АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Вища школа ХХІ століття: Загальні проблеми навчання і виховання людей з особливими потребами - можливості, досвід, перспективи

У статті розкриваються концептуальні питання підготовки фахівців соціальної роботи. Акцентується увага на меті, завданні, змісті, процесі, формах і методах полготовки соціальних працівників. Розглядаються також питання забезпечення підготовки фахівців кадрами, правовими нормами, перспективи розвитку спеціальності "Соціальна робота".

В статье раскрываются концептуальные вопросы подготовки специалистов социальной работы. Акцентируется внимание на цели, задачах, содержании, процессе, формах и методах полготовки социальных работников. Рассматриваются также вопросы обеспечения подготовки специалистов кадрами, правовыми нормами, перспективы развития специальности "Социальная работа".

In  this  article  some  conceptual questions  about the preparation of experts in social work are opened. The attention is paid on the aim, objections, content, process, forms and methods  of social  workers preparation. Also questions about providing the preparation of specialists with  legal norms, and perspectives in subject  (social work) development are  opened.  

докладніше...
Номер сторінки: 122

У статті обґрунтовано необхідність викладання блоку медичних дисциплін при підготовці фахівців-дефектологів. Подана характеристика основних етапів становлення та змін, які відбулися з викладанням медико-біологічних дисциплін протягом всього періоду розвитку дефектології. Виведено основні завдання сучасного етапу викладання медичних дисциплін.

В статье обоснована необходимость преподавания блока медицинских дисциплин при подготовке специалистов дефектологов. Дана характеристика основных этапов становления и изменений, которые произошли с преподаванием медико-биологических дисциплин в течение всего периода развития дефектологии. Выведены основные задачи современного этапа преподавания медицинских дисциплин.

Необходимость преподавания блока медицинских дисциплин из-за недостатка в подготовке defectologysts экспертов является оправданным (обоснованным) в статье. Характеристика основных этапов становления и изменений дается, которые произошли с преподавания медико-биологических дисциплин в течение всего периода развития дефектологии. Основными задачами на современном этапе обучения медицинских дисциплин выход.  

докладніше...
Номер сторінки: 117

Рушійною силою розвитку будь-якої системи і, зокрема, професійної освіти інвалідів є протиріччя. Виявлення та науково обгрунтоване розв'язання суперечностей, властивих системі, забезпечують її динамічний розвиток і ефективність.

Перш за все необхідно враховувати низку найбільш загальних суперечностей, спільних для всієї системи освіти в Росії і в той же час вельми актуальних саме для розвитку освіти інвалідів.

докладніше...
Номер сторінки: 114

Стаття включає питання організації навчального процесу студентів з обмеженими можливостями та є актуальною, оскільки має на меті обґрунтування форм і методів активізації їх навчально-пізнавальної діяльності. Автором окреслено шляхи реалізації освітньої діяльності цієї поки що не захищеної категорії населення, подані практичні рекомендації, форми і методи гносеологічної діяльності студентів, базою для чого став багаторічний досвід викладання діловодства, ділової української мови, професійно-практичної підготовки діловодів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та форм навчання.

Стаття орієнтована на педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес громадян України з обмеженими можливостями, викладачів діловодства, української ділової мови, майстрів виробничого навчання, викладачів-інструкторів та інших фахівців, службовими обов'язками яких визначено підвищення кваліфікації співробітників із документування управлінської діяльності.

Статья включает вопросы организации учебного процесса студентов с ограниченными возможностями и является актуальной, поскольку имеет цель обоснования форм и методов активизации их учебно-познавальной деятельности. Автором очерчены пути реализации образовательной деятельности этой пока еще не защищенной категории  населения, поданы практические рекомендации, формы и методы гносеологической  деятельности студентов, базой для чего стал многолетний опыт  преподавания  деловодства, делового украинского языка, профессионально-практической  подготовки делопроизводителей   разных образовательно-квалификационных уровней и  форм обучения.     

Статья ориентирована на педагогических  работников, которые обеспечивают учебный процесс граждан Украины с ограниченными возможностями, преподавателей деловодства, украинского делового языка, мастеров производственного обучения, преподавателей-инструкторов и других специалистов, служебными обязанностями которых определено повышение квалификации сотрудников по документированию  управленческой  деятельности.  

This article was written on the theme:"Organization of the teaching process  for invalid students by applying new methods  and forms of teaching". Speaking of the actuality of this theme it is necessary to underline that the wide experience of the teaching process with such students shows that much needs to be done to make studying more easily and interesting for them. The author shows how to realize this goal. He gives practical recomendations and advices On the basis of long, durable experience of teaching  of business  correspondence  and Ukrainian  language.

This article intended for educational specialists,  teachers who are  working with such students.

докладніше...
Номер сторінки: 107

Розглянуто психолого-педагогічні аспекти роботи зі студентами з особливими потребами. Мета дослідження - створити умови для фізичної, психологічної та професійної реабілітації студентів-інвалідів.

Рассмотрены психолого-педагогические аспекты работы со студентами с особенными потребностями. Цель исследования — создать условия для физической, психологической и профессиональной реабилитации студентов-инвалидов.

Psychology-pedagogical aspects of work with students who have special problems are viewed.  The goal of such investigation- to create all conditions for physical, psychological and professional rehabilitation of students-invalids.     

докладніше...
Номер сторінки: 101

Розглянуто питання, пов'язані з роботою керівництва, вихователів із різними типами неблагополучних сімей, досліджені різні форми роботи педагогів з такими сім'ями, подано аналіз їх ефективності.

ассмотрены Вопросы, связанные с работой руководства, воспитателей с различными типами неблагополучных семей, исследованы различные формы работы педагогов с такими семьями, дан анализ их эффективности.

The questions are viewed which are connected with the educator's work with different types of unfortunate families; different ways of pedagogical work with such families are examined and the analysis of their efficacious­ ness is given.

докладніше...

Розглядається толерантність як одна з абсолютних духовних цінностей особистості. Зосереджується увага на конкретних методико-теоретичних засадах виховання толерантності, якими можуть скористатися вчителі, аспіранти, студенти та всі ті, хто цікавиться сучасними проблемами виховання, і, зокрема, для інтеграції в соціум студентів з інвалідністю. Акцентується на важливості поширення ідей Декларації принципів толерантності та їх реалізації в повсякденному житті.

Рассматривается толерантность как одна из абсолютных духовных ценностей личности. Сосредотачивается внимание на конкретных методико-теоретических началах воспитания толерантности, которыми могут воспользоваться учителя, аспиранты, студенты и все те, кто интересуется современными проблемами воспитания, и, в частности, для интеграции в социум студентов с инвалидностью. Акцентируется на важности распространения идей Декларации принципов толерантности и их реализации в повседневной жизни.

 Tolerance as one of absolute spiritual values of a person is considered in the article. The concrete methodical and theoretical origins of tolerance education are paid attention, it can he used by instructors, post-graduates, students as well as everyone who is interested in modern problems of education and in particular for integration of disabled students in social environment. The importance of delivering the Tolerance Principle Declaration ideas and their realization in everyday life is underlined.  

докладніше...
Номер сторінки: 86

Формування особистості залежить від впливу різних чинників. Одним із них є виховання, складовою частиною якого в широкому його значенні стає освіта. Становище і розвиток України як незалежної держави, орієнтація її на передові країни світу вимагають вирішення низки проблем освіти, в тому числі введення різних просвітницьких послуг для здобуття вищої освіти. Про це, зокрема, і йдеться в цій статті. Особливо актуальна ця проблема для окремої категорії населення нашої країни - людей з особливими потребами.

Формирование личности зависит от влияния различных факторов. Одним из них является воспитание, составной частью которого в широком его значении становится образование. Положение и развитие Украины как независимого государства, ориентация ее на передовые страны мира требуют решения ряда проблем просвещения, в том числе введения различных просветительских услуг для получения высшего образования. Об этом, в частности, и идет речь в этой статье. Особенно актуальна эта проблема для отдельной категории населения нашей страны — людей с особенными потребностями.

The forming of individual depends on different factors.  Upbringing is one of them; education in wide context becomes a part of it. Position and development of Ukraine as an independent state, its orientation on the developed countries requires solving some educational problems,  including introduction of different elucidative  services for gaining higher  education. This is  the topic covered in the given article. This problem is especially important for such category of our country inhabitants as people with disabilities.

докладніше...
Номер сторінки: 83

У статті розкривається важливість і необхідність неперервної ступеневої освіти при підготовці інженерів-механіків автомобільного транспорту, а також створення електронних варіантів підручників фахових інженерних дисциплін.

The article covers the importance and necessity of continuous staged education in training engineer-mechanics for automobile transport, and also creation of textbooks electronic versions for professional engineering disciplines.

докладніше...

На основі аналізу нинішнього соціального-демографічного стану суспільства України, зокрема тенденції до посилення процесів старіння її населення, визначається місце в суспільстві такої соціальної групи, як люди з особливими потребами.

Висловлюється думка, що отримання вищої освіти і професійних навичок цією групою населення слід розглядати як соціально-демографічну та соціально-економічну необхідність.

На основе анализа нынешнего социального-демографического состояния общества Украины, в частности тенденции к усилению процессов старения ее населения, определяется место в обществе такой социальной группы, как люди с особыми потребностями.

Высказывается мнение, что приобретение высшего образования и профессиональных навыков этой группой населения следует рассматривать как социально-демографическую и социально-экономическую необходимость.

As the basis of analysis of the present-day social-demographic condition of the Ukrainian society, in particular the tendency towards the strengthening of the people's growing-old processes,  the place of such social group as people with special needs is defined.

The  opinion  is  expressed that  getting  higher education  and practical skilIs for this social group should be regarded as social,  demographic and economic need. 

докладніше...
Номер сторінки: 76

Ефективність організації системи спеціальної професійної освіти (ССПО) інвалідів у рамках університетського комплексу визначається в кінцевому рахунку якістю випущених фахівців. Головна відмінна риса ССПО від звичайного ВНЗ полягає в необхідності реалізації різних компонентів реабілітації (освітньої, медико-корекційної, психолого-корекційної, професійної, трудової, загальнокультурної та ін.) і в їх тісному взаємозв'язку, в організації реабілітаційно-виховного процесу (РОП) у взаємодії зі структурами різних відомств, із громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційними центрами і т. п.

докладніше...

У статті зроблена спроба розкрити основні проблеми теорії методики спеціального виховання осіб з особливостями психофізичного розвитку. Стаття містить у собі вимоги до особистості педагога-дефектолога, який здійснює процес виховання. Особлива увага звертається на здійснення комплексного підходу до спеціального виховання осіб з особливостями псіхофізичного розвитку.

В статье предпринята попытка раскрыть основные проблемы теории методики специального воспитания лиц с особенностями психофизического развития. Статья содержит в себе требования к личности педагога-дефектолога, осуществляющего процесс воспитания. Особое внимание обращается на осуществление комплексного подхода к специальному воспитанию лиц с особенностями психофи­ зического развития.

In the article there have been made efforts  to reveal the basic problems of theory and methods  of special  education  of people with  peculiarities (retardation)  of psychophysical development. The  article  contains  the  requirements  to  a teacher specialized on mental defects and physical handicaps,  who conducts the process of education. Particular attention is paid to implementation of a complex approach to special education  of people with peculiarities (retardation) of psychophysical  development.    

докладніше...
Номер сторінки: 62

Ця стаття «Поліпшення послуг для дітей-інвалідів» стосується створення програм підтримки студентів з вадами в Україні та США. Тут окреслені головна мета і спрямованість діяльності Університету "Україна", що знаходиться в Києві. Названий університет, що був створений П. Таланчуком, займається саме наданням освіти студентам із вадами різних форм і ступенів складності і є єдиним та провідним університетом такої спеціалізації в Україні. У статті описані також закони, що стосуються людей з вадами в США, які були прийняті в 1975 і 1990 рр. Перший базується на шести принципах, які відзначені з невеликим поясненням у статті. А висновок із усього сказаного такий: американські закони, а також принципи, на яких вони базуються, можуть бути дуже корисними для українських служб підтримки людей з вадами.

Данная статья «Улучшение услуг для детей-инвалидов» касается создания программ поддержки студентов с недостатками в Украине и США. Здесь очерчены главная цель и направленность деятельности Университета "Украина", что находится в Киеве. Названный университет, что был создан П. Таланчуком, занимается именно предоставлением образования студентам с недостатками разных форм и степеней сложности и является единственным и лидирующим университетом такой специализации в Украине. В статье описаны также законы, что касаются людей с недостатками в США, которые были приняты в 1975 и 1990 гг. Первый базируется на шести принципах, которые отмечены с небольшим объяснением в статье. А вывод из всего сказанного такой: американские законы, а также принципы, на которых они базируются, могут быть очень полезными для украинских служб  поддержки людей с недостатками.

The experience and law of the United States might provide a foundation for developing an organized system of support for students with disabilities in Ukraine. If these six principles were included in Ukrainian schools, all children with disabilities from the ages of three to twenty-one would have the opportunity to receive an appropriate individualized education within an integrated environment. They would be more likely to succeed, not only at the university,  but also by becoming productive members  of society.

University "Ukraine" has become a leader in the support and education of students with disabilities in an integrated environment. With the addition of integrated education from the ages of three through twenty-one, University "Ukraine " would be in a position to assist students in achieving greater success.

докладніше...
Номер сторінки: 58

Розглядаються питання навчання і перекваліфікації людей з особливими потребами, зокрема діяльності Фонду України щодо соціального захисту інвалідів та Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів. Окреслено завдання, що вимагають невідкладного рішення, і можливі шляхи їх реалізації.

Рассматриваются вопросы обучения и переквалификации людей с особыми потребностями, в частности деятельности Фонда Украины по социальной защите инвалидив и Всеукраинского центра професиональной реабилитации инвалидов. Очерчены задачи, требующие безотлагательного решения, и всевозможные пути их реализации.

There are observed some questions of studying and retraining of people with special needs, in particularl activity of the Ukrainian  fund of social help to  invalids and Ukrainian  center  of professional rehabilitation of disabled. There are some tasks which need to be solved immediately, and different ways of their realization.   

докладніше...
Номер сторінки: 54

У статті розглянуті питання мотивації навчання студентів з особливими потребами і подана класифікація мотивів їх навчання для самореалізації і самоактуалізації особистості.

В статье рассмотрены вопросы мотивации обучения студентов с особыми потребностями и дана классификация мотивов их обучения для самореализации и самоактуализации личности.

The article observes the question of motivation of study of students with special needs. There you can find classification of motives of their study, which are self-realization and self actualization.

докладніше...
Номер сторінки: 49

Висвітлено результати соціологічного дослідження, проведеного на кафедрі соціальної роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», визначені наукові підходи до створення рівних можливостей. Уточнена термінологія, запропоновані рекомендації щодо поліпшення процесу освіти студентів з інвалідністю.

Освещены результаты социологического исследования, проведенного на кафедре социальной работы Открытого международного университета развития человека «Украина», определены научные подходы к созданию равных возможностей. Уточнена терминология, предложены рекомендации по улучшению процесса образования студентов с инвалидностью.

 In the article "The equalization of opportunities at the educational sphere for students  with special needs" is elucidating results of sociological research, that the department of social work at the Open International University of development  human "Ukraine"  conducted,  scientific point of view about  the  equalization  of opportunities  are  determinating, terminology  is obtaining more specific, recommendations of improving of students with disability education process are proposing.      

докладніше...
Номер сторінки: 40

Розглядаються концептуальні риси проектування системи інтегрованого навчання людей з особливими потребами з використанням особистісно орієнтованих педагогічних технологій. Ці технології відповідають новій гуманістичній філософській освітній парадигмі XXI ст., яка повинна бути покладена в основу побудови навчально-виховного процесу учнів та студентів з інвалідністю.

Рассматриваются концептуальные черты проектирования системы интегрированного обучения людей с особенными потребностями с использованием личностно ориентированных педагогических технологий. Эти технологии отвечают новой гуманистической философской образовательной парадигме XXI ст., которая должна быть положена в основу построения учебно-воспитательного процесса учеников и студентов с инвалидностью.

The conceptual features of designing of system  of the integrated training of the people  with special needs  with use personality-centered pedagogical technologies are considered. There technologies correspond to new humanistic philosophical educational paradigm  of XXI  century,  which  should be taken as a basis of construction education process for the disabled people.

докладніше...
Номер сторінки: 35

Інтеграція молоді з особливими потребами в освітнє середовище, а втім, і у суспільство, допомагає їм набути фахових знань, отримати професію, самореалізуватись, досягти успіху в житті і подальшій кар'єрі, відчути себе повносправними членами суспільства. Для цього в межах ВНЗ необхідно забезпечити вільний архітектурно-освітньо-комунікаційний простір, в якому студенти з інвалідністю можуть безпечно пересуватись, навчатись і спілкуватись.

докладніше...