АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Формування світогляду і духовно-моральних цінностей особистості в інтегрованому освітньому середовищі

В статье делается попытка рассмотреть все возможности перспективы в контексте образования и воспитания молодых людей с нарушениями зрения в Республике Молдова. Проблемы молодыхлюдей с нарушениями зрения изучает Общество Слепых Молдовы (ОСМ). ОСМ вместе с международными партнерами успешно занимается выявлением, регистрацией людей с нарушением зрения, их социальной, профессиональной и медицинской реабилитацией. Эта инициатива должна жить и находить поддержку многих неправительственных организаций наряду с Обществом Слепых Молдовы.

докладніше...
Номер сторінки: 545

У статті розглядаються проблеми формування національної еліти як однієї з умов вирішення глобальних проблем людства в Україні. Сучасний світ, який досягнув научно-технічних і інформаційно-технологічних висот, перебуває в духовно!моральній кризі. Намагання філософсько!етичного осмислення епохи можливі за допомоги соціальнокомунікативної етики, принципи якої зможуть гармонізувати всі чинники життя сучасної людини. Ці принципи втілюють і відповідають за їх реалізацію вибрані люди всіх класів і верств населення, зокрема й люди з особливими потребами. Це функціональна і духовна еліта, яка створює гуманістичні принципи організації суспільства, спрямовує життя на вище благо, бережно ставиться до навколишнього світу, до природи, до свого минулого і може передбачати й реалізовувати майбутнє.

докладніше...
Номер сторінки: 540

У статті аналізуються основні причини антропологічної кризи ХХ століття в контексті глобальних змін під впливом науково-технічної революції, а також пропонуються шляхи виходу з нього, спираючись на ноосферну концепцію і на концепцію формування особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 535

У статті розглядаються тенденції, проблеми, які стосуються понять світоуявлення та міжкультурного спілкування і які виникають під впливом формування сучасних глобалізаційних процесів.

докладніше...

Становлення демократичної України неможливе без формування гуманістичних ідеалів в людей з особливими потребами. Інвалід — користувач комп’ютера, долучившись за його допомогою до ціннісно-зорієнтованої культури, підсилює свою соціальну значущість через відповідний рівень затребуваного суспільством професійного знання. Соціальна реабілітація комп’ютерних користувачів із фізичними вадами набуває гуманістичних характеристик лише за умови, коли в якості її методологічної основи виступає цінність людської гідності особистості як такої.

докладніше...
Номер сторінки: 518

У цій статті висвітлюються особливості планування та завдання екскурсій із природознавства в допоміжній школі, за Д. Л. Сергієнком, розглядається їх орієнтовна тематика, аналізуються загальні методичні вимоги до їх організації та проведення.

докладніше...
Номер сторінки: 469

У  статті  розглянуто  етапи  розвитку  екологічного  знання   у XVIII–XIX ст. Загальновідомо, що у ході своєї історії його еволюція пройшла складний шлях від первісних донаукових форм до складноутвореного  філософсько-світоглядного  явища.

докладніше...
Номер сторінки: 458

У статті розглянуто наукові погляди В. Гумбольдта на взаємозв’язок мови та культури, які стали поштовхом для подальших досліджень у сфері педагогіки та міжкультурної комунікації, досліджено продовження його наукових пошуків у роботах вчених XXІ ст.

докладніше...
Номер сторінки: 448

У статті розглядається проблема розвитку духовності особистості, здійснено аналіз різноманітних підходів до поняття «духовність», аналізується значення катарсису у прогресі духовної культури, акцентується увага на поняттях національної самосвідомості та національної культури, визначено основні закономірності розвитку національної культури.

докладніше...
Номер сторінки: 441

У статті розглянуто психологічні особливості впливу духовно-моральних цінностей на процес формування національно-світоглядної місії школи.

докладніше...
Номер сторінки: 433

У статті розкривається проблема вдосконалення демократичних основ держави з метою захисту від загроз, з якими людство увійшло у третє тисячоліття,  а також роль людей з особливими потребами в гуманізації масового суспільства в сучасних умовах глобалізації життя.

докладніше...