій Ради Європи та Конвенції ООН, які забезпечують права інвалідів на працю та їх інтеграцію у суспільство в розвинутих країнах Європи та світу. На основі даних принципів представлені напрями та запропоновані заходи, які мають забезпечити більш досконалу систему професійної інтеграції громадян з інвалідністю в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 417

У статті розкривається проблема вдосконалення демократичних основ держави з метою захисту від загроз, з якими людство увійшло у третє тисячоліття,  а також роль людей з особливими потребами в гуманізації масового суспільства в сучасних умовах глобалізації життя.

докладніше...

У статті розглянуто психологічні особливості впливу духовно-моральних цінностей на процес формування національно-світоглядної місії школи.

докладніше...
Номер сторінки: 433

У статті розглядається проблема розвитку духовності особистості, здійснено аналіз різноманітних підходів до поняття «духовність», аналізується значення катарсису у прогресі духовної культури, акцентується увага на поняттях національної самосвідомості та національної культури, визначено основні закономірності розвитку національної культури.

докладніше...
Номер сторінки: 441

У статті розглянуто наукові погляди В. Гумбольдта на взаємозв’язок мови та культури, які стали поштовхом для подальших досліджень у сфері педагогіки та міжкультурної комунікації, досліджено продовження його наукових пошуків у роботах вчених XXІ ст.

докладніше...
Номер сторінки: 448

У  статті  розглянуто  етапи  розвитку  екологічного  знання   у XVIII–XIX ст. Загальновідомо, що у ході своєї історії його еволюція пройшла складний шлях від первісних донаукових форм до складноутвореного  філософсько-світоглядного  явища.

докладніше...
Номер сторінки: 458

У цій статті висвітлюються особливості планування та завдання екскурсій із природознавства в допоміжній школі, за Д. Л. Сергієнком, розглядається їх орієнтовна тематика, аналізуються загальні методичні вимоги до їх організації та проведення.

докладніше...
Номер сторінки: 469