АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Психолого-педагогічні аспекти розвитку й формування особистості людей з інвалідністю

Подана робота має дві мети: перша — теоретично обґрунтувати післядипломну допомогу; друга — порівняти та подати результати досліджень стосовно післядипломної допомоги. Більшість досліджень, представлених автором, зроблені в Інституті Спеціальної Освіти при факультеті освіти Університету Палацького. Також використані результати трьох дипломних робіт під керівництвом автора статті.

докладніше...
Автори: Michal Růžička
Номер сторінки: 178

У статті проаналізовано вплив родини як соціального інституту на процес інтеграції в суспільство особистості з порушеннями зору. Наголошено, що саме в родині відбувається первинна соціалізація особистості, засвоюються перші соціальні ролі, закладаються основні життєві цінності. Враховуючи значення для формування особистості саме моральнопсихологічного клімату родини, який визначає та опосередковує вплив усіх інших факторів, акцентовано увагу на необхідності формування адекватного емоційного контакту в родині й комунікативної компетентності дітей з порушеннями зору.

Надано результати дослідження, метою якого є аналіз взаємин батьків і дітей, встановлення рівня поінформованості з питань особливостей виховання, навчання й інтеграції в суспільство осіб із вадами зору. Дослідження мало етапний характер: по-перше — бесіди й анкетування членів родин, які мають дітей з порушеннями зору; по-друге — семінар «Особливості інтеграції в суспільство особистості з порушеннями зору»; по-третє — психологічний тренінг.

Зазначено, що результатом дослідження стало зниження рівня тривожності, почуття провини і дратівливості; підвищення рівня поінформованості батьків щодо особливостей інтеграції в суспільство особистості з порушеннями зору й усвідомлення того, що їхні незрячі діти мають можливості й здібності, які варто постійно розвивати й удосконалювати. Наголошено, психологічний супровід має бути спрямований на корекцію уявлень про незрячу дитину, зміну ставлення до наслідків сліпоти, забезпечення оптимальної позиції членів родини відносно реабілітаційних заходів, гармонізацію сімейних стосунків, активізацію ресурсів родини. Враховуючи унікальність ситуації кожної родини, лишається актуальною необхідність індивідуального підходу в організації психологічної допомоги.

докладніше...
Номер сторінки: 166

Статтю присвячено проблемам психофізіологічних механізмів стресу. Будь-яка діяльність людини відбувається в постійно змінних умовах і саме знання про психофізіологічні механізми стресу може передбачати використання резервів людини щодо забезпечення ефективної поведінки в умовах підвищеної стресогенності зовнішнього середовища.

На сьогодні маємо значний обсяг психофізіологічних даних про вплив емоційного стресу на професійну діяльність. Огляд цих публікацій свідчить про фундаментальну їх спільність. Основний сенс результатів досліджень полягає в тому, що при середньому рівні емоційного стресу досягнення людини в діяльності високі, а при емоційному стресі низького і високого рівнів — можуть бути гіршими і за результати, показаних у звичайних умовах. Дослідження психофізіологічних механізмів стресу людини та використання отриманих знань можна вважати одним із найперспективніших шляхів психофізіологічного забезпечення різних видів активності, зокрема активності у навчанні та активності рухової.

докладніше...
Номер сторінки: 152

У статті розглянуто психологічні особливості студентів, які мають інвалідність. Виявлені їхні індивідуально-психологічні особливості, адаптаційні стилі, типи реагування та ставлення до хвороби свідчать про переважаючу сформованість у цієї категорії осіб ефективних моделей взаємодії із соціальним оточенням, адекватного самоприйняття, активну суб’єктну життєву позицію.

Показано, що травма може розглядатись як головний ресурс у побудові системи саморегуляції людини, що має інвалідність, тобто обмеження можливостей здоров’я і травма трансформуються в ресурс особистості.

Зазначено, що цінність наукових досліджень, виконаних за участю категорії людей з інвалідністю, полягає в тому, щоб проаналізувати з позицій сучасної психології те, як організована їхня система саморегуляції і самодетермінації, які резерви і засоби переведення дефекту в перевагу, мінуса в плюс та вивчити можливості надання допомоги як людям з інвалідністю, так і людям, яких прийнято вважати «здоровими», «нормою», щодо оптимізації їхньої самореалізації в особистісній сфері та професійній діяльності.

Зроблено висновок про те, що, виходячи з гуманістичних, екзистенціальних позицій, як здоров’я, так і хвороба є способами функціонування самої особистості, її самоорганізації як самодетермінованої динамічної системи, її життєвих цінностей, цілей, перспектив, свободи вибору, інтерпретації викликів, що стоять перед нею, та обраної стратегії реагування. Успішність самореалізації та психологічного благополуччя людини, зокрема і соматичними вадами та інвалідністю, визначається наявністю в неї прагнення до саморозвитку і розкриття свого потенціалу, оцінкою власних особистісних ресурсів як достатніх для досягнення успіху та цілісного сприйняття життєвого шляху, що включає наявність та реалістичність життєвих цілей.

докладніше...
Номер сторінки: 138

У статті аналізується професійне становлення молоді з порушеннями зору у вітчизняній та зарубіжній науці. Важливою умовою підвищення ефективності професійної діяльності незрячих та слабкозорих осіб є психологічний супровід. Підкреслюється необхідність створення позитивного образу незрячої особистості в соціумі для успішного працевлаштування, за допомогою соціальної реклами та інших заходів.

докладніше...
Номер сторінки: 273

У статті розглядається вибір професії та професійне самовизначення у контексті цілісного життя особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 263

У статті подається стислий аналітичний огляд наукового доробку фізіологів вітчизняних університетів другої половини ХІХ ст. у галузі біології психічного.

докладніше...
Номер сторінки: 250

У статті розкрито біологічний, психологічний та соціально-педагогічний аспекти в загальній психолого-педагогічної характеристики студентів з особливими освітніми потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 238

У статті розглядається проблема психологічних особливостей професійного становлення майбутніх фахівців у студентському інтегрованому середовищі. Сконцентрована увага на описі стадій професійного становлення особистості, протиріч, які виникають в даному процесі, способів їх подолання. Проаналізовано напрями розвитку особистості студента як майбутнього фахівця. Описано окремі дані експериментального дослідження.

докладніше...
Номер сторінки: 223

У статті запропонована комплексна програма психологічного забезпечення оптимізації мотивації учіння та самореалізації студентів ВНЗ, що ґрунтується на ідеї розбудови ціннісно-смислового простору особистості, сприятливого для інтеріоризації цінностей саморозвитку та самореалізації.

докладніше...

У статті розкривається сутність поняття «афект», аналізуєть­ся проблема емоційних розладів, висвітлюються основні причини та наслідки виникнення афективних станів особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 225

У статті аналізуються фактори, що сприяють формуванню про­явів гандикапізму. Зокрема розглядається вплив професійної діяльно­сті, нозології інвалідності, рівня освіченості, статевої належності на розвиток комплексу гандикапу та проявів гандикапності.

докладніше...
Номер сторінки: 215

У статті розглядаються основні підходи до вивчення феномену саморозвитку особистості. Визначаються чинники саморозвитку особистості, аналізуються шляхи забезпечення формування компе­тентності саморозвитку особистості в контексті фахової освіти.

докладніше...

Розглядаються особливості соціально-психологічної роботи в на­вчальних закладах зі школярами, схильними до агресивної поведінки.

докладніше...
Номер сторінки: 201

У статті розглянуто особливості формування і структура психоло­гічної готовності студентської молоді до публічної політичної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 192

Статтю присвячено вивченню операціонального складу прогно­стичної діяльності у дітей із церебральним паралічем. Розглядаються особливості психічного розвитку хворих дітей, що впливають на фор­мування антиципації. Результати дослідження визначають необхід­ність застосування відповідних психокорекційних впливів.

докладніше...
Номер сторінки: 214

Піддано аналізу проблему емоційних розладів та психологічних кон­фліктів, висвітлено основні причини та наслідки виникнення афек­тивних проявів особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 206

 

У статті розглянуто особливості комплексного підходу в психоло­гічній діагностиці вступників Університету «Україна», що мають особливі потреби. Зазначено роль дезадаптованності абітурієнтів у пристосуванні до умов інклюзивної освіти. Проаналізовано переваги використання задіяних психодіагностичних методик як засобів ви­явлення дезадаптованності. Описано діагностичні можливості розро­бленого Комплексного психологічного тесту, в тому числі його комп'ю­терного варіанта.

докладніше...
Номер сторінки: 199

У статті розглянуто специфіку смислової сфери професійної свідо­мості пов'язаної з мотивацією утримання від професійного вчинку, розкрито смисли, які керують студентами-менеджерами в ситуації утримання від вчинку, порівняно з представниками гуманітарної про­фесії. Виявлено якісно, методом семантичного диференціала, відмін­ність між професійними сферами свідомості двох експериментальних груп менеджерів і філологів.

докладніше...
Номер сторінки: 189
Перейти до сторінки: