АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Інноваційні педагогічні технології: методика, практика, досвід, перспективи

Життя є основоположним благом й однією з найвищих соціальних цінностей людини, позбавлення якого є незворотнім та означає припинення існування особи. Право на життя є природничим і невід’ємним. Без дотримання цього права всі інші права не мають цінності і значення. Саме тому право на життя знаходиться під максимальним правовим захистом, що базується на Конституції.

Здоров’я є природним благом, елементом, складником антропної природи людини, яким вона наділяється від народження. Тобто, з одного боку, стан здоров’я залежить від характеристик людини, які складаються на момент народження людини, а з другого, — характеристик, що визначаються під впливом соціальних факторів, спадкових, природних чинників та економічних і політичних умов, що є у державі.

У статті робиться спроба дослідити, у чому полягає співвідношення права людини на охорону здоров’я і права на життя.

докладніше...
Номер сторінки: 219

У цій науковій статті розглянуто та обґрунтовано актуальність і необхідність врахування індивідуальних особливостей особистості в процесі навчання. Проаналізовано досвід педагогів та психологів різних часів з цього питання. Описано особистісні особливості та їх відображення на навчальному потенціалі студентів. На основі анкетування навчальних груп студентів за методикою К. Г. Юнга отримано результати щодо типології особистостей. Результати дослідження можуть застосовуватися в педагогічній діяльності з метою підвищення продуктивності навчального процесу.

До індивідуальних особливостей відносяться: своєрідність відчуттів, сприйняття, мислення, пам’яті, уяви; особливості інтересів, нахилів, здібностей, темпераменту, характеру особистості. Необхідність індивідуального підходу викликана тією обставиною, що будь-який вплив на особистість переломлюється через її індивідуальні особливості, через «внутрішні умови», без урахування яких неможливий по-справжньому дійовий навчально-виховний процес.

докладніше...

У статті розглядаються поняття та роль іншомовного мовлення і значення іншомовного професійного спілкування студентів вищих навчальних закладів немовних спеціальностей та проблема формування іншомовних навичок у студентів немовних факультетів. Розглядаються чинники, які допомагають студентам оволодіти іноземною мовою в процесі адаптації їх на першому курсі вищого навчального закладу. Вивчаються фактори ефективного оволодіння студентами іноземними мовами у вищому навчальному закладі.

докладніше...
Номер сторінки: 127

У статті представлено огляд наукової літератури з питань дослідження проблеми розвитку інтелекту дітей з порушеннями слуху, а також визначено основні положення, що зумовлюють вибір теми та надають їй актуального значення. Аналізуються основні підходи вітчизняних та зарубіжних сурдопсихологів щодо розробки проблеми дослідження розвитку інтелекту дітей з порушеннями слуху. Представлено огляд діагностичних підходів до дослідження рівня розвитку інтелекту дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху, а також досвід науковців щодо діагностики розвитку інтелекту дітей з порушеннями слуху та узагальнено результати досліджень, що підтверджує вибір актуальної проблеми дослідження.

Підвищений інтерес до проблеми сутності інтелекту та шляхів його експериментального дослідження не є випадковим. Успішне вирішення цієї проблеми дало б поштовх подальшому прогресу в розвитку цілої низки наук про людину. 

Безліч підходів та концепцій щодо визначення поняття інтелекту зумовлює пошук найоптимальніших та науково обґрунтованих даних у проблемі дослідження. Одним з найважливіших питань при вивченні цієї проблеми є визначення впливу мовленнєвого дефіциту та порушення нормального функціонування слухового аналізатора на протікання пізнавальних процесів, розвиток інтелекту, всебічний розвиток особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 114

У статті подано методичні рекомендації педагогічним працівникам інклюзивного навчання щодо співпраці як необхідної передумови забезпечення ефективності корекційної роботи. Висвітлено організаційні питання навчальної команди фахівців. Система комплексної корекційно-розвивальної допомоги дітям з особливими потребами в умовах інклюзії передбачає медичну, педагогічну, психологічну та соціальну допомогу. Педагогічна взаємодія фахівців загальної та спеціальної освіти — суттєвий чинник у структурі професійного співробітництва в інклюзивному навчальному закладі.

докладніше...
Номер сторінки: 99

У статті аналізуються особливості підготовки дошкільників із ДЦП в умовах реабілітаційного центру. Автор досліджує стратегічні можливості інтегрованого навчання для дітей з проблемами здоров’я засобами самостійних занять, які б надавали можливість самостійно займатися фізичними вправами та отримувати всебічний гармонійний розвиток. На думку автора, корекційний напрям навчання і виховання — раціональний шлях для подолання цієї проблеми.

Недоліки загального фізичного розвитку у дошкільників із ДЦП негативно впливають на оволодіння ними життєво важливими уміннями та навичками — це викликає гостру потребу у проведенні корекційновиховної роботи. Гіпокінезія і пов’язана з нею недостатність м’язової діяльності погіршують координаційні здібності. Раціонально побудована система фізичного виховання, систематичні фізичні вправи сприяють розвитку і нормалізації функцій організму дитини з особливими потребами. Реалізація особистісно орієнтованої системи навчання потребує зміни «векторів» у педагогіці: від навчання як нормативно побудованого процесу до навчання як індивідуальної діяльності школяра, її корекції й педагогічної підтримки. Суттєво змінюється функція навчання. Усвідомлення та засвоєння дошкільниками із ДЦП знань шляхом використання цілеспрямованого корекційного впливу в організації навчальновиховного процесу є значною частиною їх особистісного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 86

У статті представлено сайт «Поширимо жест», який є навчальним посібником для вивчення і популяризації національної жестової мови різних країн в Інтернеті. Висвітлено соціальний аспект національних жестових мов у міжнародних документах. Розкрито склад зарубіжних команд та добір української команди в розробці електронного посібника. Обґрунтовано призначення міжнародного посібника для документування національних жестових одиниць, а також доступнішого спілкування глухих громадян із різних країн.

докладніше...

У статті представлено аналіз поняття корпоративної культури в різні епохи та у різних вчених. Особлива увага зосереджена на визначенні поняття для системи вищої школи. У дослідженні вказано на те, що у формуванні базових засад корпоративної культури в освітній сфері основна увага має зосереджуватися на її моральних чинниках, а етичний кодекс викладача повинен диктувати представникам керівного менеджменту вищого навчального закладу формування своєрідного діалогу з приводу цінностей, норм взаємодії між співробітниками і організацією, принципів справедливості, поваги до гідності людської особистості як основних умов формування внутрішньої корпоративної ідентичності.

докладніше...
Номер сторінки: 125

У статті зосереджено увагу довкола проблем, пов’язаних із місцем презентаційних навичок у процесі професійного становлення менеджера соціальної сфери. Зазначено, що однією з важливих характеристик майбутнього професійного менеджера є здатність представити його власні погляди перед керівниками та підлеглими в найбільш ефективній і переконливій формі. Кращим інструментом для цього є комп’ютерна презентація, що разом із вербальними та невербальними комунікаціями сприяє цій меті.

Важливим чинником у формуванні презентаційних навичок є тип поведінки, що вказує на формування певних особистих навичок і презентації. Найголовнішими для студента, який спеціалізується в управлінні соціальною сферою, є такі якості, як довіра, достовірність, комунікація, емпатія, здатність слухати й аналізувати, вміння контролювати ситуацію та тримати увагу аудиторії. Адекватна модель поведінки — важливий критерій успіху презентації.

Добре підготовлена презентація неодмінно викликатиме увагу. Демонстрація уваги до предмету повідомлення може виражатися через підтримку особи, яка виступає, вигуки, що дають змогу підтримати розмову і заохотити співбесідника до подальшого спілкування, тощо. У соціальній ситуації, для того щоб слухати ефективно, необхідно бути сенситивним до обговорюваних проблем і «ключів» соціальної взаємодії, що можуть бути виражені у вербальних і невербальних діях. Спостерігаючи за дією і реакцією, можна поліпшити уміння студентів слухати. Комбінація важливих мовних ресурсів, дієва акцентуація уваги в мові на основних думках, виразність мови, риторичні питання (вербальний аспект), невербальна поведінка (жести, зоровий контакт, відвертість з аудиторією, поведінка та стиль одягу) і структурований тематичний зміст створюють сприятливі умови для успішної презентації.

Ключовими елементами презентації є визначення теми, формулювання мети презентації, визначення структури і складання плану, оскільки залежно від мети і цільової аудиторії формуватиметься й зміст виступу.

Отже, можна стверджувати, що успіх процесу формування презентаційних умінь як вагомої складової професійноважливих якостей майбутніх менеджерів та фахівців інших спеціальностей ґрунтується на цілісності навчання, інтегрованості підходів, адаптації прийомів і технологій сучасної педагогіки, а також орієнтованості студентів на успіх та їхнє прагнення відбутися в майбутній професії.

докладніше...
Номер сторінки: 113

У статті розглянуто важливу проблему теорії й практики оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (далі – ЗНЗ) – його готовність до зазначеного процесу. Автор визначив поняття «готовність ЗНЗ до оцінювання інноваційного розвитку», виділив компоненти зазначеної готовності, визначив та обґрунтував критерії, показники та рівні готовності ЗНЗ до оцінювання його інноваційного розвитку ЗНЗ. У статті визначено та стисло охарактеризовано методи науково-педагогічного дослідження, які можуть застосовуватися для визначення рівня готовності ЗНЗ до вказаної діяльності. Критерії та рівні можуть використовуватися в подальших наукових дослідженнях, для організації оцінювання інноваційного розвитку в окремих ЗНЗ, підготовки педагогічних працівників до його здійснення.

докладніше...
Номер сторінки: 102

У статті розглядаються основні підходи до тлумачення термінів фізично-реабілітаційної освіти. Визначено сутність понять «реабілітація» і «фізична реабілітація»

докладніше...
Номер сторінки: 311

У статті проаналізовано психологічні фактори, що впливають на вибір професії. Показано роль мотивації при виборі професії та умови її правильного вибору.

докладніше...
Номер сторінки: 296

У статті розглядається історія створення й особливості навчально-виховної діяльності Острозької академії у ХVІ–ХVIІ ст. в Україні. На підставі історичних праць і джерел аналізується рівень викладання та якості системи навчання слухачів в Острозькій академії з метою визначення шляхів реалізації її досвіду в процесі навчання та виховання людей в сучасному інтегрованому середовищі ХХІ ст.

докладніше...

У статті йдеться про сучасний стан та перспективи розвитку системи освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку, основні здобутки і завдання спеціальної педагогіки на найближчий час та перспективу.

В статье характеризуется существующее состояние и перспектива развития системы образования лиц с психофизическими нарушениями, рассматриваются имеющееся успехи и основные задачи специальной педагогики на ближайшее время и перспективу.

In this article are described the most important questions in field on special pedagogic in Ukraine and perspectives of its development. Reviewered the directs of quality of special pedagogic, described the new approaches of inclusive education, described the questions of prepearing specialists for working in new system of special education.

докладніше...

Автор презентує нову концепцію вищої освіти, поєднаної з інтенсивною реабілітацією, базуючись на аналізі становища молоді з особливими потребами у Польщі та Нижній Сілезії. Проект включає діяльність у двох напрямах: (1) підготовчий період, який включає ідентифікацію потенційних студентів, перевірку їх здібностей, руйнування моральних бар'єрів і поповнення їх знань; (2) період навчання, який забезпечує медичною та психологічною допомогою, фізичною реабілітацією (власні та курортні ресурси), відповідним прилаштуваннями для навчального процесу, безбар'єрним середовищем, інтегрованими студентськими гуртожитками тощо. Також наводяться очікувані терміни реалізації проекту.

Based on the situation of disabled youth in Poland and the Lower Silesia region of author's activities, a new concept of higher education linked with an intensive rehabilitation has been presented. The projects includes activities in two areas: (1) prestudyperiod to deal with: identification of potential stu dents, testing of their abilities, braking mental barriers to study and complet ing their education; (2) duringstudyperiod to assure: medical and psycho logical care, physical rehabilitation in own and spa facilities, adequate learn ing tools, mobility on the campus, integrative student dormitory and others. Expected timing of realization of the project has been also given.

докладніше...
Номер сторінки: 81

Розглянуто принципи інклюзії студентів з особливими освітньої тільними потребами в навчальний процес і соціальне життя інтегрованого вищого навчального закладу. На практичному досвіді Університету «Україна» показана необхідність впровадження систе ми супроводу навчання студентів з інвалідністю для розвитку їх особистост .

Рассмотрены принципы инклюзии студентов с особыми образова тельными потребностями в учебный процесс и социальную жизнь интегрированного высшего учебного заведения. На практическом опыте Университета «Украина» показана необходимость внедрения систе мы сопровождения обучения студентов с инвалидностью для развития их личности.

Principles of inclusion for students with special educational needs into learning process and social life of integrated higher educational institution are considered.

The necessity of system of accommodation implementation for students with disability personality development is shown on the practical experience of University «Ukraine».

докладніше...