АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Соціальна педагогіка: методика, практика, досвід, перспективи

У статті подано теоретичний аналіз літературних джерел з питання розвитку просторового орієнтування у глухих молодших школярів з обмеженими розумовими можливостями.

докладніше...
Номер сторінки: 300

У статті розглядається ефективність використання методу проектів при вивченні учнями англійської мови.

докладніше...

У статті викладені основні напрями корекційно-виховної та соціально-абілітаційної діяльності педагога-дефектолога у спеціалізованих дитячих будинках. Розкриті сутність та підходи до організації роботи з дітьми-сиротами раннього віку, що мають вади психофізичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 284

У статті розкриваються основні напрями організації проектно-технологічної діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями на уроках трудового навчання спеціальної школи. Розглядається структура проектно-технологічної діяльності, подається характеристика її основних етапів. Наводяться методичні рекомендації вчителю щодо організації та виконання учнями творчих проектів.

докладніше...
Номер сторінки: 276

У статті висвітлюється питання наочності як засобу підвищення пізнавальної активності розумово відсталих школярів в процесі трудового навчання.

докладніше...
Номер сторінки: 270

У статті розкрито значення ілюстративного матеріалу для активізації читацької діяльності розумово відсталих учнів. Визначено основні підходи до роботи з ілюстративним матеріалом читанок, що сприятиме формуванню активного читача.

докладніше...
Номер сторінки: 260

У статті розкрито роль і значення розумової та фізичної працездатності для засвоєння навчального матеріалу розумово відсталими дітьми. Вказано основні засоби, що сприяють підвищенню працездатності.

докладніше...
Номер сторінки: 254

У статті обгрунтовується необхідність підвищення результативності корекційно-виховного процесу спеціального закладу освіти для розумово відсталих дітей; розкриваються деякі причини недостатньої його ефективності; висвітлюються основні напрями діяльності вихователя.

докладніше...
Номер сторінки: 246

У статті викладені загальні завдання сенсорного виховання дітей дошкільного віку та виокремлені специфічні завдання для дітей з інтелектуальною недостатністю. Розглядаються основні етапи і зміст сенсорного виховання дошкільнят.

докладніше...
Номер сторінки: 240

У статті аналізується вплив професійної позиції вчителя на психологічний клімат уроку.

докладніше...

Статтю присвячено проблемі розкриття внутрішньосімейного середовища дитини з аутизмом. За допомогою методу вивчення прихильності (адаптований варіант класичної процедури «Ситуація з незнайомкою» М. Ainsworth) у 28 родинах виявлено типи прихильностей в аутичних дітей, а також характерні прояви поведінки їхніх батьків. Виявлені труднощі інтерактивних контактів між батьками й аутичними дітьми дають змогу визначити напрями дієвої допомоги їм з метою налагодження продуктивної взаємодії.

докладніше...
Номер сторінки: 225

У статті на підставі системного аналізу результатів досліджень вітчизняних та російських науковців щодо можливостей і особливостей формування комп'ютерної грамотності дітей зі зниженим інтелектом обґрунтовано доцільність введення розділу «Елементи комп'ютерної грамоти» до курсу трудового навчання у старших класах шкіл для розумово відсталих дітей.

докладніше...
Номер сторінки: 218

У статті йдеться про певні особливості інтегрування дітей з порушеннями слуху в масові загальноосвітні заклади та чинники, які забезпечують впровадження інклюзивних підходів у практику.

докладніше...
Номер сторінки: 212

Розвиток пізнавальної діяльності сліпих та слабозорих дітей у процесі трудового навчання - складне й відповідальне завдання спеціальної школи.

Успішне його вирішення забезпечить якісну підготовку до самостійної життєдіяльності учнів. Дидактичні можливості трудового навчання можуть створювати особливо сприятливі умови для розвитку в школярів з ушкодженим зором психічних процесів, виховання позитивних якостей особистості, розумових, сенсомоторних і перцептивних дій, корекції недоліків пізнавальної діяльності, конкретизації уявлень про навколишнє середовище, предмети й матеріали.

Развитие познавательной деятельности слепых и слабовидящих детей в процессе трудового обучения - сложная и ответственная задача специальной школы.

Успешное ее решение обеспечит качественную подготовку к самостоятельной жизнедеятельности учащихся. Дидактические возможности трудового обучения могут создавать особо благоприятные условия для развития у школьников с поврежденным зрением психических процессов, воспитание положительных качеств личности, умственных, сенсомоторных и перцептивных действий, коррекции недостатков познавательной деятельности, конкретизации представлений об окружающей среде, предметы и материалы.

Development of cognitive blind activity and breaking a vision children in the process of labor educating - complex and responsible task of special school. Successful its decision will ensure qualitative preparation to independent vital activity of pupils. Didactic possibilities of labor educating are to create particularly happy circumstanceses for the development beside the schoolboy of psychic processes, unbringing the positive qualities of personality, mental, touchmotoring and perceptional actions, correcting the defects of cognitive activity, concretelyty beliefs about the surround ambience, subjects and material.

докладніше...
Номер сторінки: 349