АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Актуальні проблеми професійної діяльності молодих спеціалістів

У статті розглядаються психологічні особливості та чинники спілкування в підлітковому віці, показано його значення в цей віковий період для розвитку особистості.

В статье рассматриваются психологические особенности и факторы общения в ранней юности, показано его значение в этот возрастной период для развития личности.

Psychologіcal specific and factors of early youth are considered, the significanсe of communication for personality development in this age period is shown.

докладніше...
Номер сторінки: 397

Статтю присвячено проблемі професійного становлення майбутніх лікарів - психологів. У статті розглядаються основні професійно значущі особистісні якості майбутніх медичних психологів (соціальна чутливість, творча сила), а також визначено шляхи розвитку цих якостей у студентів медико-психологічних факультетів.

Статья посвящена проблеме профессионального становления будущих врачей-психологов. В статье рассматриваются основные профессионально значимые личностные качества будущих медицинских психологов (социальная чувствительность, творческая сила), а также определены пути развития этих качеств у студентов медико-психологических факультетов.

The article is devoted the problem of professional becoming of the future doctors-psychologist. In this article the basic professionally personal qualities of the medical psychologists are considered and also ways of these qualities are certain.

докладніше...
Номер сторінки: 391

Стаття присвячена актуальній проблемі формування емоційної сфери студентів-медиків у навчальній діяльності. Йдеться про психологічні особливості формування особистості професіонала. Зокрема, розглядається проблема формування професійної компетентності майбутнього лікаря з урахуванням сучасних досягнень психологічної теорії емоцій.

Статья посвящена актуальной проблеме формирования эмоциональной сферы студентов-медиков в учебной деятельности. Идет речь о психологических особенностях формирования личности профессионала. В частности, рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности будущего врача с учетом современных достижений психологической теории эмоций.

The article is devoted to the emotion sphere of students in study activity. This article deals with the psychological peculiarities of person’s formation of a specialist, especially it reveals the problem of formation of professional medical competence taking into consideration modern achievements of the psychological theory of emotions.

докладніше...
Номер сторінки: 383

У статті викладені основні результати впровадження експериментальної програми розвитку психологічних компонентів управлінської компетентності в професійну підготовку офіцерів військово-соціального управління оперативно-тактичного рівня. Наведено статистична значимість отриманих змін при порівнянні результатів психодіагностичного вимірювання контрольної і експериментальної вибірок.

В статье изложены основные результаты внедрения экспериментальной программы развития психологических компонентов управленческой компетентности в профессиональную подготовку офицеров военно-социального управления оперативно-тактического уровня. Приведена статистическая значимость полученных изменений при сравнении результатов психодиагностического измерения контрольной и экспериментальной выборок.

In the article the basic results of introduction of the experimental program of development of psychological components of administrative competence in professional preparation of officers of military-social management of operative-tactical level are given. Statistical meaningfulness of the got changes at comparison of results of the diagnostic measuring of control and experimental selections is proved.

докладніше...
Номер сторінки: 375

У статті розглядаються питання оптимізації конфліктного поведінки в міжособистісних відносинах психологічними методами. Запропоновано рекомендації щодо попередження та гармонізації конфліктних відносин.

В статье рассматриваются вопросы оптимизации конфликтного поведения в межличностных отношениях психологическими методами. Предложены рекомендации по предупреждению и гармонизации конфликтных отношений.

The article reviews questions of conflict behaviour optimisation in interpersonal relationships by means of psychological methods. Recommendations on prevention and harmonisation of conflict relationships are offered.

докладніше...
Номер сторінки: 370

У статті викладені порядок проведення психофізіологічного супроводу українських антарктичних експедицій і методологія визначення психофізіологічного відбору, окремо відзначені особливості психологічної адаптації полярників на антарктичній станції протягом року. Описана характеристика змін психологічного статусу по поверненню з зимівлі в порівнянні з тестуванням на момент відправлення в Антарктиду.

В статье изложены порядок проведения психофизиологического сопровождения украинских антарктических экспедиций и методология определения психофизиологического отбора, отдельно отмечены особенности психологической адаптации полярников на антарктической станции в течение года. Описана характеристика изменений психологического статуса по возвращению с зимовки по сравнению с тестированием на момент отправления в Антарктиду.

The article presents a description of psycho-physiological accommodation of Ukrainian Antarctic expeditions and methodology of psycho-physiological selection, including peculiarities of psychological adaptation of polar explorers at the Antarctic station during one year. It also gives characteristic of psychological status change on return from a winter camp in comparison to test results prior to expedition.

докладніше...
Номер сторінки: 362

У статті висвітлюються основні теоретико-методологічні підходи до вивчення феномена комунікативної компетентності. Аналізується сутність і структура комунікативної компетентності як складного системного соціально-психологічного властивості особистості. Особлива увага акцентується на ролі зазначеного явища в процесі підготовки фахівців педагогічного і психологічного профілів.

В статье освещаются основные теоретико-методологические подходы к изучению феномена коммуникативной компетентности. Анализируется сущность и структура коммуникативной компетентности как сложного системного социально-психологического свойства личности. Особое внимание акцентируется на роли отмеченного явления в процессе подготовки специалистов педагогического и психологического профилей.

The subject of the article is the principle theoretic-methodological approaches to the study of the phenomenon of communicative competence. It analyzes the essence and the structure of communicative competence as complicated system social-psychological characteristic of the personality. The main attention is paid to the role of this phenomenon in process of training of future teachers and psychologists.

докладніше...
Номер сторінки: 355

Ритм життя в сучасному урбанізованому суспільстві пред'являє високі вимоги до організації робочого і вільного часу. У статті запропоновані рекомендації, спрямовані на оптимізацію особистого часу педагогічних кадрів.

Ритм жизни в современном урбанизованном обществе предъявляет высокие требования к организации рабочего и свободного времени. В статье предложены рекомендации, направленные на оптимизацию личного времени педагогических кадров.

Rhythm of life in a modern urbanised society makes high demands concerning working and free time planning. The article provides recommendations how to optimise personal schedule of faculty members.

докладніше...
Номер сторінки: 342

У статті розглядаються соціально-психологічні особливості військово-юридичної діяльності (суспільний характер військово-юридичної діяльності, правова регламентація військово-юридичної діяльності, владний характер повноважень військового юриста, екстремальність умов військово-юридичної діяльності, протидії з боку зацікавлених осіб, нестандартний, творчий характер професійної діяльності військового юриста, самостійність, незалежність діяльності військового юриста).

В статье рассматриваются социально-психологические особенности военно-юридической деятельности (общественный характер военно-юридической деятельности, правовая регламентация военно-юридической деятельности, властный характер полномочий военного юриста, экстремальность условий военно-юридической деятельности, противодействие со стороны заинтересованных лиц, нестандартный, творческий характер профессиональной деятельности военного юриста, самостоятельность, независимость деятельности военного юриста).

The article is devoted to social-psychological peculiarity of military-juridical activities (social character of this peculiarity, legal reglamentation of its, its extreme conditions etc.).

докладніше...
Номер сторінки: 333

У статті розглядаються зміни в розвитку ценностносмисловой сфери курсантів і молодих офіцерів в умовах військово-професійного становлення. В результаті дослідження виявлено, що в ціннісно-смисловий сфері курсантів пріоритет ціннісних орієнтацій змінюється в залежності від курсу навчання. У професійному самосвідомості курсантів відбувається найбільша кількість змін на протязі перших двох років навчання, вектор ціннісних орієнтацій майбутніх офіцерів змінює акцент від суспільно спрямованих до особистісно-егоїстичним.

В статье рассматриваются изменения в развитии ценностносмысловой сферы курсантов и молодых офицеров в условиях военно-профессионального становления. В результате исследования выявлено, что в ценностно-смысловой сфере курсантов приоритет ценностных ориентаций изменяется в зависимости от курса обучения. В профессиональном самосознании курсантов происходит наибольшее количество изменений на протяжении первых двух лет обучения, вектор ценностных ориентаций будущих офицеров изменяет акцент от общественно направленных к личностно-эгоистичным.

The article reviews changes in axiological and semantic system of cadets and young specialists in terms of military and professional development. It was discovered that in cadets’ axiological system values priority changes according to the year of study. The larger percentage of changes in cadets’ professional identity takes place during the first two years of study, value orientation vector of future officers changes from socially oriented to personal and egocentric.

докладніше...

Формірмірующая роль діяльності в становленні людини не піддається сумніву. В роботі розглянуті актуальні питання забезпечення надійності діяльності.

Формирмирующая роль деятельности в становлении человека не поддается сомнению. В работе рассмотрены актуальные вопросы обеспечения надежности деятельности.

There is no doubt that activity plays a crucial role in human formation. The article reviews pressing questions of how to ensure activity reliability.

докладніше...
Номер сторінки: 317

У статті розкривається зміст поняття оптимального педагогічного спілкування в зв'язку з комунікативної стратегією і культурою взаємодії в системі «вчитель - учні». Дається психологічний аналіз системи професійно важливих особистісних якостей і комунікативних, перцептивних та інтерактивних умінь, які характеризують культуру спілкування педагога і завдяки яким досягається успішність його педагогічної діяльності.

В статье раскрывается содержание понятия оптимального педагогического общения в связи с коммуникативной стратегией и культурой взаимодействия в системе «учитель — ученики». Дается психологический анализ системы профессионально важных личностных качеств и коммуникативных, перцептивных и интерактивных умений, которые характеризуют культуру общения педагога и благодаря которым достигается успешность его педагогической деятельности.

The article deals with concept of optimal pedagogical communication in terms of communicative strategy and interaction culture between teachers and students. It presents psychological analysis of important vocational personal qualities and communicative, perceptive and interactive skills, which define communication culture of lecturers and guarantee success of their pedagogical activity.

докладніше...
Номер сторінки: 304

У статті аналізуються соціально-психологічні чинники, що впливають на становлення професійної ідентичності особистості, наголошується на необхідності врахування впливу нестабільності соціально - економічних умов сучасного суспільства на формування цього феномена.

В статье анализируются соціально-психологические факторы, влияющие на становление профессиональной идентичности личности, подчеркивается необходимость учета влияния нестабильности социально-экономических условий современного общества на формирование этого феномена.

The article analyses social and psychological factors that influence professional identity formation of personality. The article emphasises the necessity of considering influence of unstable social and economic conditions of modern society on this phenomenon.

докладніше...
Номер сторінки: 299

У статті аналізується відповідність наукових уявлень про предмет і об'єкт судово-психологічної експертизи та законодавчо закріпленого визначення сутності судової експертизи, а також пропонуються способи усунення виявлених протиріч.

В статье анализируется соответствие научных представлений о предмете и объекте судебно-психологической экспертизы и законодательно закрепленного определения сущности судебной экспертизы, а также предлагаются способы устранения обнаруженных противоречий.

The article analyses correspondence between scientific notion of subject and object of forensic psychological examination and official definition of forensic examination, and offers some ways of removing inconsistencies between them.

докладніше...
Номер сторінки: 290

У статті розкриті зміст, функції та специфіка проектної діяльності викладачів і студентів в процесі підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи. Особливу увагу приділено проектування педагогічних інновацій. Дано визначення понять «проектування», «проект». Визначено межі і перспективи використання проектування в підготовці фахівців соціальної роботи.

В статье раскрыты содержание, функции и специфика проектной деятельности преподавателей и студентов в процессе подготовки будущих специалистов социальной работы. Особое внимание уделено проектированию педагогических инноваций. Даны определения понятий «проектирование», «проект». Определены границы и перспективы использования проектирования в подготовке специалистов социальной работы.

The article is devoted to the problem of maintenance, functions and specific of project activity of teachers and students, is exposed in the process of teaching of future specialists of social work. The special attention is spared planning of pedagogical innovations. The article is given determination of concepts «planning», «project».

докладніше...
Номер сторінки: 279

У статті викладаються результати досліджень , в яких взяли участь 748 студентів педагогічних спеціальностей. Проаналізовано розподіл найважливіших показників, які характеризують такі компоненти їх психофізіологічної готовності до педагогічної діяльності, як фізична, адаптаційна, інформаційна та мотиваційна готовність.

В статье излагаются результаты исследований, в которых приняли участие 748 студентов педагогических специальностей. Проанализировано распределение важнейших показателей, которые характеризуют такие компоненты их психофизиологической готовности к педагогической деятельности, как физическая, адаптационная, информационная и мотивационная готовность.

The article presents the research results of 748 students of pedagogical specialities. It analyses distribution of the most important characteristics that define such components of psycho-physiological readiness to teaching as physical, adaptive, informational and moti9 vational readiness.

докладніше...
Номер сторінки: 268