АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Теорія і практика реабілітації та соціального захисту молоді з вадами здоров’я

У статті викладені технологія і шляхи реалізації соціальної допомоги людям з обмеженими можливостями.

В статье изложены технология и пути реализации социальной помощи людям с ограниченными возможностями.

The article describes the technology and ways of implementation of social accommodation of people with limited abilities.

докладніше...

У статті консультування розглядається як один із напрямів професійної діяльності соціального педагога. Проаналізовано зміст і форми консультативної діяльності, а також принципи соціально-педагогічної допомоги. Визначено основні аспекти професіоналізму соціального педагога.

В статье консультирование рассматривается как одно из направлений профессиональной деятельности социального педагога. Проанализированы содержание и формы консультативной деятельности, а также принципы соціально-педагогической помощи. Определены основные аспекты профессионализма социального педагога.

Consulting is considered to be one of the trends of professional activity of social teacher according to this article. It analyzes the content of consulting and its forms, it also deals with some principles of social and pedagogical help. This article determines the main aspects of being a professional social teacher.

докладніше...
Номер сторінки: 519

У статті розглянуто особливості соціальної роботи з малолітніми правопорушниками, а також їх соціально-педагогічної реабілітації.

В статье рассмотрены особенности социальной работы с малолетними правонарушителями, а также их соціально-педагогической реабилитации.

The article reviews specifics of social work with juvenile offenders and their social and pedagogical rehabilitation.

докладніше...
Номер сторінки: 509

Стаття присвячена природі агресивності учнівської молоді (на прикладі юних спортсменів 13-16 років, які спеціалізуються в різних видах спорту). Проаналізовано вплив тренувальних навантажень різної спрямованості на формування агресивності юних спортсменів за даними досліджень індивідуально-типологічних особливостей вищої нервової діяльності.

Статья посвящена природе агрессивности учащейся молодежи (на примере юных спортсменов 13–16 лет, которые специализируются в различных видах спорта). Проанализировано влияние тренировочных нагрузок различной направленности на формирование агрессивности юных спортсменов по данным исследований индивидуально-типологических особенностей высшей нервной деятельности.

To the nature of the aggressive studying young people (exаmplified by young sportsmen aged 13–16 specializing in different kinds of sport). The author of the article analyses the influence of the training loads of different directions on forming the young sportsmen’s aggressiveness according to the research of the individual-technological peculiarities of the highest nerve activity.

докладніше...
Номер сторінки: 500

У статті розглянута проблема фізкультурно-спортивного супроводу і навчання студентів з фізичними особливостями. Описано інноваційні підходи удосконалення системи фізичного виховання.

В статье рассмотрена проблема физкультурно-спортивного сопровождения и обучения студентов с физическими особенностями. Описаны инновационные подходы усовершенствования системы физического воспитания.

Physical training of students with special needs is an unexplored area in higher education system. In order to study this field the following methodology is offered: research of physical training and sports influence on students with special needs and forms of introducing physical and athletic accommodation at the University «Ukraine».

докладніше...

У статті розглянуті управлінські засади реалізації соціально-політичної діяльности в сфері молодіжної політики.

В статье рассмотрены управленческие основы реализации социально-политической деяльности в сфере молодежной политики.

The article presents management basis of social and political activity realisation in the field of youth politics.

докладніше...
Номер сторінки: 484

У статті описані методи профілактики остеохондрозу та його лікування з використанням мануальної терапії як найбільш цілеспрямованого і ефективного методу лікування, нормалізує біомеханіку всього хребта.

В статье описаны методы профилактики остеохондроза и его лечения с использованием мануальной терапии как наиболее целенаправленного и эффективного метода лечения, нормализующего биомеханику всего позвоночника.

The article describes osteochondrosis prevention and treatment methods that apply manual therapy as the most expedient and effective treatment method, which normalises the whole vertebral biomechanics.

докладніше...
Номер сторінки: 479