АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Спеціальна педагогіка: методика, практика, досвід, перспективи

Стаття розкриває питання практичного впровадження інклюзивної освіти в Україні, містить аналіз діючого законодавства та навчальних програм, визначає сучасний стан, проблеми та перспективи освіти дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивною формою навчання. Доводиться недоцільність використання універсального навчального дизайну при навчанні математиці дітей з відхиленнями пізнавальних можливостей.

докладніше...
Номер сторінки: 161

Наукова стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню умов організації інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 148

В статті розкриваються питання оптимізації навчальної діяльності дітей з вадами розвитку, важливим компонентом якої слугують формування пізнавального інтересу, виховання емоційно позитивного та усвідомленого відношення до навчання. Окрім цього оптимізація процесу навчання пов’язана з розвитком творчої діяльності вчителя, що вимагає часу, напруги та зусиль.

докладніше...
Номер сторінки: 140

У статті представлено короткий аналіз проблеми залучення дітей та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти; наведено актуальні моделі та приклади практичної реалізації задач.

докладніше...
Номер сторінки: 130

У статті розглядаються основні тенденції організації дозвіллєвої діяльності дітей з обмеженими можливостями здоров'я в умовах са­наторно-курортного комплексу. Аналізуються рекомендації з органі­зації дозвіллєвої діяльності в умовах курортно-санаторного режиму.

докладніше...
Номер сторінки: 181

У статті досліджується проблема соціально-психологічної адапта­ції матерів, які виховують дитину-інваліда. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що шкали методики Роджерса — Даймонд позитивно корелюють між собою за деяким винятком. Прагнення домінувати позитивно корелює тільки з самоприйняттям.

докладніше...
Номер сторінки: 171

Статтю присвячено вивченню просторової антиципації у дітей із церебральним паралічем. Визначаються специфічні особливості роз­витку хворих дітей, що впливають на прогностичні здібності, обґрун­товується застосування психокорекційних методів.

докладніше...
Номер сторінки: 161

У статті висвітлюється проблема розвитку саморегуляції в дітей зі зниженим інтелектом під час навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 153

Розглядаються показники соціально-комунікативної активності у розумово відсталих дітей, обґрунтовується добір діагностичних ме­тодик, викладається мета програми з формування соціально-комуні­кативної активності у розумово відсталих дітей, визначаються її етапи, блоки, аналізуються їх зміст та результати впровадженої програми.

докладніше...
Номер сторінки: 144

Тематика статті присвячена вивченню практики роботи шкіл-інтернатів, спрямованої на формування загальнотрудових умінь у мо­лодших школярів зі складними порушеннями психофізичного розвитку. Визначено рівні сформованості загальнотрудових умінь та висвітлено особливості їх сформованості у молодших школярів зі складними пору­шеннями психофізичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 137

У статті здійснено теоретичний аналіз концепцій різних методо­логічних напрямів щодо можливостей усвідомлення індивідом свого життєвого шляху. Представлено модель усвідомлення життєвого сценарію особистістю.

докладніше...
Номер сторінки: 126

У статті розглядається проблема формування інклюзивного освіт­нього середовища в загальноосвітніх навчальних закладах. Наводяться аргументи на користь перебування всіх учнів в інклюзивному освітньо­му середовищі.

докладніше...
Номер сторінки: 120

У статті викладено ідеї В. О. Сухомлинського про вплив казки на виховання та навчання молодших школярів з особливими потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 114

У статті розглянуто критерії, показники та рівні сформованості слухової уваги учнів молодших класів під час слухання музики, співу, гри на елементарних музичних інструментах. Визначені критерії, показ­ники та рівні сформованості слухової уваги надають змогу проводити діагностику молодших школярів в музичній діяльності з даної пробле­ми, оцінювати наявність кожної з компонент і за отриманими оцін­ками робити висновок щодо сформованості музично-слухової уваги молодших школярів, а також спостерігати зміну їх у часі для діагно­стики характеру формування властивостей слухової уваги.

докладніше...
Номер сторінки: 116

У статті проаналізовано результати дослідно-експериментальної роботи формування громадської активності молодших підлітків у ди­тячих спортивних об'єднань за місцем проживання.

докладніше...
Номер сторінки: 106

Проведено аналіз асинхронного навчання слухачів з особливими потребами, яке реалізується електронними підручниками, відеоуроками, презентаціями та навчальними форумами.

докладніше...
Номер сторінки: 98

У статті відмічено, що проведення дослідження розвитку школяра як творчої індивідуальності є актуальною проблемою сьогодення. Від­повідно до результатів проведеного дослідження визначено фактори й умови, які позитивно впливають на розвиток дитини шкільного віку як творчої індивідуальності. Запропоновано застосування спеціалізо­ваних курсів з метою розвитку креативності вчителів та майбутніх педагогічних працівників.

докладніше...
Номер сторінки: 91

У статті представлено результати дослідження мотиваційно-поведінкових реакцій та емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку з ДЦП порівняно з учнями ЗОЛІ такого ж віку. Виявлено середні показники мотиваційної складової, позитивне ставлення дітей даної групи до відвідування школи, що може передбачати достовірно високу навчальну ефективність. Емоційна складова визначила наявність тривоги, страху, проблем у стосунках з однолітками, які негативно позначаються на розвитку пізнавальних процесів.

докладніше...
Номер сторінки: 81

У статті охарактеризовано методики навчання альтернативної комунікації дітей, які з різних причин не можуть опанувати словесну мову. Зроблено висновок про доцільність використання даних методик в умовах центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів та визначено шляхи організації альтернативного комунікативного середовища.

докладніше...
Номер сторінки: 73

 

Навчальне середовище є одним із найважливіших факторів для майбутнього соціального прийняття й освіти студентів з обмежени­ми можливостями. Ідея соціального оточення — як багатозначна про­блема в аспекті кар’єрної спроможності — має бути поєднана з орга­нізаційними й особистісними характеристиками.
Мотивація молоді протягом усього навчання є досить проблема­ тичною в сучасній економічній та освітній реальності. 689 студентів брали участь у дослідженні, метою якого було виявити особливості та зміни мотивацій протягом їхнього навчання в університеті.
Для досягнення мети дослідження були розроблені анкети й відібра­ні студенти з І–IV курсів. Ми з’ясували, що загалом ставлення та навчальна мотивація є радше позитивними, хоча мають тенденцію змінюватися на IV курсі. Студенти, які брали участь у дослідженні, погоджуються, що знання, отримані в університеті, можуть бути корисними для їхньої майбутньої кар’єри, але, по суті, їхнє тверджен­ня полягає в тому, що ці знання створюють можливість для їх май­бутньої самореалізації, тобто для реалізації їх особистої мети.

докладніше...
Номер сторінки: 92
Перейти до сторінки: