АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Психолого-педагогічні аспекти розвитку національної самосвідомості та духовності студентської молоді

Проаналізовано і досліджено особливості афективних складової статеворольової ідентичності у старших школярів та студентів, а також досліджено фактори, що впливають на формування такого ставлення і закономірностей його динаміки в зазначених вікових періодах.

Проанализированы и исследованы особенности афективной составляющей полоролевой идентичности у старших школьников и студентов, а также исследованы факторы, влияющие на формирование такого отношения и закономерностей его динамики в указанных возрастных периодах.

In existing task the peculiarities of the affective part of elder schoolchildren’s and student’s sexpartite identity have been analyzed and researched, as well as factors which influence on forming such attitude and it’s dynamic regularities in shown age periods.

докладніше...
Номер сторінки: 473

У статті аналізуються питання становлення образу світу і вплив на цей процес індивідуальних особливостей сприйняття.

В статье анализируются вопросы становления образа мира и влияние на этот процесс индивидуальных особенностей восприятия.

The article analyses problems of worldview formation and how individual perception peculiarities influence this process.

докладніше...
Номер сторінки: 463

Благополуччя - важлива складова стану загальної задоволеності. У контексті людиноцентрованої  психолого-філософської парадигми відчуття благополуччя є індикатор соціального розвитку суспільства. У статті викладаються питання становлення стану особистого благополуччя.

Благополучие — важная составляющая состояния общей удовлетворенности. В контексте человекоцентрированной психолого-философской парадигмы ощущения благополучия есть индикатор социального развития общества. В статье излагаются вопросы становления состояния личного благополучия.

Welfare is an important component of general contentment. In terms of human-centred psychological and philosophical paradigm the feeling of welfare is an indicator of society social development. The article reviews the questions of personal welfare formation.

докладніше...
Номер сторінки: 456

У статті розглядаються проблеми дослідження креативності та її розвитку у школярів, вивчаються особливості творчого підходу до навчання з використанням інноваційних комп'ютерних технологій.

В статье рассматриваются проблемы исследования креативности и ее развития у школьников, изучаются особенности творческого подхода к обучению с использованием инновационных компьютерных технологий.

The article reviews the problems of researching creativity and its development in schoolchildren, studies characteristics of creative approach to teaching using innovative computer technologies.

докладніше...
Номер сторінки: 450

Стаття присвячена дослідженню проблеми життєвого шляху особистості, зокрема його презентативну. Показано, що самоусвідомлення особистістю власного життєвого шляху результує його суб'єктивним картину, яка може бути представлена через наповненість, або системну організацію подій. Дано визначення подій як варіативного оціночного критерію значущості життєвої ситуації .

Статья посвящена исследованию проблемы жизненного пути личности, в частности его презентативности. Показано, что самоосознание личностью собственного жизненного пути результирует его субьективную картину, которая может быть представленна через событийность, или системную организацию событий. Дано определение событий как вариативного оценочного критерия значимости жизненной ситуации.

The article is dedicated to research of personality’s course of life and its presentation in particular. It shows that personality’s self-awareness of theirown course of life results in its subjective worldview, which can be presented through event system organisation. Event is defined as variation estimation criterion of life situation importance.

докладніше...
Номер сторінки: 442

Проаналізовано принципи становлення національного характеру українського народу. Розглянуто проблеми становлення етнічного поведінки людей.

Проанализированы принципы становления национального характера украинского народа. Рассмотрены проблемы становления этничного поведения людей.

The article analyses principles of formation of Ukrainian people national character and reviews the problem of ethnotypical behaviour formation.

докладніше...
Номер сторінки: 433

У статті досліджується феномен комп'ютерних ігор в рамках культурно-історичного підходу. Розглянуто питання привабливості комп'ютерних ігор, а також їх міфологічна основа.

В статье исследуется феномен компьютерных игр в рамках культурно-исторического подхода. Рассмотрены вопросы притягательности компьютерных игр, а также их мифологическая основа.

The paper studies the phenomenon of computer games in a framework of the cultural-historic approach. Questions of computer game attraction and their mythological base are discussed also.

докладніше...
Номер сторінки: 423

У статті аналізуються результати вивчення поглядів представників класичної педагогіки 60-х років ХІХ століття з проблеми формування духовності особистості в контексті їх значимості для вирішення сучасних освітніх завдань.

В статье анализируются результаты изучения взглядов представителей классической педагогики 60-х годов ХІХ века по проблеме формирования духовности личности в контексте их значимости для решения современных образовательных задач.

The article analyses the results of the study of views of representatives of the classical pedagogy of the nineteen sixties on the problem of forming personal spirituality. The views are investigated in the context of their significance for the solution of current educational tasks.

докладніше...
Номер сторінки: 415

Стаття присвячена особливостям формування соціалізації в умовах впливу сучасний масової інформації. Наведено аналіз впливу мас-медіа на психіку людини.

Статья посвящена особенностям формирования социализации в условиях влияния современный массовой информации. Приведен анализ влияния масс-медиа на психику человека.

The article is dedicated to peculiarities of socialisation formation under modern mass media influence. Analysis of mass media influence on human mind is given.

докладніше...
Номер сторінки: 408

Розглядаються психологічні особливості діяльності політичної еліти і трансформаційних процесів в Україні.

Рассматриваются психологические особенности деятельности политической элиты и трансформационных процессов в Украине.

The article reviews psychological peculiarities and activity of political elite and transformation processes in Ukraine.

докладніше...
Номер сторінки: 402