АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць

Тема: Теоретико-методологічні засади соціалізації особистості

У статті розглядаються підходи до структури просторового мислення. Робиться висновок, що особливості просторового мислення можуть бути індикаторами загального інтелекту.

В статье рассматриваются подходы к структуре пространственного мышления. Делается вывод, что особенности пространственного мышления могут быть индикаторами общего интеллекта.

The article reviews approaches to spatial thinking structure. It is concluded that peculiarities of spatial thinking can be indicators of general intelligence.

докладніше...
Номер сторінки: 157

Проблема адиктивної поведінки стала гостроактуальною в останнє десятиліття. У статті подані результати дослідження формування комп'ютерної залежності молоді.

Проблема адиктивного поведения стала остроактуальной в последнее десятилетие. В статье поданы результаты исследования формирования компьютерной зависимости молодежи.

In the last decade the problem of addictive behaviour has become particularly important. The article presents the research results of computer addiction formation among youth.

докладніше...

У статті розглядається комплекс взаємообумовлюючих причин виникнення шкільної дезадаптації. Проаналізовано підходи психологів і педагогів до даної проблеми і виділені п'ять основних напрямків, на основі яких пропонується проведення психолого-педагогічної роботи щодо адаптації першокласників до навчальної діяльності.

В статье рассматривается комплекс взаимообуславливающих причин возникновения школьной дезадаптации. Проанализировано подходы психологов и педагогов к данной проблеме и выделены пять основных направлений, на основе которых предлагается проведение психолого-педагогической работы касательно адаптации первоклассников к учебной деятельности.

In the article the complex of mutual-cause reasons of occurrence of school disadaptation is considered. The approaches of psychologists and pedagogіes due to this problem were analyzed and five general directions, on basis of which carrying the psychologically9pedagogical activities concerning adaptation of first-form pupils to education process is offered, have been selected.

докладніше...
Номер сторінки: 143

У статті розглядаються психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій молоді. Виявлено структуру цінностей сучасної молоді.

В статье рассматриваются психологические особенности формирования ценностных ориентаций молодежи. Выявлена структура ценностей современной молодежи.

The article reviews psychological characteristics of value orientation formation of youth. Structure of values of young people is shown. 

докладніше...
Номер сторінки: 136

У статті викладені результати літературних і експериментальних досліджень, в яких розкриваються основні напрямки, що стосуються феномена уваги: механізми виникнення, типи уваги, функції контролю і управління. Розглянуто ряд методів, які можуть бути використані для тренінгів з метою збільшення обсягу уваги, ступеня його концентрації, швидкості, ступеня зосередження, перемикання і розподілу .

В статье изложены результаты литературных и экспериментальных исследований, в которых раскрываются основные направления, касающиеся феномена внимания: механизмы возникновения, типы внимания, функции контроля и управления. Рассмотрен ряд методов, которые могут быть использованы для тренингов с целью увеличения объема внимания, степени его концентрации, скорости, степени сосредоточения, переключения и распределения.

The article presents the results of theoretical and experimental research that deals with main tendencies of attention phenomena: formation mechanisms, types of attention, control and management functions. The article reviews several methods that may be used for trainings in order to enhance attention capacity, concentration level, reaction, switching and distribution of attention.

докладніше...
Номер сторінки: 126

У статті розглядаються питання соціалізації особистості в сім'ї, а також інтеріоризації соіальних норм.

В статье рассматриваются вопросы социализации личности в семье, а также интериоризации соиальных норм.

The article reviews questions of personality socialisation in a family and questions of social standards interiorisation.

докладніше...
Номер сторінки: 121

Психологічне здоров'я є важливою складовою загального добробуту країни. Однією з причин порушень психіки людини є наявність внутрішніх протиріч і конфліктів. У статті дано психологічний аналіз структури внутрішньоособистісних конфліктів.

Психологическое здоровье является важной составляющей общего благосостояния страны. Одной из причин нарушений психики человека есть наличие внутренних противоречий и конфликтов. В статье дан психологический анализ структуры внутриличностных конфликтов.

Mental health is an important component of commonweal. Internal contradictions and conflicts are one of the reasons of mental disorders. The article presents the psychological analysis of intrapersonal conflicts structure.

докладніше...
Номер сторінки: 116

У статті міститься глибинний аналіз методологічних підходів до проблеми міжособистісних конфліктів.

В статье содержится глубинный анализ методологических подходов к проблеме межличностных конфликтов.

The article provides in-depth analysis of methodological approaches to the question of interpersonal conflicts.

докладніше...
Номер сторінки: 112

Автором розкриваються критерії визначення умовної норми, а також досліджуються маркери девіантних схильностей.

Автором раскрываются критерии определения условной нормы, а также исследуются маркеры девиантных склонностей.

In this article the author reviews criteria of defining relative norm and studies markers of deviant inclinations.

докладніше...
Номер сторінки: 107

Розглянуто з точки зору цілісного підходу до вивчення розвитку дитини зв'язок базисних основ особистості, які обумовлюють психологічні особливості становлення особистості та специфіку формування тілесного свідомості, як складового Я - образу дитини з хронічною соматичною хворобою.

Рассмотрена с точки зрения целостного подхода к изучению развития ребенка связь базисных основ личности, которые обуславливают психологические особенности становления личности и специфику формирования телесного сознания, как составного Я-образа ребенка с хронической соматической болезнью.

The relation of the basic foundations of personality has been investigated from the point of view of general approach for a child’s development. these basic foundations stipulate psychological characteristics of both individual’s forming and specifics of individual’s confidence as well being a part of a self-image of a child alongside a somatic disease.

докладніше...
Номер сторінки: 98

У статті розглянуті питання поліпшення умов, необхідних для ефективне самореалізації молоді. Аналізуються результати досліджень становлення базових потреб особистості і їх вплив на ефективність самореалізації.

докладніше...
Номер сторінки: 93

У роботі представлені результати експериментальних досліджень функціональних особливостей пам'яті студентів (вищого навчального закладу педагогічної спрямованості в динаміці від першого до останнього курсу навчання) як одного з провідних компонентів психофізіологічного забезпечення готовності суб'єктів навчальної діяльності до майбутньої професії.

В работе представлены результаты экспериментальных исследований функциональных особенностей памяти студентов (высшего учебного заведения педагогической направленности в динамике от первого до последнего курса обучения) как одного из ведущих компонентов психофизиологического обеспечения готовности субъектов учебной деятельности к будущей профессии.

The article presents the experimental research results of memory functional peculiarities of teacher’s training college students from the first to the last year of study, as one of the main components of psycho-physiological readiness to their future occupation.

докладніше...
Номер сторінки: 86

Стаття присвячена проблемам професійного самовизначення молоді на етапі навчання у вузі. Розглянуто колективність і індивідуальність як об'єктивні і суб'єктивні реалії, а їх взаємодія як збалансований (гармонійний) і розбалансований (конфліктний) процеc.

Статья посвящена проблемам профессионального самоопределения молодежи на этапе обучения в вузе. Рассмотрены коллективность и индивидуальность как объективные и субъективные реалии, а их взаимодействие как сбалансированный (гармоничный) и разбалансированный (конфликтный)  процеcс.

The article is dedicated to the young peoples professional self-identification problems during the high-school study period. Collective nature and individuality are considered as objective and subjective realities, and their interaction is investigated as balanced (harmonic) or unbalanced (conflicting) process.

докладніше...
Номер сторінки: 76

У статті поглиблено розглянуто взаємозв'язок акцентуацій характеру і девіантної поведінки підлітків.

В статье углубленно рассмотрена взаимосвязь акцентуаций характера и девиантного поведения подростков.

The article presents deep analysis of interconnection between accentuated personalities and juvenile deviant behaviour.

докладніше...
Номер сторінки: 71

У статті розглянуті особливості особистісних змін і їх корекція при відхиляється. Запропоновано психологічна корекційна програма, спрямована на подолання дезадаптації в умовах пенітенціарного стресу.

