АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Спеціальна педагогіка: методика, практика, досвід, перспективи

У статті висвітлені питання дослідження та узагальнення проблем, пов’язаних з умовами розвитку та формування пластичності нервової системи дітей дошкільного віку. Проведено аналіз ролі культурного, естетичного та духовного виховання дитини, впливу міжособистісних стосунків у сім’ї та статусу, який дитина посідає в дошкільному закладі.

докладніше...
Номер сторінки: 196

У статті обґрунтовано методологію еколого-середовищних та суб’єктних концепцій щодо дослідження хронотопу комунікативної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 184

Емпіричним шляхом підтверджується структура комунікативної діяльності, розроблена методика перевірена на надійність, валідність із застосуванням програми SPSS 20.0, визначені шкали відбивають зміст тверджень методики, визначені рівні розвитку комунікативної діяльності, що можуть бути визначені з допомогою цієї методики, здійснений кореляційний аналіз із аналогічними показниками інших методик.

докладніше...
Номер сторінки: 170

Стаття розкриває питання практичного впровадження інклюзивної освіти в Україні, містить аналіз діючого законодавства та навчальних програм, визначає сучасний стан, проблеми та перспективи освіти дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивною формою навчання. Доводиться недоцільність використання універсального навчального дизайну при навчанні математиці дітей з відхиленнями пізнавальних можливостей.

докладніше...
Номер сторінки: 161

Наукова стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню умов організації інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 148

В статті розкриваються питання оптимізації навчальної діяльності дітей з вадами розвитку, важливим компонентом якої слугують формування пізнавального інтересу, виховання емоційно позитивного та усвідомленого відношення до навчання. Окрім цього оптимізація процесу навчання пов’язана з розвитком творчої діяльності вчителя, що вимагає часу, напруги та зусиль.

докладніше...
Номер сторінки: 140

У статті представлено короткий аналіз проблеми залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти; наведено актуальні моделі та приклади практичної реалізації задач.

докладніше...
Номер сторінки: 130

У статті розглядаються основні тенденції організації дозвіллєвої діяльності дітей з обмеженими можливостями здоров'я в умовах са­наторно-курортного комплексу. Аналізуються рекомендації з органі­зації дозвіллєвої діяльності в умовах курортно-санаторного режиму.

докладніше...
Номер сторінки: 181

У статті досліджується проблема соціально-психологічної адапта­ції матерів, які виховують дитину-інваліда. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що шкали методики Роджерса — Даймонд позитивно корелюють між собою за деяким винятком. Прагнення домінувати позитивно корелює тільки з самоприйняттям.

докладніше...
Номер сторінки: 171

Статтю присвячено вивченню просторової антиципації у дітей із церебральним паралічем. Визначаються специфічні особливості роз­витку хворих дітей, що впливають на прогностичні здібності, обґрун­товується застосування психокорекційних методів.

докладніше...
Номер сторінки: 161

У статті висвітлюється проблема розвитку саморегуляції в дітей зі зниженим інтелектом під час навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 153

Розглядаються показники соціально-комунікативної активності у розумово відсталих дітей, обґрунтовується добір діагностичних ме­тодик, викладається мета програми з формування соціально-комуні­кативної активності у розумово відсталих дітей, визначаються її етапи, блоки, аналізуються їх зміст та результати впровадженої програми.

докладніше...
Номер сторінки: 144

Тематика статті присвячена вивченню практики роботи шкіл-інтернатів, спрямованої на формування загальнотрудових умінь у мо­лодших школярів зі складними порушеннями психофізичного розвитку. Визначено рівні сформованості загальнотрудових умінь та висвітлено особливості їх сформованості у молодших школярів зі складними пору­шеннями психофізичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 137

У статті здійснено теоретичний аналіз концепцій різних методо­логічних напрямів щодо можливостей усвідомлення індивідом свого життєвого шляху. Представлено модель усвідомлення життєвого сценарію особистістю.

докладніше...
Номер сторінки: 126

У статті розглядається проблема формування інклюзивного освіт­нього середовища в загальноосвітніх навчальних закладах. Наводяться аргументи на користь перебування всіх учнів в інклюзивному освітньо­му середовищі.

докладніше...
Номер сторінки: 120

У статті викладено ідеї В. О. Сухомлинського про вплив казки на виховання та навчання молодших школярів з особливими потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 114

У статті розглянуто критерії, показники та рівні сформованості слухової уваги учнів молодших класів під час слухання музики, співу, гри на елементарних музичних інструментах. Визначені критерії, показ­ники та рівні сформованості слухової уваги надають змогу проводити діагностику молодших школярів в музичній діяльності з даної пробле­ми, оцінювати наявність кожної з компонент і за отриманими оцін­ками робити висновок щодо сформованості музично-слухової уваги молодших школярів, а також спостерігати зміну їх у часі для діагно­стики характеру формування властивостей слухової уваги.

докладніше...
Номер сторінки: 116

У статті проаналізовано результати дослідно-експериментальної роботи формування громадської активності молодших підлітків у ди­тячих спортивних об'єднань за місцем проживання.

докладніше...
Номер сторінки: 106

Проведено аналіз асинхронного навчання слухачів з особливими потребами, яке реалізується електронними підручниками, відеоуроками, презентаціями та навчальними форумами.

докладніше...
Номер сторінки: 98

У статті відмічено, що проведення дослідження розвитку школяра як творчої індивідуальності є актуальною проблемою сьогодення. Від­повідно до результатів проведеного дослідження визначено фактори й умови, які позитивно впливають на розвиток дитини шкільного віку як творчої індивідуальності. Запропоновано застосування спеціалізо­ваних курсів з метою розвитку креативності вчителів та майбутніх педагогічних працівників.

докладніше...
Номер сторінки: 91
Перейти до сторінки: