АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Новітні освітні технології

Розглядаються переваги дистанційного навчання як напряму в педагогіці, яке інтенсивно розвивається і поширюється. Висловлюється думка, що творчість - головний принцип дистанційного навчання - як в індивідуальній роботі студентів, так і в діалозі з викладачем, тьютором, іншими учнями.

Рассматриваются преимущества дистанционного обучения как направления в педагогике, которое интенсивно развивается и распространяется. Высказывается мнение, что творчество — главный принцип дистанционного обучения — как в индивидуальной работе студентов, так и в диалоге с преподавателем, тьютором, другими учащимися.

This article is about the advantages of the distant education as a direction in pedagogic,  which is being intensively developed and spreaded. Opinion is expressed in the following form: the creation is the main principle of the distant education in the individual work of the students and in the dialogue with teacher, tutor and other students as well.

докладніше...
Автори: Четов В.В.
Номер сторінки: 453

Розглядається дистанційне навчання як спосіб здобуття вищої освіти людьми з особливими потребами, інвалідами.

Рассматривается дистанционное обучение как способ получения высшего образования людьми с особыми потребностями, инвалидами.

The article considers distance learning as the way of getting higher edu-cation by people with the special needs, the invalids.

докладніше...
Номер сторінки: 449

Стаття присвячена дистанційному навчанню як найбільш ефективній формі організації навчального процесу для людей з обмеженими можливостями. Розглянуто особливості різних форм навчання і контролю знань у дистанційному навчанні.

Статья посвящена дистанционному обучению как наиболее эффективной форме организации учебного процесса для людей с ограниченными возможностями. Рассмотрены особенности различных форм обучения и контроля знаний в дистанционном обучении.

This article is dealing with the distant education as the most effective form of studying for people with disabilities. Also the peculiarities of the different forms of studying and checking the badges in the distant studying are examined.

докладніше...

У статті обґрунтовується необхідність введення дистанційної освіти як умови повноцінної соціальної та особистісної реабілітації людей з обмеженими можливостями, визначаються основні принципи її організації.

В статье обосновывается необходимость введения дистанционного образования как условия полноценной социальной и личностной реабилитации людей с ограниченными возможностями, определяются основные принципы его организации.

The article deals with the necessity to introduce distance education as a condition of comprehensive social and personal rehabilitation of students with special needs; also main principles of organizing distance teaching and /earning are outlined.

докладніше...
Номер сторінки: 443

Мета нашого дослідження — описати зарубіжний досвід створення репозитаріїв навчальних об'єктів, а також перспективи створення бази даних НО з англійської мови в Україні для укладання навчальних матеріалів з різним рівнем складності і в тому числі дистанційних курсів (ДК) для людей з особливими потребами.

Цель нашего исследования - описать зарубежный опыт создания репозиториев учебных объектов, а также перспективы создания базы данных НО по английскому языку в Украине для создания учебных материалов с разным уровнем сложности и в том числе дистанционных курсов (ДК) для людей с особыми потребностями.

The aim of our research is to describe the foreign experience of repositories of learning objects and the prospects of creating a database of English BUT in Ukraine for the conclusion of training materials with different levels of difficulty and including distance learning courses (DC) for people with disabilities.

докладніше...
Номер сторінки: 435

Матеріали даної статті присвячені проблемі використання комп'ютерно орієнтованих засобів навчання (КОСО) у спеціальній школі для дітей із порушеннями слуху. Основний акцент зроблений на розкритті таких питань впливу КОСО: мотиваційний аспект навчальної діяльності, способи управління навчальною діяльністю, контроль якості знань, індивідуальний підхід до навчання, пізнавальний аспект навчання.

Материалы данной статьи посвящены проблеме использования компьютерно ориентированных средств обучения (КОСО) в специальной школе для детей с нарушениями слуха. Основной акцент сделан на раскрытии следующих вопросов влияния КОСО: мотивационныи аспект учебной деятельности, способы управления учебной деятельностью, контроль качества знаний, индивидуальный подход к обучению, познавательный аспект обучения.

The materials of this article are devoted to informational oriented means of education usage focused on training  (IOME) special school for children with hearing disabilities. The basic accent is done on describing of the following questions  of IOME influence:  aspect  of motivation of educational  activity, ways of management of educational activity,  quality monitoring of knowledge, individual approach to education,  connective's of aspect of training.

докладніше...
Номер сторінки: 431

Розглянуто специфічні питання, пов'язані з використанням комп'ютера в навчанні інвалідів. Показано вплив оптимальної організації людино-машинного взаємодії в контексті навчання на ефективність навчання. Намічено шляхи розробки інтерфейсу, оптимального для кожного конкретного виду інвалідності.

Рассмотрены специфические вопросы, связанные с использованием компьютера в обучении инвалидов. Показано влияние оптимальной организации человеко-машинного взаимодействия в контексте обучения на эффективность обучения и учения. Намечены пути разработки интерфейса, оптимального для каждого конкретного вида инвалидности.

The article deals with specific issues related to the use of computers in education of people with special needs. Elicited is the influence of man-machine dialogue proper design on efficiency and efficacy of teaching and learning. Prospective forms of interaction relevant to each type of disability suggested.

докладніше...
Номер сторінки: 423

Гіпертекстові і мережеві технології надають нові можливості в навчанні і вихованні студентів, сприяючи впровадженню методів, заснованих на спільному створенні текстів. Ці методи сприяють розвитку дистанційного навчання і їх можна використовувати під час навчання учнів з особливими потребами, насамперед із обмеженнями в пересуванні, а також тих, у кого є певні труднощі при встановленні звичайних і соціальних контактів. Пілотажне дослідження підтвердило наявність педагогічного потенціалу таких методів, дозволило виявити деякі вимоги до організації такого навчання.

Гипертекстовые и сетевые технологии предоставляют новые возможности в обучении и воспитании студентов, способствуя внедрению методов, основанных на совместном создании текстов. Эти методы способствуют развитию дистанционного обучения и их можно использовать при обучении учащихся с особыми потребностями, прежде всего с ограничениями в передвижении, а также тех, у кого имеются определенные трудности при установлений обыкновенных и социальных контактов. Пилотажное исследование подтвердило наличие педагогического потенциала таких методов, позволило виявить некоторые требования к организации такого обучения.

Hypertext and network technologies provide new possibilities in education by promoting techniques based on cooperative text composition. These methods can be used in the context of distant learning and education of students with special needs, primarily with motion limitation and those experiencing problems in communication and establishing social contacts. The pilot study elicited the tutorial potential of such methods  and clarified requirements  to  management of these  types  of instruction.

докладніше...
Номер сторінки: 416

У даній статті пропонується модель інтерактивного підручника, який складається з чотирьох основних блоків: навчального, допоміжного, практичного та контролюючого. Підручник розробляється для дисципліни "Маркетинг", призначається для широкого кола студентів, незалежний від мережі Інтернет і може допомогти в оволодінні знаннями людям із обмеженими фізичними момливосmями.

В данной статье предлагается модель интерактивного учебника, который состоит из четырех основных блоков: учебного, вспомогательного, практического и контролирующего. Учебник разрабатывается для дисциплины "Маркетинг", предназначается для широкого круга студентов, независим от сети Интернет и может помочь в овладении знаниями людям с ограниченными физическими возможносmями.

In  the article  given the model of interactive textbook  which consists  of four basic blocks is offered: educational,  auxiliary, practical and supervisory. A textbook is developed for discipline "Marketing", targets at wide society of students, independent of network  the Internet and capable  to help  in  the capture by know/edges to the people with the limited physical possibilities.

докладніше...
Номер сторінки: 411

Мета цієї роботи - поставити завдання реабілітації інвалідів у вигляді системи взаємопов'язаних проектів навколо корпоративної бази даних.

Цель настоящей работы — поставить задачу реабилитации инвалидов в виде системы взаимосвязанных проектов вокруг корпоративной базы данных.

The purpose of this work is to put the task of rehabilitation of the disabled in the form of a system of interconnected projects around the corporate database.

докладніше...

Подано визначення тих мовних сигналів, які надходять до дитини з порушеннями слуху через різні сенсорні канали, забезпечуючи полісенсорне сприйняття мови. З'єднуючись, накладаючись один на інший, ці сигнали утворюють більш об'ємний образ фонеми, сукупності фонем-морфем, слів. Але при цьому необхідна спеціальна і специфічна підготовка дитини (дорослого) до інтелектуальної інтерпретації цих мовних сигналів, розпізнавання смислонесучих елементів мови, їх синтез, що дозволяє досягти розуміння мовного потоку на рівні словосполучення, фрази, повідомлення.

Дано определение тех речевых сигналов, которые поступают к ребенку с нарушениями слуха через разные сенсорные каналы, обеспечивая полисенсорное восприятие речи. Соединяясь, накладываясь один на другой, эти сигналы образуют более объемный образ фонемы, совокупности фонем-морфем, слов. Но при этом необходима специальная и специфическая подготовка ребенка (взрослого) к интеллектуальной интерпретации этих речевых сигналов, распознавание смыслонесущих элементов речи, их синтез, что позволяет достичь понимания речевого потока на уровне словосочетания, фразы, сообщения.

Качественное формирование умений и навыков полисенсорного восприятия, анализа речи, ее понимания обеспечивают современные отечественные сурдотехнические приборы — "Полифонатор", "Слухо-речевой тренажер", "Видеофонатор".

The definition of the speech signals, which the child with impaired sense of hearing receives through various sensory channels and thanks to which good and undistorted perception of the speech is provided, is given in the article. Incorporating and overlapping with one another those signals form a volumetric image of phoneme, a combination of ohonemes-morphemes, words. The child or adult must go through special training that will enable them to intellectually interpret those speech signals, recognize the elements of the speech, their syntheses. This will allow to obtain good comprehension of the speech flow on the word-combination, phrase, communication level.

Modern, domestically manufactured devices: "Polyfonator", "Speech-hearing simulator", "Videophonator",  provide  formation of the  high-quality skills  in the  area of polytouch perception,  speech,  as well as perception  of the cpeech.  

докладніше...
Номер сторінки: 400

Подано аналіз досвіду використання комп'ютера при навчанні дітей із вадами слуху в молодших класах. Наведено як позитивні аспекти використання комп'ютерів у процесі навчання в молодших класах спеціальної школи, так і існуючі на сьогоднішній день труднощі.

Дан анализ опыта использования компьютера при обучении детей с недостатками слуха в младших классах. Приведены как положительные аспекты использования компьютеров в процессе обучения в младших классах специальной школы, так и существующие на сегодняшний день трудности.

The materials of this article are devoted to the analysis of experience for usage of the computer at training children with lacks of hearing in primary school. Developed as positive aspects of input of the computer in training in the primary school of special school, and difficulties, which existing for today.

докладніше...

У статті розглядається історико-психолого-педагогічний аспект реабілітації осіб із обмеженими фізичними можливостями. Здійснюється спроба аналізу освітньої діяльності як фактора своєрідної духовної реабілітації осіб із обмеженими фізичними можливостями як творчої особистості. Також робиться акцент на реалізації зв'язку проблеми розвитку творчості студентів із педагогічними технологіями.

В статье рассматривается историко-психолого-педагогический аспект реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями. Осуществляется попытка анализа образовательной деятельности как фактора своеобразной духовной реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями как творческой личности. Также делается акцент на реализации связи проблемы развития творчества студентов с педагогическими  технологиями.

In  article historical psychological pedagogical aspect  of rehabilitation of persons with the limited physical opportunities is considered. Attempt of the analysis of educational activity as factor of original spiritual rehabilitation of youth is carried out. Process of formation and becoming of persons with the limited physical opportunities as creative person is described. Also accent is made on realization  of connection  of a problem of development of creativity of students  with pedagogical technologies. 

докладніше...
Номер сторінки: 389

Акцентовано увагу на актуальності використання новітніх технологій і активних методів навчання іноземної мови. Розглянуто методи комунікації, білінгвізму, безперервного відстеження мови та ін. Відзначено особливу роль мультимедійних навчальних курсів у розвитку самостійного мислення людей із проблемами слуху.

Акцентировано внимание на актуальности использования новейших технологий и активных методов обучения иностранному языку. Рассмотрены методы коммуникации, билингвизма, непрерывного отслеживания речи и др. Отмечена особая роль мультимедийных учебных курсов в развитии самостоятельного мышления людей с проблемами слуха.

The  article  stresses  the  actuality  of using  the  latest technologies  and active methods of teaching foreign languages.  The article describes the method of communication, bilingualism,  continuous  discourse  tracking and others. The article notes the role of multimedia learning courses in the development of critical thinking of hearing-impaired students.  

докладніше...
Номер сторінки: 379

На підставі матеріалів ЄС комісії з інформатизації суспільства (DGINFSO) та офіційних виступів її керівників розглянуті основні напрямки досліджень і розробок сучасних навчальних технологій для підготовки громадян до життя і праці в умовах майбутнього "розумного" суспільства (суспільства знань).

На основании материалов ЕС комиссии по информатизации общества (DGINFSO) и официальных выступлений ее руководителей рассмотрены основные направления исследований и разработок современных обучающих технологий для подготовки граждан к жизни и труду в условиях грядущего „умного " общества (общества знаний).

On the basis of materials of ES commission on informatization of society (DG INFSO)  and official speaking of leaders, main directions  of researches and development of high studying technologies for preparing citizens for life and work in conditions of forthcoming "clever" society (society of know/edge) were considered.

докладніше...
Номер сторінки: 371