АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Спеціальні освітні технології: дослідження, здобутки, новації

Йдеться про необхідність і можливість ідейного, світоглядного виховання учнівської молоді відповідно до сучасних завдань утвердження національної ідеї, ідей демократизму та гуманізму шляхом спонукання і розвитку в навчальному процесі емоційної сфери виховання.

Речь идет о необходимости и возможности идейного, мировоззренческого воспитания учащейся молодежи в соответствии с современными задачами утверждения национальной идеи, идей демократизма и гуманизма путем побуждения и развития в учебном процессе эмоциональной сферы воспитания.

The article deals with the need and possibility of ideological, visionary education of students in accordance with modern tasks of consolidation of the national idea, ideas of democratize and humanism through inducing and developing the emotional sphere of students in the educational process.

докладніше...
Номер сторінки: 364

Розглянуто особливості самооцінки і тенденції в поведінці студентів з особливими потребами з метою подальшої серйозної психологічної корещіі і зміни акцентів у виховній роботі з ними.

Рассмотрены особенности самооценки и тенденции в поведении студентов с особыми потребностями с целью дальнейшей серьезной психологической корещии и изменения акцентов в воспитательной работе с ними.

The peculiarities of self-estimation and the tendency in the conduction of students with special needs are viewed for further serious psychological correction and for changing accents in the pedagogical work with such students.

докладніше...

Розглянуті питання застосування теорії інформаційного метаболізму психіки в дослідженнях та розробці методології творчого розвитку людей з особливими потребами.

Рассмотренные вопросы применения теории информационного метаболизма психики в исследованиях и разработке методологии творческого развития людей с особыми потребностями.

The  questions are  viewed in  using the  theory of informational mentality in the exploration and elaborating the methodology of the creative development of people with special needs.

докладніше...

Розглянуто проблеми, пов'язані з особистісним розвитком студентів-юнаків в умовах університету. Кваліфікований психолог може надати ефективну допомогу у вирішенні подібного роду проблем. Використовуючи метод бесіди, тестування, аналізу навчальних успіхів та індивідуального життєвого досвіду студента, психолог формулює стратегії вирішення особистісних проблем юнака, організовує спеціальні умови з тим, щоб допомогти йому у виборі життєвих цілей і шляхів особистісного зростання.

Рассмотрены проблемы, связанные с личностным развитием студентов-юношей в условиях университета. Квалифицированный психолог может оказать эффективную помощь в решении подобного рода проблем. Используя метод беседы, тестирования, анализа учебных успехов и индивидуального жизненного опыта студента, психолог формулирует стратегии решения личностных проблем юноши, организует специальные условия с тем, чтобы помочь ему в выборе жизненных целей и путей личностного роста.

The analyses of problems concerned with the growth and development of the personality of the university students is presented in the article. But in fact only qualified psychologists can help them in the solving of such a kind of problems in the effective way. Using the methodologies of the interview, test assessment, student's study successes and his individual life experience psychologist creates the strategies of solving of the client's personality problems, arrange the special conditions to help him to choose the life goals and ways of the personality growth.

докладніше...
Номер сторінки: 349
У період трансформації соціально-економічних відносин, незважаючи на сформовані важкі наслідки цих змін,  в Росії розвивається 
система соціально-педагогічної підтримки осіб з обмеженими можливостями здоров'я.

В период трансформации социально-экономических отношений, несмотря на сложившиеся тяжелые последствия этих изменений, в России развивается система социально-педагогической поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья.

докладніше...

Викладено теоретичний аналіз проблем, пов'язаних із адаптацією дітей з особливими потребами до навчання у школі, заснований на численних дослідженнях вчених-психологів і власних дослідженнях автора.

Изложен теоретический анализ проблем, связанных с адаптацией детей с особыми потребностями к обучению в школе, основанный на многочисленных исследованиях ученых-психологов и собственных исследованиях  автора. 

The theoretical analysis of problems is expounded,  which are connected with the adaptation of children with special needs to studying at school. The analysis is based on numerous explorations  of scientists-psychologists  and on the author's persona/ explorations. The aim of the exploration — to improve the psychological assisting process of personalities adaptation to studying in the University.

 

докладніше...
Номер сторінки: 339

Розвиток здібностей студентів із обмеженими фізичними можливостями до самостійної роботи є важливим соціальним завданням. У статті розглядаються підходи до тлумачення поняття самостійної роботи студентів, її місця і значення у процесі навчання. Простежується залежність успішної самостійної навчальної діяльності від сформованих знань, умінь і навичок, які обумовлені здібностями студентів. Намічаються шляхи розвитку здібностей студентів до самостійної навчальної діяльності.

Развитие способностей студентов с ограниченными физическими возможностями к самостоятельной работе является важным социальным заданием. В статье рассматриваются подходы к толкованию понятия самостоятельной работы студентов, её места и значения в процессе обучения. Прослеживается зависимость успешной самостоятельной учебной деятельности от сформированных знаний, умений и навыков, которые обусловлены способностями студентов. Намечаются пути развития способностей студентов к самостоятельной учебной деятельности.

The development of disaded students' abilities as future specialists to independent work is an important social task. The different approaches to understanding of the notion of students' independent and its place and meaning during the teaching process have been looked through in this article. The dependence of successful independent educational activities upon the presence of formed knowledge, practice and skills, which are determined students' abilities were also underlined in this article. The ways of the development of students' abilities to independent educational activities have been also outlined.

докладніше...
Номер сторінки: 330

Стаття присвячена проблемам навчання дітей із затримкою психічного розвитку, зокрема, в умовах загальноосвітньої школи. Автором наводяться варіанти такого навчання, в загальних рисах характеризується методика, при цьому особливий наголос робиться на збереженні корекційного блоку.

Статья посвящена проблемам обучения детей с задержкой психического развития и, в частности, в условиях общеобразовательной школы. Автором приводятся варианты такого обучения, в общих чертах характеризуется методика, при этом особый упор делается на сохранение коррекционного блока.

Article  is  devoted to problems  of training of children  with  a  delay of mental development and in particular in conditions of a comprehensive school. The  author results variants  of such training, the  technique  is  in  general characterized,  thus the  special emphasis  is done on preservation of the correctional block.       

докладніше...
Номер сторінки: 324

У статті представлено теоретичне дослідження проблем міжособистісної комунікації в сім'ї, які можуть стати причиною відхилень у поведінці і психіці дітей. Пропонуються психологічні рекомендації щодо подолання і профілактики викривлень у взаємодії дітей з особливими потребами та їхніх батьків.

В статье представлено теоретическое исследование проблем межличностной коммуникации в семье, которые могут стать причиной отклонений в поведении и психике детей. Предлагаются психологические рекомендации по преодолению и профилактике искажений во взаимодействии детей с особыми потребностями и их родителей.

In the article the theoretical research of problems of the interpersonal communications in family is submitted. These problems can become the reason of deviations in behaviour and mentality of children. The psyhologicai recommendations for overcoming and preventive maintenance of distortions in interaction of children with the special needs and their parents are offered.

докладніше...
Номер сторінки: 318

У статті автор викладає новий підхід до особистісного та професійного становлення студентів з особливими потребами. Цей підхід полягає в обґрунтуванні і пошуку можливостей формування онтологічних уявлень особистості як основи здійснення психолого-педагогічного супроводу в ході професійного й особистісного становлення студентів.

В статье автор излагает новый подход к личностному и профессиональному становлению студентов с особыми потребностями. Этот подход заключается в обосновании и поиске возможностей формирования онтологических представлений личности как основы осуществления психолого-педагогического сопровождения в ходе профессионального и личностного становления студентов.

in the article the author proposes the new approach to the personal and professional formation of the disabled students. This approach consists of validation and search of opportunities of personality's ontological notions forming which plays a role of basis for psychological and pedagogical accompaniment during the personal and professional formation of students.

докладніше...
Номер сторінки: 312

Визначено психологічні засади формування фахівців під час проходження практики. Основний акцент зроблено на необхідності максимальної інтеграції особистісного і професійного у структурі підготовки фахівця.

Определены психологические  основы формирования специалистов во время прохождения практики. Основной акцент сделан на необходимости максимальной  интеграции личностного и  професионального в структуре подготовки специалиста.

There are psychological basis of forming of experts during passing practice. The main accent is made on necessity of maximal integration of persona/ and professional in the structure of specialists' preparation.

докладніше...
Номер сторінки: 307

Порушені питання ставлення особистості до себе і до оточуючих - "Я, Значний, Інші" для діагностики самоставлення, емоційно-ціннісного ставлення до інших людей з інвалідністю.

Затронуты вопросы отношения личности к себе и к окружающим - "Я, Значимый, Другие"для диагностики самоотношения, эмоционально-ценностного отношения к другим людям с инвалидностью.

The questions of the personality's attitude to himself and to people around, such as: "Me, Important, Others", are touched for the diagnosis self-attitude, an emotional-estimating attitude to another invalids.

