АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Фізична, медична та психологічна реабілітація людей з інвалідністю

У статті розглянуто сучасний рівень розвитку економіки Миколаївської області. Доведено, що Миколаївська область — одна з перспективних областей України, має високий економічний, соціальний та інноваційний потенціал. Досліджено рівень забезпечення осіб з особливими потребами навчальнореабілітаційним процесом у навчальних закладах регіону. Більшість вищих навчальних закладів не мають спеціально обладнаних спортивних майданчиків для осіб з обмеженими можливостями. В цілому Миколаївська область налічує понад 600 спортивних об’єктів, але тільки на 23 з них проводиться фізкультурнореабілітаційна робота для осіб з обмеженими можливостями. Обґрунтовано, що на тлі економічного розвитку регіону відслідковується низький рівень введення інновацій у навчально-реабілітаційний процес навчальних закладів, де навчаються особи з освітніми потребами. Надано рекомендації щодо впровадження інноваційних підходів поліпшення та забезпечення осіб з особливими потребами під час навчання. Серед пропозицій щодо поліпшення освітнього процесу для осіб з обмеженими можливостями у навчальних закладах є введення реабілітаційних, оздоровчих та лікувальних комплексів. Для впровадження пропозицій пропонується у навчальних закладах створити реабілітаційні майданчики, що дозволить пришвидшити оздоровчий, реабілітаційний, лікувальний процес осіб з обмеженими можливостями та забезпечити повноцінний освітній процес.

докладніше...

У статті розглянуто проблему соціокультурної адаптації людей з особливими потребами музейними засобами. Запропоновано авторський алгоритм роботи працівника музейного закладу з різними категоріями людей з інвалідністю залежно від типу дефекту. Основну увагу приділено осмисленню міжнародного досвіду і можливостей його використання в практиці спеціальної психології та музейної роботи в Україні, що спрямовано на позитивний психологічний ефект.

Даний вид реабілітації засобами музею спираючись як на вербальні, так і невербальні засоби спілкування, створює умови для підтримуючої комунікації, спрямований на збільшення соціокультурної мобільності, посилення адаптивних можливостей та життєвих шансів інвалідів. Реабілітація засобами мистецтва, що знаходяться у музеї, своїм гармонійним впливом розвиває, коригує та формує моральні особистісні якості, сприяє формуванню більш складних і високих нових потреб та самовихованню. Соціокультурна адаптація музейними засобами художнього музею має вплив на формування національної самосвідомості та позитивного ставлення до звичаїв, традицій, творчості свого народу та народів світу.

докладніше...
Номер сторінки: 195

Статтю присвячено дослідженню можливостей застосування масажу та дихальної гімнастики для відновлення функціонального стану осіб з особливими потребами. Розглянуто особливості масажу і дихальної гімнастики як засобів фізичної реабілітації людей з особливими потребами.

Функціональний стан визначають як стан організму та його систем, тобто він відбиває рівень функціонування організму загалом чи в окремих його системах, а також виконує функції адаптації до певних умов існування.

Дихальні вправи з урахуванням їх значимості та різнобічності впливу на функціональний стан людини об’єднані під загальним терміном «дихальна гімнастика», що включає різні види дихальних вправ.

Лікувальний масаж позитивно діє на різні системи людини і, що важливо, цілеспрямовано змінює їхній функціональний стан, сприяючи поверненню до нормального функціонального стану загалом. Тобто масаж як ефективний метод функціональної терапії впливає на організм нормалізацією функцій нервової та серцево-судинної систем і відновленням функціонального стану осіб з особливими потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 256

Захворювання на цукровий діабет, боротьба з його ускладненнями та попередження захворювання — це серйозна медико-соціальна проблема світового рівня. Важливим завданням постає узагальнення досвіду застосування засобів фізичної реабілітації при набутому цукровому діабеті 2 типу. Статтю присвячено питанню розроблення програми фізичної реабілітації для лікування та профілактики ускладнень цукрового діабету 2 типу, що поєднує засоби лікувальної фізичної культури, лікувального масажу і фізіотерапії.

Застосування комплексного підходу як базового принципу програми лікування та профілактики ЦД2 типу обумовлено необхідністю застосування систематичних заходів, спрямованих на лікування і профілактику не одного ускладнення або проблеми, а на весь організм хворого, з урахуванням особливостей перебігу захворювання на цукровий діабет та фізичного, функціонального і психоемоційного стану пацієнта. Комплексний підхід дає змогу досягти якісно вищих результатів лікування та профілактики ускладнень цукрового діабету, зокрема стосовно стабілізації вуглеводного обміну, стимуляції зменшення жирових відкладень, впливу на нервову, серцево-судинну та дихальні системи, нормалізацію психоемоційного тонусу і, власне, зменшення гіперглікемії та глюкозурії і підсилення дії інсуліну.

Дослідження ефективності розробленої програми проводилось на базі Міського центру ендокринології та обміну речовин Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. В процесі дослідження пацієнти експериментальної групи працювали за розробленою комплексною програмою, пацієнти контрольної групи — відповідно до загальноприйнятої методики.

Результати дослідження, виходячи з динаміки показників клінічних та функціональних досліджень хворих на ЦД 2 типу і результатів статистичної перевірки, підтверджують перевагу комплексної програми фізичної реабілітації відносно загальноприйнятої методики.

докладніше...
Номер сторінки: 240

В статті розглядається фізіологія дихання і функціонування кардіореспіраторної системи у дітей з дитячим церебральним паралічем та шляхи її оптимізації. Показано взаємозалежність серцево-судинної і дихальної систем та їх роль у житті при даній неврологічній патології, визначено вплив та ефективність застосування запропонованої програми.

У стані спокою на 4/5 інспірацію здійснює діафрагма. Скорочення м’язів діафрагми, передаючись на сухожильний центр, призводить до сплощення її купола і збільшення вертикальних розмірів грудної порожнини. При цьому органи черевної порожнини відтісняються вниз, і при розслабленні м’язи черевної стінки розтягують її вперед і вбік.

Під час вдиху послідовність процесів така: по нервах імпульси надходять до інспіраторних м’язів, вони скорочуються і внаслідок цього збільшуються розміри грудної клітини у всіх площинах. Паралельно до збільшення розмірів грудної клітки зростає об’єм легень. При розтягненні легенів повітря, що в них є, розподіляється у більшому об’ємі.

У ході дослідження нами робився акцент на вправи, що стимулюють дихальну функцію, і таким чином нормалізують роботу кардіореспіраторної системи. Були використані як дренажні положення, так і динамічні та статичні дихальні вправи, запропоновані тими чи іншими авторами, але залежно від фізичних можливостей дитини з урахуванням ступеню тяжкості захворювання та інтелектуальних даних дитини.

докладніше...
Номер сторінки: 231

Статтю присвячено дослідженню можливості застосування води та масажу як засобу фізичної реабілітації для спортсменів з особливими потребами. Розглядаються особливості масажу та структурованої води як засобів фізичної реабілітації спортсменів з особливими потребами.

Здатність до відновлення при м’язовій діяльності є природною властивістю організму, який істотно визначає його тренованість. Тому швидкість і характер відновлення різних функцій після фізичних навантажень є одним з критеріїв оцінки функціональної підготовленості спортсменів.

Дія реабілітаційних процедур визначається фізичними та структурними властивостями води. Рефлекторно, через центральну нервову систему ці подразнення викликають відповідну реакцію з боку всіх органів та систем організму. Процедури з використанням структурованої води в комплексі фізичної реабілітації дають змогу індивідуально підібрати для кожної людини таку процедуру, яка відповідала б її функціональним можливостям та реактивності організму.

Спортивний масаж — вид масажу, який застосовується на практиці для удосконалення фізичних можливостей і відновлення функціонального стану спортсменів.

докладніше...
Номер сторінки: 218

Реабілітація набула прикладного значення передусім як процес реалізації комплексу медичних заходів, спрямованих на досягнення одужання. Інтерес практичної медицини до неї обумовлений усвідомленням світовою медичною спільнотою недостатньої ефективності зусиль клінічної медицини при відновленні та компенсації втрачених під час хвороби фізіологічних функцій організму.

Створення ефективної системи медичної реабілітації, що вкрай затребувана в сучасному постіндустріальному суспільстві, неможливе без спеціальної підготовки лікарів-реабілітологів. Основна мета підготовки кваліфікованого лікаря-реабілітолога полягає у формуванні професійного реабілітаційно-профілактичного мислення, що передбачає активне цілеспрямоване сприяння фізіологічним компенсаторно-пристосовним і саногенетичним механізмам організму з метою збереження та відновлення здоров’я.

Для ефективності навчального процесу, його наочності, наближення до практичних умов, всебічного розуміння студентами суті та завдань реабілітації необхідно було створити центр, в якому б сконцентрувались усі складові реабілітаційного процесу: фізична, фізіотерапевтична, бальнеологічна, психологічна, соціальна.

Запропоновано принципово нову багаторівневу програму медичної реабілітації.

Метою семи рівнів реабілітації є максимально можливе відновлення рівня здоров’я людини, профілактика нових патологічних станів, корінна зміна поглядів пацієнта стосовно проблем фізичного та психосоціального здоров’я, формування свідомих поглядів на поняття «здоровий спосіб життя», «лікувальна фізкультура», «фізична культура», «спорт для себе», «професійний спорт».

докладніше...
Автори: Чабан О. Г.
Номер сторінки: 208

Проведено дослідження ефективності методу діагональної гімнастики в комплексі фізичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП. Комплекс вправ за методом діагональної лікувальної гімнастики припускає активний і пасивний вплив на рецептори опорно-рухового апарату, активність яких забезпечує підтримку правильної пози, локомоцію, комунікацію. У результаті занять підвищується врівноваженість і рухливість процесів гальмування й збудження, відновлюються втрачені й розвиваються нові рухові функції, нормалізуються моторновісцеральні рефлекторні реакції.

докладніше...

Статтю присвячено дослідженню можливості застосування води як засобу фізичної реабілітації для спортсменів.

докладніше...

Статтю присвячено дослідженню можливостей застосування засобів фізичної реабілітації при порушеному функціональному стані людини. Дана характеристика засобів фізичної реабілітації та виявлені можливості фізичної реабілітації при порушеному функціональному стані людини.

докладніше...

У статті йдеться про розвиток зарубіжної та вітчизняної реабілітології, а також проблеми й перспективи навчання і працевлаштування майбутніх фахівців-реабілітологів.

докладніше...
Номер сторінки: 304

У статті розглядається функціонування кардіореспіраторної системи у дітей з дитячим церебральним паралічем та шляхи її оптимізації. Показано взаємозалежність серцево-судинної і дихальної систем та їх роль у житті при даній неврологічній патології, визначено вплив та ефективність застосування запропонованої програми.

докладніше...

В статті розглядаються дослідження, які спрямовані на підвищення продуктивності рухових дій людини. Пропонується розгляд механізмів моторних установок як специфічних факторів створення стану готовності людини в умовах рухової активності.

докладніше...
Номер сторінки: 284

У статті дано визначення поняття «функціональна асиметрія» кори головного мозку, розглянуто історичний аспект цієї проблемати­ки, показано її особливості у хворих із моторною афазією.

докладніше...
Номер сторінки: 224

У роботі висвітлено питання зниження частоти фетоплацентарної недостатності (ФІШ) у вагітних із варикозною хворобою. Уточнено деякі аспекти патогенезу ФІШ у вагітних із варикозною хворобою та виявлено залежність стану фетоплацентарної системи (ФПС) від стадії та локалізації варикозного розширення вен, стану плода та новонародженого, а також макро- і мікроструктури плацент. Розроблено науково обґрунтовану схему лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів щодо поліпшення стану ФПС у вагітних роділь і породіль із варикозною хворобою.

докладніше...

Дослідження присвячено комплексній фізичній реабілітації хворих на ожиріння І ступеня. Особливістю запропонованого лікувального комплексу є поєднання дієти, фітотерапії та фізичних вправ аеробної й анаеробної спрямованості.

докладніше...
Номер сторінки: 501

У статті подано результати досліджень розумової працездатності та психофізіологічної організації студентів із порушенням постави під час навчання на соціально-гуманітарному факультеті університету.

докладніше...
Номер сторінки: 494

Актуальність проблеми лікування та реабілітації хворих із хронічними неспецифічними захворюваннями легень має велике не тільки медичне та соціально-економічне значення, що пов'язано з поширеністю цієї патології і зі значною шкодою для здоров'я (через інвалідиза-цію, втрату працездатності), а також: зі значенням для відновлення здоров'я та спроможності до праці.

докладніше...

У статті розглянуто питання стосовно впливу занять фізичними навантаженнями на організм хворого із порушеннями функції опорно-рухового апарату. Показано, що в процесі реабілітації у такого хворого поряд з придбанням одних функціональних здібностей спостерігається «втрата» інших.

докладніше...
Номер сторінки: 479

Статтю присвячено пошуку, теоретичному обґрунтуванню та практичній апробації методу створення психофізіологічної основи для формування моторних установок. Дослідження довело, що створювати психофізіологічну основу можливо через застосування методу квантово-механічного впливу на органи й системи людини; поліпшення фізіологічного стану людини, як відповідного енергетичного потенціалу, може бути основою для виконання рухових дій, формування потрібних моторних установок.

 

докладніше...
Номер сторінки: 469
Перейти до сторінки: