АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Номер: № 7(9) 2010

У статті представлено трансформаційну стратегію сучасної освітньої політики — інклюзивну освіту як найбільш значущий іннова­ційний рух в освіті XX cm. Відзначено, що на сучасному етапі ідея інклюзії набуває адекватних обрисів і перетворюється на основопо­ложну категорію дидактики; впровадження інклюзивної освіти — складна, неоднозначна проблема, що потребує розгляду та розроблен­ня нормативно-правових, психолого-педагогічних, програмно-змісто­вих, соціально-психологічних засад.

докладніше...
Номер сторінки: 11

 

В статье рассматриваются проблемы развития и совершенствова­ния системы обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня каждый человек, имеющий инвалидность, стремится получить высшее образование, но вузы заканчивают менее 1 % общего числа инвалидов. Доступность обучения этих студентов во многом зависит от созда­ния эффективной структуры управления и условий для обучения.

докладніше...
Номер сторінки: 19

Специфичность теории профессионального образования людей с ограни­ченными возможностями здоровья заключается в ее междисциплинарности, реабилитационно-образовательной сущности, учете особенностей обучающихся с ограниченными возможностями. Создание условий для интегрированного профессионального образования учащихся с ограниченны­ми возможностями здоровья должно базироваться на основе комплексного сопровождения процесса обучения, использования эффективных реабилитационно-образовательных технологий, создания реабилитационно-образовательного пространства и реабилитационно-образовательной среды, которые отражают как образовательный, так и реабилитационный аспекты данной системы с учетом специфики контингента обучающихся.

докладніше...
Номер сторінки: 24

У статті проаналізовано особливості виховання духовної культури у студентів з обмеженням життєдіяльності в інтегрованому освітньо-виховному середовищі завдяки реалізації соціальної програми «Світ рівних можливостей», розкривається комплексний підхід до проблеми адаптації молоді з інвалідністю в умовах вищого навчального закладу, характеризується поняття «духовнареабілітація», а також висвіт­люються питання взаємодії освітніх і громадських інститутів у ду­ховному розвитку студентської молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 29

Статья написана на основе проекта «Оказание услуг по профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями с применением новаторских видов деятельности», подготовленного при поддержке ЕС (руководителем проекта была И. Баранаускене). Виды деятельности проекта опирались на создание одной из программ по профессиональной реабилитации и практическое их осуществление, а также на обобщение и распространение опыта. В статье представлены результаты одной из программ, предназначенной для лиц с ограниченными возможностями, желающих, но не подготовленных учиться в вузе.

докладніше...
Номер сторінки: 39

 

В статье рассматриваются проблемы социальной работы лиц с ограни­ченными возможностями. Каждое государство формирует социальную и экономическую политику по отношению к инвалидам. Автор делает ак­цент на том, что сегодня необходимо не только исследовать проблему, но и определить роль и конфигурацию социальной политики по отношению к мо­лодым инвалидам в общей социальной парадигме российского государства.

докладніше...
Номер сторінки: 50

 

Статтю присвячено дослідженню ставлення викладачів ВНЗ і здо­рових студентів до інтегрованого навчання та напрямам соціально-педагогічної роботи, орієнтованої на соціальну адаптацію студентів з особливими потребами.

докладніше...

 

Проаналізований стан організації соціально-педагогічної підтрим­ки та супроводу студентів з обмеженими можливостями в Автоном­ній Республіці Крим. Визначені перспективні напрямки розв'язання проблем щодо організації підтримки студентів-інвалідів у межах впровадження інклюзивної освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 62

 

На основе обобщения и анализа тенденций в модернизации профес­сионального образования людей с особыми образовательными потребностями (проблемы со зрением) в республике Coxa (Якутия) была раз­работана Концепция информатизации системы общего образования РС(Я), где стратегическая цель информатизации в республике сфор­мулирована как подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в информационном обществе благодаря повышению уровня качества образования посредством формирования единой информационно-обра­зовательной среды и интенсивной интеграции адаптивных компью­терных технологий в образовательный процесс.


 

докладніше...
Номер сторінки: 70

 

Розглядаються політика і реформи в галузі професійної освіти у ФРН протягом 1960—2002 pp., аналізується розвиток професійної педагогіки, досліджується тісний зв'язок професійної освітньої полі­тики з політикою у галузі освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 84

 

Навчальне середовище є одним із найважливіших факторів для майбутнього соціального прийняття й освіти студентів з обмежени­ми можливостями. Ідея соціального оточення — як багатозначна про­блема в аспекті кар’єрної спроможності — має бути поєднана з орга­нізаційними й особистісними характеристиками.
Мотивація молоді протягом усього навчання є досить проблема­ тичною в сучасній економічній та освітній реальності. 689 студентів брали участь у дослідженні, метою якого було виявити особливості та зміни мотивацій протягом їхнього навчання в університеті.
Для досягнення мети дослідження були розроблені анкети й відібра­ні студенти з І–IV курсів. Ми з’ясували, що загалом ставлення та навчальна мотивація є радше позитивними, хоча мають тенденцію змінюватися на IV курсі. Студенти, які брали участь у дослідженні, погоджуються, що знання, отримані в університеті, можуть бути корисними для їхньої майбутньої кар’єри, але, по суті, їхнє тверджен­ня полягає в тому, що ці знання створюють можливість для їх май­бутньої самореалізації, тобто для реалізації їх особистої мети.

докладніше...
Номер сторінки: 92

 

Однією зі стресових ситуацій для доглядачів людей з обмежени­ми можливостями може бути ситуація, коли вони, виконуючи свої обов'язки по догляданню, водночас намагаються досягти балансу в сім'ї, на роботі та добитися якихось особистих цілей. У цьому дос­лідженні 31 доглядач пройшов кількісно-якісне анкетування. Ста­тистично значущі стосунки з'ясовувалися з урахуванням віку та ступеня тяжкості стану члена сім'ї, за яким доглядають, скільки часу виділяється на догляд, освітній рівень та стосунки між догля­дачем та хворим членом сім'ї, досліджувалися також почуття, пов'язані з оптимізмом, сприйняттям, сімейними стосунками, фінансовими проблемами, втратою контролю, збагаченням і наді­єю на краще майбутнє. Найчастіше такими життєвими цілями були: 1) досягнення фінансової стабільності; 2) прагнення мати міцну здорову сім'ю; 3) відчуття щастя.

 

докладніше...
Номер сторінки: 104

 

У статті розглянені основні аспекти адаптації студентів до нав­чання у вищому навчальному закладі з використанням корекційних та оздоровчих методів реабілітаційної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 110

 

Проведено аналіз робіт, присвячених структурі навчального матеріалу і добору його змісту, а також розглянуто, в яких аспектах це питання дістало відображення в дидактичній літературі. Визначено модель структури знання, яка сприяла б найбільш раціональному засвоєнню навчального матеріалу та поліпшенню якості предметних знань.

докладніше...
Номер сторінки: 116

 

У статті автор розкриває створення цілісної системи виявлення та розвитку талановитих студентів.
 

докладніше...
Номер сторінки: 122

 

Розглянуто формування толерантної культури в інтегрованому навчальному середовищі, роль інтегрованої освіти у ВНЗ при формуванні культури стосунків та взаємин між: студентами, позитивний вплив запровадження інтегрованого навчання у ВНЗ як набуття досвіду у взаємостосунках із людьми з особливими потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 134

 

У статті розглядається використання інтерактивних методику викладанні англійської мови у вищих навчальних закладах, які спря­мовані на заохочення студентів до творчого мислення та дискусії. Подано зразок практичного заняття із застосуванням кількох стра­тегій, які слугують означеній меті, а саме: таблиця «Знаю/Хочу зна­ти/Вивчив», «Дискусійна сітка», «Кутки».

докладніше...
Номер сторінки: 141

 

У статті дослідженно роль вищої освіти у вирішенні проблем людей з інвалідністю в Канаді. Увагу акцентовано на розв'язанні проблем інклюзії студентів з обмеженими можливостями.

докладніше...
Номер сторінки: 150

У статті окреслено перспективи використання інтерактивних систем навчання та їх відповідність вимогам кредитно-модульної системи освіти у ВНЗ України. Інтеграція інтерактивних систем навчання до вже традиційних — активної і пасивної — та їх гармонійне поєднання поліпшують структуру процесу навчання і змінює показники успішності студентів. Інтерактивна модель навчання не суперечить, а якісно доповнює кредитно-модульну систему освіти.

Проаналізовано також визначальну роль інтерактивних методів навчання в контексті європейських стандартів викладання іноземних мов.

докладніше...
Номер сторінки: 156

Стаття присвячена розробленню, науково обґрунтованої методики тестового контролю лексичних навичок читання текстів зі спеціальності студентами гуманітарного напряму навчання.

докладніше...
Автори: Дишлева С.М.
Номер сторінки: 165

У статті розглядається розвиток сучасної системи освіти і навчання з урахуванням основних вимог Болонської системи. І хоча приєднання України до цієї системи викликає неоднозначну реакцію і ставлення, але слід визнати, що робота за новими стандартами значно розширює можливості і перспективи навчання студентів. При цьому враховуються інтелектуальний, творчий потенціал, можливості і здібності молодої людини з особливими потребами.

У програмному навчанні індивідуальна робота займає одне з провідних місць, оскільки сприяє безперервному розвитку, вдосконаленню, самореалізації, розкриттю здібностей кожного студента.

Завдання з таких дисциплін, як «Живопис», «Кольорознавство», «Основи композиції», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Художньо-промислова графіка» та інші, зорієнтовані, як і інші предмети, на індивідуальну співпрацю студента, на засвоєння теоретичних основ образотворчого мистецтва, використання набутих знань у майбутній професії.

Кожне завдання — чи то оформлення речей, вивчення технік і робота над пейзажем, портретом, натюрмортом, у техніці акварелі, вугілля, сангіни, пастелі, гуаші, чи то виконання начерків, композицій, шрифту в різних стилях, створення орнаменту на склі за мотивами українських народних розписів — зміцнюють знання студентів, сприяють дослідницькому і творчому пошуку, підвищують рівень професіоналізму, виховують смак.

докладніше...
Номер сторінки: 172

У статті доведена необхідність та визначені соціально-психологічні особливості професійної підготовки дорослих до підприємницької діяльності у вищих навчальних закладах.

докладніше...
Номер сторінки: 179

Висвітлені особливості професіоналізації державних службовців системи соціального захисту населення залежно від джерел їх поповнення. Розкрито зміст, структуру професійно-кваліфікаційних характеристик та теоретико-методологічні і методичні підходи до створення їх моделей.

докладніше...
Номер сторінки: 183

Проаналізовано зарубіжний і вітчизняний досвід соціального захисту осіб із функціональними обмеженнями. Показано, як здійснюється підготовка студентів з фізичними вадами у ВНЗ в Україні та за рубежем.

докладніше...
Номер сторінки: 190

У статті здійснено аналіз системи професійного навчання осіб інвалідністю за направленням Державної служби зайнятості. Виявлені основні проблеми професійного навчання інвалідів та розроблені пропозиції щодо підвищення рівня охоплення інвалідів професійним навчанням, що сприятиме зростанню рівня їхньої зайнятості.

докладніше...

У статті проаналізовано основні міжнародні документи, що пов'язані з інклюзивною освітою; представлена українська законодавча база освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 202

У статті описано шляхи вирішення проблем працевлаштування випускників з інвалідністю вищих навчальних закладів. Запропоновано облаштовувати для студентів з інвалідністю спеціалізовані навчальні місця, використовувати їх як модель майбутніх робочих місць. Це дасть змогу надавати роботодавцям перелік обладнання та вимог до робочих місць при працевлаштуванні людей з інвалідністю.

докладніше...

У статті йдеться про певні особливості інтегрування дітей з порушеннями слуху в масові загальноосвітні заклади та чинники, які забезпечують впровадження інклюзивних підходів у практику.

докладніше...
Номер сторінки: 212

У статті на підставі системного аналізу результатів досліджень вітчизняних та російських науковців щодо можливостей і особливостей формування комп'ютерної грамотності дітей зі зниженим інтелектом обґрунтовано доцільність введення розділу «Елементи комп'ютерної грамоти» до курсу трудового навчання у старших класах шкіл для розумово відсталих дітей.

докладніше...
Номер сторінки: 218

Статтю присвячено проблемі розкриття внутрішньосімейного середовища дитини з аутизмом. За допомогою методу вивчення прихильності (адаптований варіант класичної процедури «Ситуація з незнайомкою» М. Ainsworth) у 28 родинах виявлено типи прихильностей в аутичних дітей, а також характерні прояви поведінки їхніх батьків. Виявлені труднощі інтерактивних контактів між батьками й аутичними дітьми дають змогу визначити напрями дієвої допомоги їм з метою налагодження продуктивної взаємодії.

докладніше...
Номер сторінки: 225

У статті аналізується вплив професійної позиції вчителя на психологічний клімат уроку.

докладніше...

У статті викладені загальні завдання сенсорного виховання дітей дошкільного віку та виокремлені специфічні завдання для дітей з інтелектуальною недостатністю. Розглядаються основні етапи і зміст сенсорного виховання дошкільнят.

докладніше...
Номер сторінки: 240

У статті обгрунтовується необхідність підвищення результативності корекційно-виховного процесу спеціального закладу освіти для розумово відсталих дітей; розкриваються деякі причини недостатньої його ефективності; висвітлюються основні напрями діяльності вихователя.

докладніше...
Номер сторінки: 246

У статті розкрито роль і значення розумової та фізичної працездатності для засвоєння навчального матеріалу розумово відсталими дітьми. Вказано основні засоби, що сприяють підвищенню працездатності.

докладніше...
Номер сторінки: 254

У статті розкрито значення ілюстративного матеріалу для активізації читацької діяльності розумово відсталих учнів. Визначено основні підходи до роботи з ілюстративним матеріалом читанок, що сприятиме формуванню активного читача.

докладніше...
Номер сторінки: 260

У статті висвітлюється питання наочності як засобу підвищення пізнавальної активності розумово відсталих школярів в процесі трудового навчання.

докладніше...
Номер сторінки: 270

У статті розкриваються основні напрями організації проектно-технологічної діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями на уроках трудового навчання спеціальної школи. Розглядається структура проектно-технологічної діяльності, подається характеристика її основних етапів. Наводяться методичні рекомендації вчителю щодо організації та виконання учнями творчих проектів.

докладніше...
Номер сторінки: 276

У статті викладені основні напрями корекційно-виховної та соціально-абілітаційної діяльності педагога-дефектолога у спеціалізованих дитячих будинках. Розкриті сутність та підходи до організації роботи з дітьми-сиротами раннього віку, що мають вади психофізичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 284

У статті розглядається ефективність використання методу проектів при вивченні учнями англійської мови.

докладніше...

У статті подано теоретичний аналіз літературних джерел з питання розвитку просторового орієнтування у глухих молодших школярів з обмеженими розумовими можливостями.

докладніше...
Номер сторінки: 300

У статті показано значущість сенсорно-перцептивного досвіду індивіда у формуванні когнітивних процесів. Сенсорика і перцепція поліпшують якість образного сприймання, сприяють переходу від образів до думки, тобто беруть участь у розгортанні процесів мислення

докладніше...
Номер сторінки: 307

У статті розглянуто поняття батьківства як інтегрального психологічного утворення. Проаналізовано технологію створення групової взаємодії по формуванню усвідомленого батьківства на основі компонентного підходу. Методом формування усвідомленого батьківства виступає створення рефлексивного середовища у групі.

докладніше...

У статті зроблено спробу розкрити особливості впливу соціального інтересу на мотивацію професійної психологічної діяльності. Особлива увага приділяється здійсненню індивідуального підходу до навчання студентів з особливостями психофізіологічного розвитку. Формою реалізації такого підходу виступає волонтерська діяльність.

докладніше...
Номер сторінки: 330

У статті розглянуто різні підходи до вивчення проблеми розвитку особистості студента. Аналізується психологія студентської молоді як суб’єкта спілкування. Окреслені основні напрями розвитку комунікативних здібностей у ВНЗ.

докладніше...
Номер сторінки: 337

У статті проаналізовано значення біологічної освіти у професійній підготовці шкільного психолога.

докладніше...
Номер сторінки: 342

У статті докладно аналізуються концепції психофізіологічних, пси-хосоціальних та психологічних детермінант стресових станів у психологічній науці. Розглядаються результати теоретичних та практичних досліджень означених чинників вітчизняними і зарубіжними вченими, здійснюється спроба пошуку взаємозв'язків між цими детермінантами. Накреслені подальші шляхи вивчення досліджуваної проблеми.

докладніше...
Номер сторінки: 349

У статті подано аналіз психологічних особливостей міжособистісних конфліктів у студентському середовищі, а також визначено шляхи профілактики та розв'язання міжособистісних конфліктів у студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 360

У статті подано авторську анкету для визначення соціальних та емоційних коренів розвитку лідерства. Наведено результати дослідження детермінанти розвитку лідерських якостей членів молодіжних громадських об'єднань.

докладніше...
Номер сторінки: 365

Наголошено на важливості вивчення соціальної складової професійної компетентності. Проаналізовано сутність понять «соціальний інтелект», «емоційний інтелект», «соціальна компетентність». Наведено результати вивчення емоційного інтелекту у студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 376

У статті наведені результати обстеження обдарованих лідерів, що навчаються в умовах гімназії. Описані характеристики лідерів у різних сферах.

докладніше...
Номер сторінки: 384

Статтю присвячено проблемі підвищення ефективності відбору до спортивних секцій з кікбоксингу. Проаналізовано спеціальну літературу та дані про практику Українського союзу кікбоксингу з відбору обдарованих спортсменів. Стадія відбору розглядається як початок багаторічної роботи з розвитку спортивної обдарованості.

докладніше...
Номер сторінки: 392

Статтю присвячено дослідженню чинників психологічної готовності учнів до оволодіння іноземними мовами. Виділено детермінанти розвитку психологічної готовності учнівської молоді до спілкування іноземними мовами, які впливають на ефективність засвоєння іншомовного мовлення у загальноосвітніх закладах. Зроблено висновки щодо готовності випускників шкіл до оволодіння іноземними мовами у ВНЗ.

докладніше...
Номер сторінки: 402

У статті розглянуто основні науково-методичні підходи до організації і змісту роботи практичного психолога у дошкільному закладі для дітей із вадами зору.

докладніше...
Номер сторінки: 410

Устатті аналізується процес підготовки студентів з обмеженими функціональними можливостями до майбутньої професійної діяльності, основні функції процесу професійної підготовки, особливості професійної ідентифікації.

докладніше...
Номер сторінки: 418

Розглядається проблема вдосконалення професійної підготовки державних службовців шляхом інтеграції психологічної теорії та практики в процес підвищення їхньої фахової кваліфікації. Зокрема, описуються елементи психологічного аналізу особистості керівника та психологічного супроводу його професійного зростання.

докладніше...
Номер сторінки: 425

У статті подані результати дослідження психологічної специфіки проявів психічних станів у підлітків із розумовою відсталістю. Визначено підходи до обґрунтування природи психічних станів та спрогнозовані можливі наслідки для особистісного розвитку підлітка з розумовою відсталістю.

докладніше...
Номер сторінки: 436

У статті аналізується розвиток сенсомоторної уваги у першокурсників, як однієї зі складових психомоторної активності студентів, її особливості прояву та розвитку в ранньому юнацькому віці, а також: досліджуються зв'язки сенсомоторної уваги з успішністю навчання.

докладніше...
Номер сторінки: 445

Викладено історію появи терміна «соціальний інтелект» і дослідження соціального інтелекту в американській психології. Виділено основні етапи дослідження соціального інтелекту. Показано специфіку й наукові досягнення кожного етапу, зроблені нові уточнення відносно авторів досліджень: Е. Л. Торндайка, Р. Л. Торндайка, а також М. Саллівен, учасниці проекту Дж. Гілфорда.

докладніше...
Номер сторінки: 452

У статті розглянуто особливості комплексного підходу в психологічній діагностиці вступників Університету «Україна», що мають особливі потреби. Зазначено роль дезадаптованності абітурієнтів в пристосуванні до умов інклюзивної освіти. Проаналізовано переваги використання задіяних психодіагностичних методик як засобів виявлення дезадаптованності. Описано діагностичні можливості розробленого комплексного психологічного тесту, в тому числі його комп’ютерного варіанта.

докладніше...
Номер сторінки: 461

Статтю присвячено пошуку, теоретичному обґрунтуванню та практичній апробації методу створення психофізіологічної основи для формування моторних установок. Дослідження довело, що створювати психофізіологічну основу можливо через застосування методу квантово-механічного впливу на органи й системи людини; поліпшення фізіологічного стану людини, як відповідного енергетичного потенціалу, може бути основою для виконання рухових дій, формування потрібних моторних установок.

 

докладніше...
Номер сторінки: 469

У статті розглянуто питання стосовно впливу занять фізичними навантаженнями на організм хворого із порушеннями функції опорно-рухового апарату. Показано, що в процесі реабілітації у такого хворого поряд з придбанням одних функціональних здібностей спостерігається «втрата» інших.

докладніше...
Номер сторінки: 479

Актуальність проблеми лікування та реабілітації хворих із хронічними неспецифічними захворюваннями легень має велике не тільки медичне та соціально-економічне значення, що пов'язано з поширеністю цієї патології і зі значною шкодою для здоров'я (через інвалідиза-цію, втрату працездатності), а також: зі значенням для відновлення здоров'я та спроможності до праці.

докладніше...

У статті подано результати досліджень розумової працездатності та психофізіологічної організації студентів із порушенням постави під час навчання на соціально-гуманітарному факультеті університету.

докладніше...
Номер сторінки: 494

Дослідження присвячено комплексній фізичній реабілітації хворих на ожиріння І ступеня. Особливістю запропонованого лікувального комплексу є поєднання дієти, фітотерапії та фізичних вправ аеробної й анаеробної спрямованості.

докладніше...
Номер сторінки: 501

У роботі висвітлено питання зниження частоти фетоплацентарної недостатності (ФІШ) у вагітних із варикозною хворобою. Уточнено деякі аспекти патогенезу ФІШ у вагітних із варикозною хворобою та виявлено залежність стану фетоплацентарної системи (ФПС) від стадії та локалізації варикозного розширення вен, стану плода та новонародженого, а також макро- і мікроструктури плацент. Розроблено науково обґрунтовану схему лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів щодо поліпшення стану ФПС у вагітних роділь і породіль із варикозною хворобою.

докладніше...

Становлення демократичної України неможливе без формування гуманістичних ідеалів в людей з особливими потребами. Інвалід — користувач комп’ютера, долучившись за його допомогою до ціннісно-зорієнтованої культури, підсилює свою соціальну значущість через відповідний рівень затребуваного суспільством професійного знання. Соціальна реабілітація комп’ютерних користувачів із фізичними вадами набуває гуманістичних характеристик лише за умови, коли в якості її методологічної основи виступає цінність людської гідності особистості як такої.

докладніше...
Номер сторінки: 518

У статті розглядаються тенденції, проблеми, які стосуються понять світоуявлення та міжкультурного спілкування і які виникають під впливом формування сучасних глобалізаційних процесів.

докладніше...

У статті аналізуються основні причини антропологічної кризи ХХ століття в контексті глобальних змін під впливом науково-технічної революції, а також пропонуються шляхи виходу з нього, спираючись на ноосферну концепцію і на концепцію формування особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 535

У статті розглядаються проблеми формування національної еліти як однієї з умов вирішення глобальних проблем людства в Україні. Сучасний світ, який досягнув научно-технічних і інформаційно-технологічних висот, перебуває в духовно!моральній кризі. Намагання філософсько!етичного осмислення епохи можливі за допомоги соціальнокомунікативної етики, принципи якої зможуть гармонізувати всі чинники життя сучасної людини. Ці принципи втілюють і відповідають за їх реалізацію вибрані люди всіх класів і верств населення, зокрема й люди з особливими потребами. Це функціональна і духовна еліта, яка створює гуманістичні принципи організації суспільства, спрямовує життя на вище благо, бережно ставиться до навколишнього світу, до природи, до свого минулого і може передбачати й реалізовувати майбутнє.

докладніше...
Номер сторінки: 540

В статье делается попытка рассмотреть все возможности перспективы в контексте образования и воспитания молодых людей с нарушениями зрения в Республике Молдова. Проблемы молодыхлюдей с нарушениями зрения изучает Общество Слепых Молдовы (ОСМ). ОСМ вместе с международными партнерами успешно занимается выявлением, регистрацией людей с нарушением зрения, их социальной, профессиональной и медицинской реабилитацией. Эта инициатива должна жить и находить поддержку многих неправительственных организаций наряду с Обществом Слепых Молдовы.

докладніше...
Номер сторінки: 545