докладніше...
Номер сторінки: 302

У статті висвітлюються основні тенденції в розвитку сурдопедагогічної теорії і практики в Україні у другій половині XX століття. Описуються теоретичні та методологічні підходи українських вчених-сурдопедагогів щодо навчання дітей з порушеннями слуху та застосування їх на практиці. Характеризуються наукові дослідження окремих науковців і науково-дослідних колективів.

В статье освещаются основные тенденции в развитии сурдопедагогической теории и практики в Украине во второй половине XX столетия. Описываются теоретические и методологические подходы украинских ученых-сурдопедагогов относительно обучения детей с нарушениями слуха и применения их на практике. Характеризуются научные исследования отдельных ученых и научно-исследовательских коллективов.

This article explains new trends of developing special pedagogical theory and its practice in Ukraine during the second part of XX century. It describes theoretical and methodological approaches Ukrainian scientists-special pedagogues  with reference to  education  children  with infringement of hearing and adaptation them in practice. It characterizing scientific exploration separated scientists and scientific-exploratory collectivity.

докладніше...
Номер сторінки: 283

Подано соціально-філософський аналіз онтологічних підстав природної мови в рамках лінгвістичного повороту як визначального парадигму сучасного філософствування. Використовуючи дослідження мовних актів Дж. Остіна, автор трактує їх як інтенціональні дії мовця (локутів, іллокутів, перлокутів), розглядає інтерсуб'єктивності комунікації як поле примирення (Ю. Габермас) смислів, значень і домагань учасників комунікації. Оскільки комунікація втілюється в дискурсі, а інтерпретація останнього обмежена реалізованими через соціальні інститути ліберальними цінностями, аналіз мови безпосередньо пов'язаний із методологією практичної філософії, що з'єднує в собі гносеологічні та аксіологічні аспекти. Розглядаючи мовну діяльність як прагматику, яка акцентує увагу на способах вживання мови, автор показує її роль у навчанні студентів з особливими потребами, у структуруванні мовою їх світогляду, в формуванні повсякденної замісної лексики, в якій мінімізовані негативні конотації "інваліда".

Дан социально-философский анализ онтологических оснований естественного языка в рамках лингвистического поворота как определяющего парадигму современного философствования. Используя исследования речевых актов Дж. Остина, трактующего их как интенциональные действия говорящего (локутив, иллокутив, перлокутив), автор рассматривает интерсубъективную коммуникацию как поле примирения (Ю. Габермас) смыслов, значений и притязаний участников коммуникации. Поскольку коммуникация воплощается в дискурсе, а интерпретация последнего ограничена реализуемыми через социальные институты либеральными ценностями, анализ языка напрямую связан с методологией практической философии, соединяющей в себе гносеологические и аксиологические аспекты. Рассматривая речевую деятельность как прагматику, которая акцентирует внимание на способах употребления языка, автор показывает её роль в обучении студентов с особыми потребностями, в структурировании языком их мировоззрения, в формировании повседневной заместительной лексики, в которой минимизированы негативные коннотации "инвалида".

This article clarifies ontological basis  of natural language within  the linguistic turn framework (the latter is regarded as a paradigmatic determinant of the contemporary philosophy). Taking into account J. Austin's theory that  considers  speech  acts  as speaker's intentional actions, і regard intersubjective communication as a field of reconciliation of participants' meanings and claims. Since, on the one hand, communication is materialized in discourse, and,  on the other hand,  the latter's interpretation is confined within  the frameworks of socially objectified liberal values, language analysis  can not escape methodology of practical philosophy. Portraying  speech activity as pragmatics that focuses on the ways of language usage,  explicate its role in teaching students who have special needs, in the language-based development of their worldviews, in their everyday word usage formation wherein negative connotation of the "handicapped people" are minimized.

докладніше...
Номер сторінки: 275

У роботі подана методика викладення низки розділів загального курсу фізики, яка дає можливість більш ефективно і глибше засвоювати програмний матеріал студентам з обмеженими можливостями. При цьому час викладу матеріалу скорочується на 30%.

В работе представлена методика изложения ряда разделов общего курса физики, которая дает возможность более эффективно и глубже усваивать программный материал студентам с ограниченными возможностями. При этом время изложения материала сокращается на 30%.

The paper presents a methodology for the presentation of a number of general physics course sections, which makes possible for students with disabilities to absorb more effectively and deeper program material. At the same time, the presentation of the material is reduced by 30%.

докладніше...
Номер сторінки: 268

У статті розглядаються питання ефективної організації навчальної діяльності студентів із проблемами мовно-слухового апарату на практичних заняттях з механіки. Логічною основою програмування навчальної діяльності студентів є уявлення знань розділу "Механіка" на основі теоретико-множинного підходу у вигляді пленарних та просторових орієнтованих граф і створення на їх основі структурованих алгоритмів для вирішення задач. Зазначені способи практичного застосування структурованих алгоритмів призначені для навчання студентів з особливими потребами.

В статье рассматриваются вопросы эффективной организации учебной деятельности студентов с проблемами языково-слухового аппарата на практических занятиях из механики. Логической основой программирования учебной деятельности студентов является представление знаний раздела "Механика" на основе теоретико-множественного подхода в виде пленарных и пространственных ориентированных граф и создания на их основе структурированных алгоритмов для решения задач. Указанные способы практического применения структурированных алгоритмов предназначены для обучения студентов с особенными потребностями.

The article covers questions of effective organization of educational activity of students with hearing and speaking impairments during practical mechanics studies. Logical basis of programming students educational activity is presentation of Mechanics materials on the basis of the theoretical pluralistic approach in the form of plenary and spatially oriented columns and creation of structured algorithms for sums solving on their basis. Indicated methods of practical appliance of structured algorithms are intended for educating students with special needs.

докладніше...
Номер сторінки: 258

У систематизованому вигляді розглянуто історичний аспект проблеми білінгвізму в навчанні глухих. Показані різні підходи до оцінки ролі і тесту жестової мови, починаючи зі Стародавнього світу і до наших днів. Проаналізовано погляди представників сурдопедагогічної теорії і практики на різних етапах її становлення і розвитку.

В систематизованом виде рассмотрен исторический аспект проблемы билингвизма в обучении глухих. Показаны различные подходы к оценке роли и теста жестовой речи, начиная с Древнего мира и до наших дней. Проанализированы взгляды представителей сурдо­ педагогической теории и практики на разных этапах ее становления и развития.

In the article is consider in the systematize type history aspect of problem bilinguistic in educating deaf. Shown defferent approaches to evaluations  dug and place  an gesture speech,  as  from  the  ancient world and milked a present-day  day. Analyze  glances  of representatives an theory and practices pedagogics for a deaf person on defferent stages its becoming  and developments.    

докладніше...
Номер сторінки: 252

Особливу увагу приділено проблемі навчання англійської мови студентів з особливими потребами. Подана характеристика основних етапів комунікативного навчання граматики англійської мови. Розкрито деякі особливості комунікативного навчання англійської мови. Зроблено акцент на обліку індивідуальних: можливостей студентів під час організації комунікативної діяльності.

Особое внимание уделено проблеме обучения английскому языку студентов с особенными потребностями. Дана характеристика основных этапов коммуникативного обучения грамматике английского языка. Раскрыты некоторые особенности коммуникативного обучения английскому языку. Сделан акцент на учёте индивидуальных: возможностей студентов во время организации коммуникативной деятельности.

Special attention is attented to the problem of teaching English disabled students. The characteristics of the main stages of /earning English gram-mar communicatively have been done. Some peculiarities of teaching Eng-lish communicatively have been highlighted here. The author accented to take into account the individual abilities in the process of organization of communicative activity.

докладніше...
Номер сторінки: 246

Розглянуто особливості навчання латинської мови учнів із порушеннями слуху. Подано загальнометодичні поради, спрямовані на подолання труднощів з її вивчення.

Рассмотрены особенности обучения латинскому языку учащихся с нарушениями слуха. Даны общеметодические советы, направленные на преодоление трудностей по его изучению.

The peculiarities of teaching Latin for students with infringed hearing are viewed. The common methodical advices, directed on the overcoming ail the difficulties in learning of this language, are given.

докладніше...

У статті розглядаються питання організаційно-методологічних аспектів навчання студентів іншомовного спілкування людей із вадами слуху. Даються науково-методичні рекомендації організації процесу навчання студентів із порушеннями психофізіологічних можливостей слухового апарату.

В статье рассматриваются вопросы организационно-методо-логических аспектов обучения иноязычному общению слабослышащих студентов. Даются научно-методические рекомендации организации процесса обучения студентов с нарушениями психофизиологических возможностей слухового аппарата.

It is shown the ways of organization and methodology of teaching for-eign languages the students with different problems of hearing; the ways of motivation and individual reproach to the training of disabled students, the role of teacher during the process of education.

докладніше...
Номер сторінки: 239
Перейти до сторінки: