АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Інноваційні освітні технології: дослідження і здобутки

Стаття присвячена проблематиці консультування як засобу формування професійної спрямованості особистості в системі професійної освіти. Зокрема, розкрито такі аспекти: особливості професійного консультування, необхідність «наскрізний» діагностики в процесі професійного самовизначення, практичне дослідження із запропонованої тематики. Намічено також перспективні напрямки досліджень в області консультування в системі професійної освіти.

Статья посвящена проблематике консультирования как средства формирования профессиональной направленности личности в системе профессионального образования. В частности, раскрыты следующие аспекты: особенности профессионального консультирования, необходимость «сквозной» диагностики в процессе профессионального самоопределения, практическое исследование по предложенной тематике. Намечены также перспективные направления исследований в области консультирования в системе профессионального образования.

The article covers a problematics of consultation as means of formation of a professional orientation of the person in system of vocational training. In particular, the following aspects are opened: features of professional consultation, necessity of «through» diagnostics during professional selfdetermination, practical research on the suggested subjects. In article perspective directions of researches also are planned in the field of consultation in system of vocational training.

докладніше...

У статті представлено навчально-методичний посібник для студентів з порушеннями слухового апарату, яке використовується для навчання студентів в інтегрованих групах. Особливістю посібника є алгоритмізація навчальної діяльності на основі принципу системного підходу в навчанні.

В статье представлено учебно-методическое пособие для студентов с нарушениями слухового аппарата, которое используется для обучения студентов в интегрированных группах. Особенностью пособия является алгоритмизация учебной деятельности на основе принципа системного подхода в обучении.

докладніше...
Номер сторінки: 189

Розглянуто дидактичні і методичні принципи навчання студентів, що сприяють активізації їх прагнення до вивчення фізики. Розроблено технологію навчання студентів з урахуванням різних рівнів базових знань. Цей метод може бути використаний і для студентів з вадами здоров'я.

Рассмотрены дидактические и методические принципы обучения студентов, способствующие активизации их стремления к изучению физики. Разработана технология обучения студентов с учетом различных уровней базовых знаний. Этот метод может быть использован и для студентов с нарушениями здоровья.

Didactic and methodical principles of teaching students were considered to assist the intensification their learning physics.  The new technology of teaching students was worked out according to different levels of basic knowledge. This method also may be used by the students with some health defects.

докладніше...
Номер сторінки: 177

Стаття присвячена вивченню проблем реабілітації студентів з особливими потребами, зокрема, створення та оцінки ефективності соціально-педагогічних умов реабілітації студентів з особливими потребами в умовах інтегрованого навчання. У дослідженні обґрунтована цільова модель і структура індивідуальної програми соціально-педагогічної реабілітації. Доведено доцільність і переваги об'єднання навчально-реабілітаційного процесу в умовах навчально-реабілітаційного центру та включення в комплексні реабілітаційні програми високоефективних оздоровчих технологій.

Статья посвящена изучению проблем реабилитации студентов с особыми потребностями, в частности, созданию и оценке эффективности социально-педагогических условий реабилитации студентов с особыми потребностями в условиях интегрированного обучения. В исследовании обоснована целевая модель и структура индивидуальной программы социально-педагогической реабилитации. Доказана целесообразность и преимущества объединения учебно-реабилитационного процесса в условиях учебно-реабилитационного центра и включения в комплексные реабилитационные программы высокоэффективных оздоровительных технологий.

The article is devoted to the study of rehabilitation problems of students with special needs and especially to the creation and evaluation of the socio-pedagogical conditions of the rehabilitation of such students under conditions of integrated education. In this research there was determined goaloriented model as well as the structure of the socio-pedagogical rehabilitation program. It was proved that it's necessary and of a great advantage to combine learning and rehabilitation process under conditions of the educational-rehabilitation center. Also, it is very important to include modern, highly effective healthimprovement technologies in the individual process of rehabilitation.

докладніше...
Номер сторінки: 165

Стаття присвячена методу ситуативного аналізу «кейс-стаді». Наводиться ряд прикладів по використанню даного методу в навчальному процесі ВНТУ. Описано метод «кейс-стаді», застосовуваний в дистанційному навчанні студентів-заочників. Рекомендується застосування описаного методу «кейс-стаді» в дистанційному навчанні студентів-заочників та студентів з особливими потребами.

Статья посвящена методу ситуативного анализа «кейс-стади». Приводится ряд примеров по использованию данного метода в учебном процессе ВНТУ. Описан метод «кейс-стади», применяемый в дистанционном обучении студентов-заочников. Рекомендуется применение описанного метода «кейс-стади» в дистанционном обучении студентов-заочников и студентов с особыми потребностями.

The article is dealt with method of situational analysis of «case-study». Here is given a number of examples of using given method in the teaching process of Vinnyts'i National Technical University. The «casestudy» method used in distant education of correspondence students and students with disabilities has been described.

докладніше...

Розглядаються підходи до забезпечення професійної компетентності студентів із обмеженими можливостями в процесі дистанційного навчання. Особлива увага приділяється проведенню компетентісно орієнтованого тестування, що могло б визначити ієрархічний рівень формування отриманої компетентності.

Рассматриваются подходы к обеспечению профессиональной компетентности студентов с ограниченными возможностями в процессе дистанционного обучения. Особое внимание уделяется проведению компетентностно ориентированного тестирования, способного определить иерархический уровень формирования полученной компетентности.

 

докладніше...
Номер сторінки: 153

Проаналізовано роль дистанційної освіти (ДО) в сучасній педагогіхе з урахуванням соціально-психологічних особливостей особистості на підставі детального аналізу деяких Інтернет-ресурсів. Виявлено соціально-педагогічні аспекти достоїнств і недоліків ДО з позицій сучасної вищої освіти. Створення комп'ютерної реальності в найближчому майбутньому не зможе замінити людську реальність, тому ДО є лише інструментом поширення вищої освіти.

Проанализирована роль дистанционного образования (ДО) в современной педагогихе с учетом социально-психологических особенностей личности на основании детального анализа некоторых Интернет-ресурсов. Выявлены социально-педагогические аспекты достоинств и недостатков ДО с позиций современного высшего образования. Создание компьютерной реальности в ближайшем будущем не сможет заменить человеческую реальность, поэтому ДО является лишь инструментом распространения высшего образования.

The role of distant education in modern pedagogy is analyzed on the basis of some Internet resources with allowance for psychological peculiarities. The psychologicalpedagogical analysis of advantages and drawbacks of distant education in terms of modern higher education is suggested. Creation of a computer reality in the near future will not be able to replace a human reality. Therefore, distant education is nothing more than a higher education expancion and tool.

докладніше...
Номер сторінки: 142