АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Методична, фізична і професійна реабілітація людей з інвалідністю

Розглянуто роль шахів у системі реабілітації людей з особливими потребами. Досліджено різні аспекти гри в шахи: науковий, спортивний, естетичний, творчий. Показана виховна роль шахів в формуванні особистості. Приділено увагу соціальної ролі шахів як особливого засобу спілкування між людьми, що дозволяє розширити коло спілкування, знайти нових друзів, організувати зустрічі за інтересами. Особливо важливий соціальний аспект шахової діяльності для людей з особливими потребами, які часто відчувають дефіцит спілкування. Показано, що шахи - прекрасний вид активного дозвілля.

Рассмотрена роль шахмат в системе реабилитации людей с особыми потребностями. Исследованы различные аспекты игры в шахматы: научный, спортивный, эстетический, творческий. Показана воспитательная роль шахмат в формировании личности. Уделено внимание социальной роли шахмат как особого средства общения между людьми, позволяющего расширить круг общения, приобрести новых друзей, организовать встречи по интересам. Особенно важен социальный аспект шахматной деятельности для людей с особыми потребностями, которые часто испытывают дефицит общения. Показано, что шахматы — прекрасный вид активного досуга.

The importance of chess in the rehabilitation system of people with special needs is considered. Different aspects of chess play: scientific, sportive, esthetic, creative is investigated. Bringing up role of chess in personality forming is shown. Attention is paid to social role of chess as a power means of communication between, people which allow extending the circle of intercourse. Social aspect of chess is especially important for people with special needs who often experience deficiency of personal contacts. Ft is shown that chess is a wonderful form of active spare time.

докладніше...
Номер сторінки: 364

У статті проаналізовано стан рекреаційного розвитку Миколаївської області, запропоновано шляхи радикальної зміни рекреаційного комплексу Миколаївщини.

В статье проанализировано состояние рекреационного развития Николаевской области, предложены пути радикального изменения рекреационного комплекса Николаевщины.

The author of 'he article analyzes the modem state of recreation development in Mykolayiv region a proposes ways of the radical improvement of recreation complex in Mykolayiv region.

докладніше...
Номер сторінки: 358

На основі автоексперімента зроблено попередній висновок про позитивні результати апробації застосування засобів і форм фізичної культури в перший період розвитку тромбозу нижньої кінцівки і можливостей їх використання в подальшому з метою повної ліквідації наслідків тромбозу. Основний матеріал дослідження з відповідним обґрунтуванням отриманих даних автоексперімента буде описаний в наступних статтях авторів.

На основе автоэксперимента сделан предварительный вывод о позитивных результатах апробации применения средств и форм физической культуры в первый период развития тромбоза нижней конечности и возможностей их использования в дальнейшем в целях полной ликвидации последствий тромбоза. Основной материал исследования с соответствующим обоснованием полученных данных автоэксперимента будет описан в последующих статьях авторов.

In the article a prior conclusion about the positive results of approbation of physical training means and forms' application during the first period of lower extremities thrombosis' development and possibilities to use them later on aiming at complete liquidation of thrombosis' consequences was made on the basis of an autoexperiment. The main material of the research with complete basing of the autoexperiment findings is going to be described in other articles.

докладніше...

У статті міститься порівняльну характеристику результатів використання традиційних засобів фізичної реабілітації програми реабілітації, доповненої юмейхо-терапією при дитячих церебральних паралічах в пізньої резидуальної стадії.

В статье содержится сравнительная характеристика результатов использования традиционных средств физической реабилитации программы реабилитации, дополненной юмейхо-терапией при детских церебральных параличах в поздней резидуальной стадии.

The article presents the comparative description of results of the use of classic rehabilitation program and yumeihotherapy of children with cerebral palsy.

докладніше...

Запропоновано нові методики проведення занять з корекції порушень постави підлітків за допомогою знову сконструйованих або вдосконалених оздоровчо-лікувальних тренажерів і пристосувань.

Предложены новые методики проведения занятий по коррекции нарушений осанки подростков с помощью вновь сконструированных или усовершенствованных оздоровительно-лечебных тренажёров и приспособлений.

New methjds of conducting lectures in correction of bearing abnormalities of young people with the help of newly constructed or improved sanitarymedicinal training apparatus and devices were proposed.

докладніше...
Номер сторінки: 338

У статті розглянуто проблематику комплексного використання засобів фізичної реабілітації і психологічної корекції у дітей з церебральним паралічем.

В статье рассмотрена проблематика комплексного использования средств физической реабилитации и психологической коррекции у детей с церебральным параличом.

The investigation deals with the problem of comprehensive usage of physical rehabilitation and psychological correction of children with cerebral palsy.

докладніше...
Номер сторінки: 329

У статті запропоновані чутливі скрінінгметоди ранньої донозологической діагностики ступеня зниження адаптаційних можливостей організму людини.

В практику роботи профілактичних, реабілітаційних та лікувальних установ впроваджена автоматизована система долікарської збору анамнезу з визначенням рівнів ризику розвитку основних класів захворювань у людей з особливими потребами, що дозволяє провести їм з ранні терміни (на донозологическом рівні) комплекс загальнооздоровчих., Профілактичних і реабілітаційних заходів.

В статье предложены чувствительные скринингметоды ранней донозологической диагностики степени снижения адаптационных возможностей организма человека.

В практику работы профилактических, реабилитационных и лечебных учреждений внедрена автоматизированная система доврачебного сбора анамнеза с определением уровней риска развития основных классов заболеваний у людей с особыми потребностями, что позволяет провести им з ранние сроки (на донозологическом уровне) комплекс общеоздоровительных., профилактических и реабилитационных мероприятий.

The article suggests sensitive screening methods or early prediagnostic steps of lowering the human organism adaptation abilities.

Automatic system of pretreatment symptoms collection which indicates danger levels for development of the main groups of diseases of people with special demands has been put into practice at the health, reabilitation centres and hospitals. It allows to maintain a system of health keeping and reabilitation measures much earlier than usual (at the prediagnostic level).

докладніше...
Номер сторінки: 324

Викладено питання подальшого становлення в Україні системи професійної реабілітації інвалідів і створення мережі відповідних центрів з урахуванням факторів, що впливають на організацію і планування процесу професійної реабілітації в світлі завдань, намічених Національною програмою професійної реабілітації та зайнятості людей з обмеженими фізичними можливостями.

Изложены вопросы дальнейшего становления в Украине системы профессиональной реабилитации инвалидов и создания сети соответствующих центров с учётом факторов, влияющих на организацию и планирование процесса профессиональной реабилитации в свете заданий, намеченных Национальной программой профессиональной реабилитации и занятости людей с ограниченными физическими возможностями.

The issues of the further formation in Ukraine a professional disabled people rehabilitation system and founding a network of corresponding centres were expounded. It has to be done taking into consideration the factors, which influence the organization and planning of the process of professional rehabilitation from the standpoint of the tasks, which are outlined in the National program of professional rehabilitation and employment of people with limited physical abilities.

докладніше...