АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Сучасні проблеми освіти, виховання і соціалізації людей з особливими потребами та шляхи їх вирішення

У статті розглядається проблема впливу сім'ї на політичну соціалізацію дітей і молоді. На основі узагальнення результатів зарубіжних і вітчизняних досліджень визначається роль сім'ї в політичній соціалізації дитини, описуються підходи до вивчення особливостей впливу сім'ї, моделі і механізми цього впливу. Аналізуються окремі сімейні чинники політичної соціалізації дітей та молоді.

В статье рассматривается проблема влияния семьи на политическую социализацию детей и молодежи. На основе обобщения результатов зарубежных и отечественных исследований определяется роль семьи в политической социализации ребенка, описываются подходы к изучению особенностей влияния семьи, модели и механизмы этого влияния. Анализируются отдельные внутрисемейные факторы политической социализации детей и молодежи.

The article is devoted to the problem of family influence to the children and youth political socialization. The family role in political socialization, approaches to the research of family influence peculiarities, the models and the mechanisms of this influence are described on the basis of generalization of foreign and home research results. Some family factors of political socialization are analyzed.

докладніше...
Номер сторінки: 472

У статті здійснено аналіз та узагальнення досвіду зарубіжних моделей бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з вадами зору.

В статье проведён анализ и обобщён опыт зарубежных моделей библиотечно-информационного обслуживания пользователей с дефектами зрения.

Analysis and generalizing of experience of the foreign models of library and informational usage of readers with sight defects.

докладніше...
Номер сторінки: 226

У статті розглянута державна політика зайнятості з точки зору надання профорієнтаційних та профконсультаційних послуг, а також соціального захисту молоді за допомогою Державної служби зайнятості України.

В статье рассмотрена государственная политика занятости с точки зрения предоставления профориентационных и профконсультационных услуг, а также социальной защиты молодежи с помощью Государственной службы занятости Украины.

In the article is examined the state policy of employment from the point of view of the assignment of the career-guidance services, and also the social protection of young people with the aid of state service of the employment of the Ukraine.

 

докладніше...
Номер сторінки: 218

Розкривається вплив філософії освіти на формування свідомості українського фахівця-аграрія початку ХХI ст. як дію відповідних ідей на процеси виховання, самовиховання і перевиховання, які зв'язуються, перш за все, з відродженням духовного компонента української національної аграрної культури.

Раскрывается воздействие философии образования на формирование сознания украинского специалиста – агрария начала ХХI ст. как действие соответствующих идей на процессы воспитания, самовоспитания и перевоспитания, которые связываются, прежде всего, с возрождением духовного компонента украинской национальной аграрной культуры.

The influence of the philosophy of education on forming of the consciousness of the Ukrainian specialist in the sphere of agriculture in the beginning of the XXI century as the influence of the according ideas on the process of the education, self-education and re-education, that are associated with the regeneration of the spiritual component of the Ukrainian national agrarian culture is considered in the article.

докладніше...
Номер сторінки: 212

Катастрофічний стан навколишнього середовища, що нині вже істотно впливає на здоров'я людей, тривалість їх життя і можливість стабільного існування, спонукає до роздумів про екологію довкілля. У вирішенні цих завдань першорядну роль повинна відігравати екологічна освіта та екологічне виховання. Головні мета цих складових – формування екологічної культури людини.

Катастрофическое состояние окружающей среды, что сейчас уже существенно влияет на здоровье людей, длительность их жизни и возможность стабильного существования, заставляет задуматься о проблемах экологии. При решении этих заданий первостепенным должно быть экологическое образование и экологическое воспитание. Главная цель этих составляющих – формирование экологической культуры человека.

The catastrophic condition of an environment, that already essentially influences health of people, duration of their life and an opportunity of stable existence, forces to reflect on problems of ecology. At the decision of these tasks ecological formation and ecological education should be paramount. An overall objective of these making – formation of ecological culture of the person.

докладніше...
Номер сторінки: 206

У статті розкривається значення поетичного слова в процесі виховання студентів з особливими потребами, характеризуються погляди українського письменника кінця ХІХ - початку ХХ століття М.С. Кононенка на проблеми української мови і культури українського народу початку ХХ століття. Досліджується ставлення письменника до подій після 1917 року, аналізується сприйняття М.С. Кононенком взаємостосунків України і Росії тих часів.

В статье раскрывается значение поэтического слова в процессе воспитания студентов с особенными потребностями, характеризуются взгляды украинского писателя конца ХІХ – начала ХХ века М.С. Кононенко на проблемы украинского языка и культуры украинского народа начала ХХ века. Исследуется отношение писателя к событиям после 1917 года, анализируется восприятие М.С. Кононенко взаимоотношений Украины и России тех времен.

The value of poetic word in the process of education of students with the special necessities opens up in the article, the looks of the Ukrainian writer of end are characterized ХІХ – began ХХ ages М.С. Кононенко on the problems of Ukrainian and culture of the Ukrainian people of beginning of ХХ age. Attitude of writer toward events after 1917 year is explored, perception of M.S. Kononenko toward of Ukraine and Russia of those times is analysed.

 

докладніше...
Номер сторінки: 199

Морально-ціннісні орієнтації людей з особливими потребами найбільш істотні і важливі в момент їх життєдіяльності. Формування цих орієнтацій має виховати ставлення до цінностей гідності, свободи, відповідальності, справедливості, солідарності, толерантності, як основоположним, смисложиттєвим значимість. Саме ці цінності дозволяють в будь-якій життєвій ситуації, в будь-яких особистісних і суспільних відносинах знайти себе, самоствердитися, розвинути і реалізувати свої сутнісні сили.

Морально-ценностные ориентации людей с особенными потребностями наиболее существенны и важны в момент их жизнедеятельности. Формирование этих ориентаций должно воспитать отношение к ценностям достоинства, свободы, ответственности, справедливости, солидарности, толерантности, как основополагающим, смысложизненным значимостям. Именно эти ценности позволяют в любой жизненной ситуации, в любых личностных и общественных отношениях найти себя, самоутвердится, развить и реализовать свои сущностные силы.

Moral-valuable orientations of people with especial needs(requirements) are most essential and important at the moment of their ability to live. Formation of these orientations should bring up the attitude(relation) to values of advantage, freedom, the responsibility, validity, solidarity, tolerance, as basic. These values allow in any vital situation, in any personal and public attitudes(relations) to find itself, to develop and realize the intrinsic forces.

докладніше...
Номер сторінки: 193

Необхідність реформування системи освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості є найважливішою проблемою, яка значною мірою обумовлюється проблемами глобалізації. У статті розглянуті питання реформування освіти з урахуванням національної філософської традиції.

Необходимость реформирования системы образования Украины, ее усовершенствование и повышение уровня качества является важнейшей проблемой, которая в значительной степени обусловливается проблемами глобализации. В статье рассмотрены вопросы реформирования образования с учетом национальной философской традиции.

Necessity of reforming of an education system of Ukraine, its improvement and increase of a degree of quality is the major problem which is substantially caused by problems of globalization. In article questions of reforming of education are considered in view of national philosophical tradition.

докладніше...
Автори: Свідло Т.М.
Номер сторінки: 188

Перетворення радянської тоталітарної командно-адміністративної системи в сучасних умовах становлення демократичної України не можливо без формування гуманістичних ідеалів у людей. Такі ідеали базуються на уявленні про людину як носія моральних цінностей. Гідність людської особи і честь її, свобода і відповідальність, справедливість і солідарність, толерантність і щастя є основні загальнолюдські цінності.

Преобразование советской тоталитарной командно-административной системы в современных условиях становления демократической Украины не возможно без формирования гуманистических идеалов у людей. Такие идеалы базируются на представлении о человеке как носителе нравственных ценностей. Достоинство человеческой личности и честь ее, свобода и ответственность,  справедливость и солидарность,  толерантность и счастье представляют собой основные общечеловеческие ценности.

Transformation of the Soviet totalitarian command-management system to modern conditions of becoming of democratic Ukraine not probably without formation of humanistic ideals at people. Such ideals are based on representation about the person as the carrier of moral values. Advantage of the human person and honour of it, freedom and the responsibility, validity and solidarity, tolerance and happiness represent the basic universal values.

докладніше...
Номер сторінки: 182

У статті розглядаються питання адаптації студентів з обмеже ними можливостями до навчальної роботи у ВНЗ. Для успішної адап тації пропонуються застосування в роботі зі студентами технологій педагогічної підтримки та соціального самовизначення.

В статье рассматриваются вопросы адаптации студентов с ограниченными возможностями к учебной работе в вузе. Для успешной адаптации автор предлагает использование в работе со студентами технологий педагогической поддержки и социального самоопределения.

The article is devoted to the consideration of questions of disabled students’ adaptation to the study activity at higher educational institution. The author suggests one should implement technologies of pedagogical support and social self-realization which will contribute to successful adaptation of the given category of students.

докладніше...
Номер сторінки: 178

У даній статті розглядається функціонування термінів у сучасному комп'ютерному дискурсі, який, будучи багатожанрову функціональну різновид монологічного та діалогічного мовлення, характеризується цілим рядом специфічних комунікативних засобів. Встановлено, що в комп'ютерному дискурсі домінують англомовні лексичні основи (варваризми та семантичні кальки). Основною тенденцією у формуванні комп'ютерних термінів є максимальне скорочення способів передачі інформації. Особлива увага приділяється розгляду найбільш продуктивних способів утворення англійських комп'ютерних термінів і способів їх перекладу на українську мову.

В данной статье рассматривается функционирование терминов в современном компьютерном дискурсе, который, представляя собой многожанровую функциональную разновидность монологической и диалогической речи, характеризуется целым рядом специфических коммуникативных средств. Установлено, что в компьютерном дискурсе доминируют англоязычные лексические основы (варваризмы и семантические кальки). Основной тенденцией в формировании компьютерных терминов является максимальное сокращение способов передачи информации. Особое внимание уделяется рассмотрению наиболее продуктивных способов образования английских компьютерных терминов и способов их перевода на украинский язык.

The article deals with the study of terms in present –day computer discourse. With the emergence of modern information and communication technology, in particular the Internet and mobile telephony, there are so many abbreviations, which are already used in various languages before they are entered into dictionaries. Special attention is given to the analysis of English computer terms and their penetrating and functioning in the Ukrainian language. The boundary between formal and slang jargon, as in general English, is quite fluid, with terms sliding in and out recognition. This is especially true in the rapidly developing world of computers and networking.

докладніше...
Номер сторінки: 168

Стаття присвячена методиці викладання мови Visual BASIC for Application (VBA) для студентів з особливими потребами.

Наводяться приклади програм на мові VBA полегшують роботу з комп'ютером.

Статья посвящена методике преподавания языка Visual BASIC for Application (VBA) для студентов с особыми потребностями.

Приводятся примеры програм на языке VBA облегчающие работу с компьютером.

In this paper method of learning about the Visual BASIC for Application language (VBA) for the students with the special necessities is presented. Examples of program in the VBA language facilitating work with PC are made.

докладніше...
Номер сторінки: 161

Стаття стосується проблем, пов'язаних необхідністю впровадження інформаційних технологій в освітню сферу. Істотні зміни в європейському співробітництві створюють основу для інтеграції в галузі освіти з урахуванням національної специфіки, інтересів розвивається України та її проблем в різних сферах.

Статья касается проблем, связанных необходимостью внедрения информационных технологий в образовательную сферу. Существенные изменения в европейском сотрудничестве создают основание для интеграции в области образования с учетом национальной специфики, интересов развивающейся Украины и ее проблем в разных сферах.

The article touches upon the future tendences within the educational system. It concerns with the necessity of broad usage of new information technologies in educational sphere. Changes in European society create the basis for improving integration in educational system taking into account national specific features laid on the interests of the developing Ukraine and its problems of different kinds.

докладніше...
Номер сторінки: 156

У статті розглядаються питання організації безбар’єрного середовища маломобільних груп населення. Даються рекомендації щодо забезпечення доступності інвалідів до житлових і громадських будинків.

В статье рассматриваются вопросы организации безбарьерной среды маломобильных групп населения.  Даются рекомендации по обеспечению доступности инвалидов к жилым и общественным зданиям.

The questions of organization of barrier free environment for the disabled people are considered in the article. Recommendations of the providing the accessibility for disabled people to residential and public building are given.

докладніше...
Номер сторінки: 148

У статті розглядається значення декоративно-прикладного мистецтва, яке є сполучною ланкою між утилітарною діяльністю і художнім осмисленням місця людини в навколишньому світі. Акцентується важлива роль декоративно-прикладного мистецтва в формування творчої особистості дизайнера.

В статье рассматривается значение декоративно-прикладного искусства, которое является связующим звеном между утилитарной деятельностью и художественным осмыслением места человека в окружающем мире. Акцентируется важная роль декоративно-прикладного искусства в формирования творческой личности дизайнера.

The value of the decoratively-applied art which is a connective link between utilitarian activity and artistic comprehension of place of man in outward things is examined in the article. The important role of the decoratively-applied art is accented in forming of creative personality of designer.

докладніше...
Автори: Гусєва Л.Г.
Номер сторінки: 142

У статті розглядаються питання комплексного, системного підходу до адаптації студентів-інвалідів в інтегровану середу навчання шляхом розробки дизайнерських пропозицій щодо пристосування житлових і громадських будівель для вільного використання споживачами - інвалідами в реальних курсових і дипломних проектах на прикладі пропозицій по інтер'єрах будівлі спортивного комплексу.

В статье рассматриваются вопросы комплексного, системного подхода к адаптации студентов-инвалидов в интегрированную среду обучения путем разработки дизайнерских предложений по приспособлению жилых и общественных зданий для свободного использования потребителями – инвалидами в реальных курсовых и дипломных проектах на примере предложений по интерьерам здания спортивного комплекса.

Gorbik A.R. Methodical approaches for training students with special motivations to design object for invalids.

Problem about complex, systematical methodical approaches for the training students with the special motivations to design some objects for the using by the invalids are considered in the article. The themes of adaptations students-invalids to integrated sosiaty are studed on the base of the real designing project of the sporting hall as the diploma work.

докладніше...
Номер сторінки: 134

У статті розглядаються питання підготовки перекладачів-фахівців у вищій школі з урахуванням умов сучасного ринку послуг на основі компетентнісного і міждисциплінарного підходів щодо формування ключових професійних компетенцій.

В статье рассматриваются вопросы подготовки переводчиков-специалистов в высшей школе применительно к условиям современного рынка услуг на основе компетентностного и междисциплинарного подходов по формированию ключевых профессиональных компетенций.

The article deals with the main approaches to the building of skills demanded in free market relationships in order to educate competitive translators and interpreters in higher education system. According to this article cross-disciplinary methods are considered to solve the problems of training professional competences.

докладніше...
Номер сторінки: 124

У статті обґрунтована актуальність дефектологической підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів; розглянуті мета, завдання та зміст курсу «Основи корекційної педагогіки» в інженерно-педагогічному ВНЗ; сформульовані вимоги до знань і вмінь педагогів, необхідним для роботи з учнями з порушеннями психічного та фізичного розвитку.

В статье обоснована актуальность дефектологической подготовки будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений; рассмотрены цель, задачи и содержание курса «Основы коррекционной педагогики» в инженерно-педагогическом ВУЗе; сформулированы требования к знаниям и умениям педагогов, необходимым для работы с учащимися с нарушениями психического и физического развития.

In this paper, actuality of defectological preparation necessary to future teachers of vocational schools has been grounded; considered are the purpose, tasks and content of the course “Fundamentals of correctional pedagogics” in engineering-pedagogical higher schools. Formulated are the requirements to knowledge and abilities of educators, which are needed to work with pupils possessing aberrations in mental and physical growth.

докладніше...
Номер сторінки: 116

Social environment is one of the most important factors for the societal acceptance and education of mentally disabled adults. The concept of social environment is rather multi-meaningful and in the aspect of work ability it is described as the interaction of institution, family of the disabled and community. Work abilities and possibilities of mentally disabled adults in the situation of market economics is still quite problematic link in the industrial and educational reality. 689 participants took part in research, aim of which was to set particularities of social attitudes on the work abilities of mentally disabled. To reveal the aim of the research the questionnaire was prepared and occasionally selected adults from 20 to 80 took part in this activity. We found out that in general societal attitude to the work possibilities of mentally disabled is rather positive, in opposite to the possibility for high – level work. People who participated in the research agree, that mentally disabled can be useful for society Women are more confident in this position and it might have several reasons: probably, they has more contacts with mentally disabled during their life, and having more experience they could better assess work possibilities of disabled. Other reason that a woman has more experience in everyday routine work, that doesn’t need high skills, that’s why they can find ordinary works that are suitable for mentally disabled. We can do premise, that society is welcoming attempts of mentally disabled to participate in the labor marked relationships, and in this situation became important type of the work, but not considerations about possibility to work. So, labor marked must be more flexible for the job needs of mentally disabled, because society is open to meet them.

докладніше...
Номер сторінки: 108

У цій статті розглядаються питання умов доступу до вищої освіти осіб з фізичними вадами у Бразилії та деяких інших країнах Латинської Америки.

Проведений аналіз свідчить про те, що на сьогодні ситуація з освітою для осіб з фізичними вадами у цих країнах є все ще дискримінаційною проте, в останні роки урядами латиноамериканських країн приділяється все більше уваги питанням соціальної нерівності і дискримінації інвалідів у сфері вищої освіти. На найвищому рівні розглядаються питання покращення умов доступу інвалідів, видаються нормативні документи стосовно соціальної реабілітації осіб з фізичними вадами, які захищають їх права.

Усі країни регіону об’єднують свої зусилля для спільного вирішення питань покращення умов доступу осіб з фізичними вадами до сфери вищої освіти і освіти в цілому.

В данной статье рассмотрены вопросы условия доступа к высшему образованию лиц с физическими недостатками в Бразилии и других странах Латинской Америки.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в настоящее время ситуация в образовании для лиц с физическими недостатками в этих странах являетс всё ещё дискриминационной однако, за последние годы правительствами латиноамериканських стран уделяется всё большее внимание вопросам социального неравенства и дискриминации инвалидов у сфере высшего образования. На самом высоком уровне рассматриваются вопросы улучшение условий доступа инвалидов, издаются нормативные документы касающиеся социальной реабилитации лиц с физическими недостатками и защищающими их права.

Все страны региона объединяют свои усилия для совместного решения вопросов улучшения условий доступа лиц с физическими недостатками к сфере высшего образования и образования, в целом.

This article deals with the problems of persons with corporal defects access conditions into the sphere of higher education in Brazil and other countries of Latin America.

The conducted analysis shows that at present the situation of persons with corporal defects in these countries is still discriminative but during the last years the governments of Latin America countries pay more and more attention to problems of social inequality and discrimination of invalids in the sphere of higher education. On the highest levels are viewed the problems of access conditions improvement of invalids, issue normative documents dealing with social rehabilitation of persons with corporal defects and protecting their rights.

All countries of the region combine their efforts to solve the problem of access conditions improvement into the sphere of higher education and education in general for persons with corporal defects.

докладніше...
Номер сторінки: 98
Перейти до сторінки: