АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Сучасні проблеми навчання, виховання та інклюзії людей з інвалідністю в загальноосвітній простір

У статті здійснено спробу аналізу проблем соціалізації дітей-інвалідів. Метою є аналіз проблеми формування позитивного ставлення у суспільстві до осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями та спроба узагальнити досвід використання соціальних технологій для роботи з ними. 

Здійснено теоретичний аналіз проблеми розумової відсталості та різних підходів до питання самооцінки розумово відсталих дітей; особливостей спілкування дітей з порушенням розумового розвитку; специфіки особистісних стосунків учнів спеціалізованої школи. Наголос зроблено на потребі у задоволенні від спілкування з однолітками та вчителями.

Проаналізовано технології соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, метою яких є формування життєвого досвіду дітей з обмеженими психофізичними можливостями, задоволення їх особливих потреб у соціальних взаємовідносинах і спілкуванні, доступі до інформації і об’єктів оточення та матеріальних цінностей. Провідним компонентом соціальної роботи з цією категорією дітей є формування індивідуальності, її соціалізація з урахуванням потенційних можливостей і потреб кожної дитини.

докладніше...
Номер сторінки: 10

Статтю присвячено вивченню організації навчання осіб з фізичними вадами здоров’я у ФРН. Розглянуто тексти важливих Законів, а також друковані публікації федерального відомства. Подано важливі адреси і телефони, куди слід звертатися за допомогою та консультацією, зокрема Федерального міністерства праці та соціального захисту. Автором запропоновано рекомендації щодо покращення інтеграції інвалідів у суспільне життя України.

докладніше...
Автори: Ожема І. С.
Номер сторінки: 92

Стаття розкриває структуру природного права людини на охорону здоров’я і значення понять «право людини на охорону здоров’я», «здоров’я» та «охорона здоров’я».

Здоров’я є природним благом, елементом, складником антропної природи людини, яким вона наділяється від народження. Тоб-то, з одного боку, стан здоров’я залежить від природно закладених характеристик людини, що складаються на момент народження людини, а з іншого, — визначається під впливом соціальних факторів, спадкових, природних чинників та економічних і політичних умов, що є у державі.

Вирішення конкретних питань про права й свободи людини належить до внутрішньої компетенції держави. Орієнтація України на інтеграцію до Європейського Союзу, вступ до Ради Європи та ратифікація нею низки європейських конвенцій відкривають для нашої держави нові можливості долучитись до найбільш прогресивних надбань людства, зокрема у гуманітарній сфері, але одночасно ставлять вимоги щодо досягнення Україною високого рівня забезпечення і захисту прав людини та виконання нею взятих на себе міжнародно-правових зобов’язань. Таким чином, міжнародноправове визнання права людини на охорону здоров’я безпосередньо впливає на характер взаємовідносин суспільства та особи, на процес забезпечення цього права у кожній конкретній державі.

Аналіз міжнародно-правових актів дає можливість зробити висновок, що структурними елементами права людини на охорону здоров’я як загальносоціального (природного) права людини є такі можливості: життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я; заборона катування чи жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність поводження чи покарання, зокрема, особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам; зниження рівня мертвонароджуваності та дитячої смертності й здорового розвитку дитини; покращення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни праці у промисловості; запобігання і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьба з ними; медична допомога; консультативні й просвітницькі послуги; справедливі й сприятливі, безпечні та здорові умови праці; охорона материнства; захист дітей і молоді у сфері охорони здоров’я.

докладніше...
Номер сторінки: 75

Статтю присвячено висвітленню ролі видатного історика, педагога, культурного та громадського діяча кінця ХІХ – поч. ХХ ст. А. С. Синявського, який був виразником національних інтересів і духовного розвитку українського народу. Досліджено окремі етапи наукової діяльності А. С. Синявського, насамперед в історичній, педагогічній, культурній і краєзнавчій сферах, акцентовано на факторах формування наукових поглядів ученого, визначено стрижневу позицію науковця щодо відстоювання національних інтересів українського народу.

докладніше...
Номер сторінки: 66

У Чеській Республіці немає системи гарантованої державної допомоги молодим людям, які щойно закінчили вищі навчальні заклади, немає системи, що допомогла б їхньому входженню у доросле життя. Структура університетського життя підлітків ґрунтовно організована, вона включає в себе матеріальне забезпечення та акцентує увагу підлітка на обов’язкове отримання освіти та кар’єрне зростання. Університетська допомога закінчується, коли підлітки досягають віку дорослої людини та отримують диплом, і повна відповідальність за організацію власного життя покладається виключно на молодого спеціаліста. Майбутнє підлітків із серйозними труднощами (соціальні, психічні та фізичні вади) надзвичайно складне (загроза безробіття, залежності, кримінальні нахили). Координація після університетського життя молодих людей є головним завданням Національної стратегії щодо захисту прав дітей. Мета цієї стратегії — зниження злочинності та патологічної поведінки молоді.

Цілі дослідження: планування та опис різних способів післядипломної допомоги (підтримка програм забезпечення житлом, реабілітаційних центрів, пансіонатів і першого житла); окреслення можливостей, доступних для молодих людей, які закінчили навчання (допомога в працевлаштуванні, догляд за членами сім’ї, незалежне житло), і їхній статус на ринку праці; порівняння даних, отриманих від ВНЗ та закладів громадського обслуговування. У роботі розглянуто результати досліджень, отриманих за допомогою структурованих інтерв’ю зі співробітниками та клієнтами окремих чеських навчальних закладів — інтерв’ю з психологами, соціальними працівниками і науковцями з різних установ.

докладніше...
Автори: Miluše Hutyrová
Номер сторінки: 54

В статье рассматриваются основные принципы компетентностного подхода в современном образовании, этапы его становления, состав мотивационной компетенции в области обучения специалистов, характерологические признаки ключевых компетенций. Одной из главных научно-методических проблем, встающих перед российскими вузами в связи с переходом на стандарты третьего поколения, за основу которых взят компетентностный подход, является разработка отечественной концепции компетентностного обучения, содержания, типологий и уровней самих компетенций в системе высшего профессионального образования. Многие положения компетентностного образования еще не стали предметом практической педагогики, основой российского высшего профессионального образования. Поэтому сегодня для реализации компетентностного подхода необходимо опираться на международный образовательный опыт и учитывать необходимость его адаптации к традициям и потребностям России.

Переориентация содержания на освоение основных компетенций, по мнению автора, соответствует и традиционным ценностям российского образования, ориентации на понимание научной картины мира. Система высшего образования должна больше опираться на личностно-ориентированную, генезисную модель образования, которая формирует компетентности, чем просто на передачу знаний и формирование определенного набора навыков.

Переход к компетентностному подходу в высшем образовании позволяет не просто накапливать знания по преподаваемым предметам, а стимулирует творческое, креативное их использование, что позволяет студенту быть мобильным в образовательной среде как страны, так и мира, а выпускнику вуза стать востребованным и конкурентоспособным на рынке труда.

докладніше...
Номер сторінки: 39

У статті представлено результати аналізу основних проблем інклюзивної освіти у Великій Британії. Розглянуто перешкоди на рівні урядової діяльності, місцевої влади та місцевих громад. Особливу увагу приділено аналізу стану справ у системі шкільної освіти та пошукам шляхів вирішення визначених перешкод у доступі до освіти. Зокрема, йдеться про державну політику підтримки інклюзивної освіти; про полегшення доступу до транспорту та громадських будівель, до освітніх ресурсів, обладнання, програмного забезпечення і, за необхідності, надання відповідної технічної допомоги учням з обмеженими можливостями. Встановлено, що у сфері освіти в британському суспільстві та на всіх рівнях влади існує єдина думка, згідно з якою, людей з обмеженими можливостями, наскільки це можливо, інтегрують у загальноосвітню систему. Такий підхід сприяє визнанню в людях відмінностей і є складовою виховання громадянського почуття.

докладніше...
Номер сторінки: 27

Розглянуто основні концепції нормалізації життєдіяльності й соціального функціонування людей з особливими потребами. Мета статті — висвітлити результати дослідження сучасних концепцій нормалізації у світлі детермінації процесів інвалідизації, зумовлених особливостями середовищних факторів. Визначено поняття «норма» з точки зору християнської етики, філософії, мовознавства, теорії систем, правознавства, соціальної роботи. Проблема норми в соціальній роботі з людьми з особливими потребами розглядається у руслі моделей (концепцій) інвалідизації, моделей інвалідності, моделей здоров’я, моделей соціальної роботи з людьми з особливими потребами, підвищення рівня її професіоналізації й професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи. Педагогічні, соціально-педагогічні та соціальні аспекти проблеми нормалізації вивчаються з позиції принципів нормалізації Б. Нірьє і В. Вольфенсбергера та з точки зору медико-соціальної моделі й соціальної моделі інвалідизації. Однак на сьогодні привертає увагу необхідність розробки сучасних підходів до визначення сутності й змісту процесу нормалізації життєдіяльності та соціального функціонування людей з особливими потребами в інтегрованому середовищі.

Тестування соціальної системи для визначення критеріїв динаміки процесів нормалізації може здійснюватись на основі трьох індикаторів: 1) орієнтація на вищий зразок, стандарт; 2) орієнтація на певну групу користувачів послуг, клієнтів організацій соціальної сфери, групу студентів; 3) орієнтація на можливість і ступінь досягнення конкретної мети. Автор доходить висновку, що нормалізація життєдіяльності й соціального функціонування людей з особливими потребами означає процес приведення до норми соціального контексту, психологічного, духовного і соціального самопочуття людини відповідно до її особливих потреб, збережених індивідуальних можливостей і можливостей соціального середовища. Норма визначається як стан приведення до рівноваги і гармонії всіх соціальних (соціально-економічних, соціально-правових, соціально-побутових і соціально-педагогічних), духовних та психологічних аспектів життя індивіда на основі створення адекватної системи соціальної захищеності й допомоги, можливості задоволення особливих потреб.

докладніше...
Номер сторінки: 10

У статті розглядаються нові технології створення електронних навчальних ресурсів для систем дистанційного навчання, основані на використанні хмарних Інтернет-сервісів.

докладніше...
Номер сторінки: 119

Представлена стаття розкриває різні підходи до визначень понять «громадянин», «громадськість», «активність», «громадянська активність», на основі узагальнення та систематизації робиться визначення «громадської активності особистості» та «громадської активності підлітка» та розкривається структура цих понять.

докладніше...
Номер сторінки: 107

У статті досліджуються перспективи організації освіти людей третього віку в Україні у контексті міжкультурного діалогу, артикульованого Радою Європи. Міжкультурний діалог виступає домінантною складовою у вирішенні завдання жити у новій соціально-культурній моделі світу на засадах поваги прав та основних свобод людини.

докладніше...
Номер сторінки: 100

У статті автор зосереджує увагу на двох основних підходах до визначення сутності довільної діяльності, представляє аналіз літератури щодо трьох основних ланцюгів у схемі слухового контролю, а також оцінки стану самоконтролю мовленнєвої діяльності у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку для діагностики та корекції мовленнєвих порушень.

докладніше...
Номер сторінки: 86

У статті викладено результати опитування студентів щодо їх уявлень про критерії внутрішньої та зовнішньої корпоративної соціальної відповідальності; про переваги, які отримує суспільство при дотриманні бізнесом принципів корпоративної соціальної відповідальності; з’ясовано джерела, з яких студенти отримують інформацію про соціальну активність компаній.

докладніше...

У статті розглянуто питання, пов’язані із забезпеченням ефективності управлінської діяльності менеджера творчого колективу шляхом формування необхідних професійних вимог. Розглянуто структуру професійних вимог, що базуються на відповідних навичках і здібностях.

докладніше...
Номер сторінки: 65

Використання комп’ютерних технологій у процесі навчання є нагальною потребою сучасної освіти. Залучення студентів до навчання із застосуванням інформаційних технологій, засвідчило підвищення якості засвоєння ними навчального матеріалу, настрою і бажання надалі із задоволенням вивчати предмет та виконувати різноманітні завдання. Інформатизація навчального процесу істотно вплинула на процес придбання знань.

докладніше...
Номер сторінки: 53

У статті проаналізовано правові аспекти освітньої політики держави для нечуючих як лінгвістичної меншини на сучасному етапі.

докладніше...
Номер сторінки: 39

У статті розглядаються питання освіти та реабілітації студентів з особливими освітніми потребами, показана роль центру інтелектуального розвитку та професійної реабілітації як спеціального підрозділу вищого навчального закладу, розкриті напрями його діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 31

У статті розглянуто вплив науки на формування педагогічних цілей і завдань у вищій школі. Визначено, що навчання у вищій школі має сформувати у фахівців документно-інформаційних комунікацій основи сучасного наукового знання, зорієнтованого на потреби життя й виробництва, яке забезпечило б можливість активної і творчої участі молодої людини в громадській і виробничій діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 22

У статті описані концептуальні підходи Університету «Україна» до формування інклюзивного освітнього середовища вищої школи, що реалізуються в процесі розбудови першого в Україні університету інклюзивного типу. Серед ключових умов забезпечення рівних прав студентів на якісну вищу освіту першочерговими визначені: архітектурна, інформаційна та соціальна доступність освітнього середовища, створення матеріально-технічної бази, адаптованої до потреб студентів, наявність кваліфікованих науково-педагогічних кадрів, підготовлених до роботи в інклюзивному середовищі. Визначено коло питань, пов’язаних з нормативно-правовим, навчально-методичним та організаційно-кадровим забезпеченням вищої школи, які необхідно розв’язати для реалізації інклюзивної освіти. Впровадження розробленої концепції інклюзивної вищої освіти має позитивно вплинути на систему вищої освіти України.

докладніше...

Розроблені й охарактеризовані процесуальний і особистісний кри­терії ефективності соціально-педагогічної роботи зі студентами з особливими потребами в умовах ВНЗ інклюзивної орієнтації. Вико­ристані критеріальні показники, що дали можливість оцінити ефективність соціально-педагогічної роботи та встановити норму (еталон) соціалізованості студентів з особливими потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 103
Перейти до сторінки: