АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Правила для авторів

Вимоги до оформлення статей у фаховий збірник

Мова статті – українська. Обсяг 10-15 сторінок. Текстовий редактор – MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 пункти, вирівнювання – по ширині, поля: верхнє, нижнє і праве – 20, ліве – 25 мм.

Формули оформляти тільки в редакторі формул MathType. Усі символи в рамках однієї формули повинні бути або кириличними, або латинськими. Після формули поставити відповідний розділовий знак (кінець пропозиції – крапка, якщо середина пропозиції або після формули йдуть пояснення – кома).

Рисунки чи фото мають бути невеликими 150-300 dpi, у форматі JPG, правильно вставлені в статтю (рис. 1 Назва в WORD під рисунком). Якщо на рисунку представлений графік, то в підписі до нього повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат. Якщо рисунок містить декілька рисунків чи фото (а, б, в), повинні бути пояснення по кожному у підписі до рисунку.

Таблиця має містити назву та шапку (назва категорій та підкатегорій).

Наскрізна нумерація формул окремо, рисунків окремо, таблиць окремо.

Посилання робити у квадратних дужках [1,45], вказуючи номер джерела і через кому сторінку; посилання в тексті повинні починатися з цифри 1 (по порядку від першої до останньої). У тексті повинні стояти посилання на всі використані джерела.

Порядок оформлення статті:

 1. УДК у лівому верхньому кутку;
 2. Прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання у правому верхньому кутку;
 3. Назва статті посередині великими жирними літерами;
 4. Анотація: українською, російською, англійською мовами. Обсяг кожної анотації 1000 друкованих знаків (або 250 слів). Анотація повинна бути: інформативною (не містити загальних слів); оригінальною (не бути калькою російськомовної анотації); змістовною (відображати основний зміст статті і результати досліджень); структурованою (дотримуватись логіки опису результатів у статті); компактною (обсягом від 250 до 350 слів). Анотація повинна включати: предмет, тему, мету роботи; метод чи методологію проведення роботи; результати роботи; область застосування результатів; висновки. Анотації англійською: http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2
 5. Ключові слова: українською, російською, англійською мовами. Обсяг 5-10 слів.
 6. Структурований текст статті:
 • вступ (постановка загальної проблеми та її зв'язок із важливими практичними завданнями);
 • вихідні передумови: аналіз останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і невирішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю;
 • мета статті (постановка завдання);
 • виклад методики і результатів дослідження;
 • висновки;
 • Перелік використаних джерел: не менше 10 посилань в статті, з яких не більше 30% посилань на джерела авторів статті. Для полегшення процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України та проходження нормоконтролю при написанні наукових робіт прохання користуватися порталом http://vak.in.ua/, він допоможе швидко та легко оформити Ваш перелік. Для складання списку літератури англійською є окремі зауваження: http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2
 • references у транслітерації романською абеткою! Для транслітерації з української: http://litopys.org.ua/links/intrans.htm, Для транслітерації з російської: http://www.translit.ru
 1. У лівому нижньому кутку зазначити дату подання статті до редакції.

 

 1. Для аспірантів, здобувачів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника.
 2. Окремим файлом подаються відомості про автора різними мовами.

 

Українською

Російською

Англійською

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

Посада

 

 

 

Повна назва установи / організації

 

 

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

 

 

  Контактні телефони, E-mail

 

 

 

  Домашня адреса

 

 

 

Зразок

УДК  123.456:789                                               

В.П. Осипенко, доктор педагогічних

наук, професор

ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В.П. Осыпенко, доктор педагогических наук, профессор

Название статьи на русском языке

V.P. Osypenko, Ph D (Pedagogical Sciences, professor)

Назва статті англійською мовою

 

Анотація. Текст анотації українською мовою.

Ключові слова: українською мовою.

 

Аннотация. Текст аннотации на русском языке.

Ключевые слова: слова на русском языке.

 

Summary. English summary.

Key words: words in English.

Текст статті

Список використаних джерел

Шановні автори, будь ласка, дотримуйтесь цих рекомендацій до оформлення статей!