В статье рассмотрены особенности личностных изменений и их коррекция при отклоняющемся поведении. Предложена психологическая коррекционная программа, направленная на преодоление дезадаптации в условиях пенитенциарного стресса.

The article reviews the researches of identity changes characteristics during imprisonment and offers psychological correction exercises aimed at overcoming disadaptation under penitentiary stress.

докладніше...

Аналізується ситуація кризи в сучасній психологічній науці. Робиться висновок про те, що причини різних симптомів кризи психології кореняться в суперечливому розумінні природи психологічного факту, що перешкоджає здійсненню інтеграційних процесів, в яких потребує психологія на початку XXI століття .

Анализируется ситуация кризиса в современной психологической науке. Делается вывод о том, что причины различных симптомов кризиса психологии коренятся в противоречивом понимании природы психологического факта, что препятствует осуществлению интегративных процессов, в которых нуждается психология в начале XXI века.

Crisis situation in modern psychological science is analyzed. The conclusion that causes of various symptoms of crisis in psychology are rooted in contradictory understanding of genesis of the psychological fact and that such understanding prevents integrative processes in which psychology at the beginning of the XXI century has need for was drawn.

докладніше...
Номер сторінки: 53

У статті розкрито сутність, структура і функції життєтворчих компетенцій особистості. Дано визначення основних понять. Обгрунтовано значущість життєтворчих компетенцій для розвитку життєвої компетентності, індивідуально - особистісного життєтворчості.

В статье раскрыта сущность, структура и функции жизнетворческих компетенций личности. Дано определение основных понятий. Обоснована значимость жизнетворческих компетенций для развития жизненной компетентности, индивидуально-личностного жизнетворчества.

The article is exposed essence, structure and functions of lifecreation’s competencies of personality. Determination of basic concepts is given. Meaningfulness of lifecreation’s competencies is grounded for development of life competence,  individually-personality.

докладніше...

У статті розглянуті психологічні особливості процесу адаптації до навчання у вузі і розвитку особистості студентів з інвалідністю, а також показано вплив на цей процес вкорінених механізмів психологічного захисту.

В статье рассмотрены психологические особенности процесса адаптации к обучению в вузе и развития личности студентов с инвалидностью, а также показано влияние на этот процесс сформировавшихся механизмов психологической защиты.

The article reviews psychological peculiarities of process of adaptation and personality development of students with disability to university education, and demonstrates how psychological defence mecha9 nism influences this process.

докладніше...
Номер сторінки: 37

У статті розглянуті нові підходи до використання методу хронорефлексометрія як показника надійності «людського фактора » при проведенні профвідбору в системі « людина - машина - середовище».

В статье рассмотрены новые подходы к использованию метода хронорефлексометрии как показателя надежности «человеческого фактора» при проведении профотбора в системе «человек – машина – среда».

The article deals with new approaches of using chronoreflexometric method employed as an indicator of reliability of the human factor in professional selection for human-device-environment field.

докладніше...
Номер сторінки: 27

Явище соціалізації проаналізовано з позицій регулятивно - детерміністичної парадигми . З позицій методології системного підходу особистість охарактеризував комплексом придбаних параметрів . Соціалізація розглядається як придбання цих параметрів особистістю з урахуванням « попиту » на таку особистість різних соціальних структур .

Явление социализации проанализировано с позиций регулятивно-детерминистической парадигмы. С позиций методологии системного подхода личность охарактеризирована комплексом приобретенных параметров. Социализация рассматривается как приобретение этих параметров личностью с учетом «спроса» на такую личность различных социальных структур.

Socialisation phenomenon was analysed in terms of regulative and deterministic paradigm. Based on the system approach personality is characterised by a complex of acquired parameters. Socialisation of personality means gaining these parameters considering the «demand» for such personality of various social structures in various social institutions.

докладніше...
Номер сторінки: 17
Перейти до сторінки: